Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-12-09

Sammanträde 2020-12-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Återrapport gällande evidensbaserade föräldrastödsprogrammet ABC

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig återrapport gällande evidensbaserade föräldrastödsprogrammet ABC 3-12 år - implementering och utvärdering.

Rapporten presenteras av Christer Gulbrandsen och Elio Bussoli från psykologgruppen på barn- och elevhälsan.

2 Nämndplan med prislista 2021

Diarienummer 2020/BUN 0101 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2021 för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med prislista för 2021 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas.

Förslaget baseras på kommunplan 2021-2024 med budget för 2021 som antagits av kommunfullmäktige den 19 november 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan.docx
nämnd- och förvaltningsplan 2021 BUN .docx

3 Revidering riktlinje förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid

Diarienummer 2020/BUN 0151 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Revidering av riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid antas.
2. Reviderad riktlinje ersätter tidigare riktlinje som antogs 2020-03-04.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjen för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Den nya reviderade riktlinjen ersätter tidigare antagen riktlinje 2020-03-04 § 16.

I det reviderade förslaget föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att de två sista styckena i riktlinjen för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid under punkt 6.5, obetalda förskoleavgifter, tas bort.

Den föreslagna revideringen innebär att barnet får behålla sin plats i förskolan även om vårdnadshavaren har en skuld till kommunen för utebliven förskoleavgift.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering riktlinje förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid 201120.docx
Riktlinje förskola nov 2020.docx

4 Tillfällig ändring av grund för rätt placering

Diarienummer 2020/BUN 0157 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn som går i allmän förskola för barn tre till fem år, barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 15 timmar per vecka under perioden 15 december 2020 t.o.m. 31 mars 2021.
2. Om situationen förbättras och arbetsbelastningen bedöms normal får förvaltningschefen häva detta beslut i förtid och återgå till de gällande riktlinjerna

Beskrivning av ärendet
Det är en extraordinär situation landet befinner sig i, med anledning av den pågående Coronapandemin. Förskolorna i Tyresö har hög arbetsbelastning på grund av sjukfrånvaro bland personal i samband med pandemin. Dels med anledning av sjukdomsfall i personalgruppen och dels med anledning av de stränga riktlinjer som råder i samhället kring när man ska vara hemma om man har symptom. Detta ger en hög arbetsbelastning för de pedagogerna som är på plats i förskolan.

Förslaget till beslut grundar sig i en vilja att förskolornas pedagoger ska orka med sitt arbete under rådande situation med många frånvarande i personalgruppen och samtidigt upprätthålla en god kvalitet i verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillfällig ändring av grund för rätt placering.docx

5 Svar på uppdrag om kvalitetssamtal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2018/BUN 0074 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Modellen för kvalitetssamtal godkänns
2. Utvärderingen av modellen redovisas i början av 2022.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en modell för 2021 kring kvalitetssamtal med fristående verksamhet inom Tyresö kommun. Modellen ska utvärderas i slutet av året och ligga till grund för en permanent modell.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kvalitetssamtal (002).docx

6 Fårdala skola- beslut om årskurs 6 läsår 2021/2022

Diarienummer 2020/BUN 0100 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Fårdalas årskurs 6 återgår till Fårdala skola hösten 2021, om en paviljong är nödvändig ska den skyndsamt ställas upp.
2. Paviljongen bör ges möjlighet att inrymma en tal- och språkklass.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Investeringsansökan för uppförande av en paviljong, med placering på Fårdala skola, godkänns.

Beskrivning av ärendet
Under läsåren 2019/2020 och 2020/2021 har verksamheten för Fårdalaskolans årskurs 6 förlagts på Nyboda skola. Orsaken har varit brist på lokalutrymme för att organisera två paralleller för årskurs F-år 6 på Fårdala skola. Idag är Fårdala skola organiserad i två paralleller åk F-6 med cirka 275 elever. Däremot rymmer lokalerna inte 2 paralleller F-6 och åk 6 har tillfälligt flyttat till Nyboda skola då Fårdala skola saknar tillräckligt med klassrum. En två parallell skola är att föredra för att skolans organisation ska kunna vara hållbar.

