Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-06-17

Sammanträde 2020-06-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information om problematisk skolfrånvaro

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rektor för Tyresö skola Monica Nyberg informerar muntligen om rapporten av problematisk skolfrånvaro.

2 Månadsrapport samt ekonomisk uppföljning

Dnr 2020/BUN 0041 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Månadsrapport samt ekonomisk uppföljning noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barm- och utbildningsnämndens verksamhetsområden förskola och grundskola för maj. Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 maj 2020 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2020 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ekonomisk rapport per 31 maj 2020.pdf
Månadsrapport maj VO1 och 2.pdf

3 Lokalbehovsanalys för förskola och grundskola 2020

Dnr 2020/BUN 0063 84

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2021-2033.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom nämndes verksamhetsområden. Underlaget kommer att utgöra underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse till underlag för lokalförsörjningsplan BUN augusti 2020.docx.pdf
Underlag lokalförsörjningsplan barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden 2020 - med ändringar 2020-06-09.pdf

4 Resultatrapport av elev- och föräldraenkät 2020

Dnr 2020/BUN 0053 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun genomför årligen en elev- och föräldraenkät i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola samt fritidshem. Syftet med undersökningen är att ge underlag till kvalitetsutveckling i verksamheterna. Enkäterna har överlag fått höga svarsfrekvenser. Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole - och skolenheter systematisk och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, elev- och föräldrarenkät 2020.pdf
Resultat av elev- och föräldraenkät 2020 25 maj - slutversion PDF.pdf

5 Återkallande av tillstånd för förskolan Solskenet

Dnr 2020/BUN 0055 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Tillståndet för Förskolan Solskenet AB att bedriva förskola på adressen Siklöjevägen 20 återkallas från och med den 1 augusti 2020.

Beskrivning av ärendet
Förskolan Solskenet, som är en fristående förskola, har, som barn - och utbildningsnämnden vid föregående möte informerats om, beslutat sig för att lägga ner sin verksamhet till den 31 juli 2020. Utifrån detta föreslås att nämnden beslutar om att återkalla tillståndet för verksamheten från och med den 1 augusti 2020.

Enligt uppgift från förskolan finns i dagsläget tolv inskrivna barn på förskolan varav två flyttar till sommaren och två börjar skolan till hösten. Förskolan uppger att det finns intresse från en aktör att ta över lokalen och bedriva förskoleverksamhet i lokalen även fortsättningsvis. En sedvanlig prövning av den nya aktören kommer att genomföras om en sådan ansökan inkommer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx.pdf

6 Återkallande av tillstånd för pedagogisk omsorg

Dnr 2020/BUN 0070 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Tillståndet för den pedagogiska omsorgen Vindruvan i Rotvik/Öringe återkallas från den 1 augusti 2020.
2. Tillståndet för den pedagogiska omsorgen Lillefoten i Trollbäcken återkallas från den 1 september 2020.

Beskrivning av ärendet
Den pedagogiska omsorgen Vindruvan i Rotvik/Öringe inkom under våren 2020 med uppgifter till barn- och utbildningsförvaltningen att verksamheten planerades att läggas ner. I samtal med barn- och utbildningsförvaltningen preciserades datumet till den 31 juli 2020. Fem barn är pla cerade på Vindruvan i nuläget. De har enligt uppgift placering i annan pedagogisk omsorg från och med den 10 augusti 2020.

Den pedagogiska omsorgen Lillefoten i Trollbäcken inkom i januari 2020 med uppgifter till barn- och utbildningsförvaltningen att verksamheten planerades att
avvecklas. I samtal med barn- och utbildningsförvaltningen preciserades datumet till den 31 augusti 2020. Samtliga barn som varit placerade på Lillefot har enligt uppgift därefter placering i annan pedagogisk omsorg, respektive skolans fritidsverksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återkalla tillstånd pedagogisk verksamhet.docx.pdf

7 Ordförandeuppdrag- kartläggning av friytor och utemiljö på förskolor och skolor

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att:
1. Kartlägga nuvarande friytor/utemiljöer på förskolor och skolor.
2. Skapa riktlinjer för friytor/utemiljöer som främjar barns hälsa och en god lärmiljö och som bidrar till en hållbar framtid.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Jannice Rockstroh (S) lämnar förslag om kartläggning av barn och elevers friytor och utemiljö på förskolor och skolor, se nedan.

Ordförandeförslag
Barn och elever i förskola och grundskola tillbringar mycket tid utomhus och uteaktiviteter är ett vanligt inslag under dagen i undervisningen. Det gör att det ställs krav på utemiljöns utformning och målet i Tyresö ska vara att erbjuda alla barn och elever rörelse under hela sin dagliga vistelse i verksamheten och en utemiljö som inbjuder till lek och rörelse, väcker nyfikenhet och lägger grunden för ett välbefinnande.

