Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-06-13

Sammanträde 2013-06-13

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen, Kommunhuset, Tyresö centrum

51 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna beslut redovisas:
- KF 2013-05-16, § 56, Justering av kopieringstaxa
- KS 2012-11-27, medel till gymnasiet för att minska omval och antalet överåriga

52 Ekonomisk rapport per den 31 maj 2013

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 31 maj 2013.

53 Konsekvenser av planerade åtgärder beträffande gymnasiets ekonomi

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 23 maj 2013, § 39, lämnades uppdrag till förvaltningen att till juninämnden återkomma med en konsekvensanalys av planerade åtgärder beträffande gymnasiets ekonomi.

Vid sammanträdet den 13 juni 2013 lämnar förvaltningschefen rapport.

54 Svar på remiss på motion för hållbart jämställdhetsarbete

DNr 2013 GAN 0068

Förslag till nämndens beslut

Att-sats tre anses besvarad avseende gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna har lämnat "Motion för hållbar jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering"(KF 2012-05-10, § 46). I motionen föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag:
- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s "Program för Hållbar Jämställdhet",
- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått motionen på remiss, för besvarande som ett led i kommunstyrelsens beredning. Nämnden fick information om motionen den 2012-06-13, § 44.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lämnar förslag till yttrande gällande att-sats tre som bedöms mest relevant för nämndens verksamhet.

55 Svar på remiss på motion nya skolbibliotekslagen

DNr 2013 GAN 0069

Förslag till nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag som sitt och skickar det som nämndens remissvar till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har kommit in med en motion till Kommunfull-mäktige där de föreslår att kommunen ska göra en kartläggning av kommunens skolbibliotek. Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden har fått motionen på remiss. Förvaltningen har gjort tjänsteskrivelse enligt bilaga och föreslår att motionen anses besvarad avseende gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

Ordförandeutlåtande

Ordföranden föreslår att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag som sitt och skickar det som nämndens remissvar till kommunstyrelsen.

56 Överenskommelse mellan länets kommuner om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus

Förslag till nämndens beslut

1. Överenskommelse tecknas om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus enligt rekommendation av Kommunförbundet i Stockholms län
2. Kostnaderna fördelas mellan barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Ärendebeskrivning

Enligt skollagen ska elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl under en längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete erbjudas särskild undervisning på sjukhus eller motsvarande institution. Särskild undervisning ska anordnas av den kommun där sjukhuset är beläget. Specialpedagogiska skolmyndigheten fördelar statsbidrag, men dessa medel täcker inte kommunernas kostnader. Länets tre sjukhuskommuner, Stockholm, Huddinge och Solna, har hanterat den resterande kostnaden olika. KSL har därför fått i uppdrag av utbildningsberedningen att ta fram ett förslag på överenskommelse mellan länets kommuner om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus.

Tjänsteskrivelse i ärendet bifogas.

57 Svar på remiss på motion "Ta vara på de ungas röst"

DNr 2013 GAN 0071

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägg att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds ta ställning till enkätens genomförande.

Ärendebeskrivning

Martin Nilsson (s) och Marie Åkesdotter (mp) har inlämnat motion "Ta vara på ungas röst i Tyresö" till kommunfullmäktige. Utvecklingsförvaltningen har erhållit motionen på remiss.

Förvaltningen har gjort bifogade tjänsteskrivelse i ärendet och föreslår att motionen därigenom anses besvarad avseende gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde.

Ordförandeutlåtande

Förbundet Rädda Barnen önskar genomföra en enkät om ungdomars inflytande i Tyresö gymnasium. Förvaltningen har lämnat ett utförligt svar och redovisar några av de ungdomsenkäter som redan genomförts speciellt i Tyresö gymnasium.

För att få elevernas inställning till enkäten klarlagd föreslår jag att de erbjuds möjlighet att ta ställning till denna.

Med tillägg om elevrådets medverkan kan motionen anses besvarad i den del som specifikt rör Tyresö gymnasium.

