Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-10-21

Sammanträde 2020-10-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information om fritidshemsutveckling

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
• Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Pedagoger kommer och informerar om utvecklingen av fritidshem.

2 Månadsrapport med ekonomisk uppföljning

Diarienummer 2020/BUN 0041 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
• Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 september 2020
avseende barn - och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna
innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2020 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport med ekonomisk rapport september BUN.pdf

3 Preliminär nämndplan med budget 2021

Diarienummer 2020/BUN 0101 001
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
• Preliminär nämndplan noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställt ett förslag till preliminär nämndplan för 2021 för verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.

Kommunstyrelsen beslutade 2020 -05-28 § 91 om budgetförutsättningar 2021. I beslutet anges att preliminära ekonomiska nämndplaner för 2021 fastställs utifrån de preliminära ramarna under oktober 2020. Planen ska även innehålla en budgetplanering för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att klara det fastställa scenariot med lägre uppräkningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
preliminär nämndplan 2021 BUN oktober.pdf

4 Ombyggnation och investering av A-hus Kumla skola

Diarienummer 2020/BUN 0097 41
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Mot bakgrund av förstudien godkänna förslaget om ombyggnation av Kumla skolas A-hus till en investeringsutgift om cirka 38,5 mnkr med en ökad årlig lokalhyra om cirka 1,5 mnkr.
2. Att kommunstyrelsen förordar att ge kommundirektören att uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att starta projektering och genomföra ombyggnationen snarast.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Godkänner behovet av ombyggnation och reinvestering av Kumla skolas A-hus.

Beskrivning av ärendet
Kumla skola är i behov av reinvestering och viss ombyggnad. Skolans A-byggnad där aula, matsal och kök är inrymt är mest akut är att åtgärda då köket är i stort behov av ombyggnad och i samband med det behöver reinvestering ske av byggnaden.

En förstudie är genomförd där olika alternativ är presenterade där en grov kostnadsberäkning är gjord.

Barn- och utbildningsförvaltningen förordar en lösning som medför att skolan
reinvesteras med en normal ytskiktsrenovering på lång sikt vilket motsvarar en
investering om maximalt 38,0 mnkr för att verksamheten ska klara av de ökade
kapitaltjänstkostnaderna om cirka 1,5 inom ram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ombyggnad kök Kumla skola 2020-09-24.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.docx

5 Ombyggnad och reinvestering Kumla skola

Diarienummer 2020/BUN 0109 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. 157 mnkr reserveras i investeringsplanen för ombyggnation och reinvestering av Kumla skola.

Barn- och utbildningsnämn d en s förslag till beslut
1. Rapporten godkänns.
2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn - och utbildningsförvaltningen att tillsammans med samhällsbyggnadskontoret ta fram underlag för förslag om genomförandebeslut med tillhörande genomförandeplan.

Beskrivning av ärendet
Kumla skolas lokaler är i behov av reinvestering och ombyggnation. En förstudie har genomförts där en grov kostnadsuppskattning har gjorts av reinvestering samt ombyggnation.

Lokalernas reinvesteringsbehov har initierats av kommunens fastighetsenhet och ombyggnadsbehovet har initierats av grundskoleverksamheten. Lokalerna är idag dåligt verksamhetsanpassade och behov finns av viss ombyggnad för att uppnå bättre utformning och mer ändamålsenliga lokaler.

Barn- och utbildningsförvaltningen förordar en lösning som medför att skolan
reinvesteras med en normal ytskiktsrenovering på lång sikt samt en ombyggnation som är verksamhetsanpassad och ändamålsenlig vilket motsvarar en investering om cirka 157 mnkr.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ombyggnad Kumla skola.docx.pdf
Rapport ombyggnad Kumla Skola.pdf

6 Breviksvägens förskola Investeringsansökan

Diarienummer 2020/BUN 0103 40
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Mot bakgrund av ansökan besluta om utökning av investeringsbudget för uppbyggnad av ny förskola på Breviksvägen med 18,4 mnkr.
2. Mot bakgrund av ansökan besluta om utökning av investeringsbudget för anpassning av väg inklusive gång- och cykelväg till förskolan om 6,0 mnkr samt driftskostnader som uppstår av investeringen.
3. Att godkänna att den totala investeringen uppgår till 104,4 mnkr.
4. Att godkänna förslaget om att förskoleverksamheten får en tillfälligt ökad driftsram om 2,5 mnkr under första året för att klara den ökade lokalhyran.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Att godkänna bifogad investeringsansökan om en tilläggsbudget om 18,4 mnkr.
2. Att godkänna att den totala investeringen uppgår till 98,4 mnkr och att den ökade årliga lokalhyran beräknas uppgår till 5,2 mnkr.
3. Förslag till beslut föreslås finansieras med utökad ram om 2,5 mnkr under första året då förskolan står klar för verksamhetsområde förskola

