Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2019-12-17

Sammanträde 2019-12-17

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Strand 1:62, Rotviksvägen 5 – Ändrad användning från komplementbyggnad till kontorsverksamhet

3 Näsby 65:1, Klintvägen 58 – Bygglov för uppförande av teknikskåp samt rivningslov för befintligt teknikhus

4 Hanviken 1:101, Bergvägen 23 A – Startbesked för nybyggnad av komplementbostadshus Tomt B

5 Hanviken 1:291, Bergvägen 23 B – Startbesked för nybyggnad av komplementbostadshus Tomt A

6 Jaden 3, Öringevägen 2 – Anordnande av parkeringsplatser och uppförande av plank

7 Ägnö 2:1, Ägnö 18 – Dispens från strandskyddet för återuppförande av samlingslokal

8 X – Beslut om byggsanktionsavgift

9 X – Beslut om byggsanktionsavgift och föreläggande om rättelse

10 X – Byggsanktionsavgift för uppförande av mur och markuppfyllnad

11 Gallring av inkomna egenhändigt undertecknade pappershandlingar för byggnadsnämndens ärenden

12 Sammanträdesdatum för byggnadsnämnden 2020

§71 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§72 Ändrad användning från komplementbyggnad till kontorsverksamhet Strand 1:62, Rotviksvägen 5

Dnr BNS-2019-429/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § 2 punkten.
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Martin Sjödin, Structor bygg Stockholm AB
Adress: Tjärnstigen 86 B, 135 62 Tyresö
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 44 638 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län men skickas till Tyresö kommun, bygglovenheten, 13581 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om ändrad användning av komplementbyggnad frå n hobbylokal till
kontorsverksamhet inkom den 2019-07-16. Komplementbyggnaden har tidigare
beviljats bygglov av byggnadsnämnden för ändrad användning från komplementbyggnad till hobbylokal 2003-01-31. Efter detta har fastighetsägaren ansökt om tidsbegränsat bygglov för att ändra användningen för komplementbyggnad från hobbylokal till kontorsverksamhet. Byggnadsnämnden beviljade ansökan om tidsbegränsat bygglov med diarienummer BNS-2013-516. I beslutet angavs motiveringen att ändringen avviker från bestämmelserna i detaljplanen. Det tidsbegränsade bygglovet medgavs då fastighetsägaren samtidigt initierat ett planarbete på fastigheten. Planarbetet påbörjades för att ändra detaljplanen och tillåta kontorsverksamhet på fastigheten. Planarbetet slutfördes aldrig då fastighetsägaren inte vill gå vidare med planarbetet efter att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ett positivt planbesked 2013-12-04. Det tidsbegränsade bygglovet löpte ut 2016-11-16 vilket innebär att kontorsverksamheten efter detta datum skulle ha avvecklats och återställts till den ursprungliga användningen d.v.s. hobbylokal. I samband med att ansökan om förlängning av det tidsbegränsade bygglovet skickades in till byggnadsnämnden 2019-03-07 uppmärksammades att åtgärden inte har avvecklats enligt det tidsbegränsade bygglovet. Rotviks gård utgörs av två stycken bostadshus med fem tillhörande komplementbyggnader. Den befintliga verksamheten som bedrivs på gården består av häststall, uthyrning av bostad samt kontorsverksamhet.
Kontorsverksamheten beviljades tidsbegränsat bygglov 2013-12-10 till och med
2016-11-16. Efter detta datum ska verksamheten avvecklas och byggnaden återgå till den ursprungliga användningen hobbylokal.

Byggnadsnämnden upprättade i och med detta ett tillsynsärende på fastigheten med diarienummer BNS-2019-204.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att bygglov ges. Se bilaga Ordförandeförslag.pdf

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget, och finner att nämnden bifaller det.

Beslutet skickas till
Sture Qvarfordt, Rotviksvägen 5, 13561 Tyresö

§73 Bygglov för uppförande av teknikskåp samt rivningslov för befintligt teknikhus Näsby 65:1, Klintvägen 58

Dnr BNS-2019-571/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 § plan - och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
1) Kontrollplanen som inkom 2019-10-23, med handlingsnummer 19 fastställs.
2) Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
a) Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
b) Verifierad kontrollplan.
c) Intyg om utförd lägeskontroll.
4. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
5. Avgift: Bygglov, rivningslov inklusive startbesked: 11 670 kronor
Summa avgifter: 11 670 kronor
(fakturan skickas separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Innan åtgärderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för lägeskontroll debiteras separat om de utförs av kommunens mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan, som inkom den 20 september 2019, gäller uppförande av tre stycken
teknikskåp samt rivning av befintligt teknikhus som brandhärjats.