Plan och bygglagen ställer krav att det ska finnas tillgång till tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse vid skolor och förskolor. Boverket skriver följande; ”Barn och unga söker sig till utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och kompiskontakter, som väcker deras engagemang och nyfikenhet. Den fysiska miljön är deras utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna grundläggs för deras framtida hälsa, välbefinnande och engagemang för sin sociala och fysiska omvärld." Forskning visar att barn rör sig mindre på förskolor med liten utemiljö, men lagen definierar varken storlek eller lämplighet. Därför har allmänna råd har tagits fram för att förtydliga regelverket.

Vi har många stora och fina utemiljöer på våra förskolor och skolor, men det saknas riktlinjer för dessa. Därför får barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att

-kartlägga nuvarande fritytor/utemiljöer
-skapa riktlinjer för fritytor/utemiljöer som främjar barns hälsa och en god lärmiljö och som bidrar till en hållbar framtid

Riktlinjerna ska vara ett stöd vid planering, utformning och förvaltning av förskolor och skolor.

8 Redovisning av statsbidrag 2020

Dnr 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd, se bilaga. [1] Intern rutinen föredrogs och bifogades barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 54.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2020-05-28.docx.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender 20200528.pdf

9 Redovisning av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/BUN 0029 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut gällande remissvar om motion att införa ett modernare system för förskoleavgiften i Stockholms stad.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts maj 2020.pdf

10 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Dnr 2020/BUN 0031 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälan kränkande behandling.docx

11 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020

Dnr 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen juni 2020.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd juni 2020.docx

12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Dnr 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligen från om verksamheten på barn- och utbildningsförvaltningen.

Johan Ahlkvist skolchef för grundskolan informerar muntligen om verksamheten i grundskolorna.

Ulrika Månsson skolchef för förskolan informerar muntligen om verksamheten i förskolorna.

13 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-05-14 § 35.pdf
PM interkommunalersättning.pdf
Dnr 5.4.2-2339 2020 Ändrad praxis avseende interkommunal ersättning (002).pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-28 § 91.pdf

§55 Information om arbetet med problematisk skolfrånvaro

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rektor för Tyresö skola Monica Nyberg informerar muntligen om arbetet med
projektet om problematisk skolfrånvaro.

§56 Månadsrapport samt ekonomisk uppföljning

Dnr 2020/BUN 0041 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Månadsrapport samt ekonomisk uppföljning noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barm- och utbildningsnämndens verksamhetsområden förskola och grundskola för maj. Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 maj 2020 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapp orterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2020 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ekonomisk rapport per 31 maj 2020.pdf
Månadsrapport maj VO1 och 2.pdf

§57 Lokalbehovsanalys för förskola och grundskola 2020

Dnr 2020/BUN 0063 84

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2021-2033.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom nämndes verksamhetsområden. Underlaget kommer att utgöra
underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till
strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2021-2033.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse till underlag för lokalförsörjningsplan BUN augusti 2020.docx.pdf
Underlag lokalförsörjningsplan barn- och utbildningsförvaltningens
verksamhetsområden 2020 - med ändringar 2020-06-09.pdf

§58 Resultatrapport av elev- och föräldraenkät 2020

Dnr 2020/BUN 0053 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Jannice Rockstroh (S), Åsa De Mander (L) och Anja Eklund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun genomför årligen en elev- och föräldraenkät i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola samt fritidshem. Syftet med undersökningen är att ge underlag till kvalitetsutveckling i verksamheterna.

Enkäterna har överlag fått höga svarsfrekvenser.

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole -
och skolenheter systematisk och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, elev- och föräldrarenkät 2020.pdf
Resultat av elev- och föräldraenkät 2020 25 maj - slutversion PDF.pdf

§59 Återkallande av tillstånd för förskolan Solskenet

Dnr 2020/BUN 0055 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Tillståndet för Förskolan Solskenet AB att bedriva förskola på adressen Siklöjevägen 20 återkallas från och med den 1 augusti 2020.

Beskrivning av ärendet
Förskolan Solskenet, som är en fristående förskola, har, som barn - och utbildningsnämnden vid föregående möte informerats om, beslutat sig för att lägga ner sin verksamhet till den 31 juli 2020. Utifrån detta föreslås att nämnden beslutar om att återkalla tillståndet för verksamheten från och med den 1 augusti 2020.

Enligt uppgift från förskolan finns i dagsläget tolv inskrivna barn på förskolan varav två flyttar till sommaren och två börjar skolan till hösten. Förskolan uppger att det finns intresse från en aktör att ta över lokalen och bedriva förskoleverksamhet i lokalen även fortsättningsvis. En sedvanlig prövning av den nya aktören kommer att genomföras om en sådan ansökan inkommer.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
- Tillståndet för Förskolan Solskenet AB att bedriva förskola på adressen Siklöjevägen 20 återkallas från och med den 1 augusti 2020.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx.pdf

§60 Återkallande av tillstånd för pedagogisk omsorg

Dnr 2020/BUN 0070 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Tillståndet för den pedagogiska omsorgen Vindruvan i Rotvik/Öringe återkallas från den 1 augusti 2020.
2. Tillståndet för den pedagogiska omsorgen Lillefoten i Trollbäcken återkallas från den 1 september 2020.