58 Svar på remiss om godkännande av Kulturama Gymnasium som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Kulturama Gymnasium i Stockholms kommun

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning

Från Skolinspektionen har inkommit remisser på ansökan från om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Kulturama Gymnasium i Stockholms kommun:

Ansökan avser estetiska spetsutbildningar inom estetiska programmet inom musik (963,967,968), Dans (969), Teater (970), Estetik och media (973,974) samt Bild och formgivning (975)

59 Programutbud Tyresö gymnasium 2014

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om förslag till programutbud Tyresö gymnasium 2014.

60 Utredning sammanhållen studie- och yrkesvägledning

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag att organisera studie - och yrkesvägledningen enligt alternativ 1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att verkställa beslutet med start senast vid höstterminens början år 2013.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har genomfört en utredning om en sammanhållen studie- och yrkesvägledning, vilken behandlades på gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 6 december 2012. Nämnden beslutade att notera förslaget och att remittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden.

I utredningen presenterades två förslag på hur studie- och yrkesvägledningen (SYV) för grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildningen kan komma att organiserat i framtiden. I utredningen beskrivs dagens organisation. Omfattningen av studie- och yrkesvägledningen är olika på olika skolor. Det kan därför finnas skillnader i hur mycket tid som finns till förfogande för varje elev. En jämförelse med bland andra Södertörnskommunerna, visar att Tyresö har ett lågt antal studie- och yrkesvägledare/100 elever.

Utredningen visar att för att förstärka studie- och yrkesvägledningen i kommunen behövs en sammanhållen studie- och yrkesvägledning och två förslag på organisation presenteras.

1. SYV organiseras som en enhet med en gemensam chef som också är studie- och yrkesvägledare (alternativ 1)
2. SYV organiseras genom en samordning av dagens organisation men med tydliga direktiv (alternativ 2)

Se vidare bifogade tjänsteskrivelse

Ordförandeutlåtande om organisation av sammanhållen studie - och yrkesvägledning.

Bakgrund
Svar från Barn - och utbildningsförvaltningen på utredningen En sammanhållen studie- och yrkesvägledning har inkommit. Utvecklingsförvaltningen föreslår på grundval av remissvaret att nämnden beslutar enligt utredningens alternativ 2.

Ordförandes utlåtande

Med anledning av att elever i Tyresö gymnasium ofta byter program, avbryter sina studier eller hankar sig fram med dåliga betyg på grund av att de valt fel inriktning uppdrog Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden åt utvecklingsförvaltningen år 2012 att utreda en mer effektiv organisation av studie - och yrkesvägledningen. Utredningen remitterades till Barn - och utbildningsförvaltningen. Med anledning av BUN:s svar till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och förvaltningens förslag till beslut i GAN anför jag följande.

Tyresö gymnasium arbetar aktivt för att stödja de elever som hamnar i en nedåtgående spiral. Men har eleven valt fel program är studierna tunga och risken för avbrott betydande. Avbrott försenar studierna med minst ett år. Effekten är dessutom låg måluppfyllelse, vilket ger utslag i statistiken för hela skolan. År 2012 var endast 72 procent av eleverna i TGY behöriga till högskola och universitet.

Studie - och yrkesvägledarna är elevernas karriärplanerare. Av dem krävs förmåga att se varje elev och dennes behov och möjligheter. Planeringen ska vara medveten, ta hänsyn till faktorer i omvärlden som påverkar elevens egna önskemål och leda till framtida försörjning.

Förvaltningen föreslog i utredningen En sammanhållen studie -och yrkesvägledning ny organisation för syv, där ett alternativ, alternativ 1, innebär att studie -och yrkesvägledningen hålls samman av en samordnare. Studie - och yrkesvägledarna är ett team, är aktiva i det kommunala informationsansvaret, arbetar brett med flera skolformer som grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt ges ökade möjligheter att utveckla den egna professionen.

Ordförande för Barn - och utbildningsnämnden stöder utredningens alternativ 1. Vi är överens om organisationen av studie-och yrkesvägledningen. Vi är också överens om tidpunkten då den nya organisationen ska vara genomförd, senast 2014.