Beslutet skickas till
Bostadsrättsföreningen Näsbyutsikten, Skolvägen 32, 135 55 Tyresö

§74 Starbesked för nybyggnad av komplementbostadshus Tomt B Hanviken 1:101, Bergvägen 23 A

Dnr BNS-2019-633/202

Byggnadsnämndens beslut
- Ärendet utgår

§75 Starbesked för nybyggnad av komplementbostadshus Tomt A Hanviken 1:291, Bergvägen 23 B

Dnr BNS-2019-630/202

Byggnadsnämndens beslut
- Ärendet utgår

§76 Anordnande av parkeringsplatser och uppförande av plank Jaden 3, Öringevägen 2

Dnr BNS-2019-166/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges för anordnande av parkeringsplatser, med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen.
2. Bygglov för uppförande av plank ges med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.
3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
4. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan - och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
1) Kontrollplanen med handlingsnummer 9 fastställs
2) Utstakning och lägeskontroll krävs och ska utföras av behörig mättekniker, godkänd av Tyresö kommun.
3) Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked.
a) Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
b) Verifierad kontrollplan.
c) Lägeskontroll, som verifierar plankets storlek och placering.
5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked för plank: 9 709 kronor
Bygglov för parkeringsplatser 5 500 kronor
Grannehörande (x2) 6 696 kronor
Kungörelse: 318 kronor
Summa avgifter: 22 223 kronor
(faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap
4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten. Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om anordnande av parkeringsplatser inkom 2019 -03-15. Ansökan har
reviderats med hänsyn till olägenhet för grannar genom att även innefatta uppförande av plank 2019-05-06. Ärendet har därefter varit ute på grannehörande eftersom planket innebär en avvikelse från detaljplanen. Eftersom det inkommit yttranden mot förslaget från grannar så har sökande reviderat ansökan 2019-10-17 och reviderat plankets höjd från 160 centimeter till 200 centimeter. Planket placeras 0,5 meter innanför tomtgränsen mot norr och är 16 meter långt. Parkeringsplatserna anordnas på fastighetens östra del. Planket och parkeringsplatserna placeras på punktprickad mark

Beslutet skickas till
Lindgren,Per Christer Verner Öringevägen 4, 135 49 Tyresö
Fahlberg,Inga Birgitta Öringevägen 6, 135 49 Tyresö

§77 Dispens från strandskyddet för återuppförande av samlingslokal Ägnö 2:1, Ägnö 18

Dnr BNS 2016-47/227

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, för återuppförande av samlingslokal.
2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken i efterhand för båtramp.
3. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken i efterhand för komplementbyggnader inom angiven tomtplatsavgränsning.
4. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken i efterhand för trädäck och spänger.
5. Ny tomtplats redovisas på bifogad karta upprättad 2019-11-29 med handlingsnummer 49.
6. Som villkor för dispensen gäller att området och anläggningarna inte får förses med stängsel, skyltar eller andra anordningar som avhåller allmänheten från området där den annars skulle ha fått färdas fritt
7. Avgift: Strandskyddsdispens: 8 860 kronor
Summa avgifter: 8 860 kronor
(faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Bygglov krävs, ansökan om bygglov görs separat.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken).

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta
utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Beskrivning av ärendet
Anmälan om rivning av fritidshus inkom till byggnadsnämnden 2015 -03-16 ärendet avsåg rivning av kvarvarande rester från en scoutstuga som förolyckats
vid en brand. Startbesked för rivning gavs av byggnadsnämnden i Tyresö kommun 2015-03-17.