Beskrivning av ärendet
Den pedagogiska omsorgen Vindruvan i Rotvik/Öringe inkom under våren 2020 med uppgifter till barn- och utbildningsförvaltningen att verksamheten planerades att läggas ner. I samtal med barn- och utbildningsförvaltningen preciserades datumet till den 31 juli 2020. Fem barn är placerade på Vindruvan i nuläget. De har enligt uppgift placering i annan pedagogisk omso rg från och med den 10 augusti 2020.

Den pedagogiska omsorgen Lillefoten i Trollbäcken inkom i januari 2020 med
uppgifter till barn- och utbildningsförvaltningen att verksamheten planerades att
avvecklas. I samtal med barn- och utbildningsförvaltningen preciserades datumet till den 31 augusti 2020. Samtliga barn som varit placerade på Lillefot har enligt uppgift därefter placering i annan pedagogisk omsorg, respektive skolans fritidsverksamhet.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Tillståndet för den pedagogiska omsorgen Vindruvan i Rotvik/Öringe återkallas från den 1 augusti 2020.
2. Tillståndet för den pedagogiska omsorgen Lillefoten i Trollbäcken återkallas från den 1 september 2020.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återkalla tillstånd pedagogisk verksamhet.docx.pdf

§61 Ordförandeuppdrag- kartläggning av friytor och utemiljö på förskolor och skolor

Dnr 2020/BUN 0071 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att:
1. Kartlägga nuvarande friytor/utemiljöer.
2. Skapa riktlinjer för friytor/utemiljöer som främjar barns hälsa och en god lärmiljö och som bidrar till en hållbar framtid.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Jannice Rockstroh (S) lämnar förslag om kartläggning av barn och elevers friytor och utemiljö på förskolor och skolor, se nedan.

Ordförandeförslag
Barn och elever i förskola och grundskola tillbringar mycket tid utomhus och uteaktiviteter är ett vanligt inslag under dagen i undervisningen. Det gör att det ställs krav på utemiljöns utformning och målet i Tyresö ska vara att erbjuda alla barn och elever rörelse under hela sin dagliga vistelse i verksamheten och en utemiljö som inbjuder till lek och rörelse, väcker nyfikenhet och lägger grunden för ett välbefinnande.

Plan och bygglagen ställer krav att det ska finnas tillgång till tillräckligt stor friyta
lämplig för lek och utevistelse vid skolor och förskolor. Boverket skriver följande; ”Barn och unga söker sig till utemiljöer som erbjud er fysiska utmaningar
och kompiskontakter, som väcker deras engagemang och nyfikenhet. Den fysiska miljön är deras utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna grundläggs för deras framtida hälsa, välbefinnande och engagemang för sin sociala och fysiska omvärld.”? Forskning visar att barn rör sig mindre på förskolor med liten utemiljö, men lagen definierar varken storlek eller lämplighet. Därför har allmänna råd har tagits fram för att förtydliga regelverket.

Vi har många stora och fina utemiljöer på våra förskolor och skolor, men det saknas riktlinjer för dessa. Därför ges barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att:

1. kartlägga nuvarande friytor/utemiljöer
2. skapa riktlinjer för friytor/utemiljöer som främjar barns hälsa och en god lärmiljö och som bidrar till en hållbar framtid

Riktlinjerna ska vara ett stöd vid planering, utformning och förvaltning av förskolor och skolor.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Ärende 7_Ordförandeuppdrag, lärmiljö.docx

§62 Redovisning av statsbidrag 2020

Dnr 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd, se bilaga.
[1] Intern rutinen föredrogs och bifogades barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 54.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2020-05-28.docx.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender 20200528.pdf

§63 Redovisning av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/BUN 0029 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut gällande remissvar om motion att införa ett modernare system för förskoleavgiften i Stockholms stad.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts maj 2020.pdf

§64 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Dnr 2020/BUN 0031 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälan kränkande behandling.docx.pdf

§65 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020

Dnr 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen juni 2020.docx.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd juni 2020.docx.pdf

§66 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Dnr 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligen från om verksamheten på barn- och utbildningsförvaltningen.

Johan Ahlkvist skolchef för grundskolan informerar muntligen om verksamheten i grundskolorna.

Ulrika Månsson skolchef för förskolan informerar muntligen om verksamheten i förskolorna.

§67 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-05-14 § 35.pdf
PM interkommunalersättning.pdf
Dnr 5.4.2-2339 2020 Ändrad praxis avseende interkommunal ersättning (002).pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-28 § 91.pdf
Protokoll facklig samverkan VO 1, 2, 6 & 7.pdf
Protokoll barn- och utbildnings fackliga samverkan VO1 & 2.pdf