Beskrivning av ärendet
Till den planerade nya förskolan på Breviksvägen har sedan tidigare avsatts 80 mnkr. Efter att samtliga kostnadsdrivande faktorer är kända och nya kalkyler
framtagna uppskattas att ytterligare 16 miljoner kronor för ökade grundarbeten, till förskolan (infrastruktur) samt 2,4 miljoner kronor för inventarier behöver tillskjutas för att kunna färdigställa projektet. Utöver detta behövs ytterligare 6 miljoner kronor för anpassning av väg, inklusive gång och cykelväg, vilket är en investering som berör projektet som helhet men driftskostnaderna som följer med detta kommer att belasta gatuenheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utökad investeringsbudget ny förskola på Breviksvägen.pdf
Investeringsansökan kompletterande Breviks förskola.pdf

7 Revidering av granskningsplan 2020 - tillsyn och kvalitetsgranskning av förskola och pedagogisk omsorg

Diarienummer 2020/BUN 0026 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Temagranskning för förskola och pedagogisk omsorg blir granskning av det språkutvecklande arbetet.
2. Det valda området för temagranskning förskola och pedagogisk omsorg gäller 2020 -2021.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på nytt område för temagranskning av förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun.

Barn- och utbildnings förvaltningen föreslår att det valda området för temagranskningen ska gälla även för 2021. Barn - och utbildningsförvaltningen
föreslår att tidigare beslut i övrigt ska gälla.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering granskningsplan 2020.pdf

8 Sammanträdesplan för barn - och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2020/BUN 0108 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
• Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till sammanträdesplanen för 2021 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2021. Förslaget bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Dataskyddsombud till barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

Diarienummer 2020/BUN 0110 003

Barn- och utbildningsnämn d en s förslag till beslut
1. Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 20 20 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställt en informationssäkerhetssamordnare, Stefan Vallin, som föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

10 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden 2020

Diarienummer 2020/BUN 0020 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
• Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 §160. Barn - och utbildningsförvaltningen har för närvarande 9 uppdrag, varav 7 är pågående och 2 ännu inte startade.

Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

11 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och elevombudet 2020

Diarienummer 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämn d en s förslag till beslut
• Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen oktober 2020.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd oktober 2020.pdf

12 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Diarienummer 2020/BUN 0031 009
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
• Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälan om kränkning.pdf

13 Redovisning av statsbidrag 2020

Diarienummer 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd, se bilaga.

[1] Intern rutinen föredrogs och bifogades barn- och utbildningsnämnden
2018-06-20 § 54.

14 Redovisning av delegationsbeslut 2020

Diarienummer 2020/BUN 0029 006
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
• Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Beslut om skiolskjuts april 2020.pdf
Beslut om skiolskjuts augusti 2020.pdf
Beslut om skiolskjuts juli 2020.pdf
Beslut om skiolskjuts juni2020.pdf
Beslut om skiolskjuts maj 2020.pdf
Beslut om skiolskjuts september 2020.pdf

15 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Diarienummer 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
• Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligen om verksamheten på barn- och utbildningsförvaltningen.

16 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Diarienummer 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
• Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Protokoll augusti facklig samverkan VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll augusti facklig samverkan VO 1 och 2.pdf

§79 Information om fritidshemsutveckling

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Fritidshemspedagogerna Maria Larsson Busse och Marie Bergkvist från Njupkärrs skola informerar om utvecklingen av fritidshemmen i kommunen.

§80 Månadsrapport med ekonomisk uppföljning

Diarienummer 2020/BUN 0041 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 30 september 2020 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2020 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport med ekonomisk rapport september BUN.pdf

§81 Preliminär nämndplan med budget 2021

Diarienummer 2020/BUN 0101 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Preliminär nämndplan noteras.
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norlin (C) deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Jannice Rockstroh (S), Åsa De Mander (L) och Anja Eklund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställt ett förslag till preliminär nämndplan för 2021 för verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-28 § 91 om budgetförutsättningar 2021. I beslutet anges att preliminära ekonomiska nämndplaner för 2021 fastställs utifrån de preliminära ramarna under oktober 2020. Planen ska även innehålla en budgetplanering för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att klara det fastställa scenariot med lägre uppräkningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
preliminär nämndplan 2021 BUN oktober.pdf

§82 Ombyggnation och investering av A-hus Kumla skola

Diarienummer 2020/BUN 0097 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Förslaget om ombyggnation av Kumla skolas A-hus till en investeringsutgift om cirka 38,5 mnkr med en ökad årlig lokalhyra om cirka 1,5 mnkr godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att starta projektering och genomföra ombyggnationen snarast.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
3. Behovet av ombyggnation och reinvestering av Kumla skolas A-hus godkänns.