Förvaltningen får därför i uppdrag att senast vid höstterminens start 2013 inleda arbetet med en sammanhållen studie-och yrkesvägledning enligt utredningens alternativ 1.

61 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Information lämnas om aktuella frågor vid förvaltningen:
- Uppföljning av informationsansvaret
- Riktlinjer för skolornas handlingsplaner mot nätmobbning.

62 Sökta statsbidrag

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om sökta statsbidrag.

63 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

64 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- Skolinspektionen om anmälan från elev
- KSL om gemensam gymnasieregion.

65 Nya ärenden

Förslag till beslut

Ärendebeskrivning

§51 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna beslut redovisas:

- KF 2013-05-16, § 56, Justering av kopieringstaxa

- KS 2012-11-27, medel till gymnasiet för att minska omval och antalet överåriga.

_____________________________________________________

§52 Ekonomisk rapport per den 31 maj 2013

DNr 2013 GAN 0066

Nämndens beslut

Informationen noteras.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) lämnar särskilt yttrande. Luis Arias Vera (mp) ställer sig bakom detta yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att hon ställer sig bakom det särskilda yttrandet från (s).

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 31 maj 2013. Se bilaga.

_____________________________________________________

§53 Konsekvenser av planerade åtgärder beträffande gymnasiets ekonomi

DNr 2013 GAN 0066

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 23 maj 2013, § 39, lämnades uppdrag till förvaltningen att till juninämnden återkomma med en konsekvensanalys av planerade åtgärder beträffande gymnasiets ekonomi.

Vid sammanträdet den 13 juni 2013 lämnar förvaltningschefen rapport. Konsekvenserna är minskad personalstyrka, omdispo-nering av gymnasiets lokaler samt delade lokaler med utbildning för vuxna, C3L.

____________________________________________________

§54 Svar på remiss på motion för hållbart jämställdhetsarbete

DNr 2013 GAN 0068

Nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag, att-sats tre anses besvarad avseende gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde, som sitt och skickar det som nämndens remissvar till kommunstyrelsen.

Reservationer

Kristjan Vaigur (s) lämnar skriftlig reservation.

Luis Arias Vera (mp) lämnar blank reservation.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att om hon hade haft rösträtt, hade hon reserverat sig mot beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna har lämnat ”Motion för hållbar jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering”(KF 2012-05-10, § 46). I motionen föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag:

- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s ”Program för Hållbar Jämställdhet”,

- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,

- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,

- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,

- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått motionen på remiss, för besvarande som ett led i kommunstyrelsens beredning. Nämnden fick information om motionen den 2012-06-13, § 44.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lämnar förslag till yttrande gällande att-sats tre som bedöms mest relevant för nämndens verksamhet.

Ordförandeutlåtande

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått motionen ”Motion för hållbar jämställdhetsarbete” på remiss för besvarande som ett led i kommunstyrelsens beredning. Nämnden fick information om motionen den 2012-06-13, § 44. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lämnar förslag till yttrande gällande att-sats tre som bedöms mest relevant för nämndens verksamhet.

Ordförande föreslår att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag som sitt och skickar det som nämndens remissvar till kommunstyrelsen.

Yrkande

Kristjan Vaigur (s) och Luis Arias Vera (mp) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på beslut enligt ordförandes förslag respektive yrkandet och finner att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag.

_____________________________________________________

§55 Svar på remiss på motion nya skolbibliotekslagen

DNr 2013 GAN 0069

Nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag som sitt och skickar det som nämndens remissvar till kommunstyrelsen.

Reservationer

Kristjan Vaigur (s) lämnar skriftlig reservation.

Luis Arias Vera (mp) meddelar att han ställer sig bakom reservationen från (s).

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att hon lämnar ett skriftligt ersättaryttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har kommit in med en motion till Kommunfull-mäktige där de föreslår att kommunen ska göra en kartläggning av kommunens skolbibliotek. Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden har fått motionen på remiss. Förvaltningen har gjort tjänsteskrivelse enligt bilaga och föreslår att motionen anses besvarad avseende gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

Ordförandes förslag

Ordföranden föreslår att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag som sitt och skickar det som nämndens remissvar till kommunstyrelsen.