Ansökan om dispens från strandskyddet inkom 2016-01-26 och avser återuppförande av en nerbrunnen samlingslokal. Redovisad samlingslokal är i
huvudsak av samma storlek och placerad på samma plats som den tidigare byggnaden. Samlingslokalen samt de tillhörande komple mentbyggnaderna och
anläggningarna har nyttjats och avses att nyttjas av scouterna i deras läger - och
seglarverksamhet som bedrivs på tomten och i den skyddade viken. Seglar- och
lägerverksamheten har bedrivits av Ägnö scoutkår på platsen sedan 1982 och
riktar sig främst till barn och ungdomar i åldrarna 10-17 år. Scouterna har haft
tillgång till byggnaderna sedan 1955.

Beslutet skickas till
Johan Af Petersens, Erstavik 1, 133 48 Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholms län, planenheten, Box 220 67 Stockholm

§78 Beslut om byggsanktionsavgift

Dnr BNS 2019-665/228

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X), solidariskt en byggsanktionsavgift om 23 250 kronor för att den bygglovspliktiga åtgärden tillbyggnad av fritidshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.
2. Byggsanktionsavgift: 23 250 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Enligt 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen, ska, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje såda n ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus inkom till bygglovenheten 2016-04-18 och hanteras i ärende BNS-2016-248. Ansökan avsåg en tillbyggnad med en area på 39 kvadratmeter. 2019-10-11 inkom en lägeskontroll som visar att den färdiga byggnaden har en area på 42 kvadratmeter. Ett tillsynsärende
angående utredning om olovligt byggande för tillbyggnad av fritidshus startade
2019-10-30.

2019-10-24 inkom en bygglovsansökan för den nya storleken och bygglov och
startbesked beviljades 2019-11-07.

Tjänsteskrivelsen har skickats till fastighetsägarna för eventuellt yttrande. Inget
yttrande har kommit in.

Beslutet skickas till
X
X

§79 Beslut om byggsanktionsavgift och föreläggande om rättelse

Dnr BNS 2017-698/228

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren till fastigheten X byggsanktionsavgifter om totalt 3720 kronor för att utan lov ha utfört en tillbyggnad av komplementbyggnad och för att åtgärden har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.
2. Med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs ägaren till fastigheten X att snarast, dock senast sex månader efter det att byggnadsnämnden tagit beslut i detta ärende, vidta rättelse genom att ta bort tillbyggnaden genom att avlägsna de två nytillkomna taken och de tre påmurade lagren lecablock. Underlåter fastighetsägaren detta förpliktigas han ett vite av 100 000 kronor. Detta beslut ska gälla omedelbart enligt 11 kap. 38 § plan- och bygglagen trots att föreläggandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft.
3. Om rättelseföreläggandet att ta bort tillbyggnaden inte följs, får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan - och bygglagen (21010:900) besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
4. Med stöd av 11 kap. §§ 40 plan- och bygglagen (2010:900) skickas beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
5. Byggsanktionsavgift: 3 720 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Enligt 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen, ska, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

Beskrivning av ärendet
Ett klagomål från X om olovligt byggande av mur kom in tillbygglovenheten 2017-11-02. Enligt klagomålet hade en mur byggts på hans sida tomtgränsen
mot fastigheten X.

Fastighetsägaren till X inom med en skrivelse 2017-11-15 där han menar att tre
skift lecablock lämnades lösa ovanpå en mur som byggdes samtidigt som garaget och att en pressenning har fungerat som tak däröver. Han menar att när pressenningen gick sönder murades lecastenarna fast med ett nytt plåttak. Klaganden inkom med en skrivelse 2018-01-15 där han gör gällande att det
mesta av muren uppfördes 2017-11-01.

Muren har visat sig vara en del av en befintlig vägg som nu är en del av en
tillbyggnad av garaget.

Beslutet skickas till
X
X
X
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80, Norrtälje

§80 Byggsanktionsavgift för uppförande av mur och markuppfyllnad

Dnr BNS-2018-672/228

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren till fastigheten X, byggsanktionsavgifter om 27 668 kronor för att den bygglovspliktiga åtgärden uppförande av mur har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.
2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren till fastigheten X, byggsanktionsavgifter om 3 255 kronor för att den marklovspliktiga åtgärden fyllning inom en tomt har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.
3. Avgift: Byggsanktionsavgift: 30 923 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysning
Enligt 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen, ska, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.

Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om marklov på fastigheten X för att fylla upp delar av tomten inkom till bygglovenheten 2014-10-16 och hanterades i ärende BNS-2014-657. Enligt handlingarna skulle markfyllningen längs den västra tomtgränsen börja med en slänt en meter in på tomten. Längs den norra tomtgränsen skulle markhöjningen avslutas i tomtgräns med ”ev angränsande låg stenmur, mindre än 0,5 meter hög”. Marklov och startbesked gavs i ärendet 2014 -12-18. Slutbesked för åtgärden utfärdades 2018-06-12.

Ett anonymt klagomål på att slutbeskedet var felaktigt inkom till bygglovenheten 2018-10-30. Med klagomålet följde bilder som visade att en mur som inte ingick i lovet från 2014-12-18 hade påbörjats. Ett tillsynsärende om utredning om olovligt byggande av mur inleddes. Ett tillsynsbesök genomfördes av bygglovenheten 201 8-11-14. Vid besöket konstaterades att en mur som är mellan 0,8 och 1,8 meter hög har byggts i tomtgräns mot norr och mot väster. Dessutom hade markuppfyllnad gjorts från nivån som ingick i lovet från 2014-12-18 upp till nivån av muren. Åtgärderna kan inte anses ingå i det lov som gavs 2014-12-18.
Fastighetsägaren till X har beretts tillfälle till frivillig rättelse genom att ta bort
muren och markuppfyllnaden eller att söka lov för åtgärderna. Ingen rättelse har
skett.

En lovansökan i efterhand inkom till bygglovenheten 2019-03-02. Bygglov för mur, marklov för fyllning och startbesked för åtgärderna i efterhand beslutades på delegation 2019-03-26. I beslutet meddelades att byggsanktionsavgift skulle hanteras separat.

Fastighetsägaren till X har yttrat sig via e-post 2019-03-02. Där anför han i huvudsak att han har lämnat in en lovansökan och att han försökt göra rätt för sig och att han hade fått förklarat för sig av kommunen att det inte handlade om en mur utan ett mothåll.

Av handläggningen i ärendet framgår inte att kommunen skulle ha vitsordat en
mur högre än 0,5 meter. Däremot är lovhandlingarna tydliga med att markfyllningen skulle utföras med en slänt som avslutades med en meter från
tomtgränsen mot väster och med en låg mur lägre än 0,5 meter i norr.

Muren har enligt lovhandlingarna en längd mot norr på 12 meter och mot väster på 45 meter, totalt 57 meter.

Markfyllningen går längs med muren i tomtgräns mot väster och eftersom släntningen avslutades 1 meter från tomtgränsen och muren i den delen har en
längd av 45 meter så har markuppfyllnaden en area på 45 kvadratmeter.

Beslutet skickas till
X

§81 Gallring av inkomna egenhändigt undertecknade pappershandlingar för byggnadsnämndens ärenden

Dnr BNS 2017-232/200

Byggnadsnämndens beslut
- Alla inkomna egenhändigt undertecknade pappershandlingar gallras 1 månad efter ankomstdatum efter att dessa har ersättningsskannats och kvalitetsgranskats.

Beskrivning av ärendet
Under byggnadsnämndens sammanträde 2017-04-19 togs beslutet att alla inkomna pappershandlingar som skannats och kontrollerats så att de stämmer
överens med de ursprungliga handlingarna kan gallras 1 månad efter ankomstdatum med undantag av egenhändigt unde rtecknade dokument.
Byggnadsnämnden tog även beslutet att anse digitala akter för verksamhetens
ärenden som originalakter.

Bygglovsenheten har undersökt möjligheterna till att även kunna gallra vissa
inkomna egenhändigt undertecknade pappershandlingar 1 månad efter ankomstdatum. I följande text beskrivs resultatet av den utredning som
bygglovsenhetens förvaltningsjurist har genomfört i dialog med föreståndaren för Stockholms stadsarkiv. Bygglovsenhetens förslag till beslut i frågan bygger på dokument från Stockholms stadsarkiv.

§82 Sammanträdesdatum för byggnadsnämnden 2020

Dnr BNS2019-651.200

Byggnadsnämndens beslut
- Datum för byggnadsnämndens sammanträden under 2020 fastställs enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och
sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesdatum för byggnadsnämnden för 2020. Förslaget är framställt så att ärenden som ska gå vidare till kommunstyrelsen kan göra det utan dröjsmål.

§83 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under oktober och november redovisas i bifogad bilaga.

§84 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.