Jäv
Jannice Rockstroh (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Kumla skola är i behov av reinvestering och viss ombyggnad. Skolans A-byggnad där aula, matsal och kök är inrymt är mest akut är att åtgärda då köket är i stort behov av ombyggnad och i samband med det behöver reinvestering ske av byggnaden.

En förstudie är genomförd där olika alternativ är presenterade där en grov kostnadsberäkning är gjord.

Barn- och utbildningsförvaltningen förordar en lösning som medför att skolan reinvesteras med en normal ytskiktsrenovering på lång sikt vilket motsvarar en investering om maximalt 38,0 mnkr för att verksamheten ska klara av de ökade
kapitaltjänstkostnaderna om cirka 1,5 inom ram.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa De Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
3. Behovet av ombyggnation och reinvestering av Kumla skolas A-hus godkänns.

Ordförande Åsa De Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen är att:
1. Förslaget om ombyggnation av Kumla skolas A-hus till en investeringsutgift om cirka 38,5 mnkr med en ökad årlig lokalhyra om cirka 1,5 mnkr godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att starta projektering och genomföra ombyggnationen snarast.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ombyggnad av A-huset Kumla skola.docx
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.docx
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.docx

§83 Ombyggnad och reinvestering Kumla skola

Diarienummer 2020/BUN 0109 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. 157 mnkr reserveras i investeringsplanen för ombyggnation och reinvestering av Kumla skola.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
2. Rapporten godkänns.
3. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadskontoret ta fram underlag för förslag om genomförandebeslut med tillhörande genomförandeplan.

Jäv
Jannice Rockstroh (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Kumla skolas lokaler är i behov av reinvestering och ombyggnation. En förstudie har genomförts där en grov kostnadsuppskattning har gjorts av reinvestering samt ombyggnation.

Lokalernas reinvesteringsbehov har initierats av kommunens fastighetsenhet och ombyggnadsbehovet har initierats av grundskoleverksamheten. Lokalerna är idag dåligt verksamhetsanpassade och behov finns av viss ombyggnad för att uppnå bättre utformning och mer ändamålsenliga lokaler.

Barn- och utbildningsförvaltningen förordar en lösning som medför att skolan reinvesteras med en normal ytskiktsrenovering på lång sikt samt en ombyggnation som är verksamhetsanpassad och ändamålsenlig vilket motsvarar en investering om cirka 157 mnkr.

Ordförandeförslag
Ordförande Åsa De Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
2. Rapporten godkänns.
3. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadskontoret ta fram underlag för förslag om genomförandebeslut med tillhörande genomförandeplan.

Ordförande Åsa De Mander (L) föreslår att barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen är att:
1. 157 mnkr reserveras i investeringsplanen för ombyggnation och reinvestering av Kumla skola.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ombyggnad Kumla skola.pdf
Rapport ombyggnad Kumla Skola.pdf

§84 Breviksvägens förskola Investeringsansökan

Diarienummer 2020/BUN 0103 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Utökning av investeringsbudget för uppbyggnad av ny förskola på Breviksvägen med 18,4 mnkr godkänns.
2. Utökning av investeringsbudget för anpassning av väg inklusive gång- och cykelväg till förskolan om 6,0 mnkr samt driftskostnader som uppstår av investeringen godkänns.
3. Den totala investeringen om cirka 104,4 mnkr godkänns.
4. Förslaget om att förskoleverksamheten får en tillfälligt ökad driftsram om 2,5 mnkr under första året för att klara den ökade lokalhyran godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
5. Investeringsansökan om en tilläggsbudget om 18,4 mnkr godkänns.
6. Förslaget om den totala investeringen om cirka 98,4 mnkr med en ökad årlig lokalhyra om cirka 5,2 mnkr godkänns.
7. Förslag till beslut föreslås finansieras med utökad ram om 2,5 mnkr under första året då förskolan står klar för verksamhetsområde förskola.