Kommunen har ett pågående utredningsuppdrag till kommunens lokalstrateg att ta fram en strategisk plan med lösningar för om-, till- och nybyggnad av skolor i centrumområdet. Utredningen är omfattade och kommer att fortsätta under 2021 då förstudier kommer att genomförs och slutgiltiga förslag tas fram för att lösa platsbehovet i centrumområdet. Den politiska ledningen har dock varit tydlig med att Fårdala även framgent ska vara en F-6 skola och att dess verksamhet inte ska vara utspridd utan samlad i Fårdala skola. Uppdraget har därför varit att utreda om årskurs 6 skall flytta tillbaka till Fårdala skola redan hösten terminen 2021 eller om det är bättre att vänta till höstterminen 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut:
Undervisningen för Fårdala skolas årskurs 6 förläggs i Nyboda skolas verksamhetslokaler under läsår 2021/2022
Eleverna ska tillhöra Nyboda skolas rektorsenhet under läsår 2021/2022
Personalen ska tillhöra Fårdala skolas rektorsenhet under läsår 2021/2022

Ordförandeutlåtande
För läsåret 2019/2020 samt 2020/2021 har nämnden tidigare fattat beslut om att temporärt flytta årskurs 6 från Fårdala skola till Nyboda skola på grund av utrymmesskäl vilket inte möjliggjort två paralleller på Fårdala skola.

Det politiska styret och jag, Tillsammans för Tyresö, har en tydlig ambition att Tyresö ska vara Sveriges bästa skolkommun och bästa offentliga arbetsgivare. Mot bakgrund av det och tjänsteskrivelsens sammanfattning ser vi att årskurs 6 från Fårdala skola hösten 2021 ska återgå till Fårdala skola från Nyboda skola. De organisatoriska vinsterna är många och i nuläget behöver vi skapa stabila skolenheter med de bästa förutsättningarna för hög måluppfyllelse. Det ska vid tidpunkt för skolval vara tydligt för föräldrar och elever vilken skola man ska gå i när man gör ett val.

Tjänsteskrivelsen beskriver de uppkomna fördelar och det utökade samarbetet som den temporära flytten inneburit för Nyboda skolas organisation. Jag förutsätter att former för ett fortsatt gott samarbete som stärker båda skolornas organisation och lärande fortgår.

Om en paviljong behöver sättas upp ska det ske skyndsamt och möjligheterna till att den inrymmer även en tal- och språkklass ska utredas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fårdala årskurs 6.docx

7 Handlingar gällande ansökan om godkännande av Rödkullans förskolor AB som huvudman för Förskolan Rödkullan

Diarienummer 2020/BUN 0143 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Godkänner Rödkullans förskolor AB (org.nr 556810-5380) som ny huvudman för förskolan Rödkullan
2. Beslutet om godkännande som ny huvudman för förskolan Rödkullan gäller 34 platser.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser byte av huvudman för förskolan Rödkullan som sedan 2015 drivits av Uddby gård förvaltning AB. Ägaren av nuvarande huvudman ansöker om godkännande som huvudman med sitt bolag Rödkullans förskolor AB. I styrelsen för Rödkullans förskolor AB ingår utöver VD ytterligare två personer.

I ledningsgrupp för verksamheten kommer VD och rektor att ingå tillsammans med en förskollärare med utökat ledningsansvar för en av företagets två förskolor. Av ansökan framgår att huvudmannen planerar att fortsätta driva verksamheten på samma sätt som tidigare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Godkännande av Rödkullans förskolor AB som ny huvudman.docx
Slottsparken Tjänsteskrivelse Godkännande av Rödkullans förskolor AB som ny huvudman.docx

8 Redovisning av statsbidrag 2020

Diarienummer 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Det finns inget att redovisa fram till den 30 mars 2021.

9 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Diarienummer 2020/BUN 0031 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Handlingar är under utarbetande, ärendet kompletteras med handlingar den 8 december.

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020

Diarienummer 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen december 2020.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd december 2020.docx

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Diarienummer 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligt om verksamheterna på barn- och utbildningsförvaltningen.

12 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Diarienummer 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Ordförandebeslut om fjärrundervisning för högstadieelever vid Kumla skola.pdf
Protokoll gemensam facklig samverkan VO 12 6_7 november.pdf
Protokoll facklig samverkan VO 1_2 november.pdf

§107 Återrapport gällande evidensbaserade föräldrastödsprogrammet ABC

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig återrapport gällande evidensbaserade föräldrastödsprogrammet ABC 3-12 år - implementering och utvärdering.

Rapporten presenteras av Christer Gulbrandsen och Elio Bussoli från psykologgruppen på barn- och elevhälsan.

§108 Nämndplan med prislista 2021

Diarienummer 2020/BUN 0101 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2021 för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med prislista för 2021 antas.