Yrkande

Kristjan Vaigur (s) och Luis Arias Vera (mp) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på beslut enligt ordförandes förslag respektive yrkandet och finner att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag.

_____________________________________________________

§56 Överenskommelse mellan länets kommuner om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus

DNr 2013 GAN 0075

Nämndens beslut

1. Överenskommelse tecknas om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus enligt rekommendation av Kommunförbundet i Stockholms län

2. Kostnaderna fördelas mellan barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen i enlighet med tjänsteskrivelsen.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt skollagen ska elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl under en längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete erbjudas särskild undervisning på sjukhus eller motsvarande institution. Särskild undervisning ska anordnas av den kommun där sjukhuset är beläget. Specialpedagogiska skolmyndigheten fördelar statsbidrag, men dessa medel täcker inte kommunernas kostnader. Länets tre sjukhuskommuner, Stockholm, Huddinge och Solna, har hanterat den resterande kostnaden olika. KSL har därför fått i uppdrag av utbildningsberedningen att ta fram ett förslag på överenskommelse mellan länets kommuner om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus.

Tjänsteskrivelse i ärendet bifogas.

_____________________________________________________

§57 Svar på remiss på motion ”Ta vara på de ungas röst”

DNr 2013 GAN 0071

Nämndens beslut

Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägg att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds ta ställning till enkätens genomförande.

Reservationer

Kristjan Vaigur (s) reserverar sig till förmån för bifallsyrkandet.

Luis Arias Vera (mp) lämnar blank reservation.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att om hon hade haft rösträtt, hade hon reserverat sig mot beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Martin Nilsson (s) och Marie Åkesdotter (mp) har inlämnat motion ”Ta vara på ungas röst i Tyresö” till kommunfullmäktige. Utvecklingsförvaltningen har erhållit motionen på remiss.

Förvaltningen har gjort bifogade tjänsteskrivelse i ärendet och föreslår att motionen därigenom anses besvarad avseende gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde.

Ordförandeutlåtande

Förbundet Rädda Barnen önskar genomföra en enkät om ungdomars inflytande i Tyresö gymnasium. Förvaltningen har lämnat ett utförligt svar och redovisar några av de ungdomsenkäter som redan genomförts speciellt i Tyresö gymnasium.

För att få elevernas inställning till enkäten klarlagd föreslår jag att de erbjuds möjlighet att ta ställning till denna.

Med tillägg om elevrådets medverkan kan motionen anses besvarad i den del som specifikt rör Tyresö gymnasium.

Yrkande

Karin Ljung (s) och Luis Arias Vera (mp) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på beslut enligt ordförandes förslag respektive yrkandet och finner att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag.

_____________________________________________________

§58 Svar på remiss om godkännande av Kulturama Gymnasium som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Kulturama Gymnasium i Stockholms kommun

DNr 2013 GAN 0076

Nämndens beslut

Nämnden lämnar tillstyrkan till Skolinspektionen att godkänna Kulturama som huvudman för riksrekryterande utbildning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Från Skolinspektionen har inkommit remisser på ansökan från om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Kulturama Gymnasium i Stockholms kommun:

Ansökan avser estetiska spetsutbildningar inom estetiska programmet inom musik (963,967,968), Dans (969), Teater (970), Estetik och media (973,974) samt Bild och formgivning (975).

____________________________________________________

§59 Programutbud Tyresö gymnasium 2014

DNr 2013 GAN 0077

Nämndens beslut

Förvaltningens förslag till programutbud för Tyresö gymnasium 2014 godkänns.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys och noggrant studerat sökbilden till Tyresö gymnasium inför hösten 2012 samt inför hösten 2013 och utifrån denna bild gjort ett förslag till program-utbud för Tyresö gymnasium 2014. Förvaltningens förslag presenteras i bilaga.