Beskrivning av ärendet
Till den planerade nya förskolan på Breviksvägen har sedan tidigare avsatts 80 mnkr. Efter att samtliga kostnadsdrivande faktorer är kända och nya kalkyler framtagna uppskattas att ytterligare 16 miljoner kronor för ökade grundarbeten, till förskolan (infrastruktur) samt 2,4 miljoner kronor för inventarier behöver tillskjutas för att kunna färdigställa projektet. Utöver detta behövs ytterligare 6 miljoner kronor för anpassning av väg, inklusive gång och cykelväg, vilket är en investering som berör projektet som helhet men driftskostnaderna som följer med detta kommer att belasta gatuenheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Investeringsansökan om en tilläggsbudget om 18,4 mnkr godkänns.
2. Förslaget om den totala investeringen om cirka 98,4 mnkr med en ökad årlig lokalhyra om cirka 5,2 mnkr godkänns.
3. Förslag till beslut föreslås finansieras med utökad ram om 2,5 mnkr under första året då förskolan står klar för verksamhetsområde förskola.

Ordförande Jannice Rockstroh (S) att barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen är att:
4. Utökning av investeringsbudget för uppbyggnad av ny förskola på Breviksvägen med 18,4 mnkr godkänns.
5. Utökning av investeringsbudget för anpassning av väg inklusive gång- och cykelväg till förskolan om 6,0 mnkr samt driftskostnader som uppstår av investeringen godkänns.
6. Den totala investeringen om cirka 104,4 mnkr godkänns.
7. Förslaget om att förskoleverksamheten får en tillfälligt ökad driftsram om 2,5 mnkr under första året för att klara den ökade lokalhyran godkänns.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utökad investeringsbudget ny förskola på Breviksvägen.pdf
Investeringsansökan kompletterande Breviks förskola.pdf

§85 Revidering av granskningsplan 2020 - tillsyn och kvalitetsgranskning av förskola och pedagogisk omsorg

Diarienummer 2020/BUN 0026 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Temagranskning för förskola och pedagogisk omsorg blir granskning av det språkutvecklande arbetet.
2. Beslut om temagranskning för förskola och pedagogisk omsorg ersätter tidigare beslut 2020-03-04 §20
3. Det valda området för temagranskning förskola och pedagogisk omsorg gäller 2020-2021.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på nytt område för temagranskning av förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att det valda området för temagranskningen ska gälla även för 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att tidigare beslut i övrigt ska gälla.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Temagranskning för förskola och pedagogisk omsorg blir granskning av det språkutvecklande arbetet.
2. Beslut om temagranskning för förskola och pedagogisk omsorg ersätter tidigare beslut 2020-03-04 §20
3. Det valda området för temagranskning förskola och pedagogisk omsorg gäller 2020-2021. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering granskningsplan 2020.pdf

§86 Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2020/BUN 0108 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till sammanträdesplanen för 2021 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2021. Förslaget bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till sammanträdesplanen för 2021 fastställs.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§87 Dataskyddsombud till barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

Diarienummer 2020/BUN 0110 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställt en informationssäkerhetssamordnare, Stefan Vallin, som föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§88 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden 2020

Diarienummer 2020/BUN 0020 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160. Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande 9 uppdrag, varav 7 är pågående och 2 ännu inte startade.

Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§89 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020

Diarienummer 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen oktober 2020.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd oktober 2020.pdf

§90 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Diarienummer 2020/BUN 0031 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälan om kränkning.pdf

§91 Redovisning av statsbidrag 2020

Diarienummer 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd, se bilaga.

[1] Intern rutinen föredrogs och bifogades barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 54.

Bilagor
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender för 2021015.pdf
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2020-10-15.docx

§92 Redovisning av delegationsbeslut 2020

Diarienummer 2020/BUN 0029 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Beslut om skolskjuts april 2020.pdf
Beslut om skolskjuts augusti 2020.pdf
Beslut om skolskjuts juli 2020.pdf
Beslut om skolskjuts juni2020.pdf
Beslut om skolskjuts maj 2020.pdf
Beslut om skolskjuts september 2020.pdf

§93 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Diarienummer 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligen om verksamheten på barn- och utbildningsförvaltningen.

Johan Ahlkvist skolchef grundskola informerar muntligen om verksamheten i grundskolan.

Ulrika Månsson skolchef förskolechef informerar muntligen om verksamheten i förskolan.

§94 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Diarienummer 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga. Temagranskningen för förskolan

Bilagor
Protokoll augusti facklig samverkan VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll augusti facklig samverkan VO 1 och 2.pdf