Jeanette Hellmark (M), Sonja Gustafson (M) och Margareta Baxén (M) deltar inte i beslutet.

Richard Norin (C) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark ( M) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning.

Richard Norin (C) lämnar ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas.

Förslaget baseras på kommunplan 2021-2024 med budget för 2021 som antagits av kommunfullmäktige den 19 november 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att:
Nämnd- och förvaltningsplan 2021 för Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområden 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med prislista för 2021 antas.

Yrkande
Åsa de Mander (L) och Martin Skjöldebrand (L) yrkar bifall.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan.docx
nämnd- och förvaltningsplan 2021 BUN.docx

§109 Revidering riktlinje förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid

Diarienummer 2020/BUN 0151 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Revidering av riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid antas.
2. Reviderad riktlinje ersätter tidigare riktlinje som antogs 2020-03-04.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjen för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Den nya reviderade riktlinjen ersätter tidigare antagen riktlinje 2020-03-04 § 16.

I det reviderade förslaget föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att de två
sista styckena i riktlinjen för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid under punkt 6.5, obetalda förskoleavgifter, tas bort.

Den föreslagna revideringen innebär att barnet får behålla sin plats i förskolan även om vårdnadshavaren har en skuld till kommunen för utebliven förskoleavgift.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
Revidering av riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid antas.

Att reviderad riktlinje ersätter tidigare riktlinje som antogs 2020-03-04.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering riktlinje förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid 201120.docx
Riktlinje förskola nov 2020.docx

§110 Tillfällig ändring av grund för rätt placering

Diarienummer 2020/BUN 0157 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn som går i allmän förskola för barn tre till fem år, barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 15 timmar per vecka under perioden 15 december 2020 t.o.m. 31 mars 2021.
2. Om situationen förbättras och arbetsbelastningen bedöms normal får förvaltningschefen häva detta beslut i förtid och återgå till de gällande riktlinjerna.

Jäv
Richard Nordin (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Det är en extraordinär situation landet befinner sig i, med anledning av den pågående coronapandemin. Förskolorna i Tyresö har hög arbetsbelastning på grund av sjukfrånvaro bland personal i samband med pandemin. Dels med anledning av sjukdomsfall i personalgruppen och dels med anledning av de stränga riktlinjer som råder i samhället kring när man ska vara hemma om man har symptom. Detta ger en hög arbetsbelastning för de pedagogerna som är på plats i förskolan.

Förslaget till beslut grundar sig i en vilja att förskolornas pedagoger ska orka med sitt arbete under rådande situation med många frånvarande i personalgruppen och samtidigt upprätthålla en god kvalitet i verksamheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

Barn som går i allmän förskola för barn tre till fem år, barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 15 timmar per vecka under perioden 15 december 2020 t.o.m. 31 mars 2021.

Om situationen förbättras och arbetsbelastningen bedöms normal får förvaltningschefen häva detta beslut i förtid och återgå till de gällande riktlinjerna.

Yrkande
Raymond Moube (C) yrkar på återremiss till förvaltningen för komplettering.
• Använder vi de riktade coronastatsbidragen fullt ut?
• Använder vi bemanningsenheten fullt ut?
• Har man sett till barnperspektivet fullt ut? Hänvisar till Folkhälsomyndighetens faktablad från december 2020 “Förskolan är viktig under pandemin” som bygger på flertalet rapporter.
• Använder vi de förändrade riktlinjer för personal som antogs i våras i samband med kompetensinventeringen fullt ut?
• Ekonomisk konsekvens?

Jeanette Hellmark (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Raymond Moubes (C) yrkande.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tillfällig ändring av grund för rätt placering.docx

§111 Svar på uppdrag om kvalitetssamtal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2018/BUN 0074 001

Barn- och utbildningsnämndens besl ut
1. Modellen för kvalitetssamtal godkänns
2. Utvärderingen av modellen redovisas i början av 2022.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en modell för 2021 kring kvalitetssamtal med fristående verksamhet inom Tyresö kommun. Modellen ska utvärderas i slutet av året och ligga till grund för en permanent modell.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
Modellen för kvalitetssamtal godkänns.
Utvärderingen av modellen redovisas i början av 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kvalitetssamtal (002).docx

§112 Fårdala skola- beslut om årskurs 6 läsår 2021/2022

Diarienummer 2020/BUN 0100 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Fårdalas årskurs 6 återgår till Fårdala skola hösten 2021, om en paviljong är nödvändig ska den skyndsamt ställas upp.
2. Paviljongen bör ges möjlighet att inrymma en tal- och språkklass.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Investeringsansökan för uppförande av en paviljong, med placering på Fårdala skola, godkänns.

