Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2023-05-24

Sammanträde 2023-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

§25 Revidering av byggnadsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2023/BN 0042 003

Byggnadsnämndens beslut
1. Förslag till reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden antas.
2. Den delegationsordning som antogs av byggnadsnämnden 2022-08-30
upphävs.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens delegationsordning har till uppgift att reglera vem eller
vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. Kommunstyrelsens
delegationsordning reviderades 2023-03-14 § 43. Vissa av revideringarna
påverkar byggnadsnämndens delegationsordning. Förändringarna avser
punkterna om EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Ordförandeförslag
Ordförande Raymond Moubé (C) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
1. Förslag till reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden antas.
2. Den delegationsordning som antogs av byggnadsnämnden 2022-08-30
upphävs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget
och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§26 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/BN 0027

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jan Zachariasson från Agima slutrapporterar gällande projektet av införandet
av bygglovs nya ärendehanteringssystem Nova.

Henrik Nordström från Sokigo visade det nya ärendehanteringssystemet Nova.

§27 Delårsrapport 1

Diarienummer BNS-2023-29

Byggnadsnämndens beslut
1. Sammanträdet ajourneras kl. 19:00-19:05
2. Delårsrapport 1 2023 för byggnadsnämnden med mål- och
budgetuppföljning godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari-april 2023 för
byggnadsnämndens verksamhetsområde med riskuppföljning.

Ordförandeförslag
Ordförande Raymond Moubé (C) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
1. Sammanträdet ajourneras kl. 19:00-19:05
2. Delårsrapport 1 2023 för byggnadsnämnden med mål- och
budgetuppföljning godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget
och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§28 Föreläggande om rättelse avseende olovligt byggande på fastighet Näsby 4:5 - Ärendet utgår

§29 Dispens från strandskydd för Tyresö 1:110

Diarienummer BNS 2019-135

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken
nekas, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken, för brygga.
2. Avgift: Strandskyddsdispens: 9 300 kronor
Summa avgifter: 9 300 kronor (faktureras separat)

Reservationer
Klas Torstensson (M) lämnar en gemensam skriftlig reservation för
tjänstgörande moderater (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom 2019-03-05. I ansökan meddelar
sökande att han önskar reparera och förstärka befintligt brygga som skadats av
is och storm. Då bryggan har skadats flertalet gånger önskar sökande att
förstärka konstruktionen med en stenkista.

Fastigheten ligger på Brevikshalvön inom detaljplanerat område. I gällande
detaljplan 444 är strandskydd upphävt på kvartersmark men finns kvar på
naturmark och i vatten.

Som särskilt skäl framför sökande att området redan tagits i anspråk på ett
sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Det har funnits
en brygga på plats sedan 60-talet.

I ansökan önskar sökande göra en förlängning av bryggan. Den befintliga
bryggan är enligt sökande 10,5 meter lång och 3 meter bred (31,5 kvm).
Den i ansökan önskade brygga ska bli 12,5 meter och 3 meter bred ( 37,5 kvm).
Den nya utformningen av bryggan innefattar även anläggande av en stenkista
på ca 6 x 2,7 meter (16,2 kvm) .

Ordförandeförslag
Ordförande Raymond Moubé (C) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:

1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken
nekas, med stöd av 7 kap. 18 c § Miljöbalken, för brygga.
2. Avgift: Strandskyddsdispens: 9 300 kronor
Summa avgifter: 9 300 kronor (faktureras separat)

Yrkanden
Olof Wallentin (L) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget
och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§30 Vallmon 8 och 11, nybyggnad av kedjehus samt komplementbyggnad

Diarienummer BYGG-2023-000037

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för nybyggnad av kedjehus och komplementbyggnad samt
uppförande av murar beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och
bygglagen (2010:900).
2. Marklov för schaktning och utfyllnad av mark beviljas med stöd av 9
kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900).
3. Beslutet villkoras med att befintliga byggnader som inte omfattas av
bygglovet ska vara rivna inför slutsamråd.
4. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för
tekniskt samråd skickas separat.
5. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn: Stefan Eriksson.
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Följande avgifter debiteras i samband med detta beslut, enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige:
Avgift: 92 933 kronor

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser nybyggnation av totalt sex kedjehus, en komplementbyggnad
för avfallshantering inklusive posthantering intill komplementbyggnaden och
uppförande av murar samt schaktning och utfyllnad av mark.

Varje kedjehus innehåller en lägenhet och totalt blir det sex lägenheter.

Kedjehusen uppförs i två våningar.

Kedjehusen placeras på både fasighet Vallmon 8 och Vallmon 11 som har
reserverad yta i detaljplanen för projektet.