Reservation
Jeanette Hellmark (M) kommer in med en skriftlig reservation.
Raymond Moube (C) kommer in med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Under läsåren 2019/2020 och 2020/2021 har verksamheten för Fårdalaskolans årskurs 6 förlagts på Nyboda skola. Orsaken har varit brist på lokalutrymme för att organisera två paralleller för årskurs F-år 6 på Fårdala skola.

Idag är Fårdala skola organiserad i två paralleller åk F-6 med cirka 275 elever.
Däremot rymmer lokalerna inte 2 paralleller F-6 och åk 6 har tillfälligt flyttat till
Nyboda skola då Fårdala skola saknar tillräckligt med klassrum. En två parallell
skola är att föredra för att skolans organisation ska kunna vara hållbar.

Kommunen har ett pågående utredningsuppdrag till kommunens lokalstrateg att ta fram en strategisk plan med lösningar för om-, till- och nybyggnad av skolor i centrumområdet. Utredningen är omfattade och kommer att fortsätta under 2021 då förstudier kommer att genomförs och slutgiltiga förslag tas fram för att lösa platsbehovet i centrumområdet. Den politiska ledningen har dock varit tydlig med att Fårdala även framgent ska vara en F-6 skola och att dess verksamhet inte ska vara utspridd utan samlad i Fårdala skola. Uppdraget har därför varit att utreda om årskurs 6 skall flytta tillbaka till Fårdala skola redan hösten terminen 2021 eller om det är bättre att vänta till höstterminen 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut:
Undervisningen för Fårdala skolas årskurs 6 förläggs i Nyboda skolas verksamhetslokaler under läsår 2021/2022

Eleverna ska tillhöra Nyboda skolas rektorsenhet under läsår 2021/2022
Personalen ska tillhöra Fårdala skolas rektorsenhet under läsår 2021/2022

Ordförandeutlåtande
För läsåret 2019/2020 samt 2020/2021 har nämnden tidigare fattat beslut om att temporärt flytta årskurs 6 från Fårdala skola till Nyboda skola på grund av utrymmesskäl vilket inte möjliggjort två paralleller på Fårdala skola. Det politiska styret och jag, Tillsammans för Tyresö, har en tydlig ambition att Tyresö ska vara Sveriges bästa skolkommun och bästa offentliga arbetsgivare. Mot bakgrund av det och tjänsteskrivelsens sammanfattning ser vi att årskurs 6 från Fårdala skola hösten 2021 ska återgå till Fårdala skola från Nyboda skola. De organisatoriska vinsterna är många och i nuläget behöver vi skapa stabila skolenheter med de bästa förutsättningarna för hög måluppfyllelse. Det ska vid tidpunkt för skolval vara tydligt för föräldrar och elever vilken skola man ska gå i när man gör ett val.

Tjänsteskrivelsen beskriver de uppkomna fördelar och det utökade samarbetet som den temporära flytten inneburit för Nyboda skolas organisation. Jag förutsätter att former för ett fortsatt gott samarbete som stärker båda skolornas
organisation och lärande fortgår.

Om en paviljong behöver sättas upp ska det ske skyndsamt och möjligheterna till att den inrymmer även en tal- och språkklass ska utredas.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

Fårdalas årskurs 6 återgår till Fårdala skola hösten 2021, om en paviljong är
nödvändig ska den skyndsamt ställas upp.

Paviljongen bör ges möjlighet att inrymma en tal- och språkklass.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M) yrkar i första hand återremiss på grund av bristfälligt underlag. I andra hand yrkar hon avslag på grund av bristande underlag.
Raymond Moube (C) stödjer moderaternas förslag på återremiss i första hand och i andra hand yrkar de avslag.
Bjarne Vifell (SD) yrkar på återremiss i första hand och i andra hand yrkar han bifall.
Åsa de Mander (L) och Jerry Svensson (S) yrkar bifall.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Jeanette Hellmarks (M), Raymond Moubes (C), Bjarne Vifells (SD) yrkanden.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fårdala årskurs 6.docx
Prövning av barnets bästa angående tillbakaflytt av åk 6 till Fårdala skola.docx

§113 Handlingar gällande ansökan om godkännande av Rödkullans förskolor AB som huvudman för Förskolan Rödkullan