Ansökta åtgärder är en del av ett nytt bostadsområde om totalt tio lägenheter i
form av kedjehus och parhus. I ärende BYGG-2023-000036, Vallmon 9 (väster om Vallmon 8 och Vallmon 11) ansöker samma sökande,
Bostadsrättsföreningen Långsjöhöjden, om totalt två parhus med fyra
lägenheter.

Sammantaget kommer området inrymma tio bostäder med tillhörande
parkeringsplatser, tre gästparkeringar, byggnad för avfall- och posthantering
och en lekplats. En gemensam väg anordnas för fastigheterna inklusive
befintlig fastighet Vallmon 10.

Fastigheterna är belägna i Trollbäcken, Tyresö.

Ordförandeförslag
Ordförande Raymond Moubé (C) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
1. Bygglov för nybyggnad av kedjehus och komplementbyggnad samt
uppförande av murar beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och
bygglagen (2010:900).
2. Marklov för schaktning och utfyllnad av mark beviljas med stöd av 9
kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900).
3. Beslutet villkoras med att befintliga byggnader som inte omfattas av
bygglovet ska vara rivna inför slutsamråd.
4. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för
tekniskt samråd skickas separat.
5. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn: Stefan Eriksson.
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Följande avgifter debiteras i samband med detta beslut, enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige:
Avgift: 92 933 kronor

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget
och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§31 Vallmon 9, nybyggnad av parhus

Diarienummer BYGG-2023-000036

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov för nybyggnad av två parhus och uppförande av murar beviljas
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Marklov för schaktning och utfyllnad av mark beviljas med stöd av 9
kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900).
3. Beslutet villkoras med att befintliga byggnader som inte omfattas av
bygglovet ska vara rivna inför slutsamråd.
4. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för
tekniskt samråd skickas separat.
5. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn: Stefan Eriksson.

Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900).

Följande avgifter debiteras i samband med detta beslut, enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige:
Avgift: 80 364 kronor

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser nybyggnation av totalt två parhus, uppförande av murar samt
schaktning och utfyllnad av mark.

Varje parhus innehåller två lägenheter och totalt blir det fyra lägenheter.
Parhusen uppförs i två våningar i form av entréplan och suterrängvåning.
Parhusen placeras centralt på fastigheten som är reserverad yta i detaljplanen
för projektet.

Ansökta åtgärder är en del av ett nytt bostadsområde om totalt tio lägenheter i
form av kedjehus och parhus. I ärende BYGG-2023-000037, Vallmon 8 och
Vallmon 11 (öster om Vallmon 9) ansöker samma sökande,
Bostadsrättsföreningen Långsjöhöjden, om totalt sex kedjehus med sex
lägenheter.

Sammantaget kommer området inrymma tio bostäder med tillhörande
parkeringsplatser, tre gästparkeringar, byggnad för avfall- och posthantering
och en lekplats. En gemensam väg anordnas för fastigheterna inklusive
befintlig fastighet Vallmon 10.

Fastigheterna är belägna i Trollbäcken, Tyresö.

Ordförandeförslag
Ordförande Raymond Moubé (C) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
1. Bygglov för nybyggnad av två parhus och uppförande av murar beviljas
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Marklov för schaktning och utfyllnad av mark beviljas med stöd av 9
kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900).
3. Beslutet villkoras med att befintliga byggnader som inte omfattas av
bygglovet ska vara rivna inför slutsamråd.
4. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för
tekniskt samråd skickas separat.
5. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Namn: Stefan Eriksson.
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900).

Följande avgifter debiteras i samband med detta beslut, enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige:
Avgift: 80 364 kronor

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget
och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§32 Svar på revisionsrapport om granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Diarienummer 2023/BN 0043

Byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som byggnadsnämndens
svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig
intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av
upphandlingar enligt LOU

EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en
ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt
LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY granskningsrapport, daterad.

Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB.

Ordförandeförslag
Ordförande Raymond Moubé (C) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att: Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som byggnadsnämndens
svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§33 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BN 0025 92

Byggnadsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under mars och april 2023 redovisas i bifogad bilaga.

§34 Meddelanden

Diarienummer 2023/BN 0026 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogade bilagor.

§35 Uppförande av mur, Brevik 1:327

Diarienummer BNS-2022-53

Byggnadsnämndens beslut
- Bygglov för mur avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Avgift: 5 193 kronor (faktureras separat)

Jäv
Olof Wallentin (L) och Anders Henjer (L) deltar inte i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser uppförande av en totalt 26 meter lång mur med en högsta höjd på 2 meter i en sluttning uppe på en höjd på fastigheten Brevik 1:327, i ett område som inte karaktäriseras av höga och långa murar. Mot bakgrund av detta uppfyller inte ansökan kravet i 2 kap 6 § PBL avseende anpassning till stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Ordförandeförslag
Ordförande Raymond Moubé (C) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
Bygglov för mur avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Avgift: 5 193 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.