Diarienummer 2020/BUN 0143 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Tillståndet för den enskilda huvudmannen Förskolan Växa i Tyresö ekonomiska förening att bedriva fristående förskoleverksamhet i Tyresö kommun återkallas från den 1 januari 2021.
2. Tillståndet för den enskilda huvudmannen Uddby gård förvaltning AB att bedriva fristående förskoleverksamhet i Tyresö kommun återkallas från den 1 januari 2021.
3. Godkänner Rödkullans förskolor AB (org.nr 556810-5380) som ny huvudman för förskolan Rödkullan
4. Beslutet om godkännande som ny huvudman för förskolan Rödkullan gäller 34 platser.
5. Godkänner Rödkullans förskolor AB (org.nr 556810-5380) som ny huvudman för förskolan Slottsparken.
6. Beslutet om godkännande som ny huvudman för förskolan Slottsparken gäller 34 platser.

Beskrivning av ärendet
Förskolan Växa i Tyresö ekonomiska förening och Uddby gård förvaltning AB begär att tillstånden att bedriva fristående förskola i Tyresö kommun återkallas.

Ansökan avseende byte av huvudman för förskolan Rödkullan som sedan 2015 drivits av Uddby gård förvaltning AB. Ägaren av nuvarande huvudman ansöker om godkännande som huvudman med sitt bolag Rödkullans förskolor AB. I styrelsen för Rödkullans förskolor AB ingår utöver VD ytterligare två personer.

Ansökan avser byte av huvudman för förskolan Slottsparken som sedan 2015 drivits av Förskolan Växa i Tyresö ekonomiska förening. En av styrelsemedlemmarna i den ekonomiska föreningens styrelse ansöker om
godkännande som huvudman med sitt bolag Rödkullans förskolor AB (org.nr  556810-5380). I styrelsen för Rödkullans förskolor AB ingår utöver VD ytterligare två personer.

I ledningsgrupp för verksamheten kommer VD och rektor att ingå tillsammans med en förskollärare med utökat ledningsansvar för en av företagets två förskolor. Av ansökan framgår att huvudmannen planerar att utveckla Slottsparkens inriktning mot en djur- och naturprofil.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

Tillståndet för den enskilda huvudmannen Förskolan Växa i Tyresö ekonomiska förening att bedriva fristående förskoleverksamhet i Tyresö kommun återkallas från den 1 januari 2021.

Tillståndet för den enskilda huvudmannen Uddby gård förvaltning AB att bedriva fristående förskoleverksamhet i Tyresö kommun återkallas från den 1 januari 2021.

Godkänner Rödkullans förskolor AB (org.nr 556810-5380) som ny huvudman för förskolan Rödkullan

Beslutet om godkännande som ny huvudman för förskolan Rödkullan gäller 34 platser.

Godkänner Rödkullans förskolor AB (org.nr 556810-5380) som ny huvudman för förskolan Slottsparken.

Beslutet om godkännande som ny huvudman för förskolan Slottsparken gäller 34 platser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återkallande av godkännande Förskolan Växa och Uddby gård förvaltning (1).docx
Återkallande av godkännande förskolan Rödkullan och förskolan Växa Slottsparken_20201202.pdf
Rödkullan TS Godkännande av Rödkullans förskolor AB med prövning av barnets bästa.docx
Slottsparken TS Godkännande av Rödkullans förskolor AB med prövning av barnets bästa.docx

§114 Redovisning av statsbidrag 2020

Diarienummer 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det finns inget att redovisa fram till den 30 mars 2021.

§115 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Diarienummer 2020/BUN 0031 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling.docx
Kränkande behandling förskola nämnd 10 nov - 7 dec.xlsx
Kränkande behandling skola nämnd 10 nov - 7 dec.xlsx

§116 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Diarienummer 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligt om verksamheterna på barn- och utbildningsförvaltningen.

§117 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Diarienummer 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligt om verksamheterna på barn- och utbildningsförvaltningen.

§118 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Diarienummer 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Ordförandebeslut om fjärrundervisning för högstadieelever vid Kumla skola.pdf
Ordförandebeslut om fjärrundervisning för årskurs 6 vid Njupkärrs skola.pdf
Ordförandebeslut om fortsatt fjärrundervisning för högstadieelever vid Kumla skola.pdf
Protokoll gemensam facklig samverkan VO 12 6_7 november.pdf
Protokoll facklig samverkan VO 1_2 november.pdf