_____________________________________________________

§60 Utredning sammanhållen studie- och yrkesvägledning

DNr 2013 GAN 0078

Nämndens beslut

Förvaltningen får iuppdrag att samordna studie- och yrkesvägled-ningen i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen med målet alternativ 1.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har genomfört en utredning om en sammanhållen studie- och yrkesvägledning, vilken behandlades på gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 6 december 2012. Nämnden beslutade att notera förslaget och att remittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden.

I utredningen presenterades två förslag på hur studie- och yrkesvägledningen (SYV) för grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildningen kan komma att organiserat i framtiden. I utredningen beskrivs dagens organisation. Omfattningen av studie- och yrkesvägledningen är olika på olika skolor. Det kan därför finnas skillnader i hur mycket tid som finns till förfogande för varje elev. En jämförelse med bland andra Södertörnskommunerna, visar att Tyresö har ett lågt antal studie- och yrkesvägledare/100 elever.

Utredningen visar att för att förstärka studie- och yrkesvägledningen i kommunen behövs en sammanhållen studie- och yrkesvägledning och två förslag på organisation presenteras.

1. SYV organiseras som en enhet med en gemensam chef som också är studie- och yrkesvägledare (alternativ 1)

2. SYV organiseras genom en samordning av dagens organisation men med tydliga direktiv (alternativ 2)

Se vidare bifogade tjänsteskrivelse

Ordförandeutlåtande om organisation av sammanhållen studie – och yrkesvägledning.

Bakgrund

Svar från Barn – och utbildningsförvaltningen på utredningen En sammanhållen studie- och yrkesvägledning har inkommit. Utvecklingsförvaltningen föreslår på grundval av remissvaret att nämnden beslutar enligt utredningens alternativ 2.

Ordförandes utlåtande

Med anledning av att elever i Tyresö gymnasium ofta byter program, avbryter sina studier eller hankar sig fram med dåliga betyg på grund av att de valt fel inriktning uppdrog Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden åt utvecklingsförvaltningen år 2012 att utreda en mer effektiv organisation av studie – och yrkesvägledningen. Utredningen remitterades till Barn – och utbildningsförvaltningen. Med anledning av BUN:s svar till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och förvaltningens förslag till beslut i GAN anför jag följande.

Tyresö gymnasium arbetar aktivt för att stödja de elever som hamnar i en nedåtgående spiral. Men har eleven valt fel program är studierna tunga och risken för avbrott betydande. Avbrott försenar studierna med minst ett år. Effekten är dessutom låg måluppfyllelse, vilket ger utslag i statistiken för hela skolan. År 2012 var endast 72 procent av eleverna i TGY behöriga till högskola och universitet.

Studie – och yrkesvägledarna är elevernas karriärplanerare. Av dem krävs förmåga att se varje elev och dennes behov och möjligheter. Planeringen ska vara medveten, ta hänsyn till faktorer i omvärlden som påverkar elevens egna önskemål och leda till framtida försörjning.

Förvaltningen föreslog i utredningen En sammanhållen studie –och yrkesvägledning ny organisation för syv, där ett alternativ, alternativ 1, innebär att studie –och yrkesvägledningen hålls samman av en samordnare. Studie – och yrkesvägledarna är ett team, är aktiva i det kommunala informationsansvaret, arbetar brett med flera skolformer som grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt ges ökade möjligheter att utveckla den egna professionen.

Ordförande för Barn – och utbildningsnämnden stöder utredningens alternativ 1. Vi är överens om organisationen av studie-och yrkesvägledningen. Vi är också överens om tidpunkten då den nya organisationen ska vara genomförd, senast 2014.

Förvaltningen får därför i uppdrag att senast vid höstterminens start 2013 inleda arbetet med en sammanhållen studie-och yrkesvägledning enligt utredningens alternativ 1.

_____________________________________________________

§61 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om aktuella frågor vid förvaltningen:

- Uppföljning av informationsansvaret, revisionsrapport

- Riktlinjer för skolornas handlingsplaner mot nätmobbning

- Bokbord anordnas i princip en gång per månad vid Tyresö gymnasium

- Sökandestatistik till gymnasiet per 2013-06-13

- Nuvarande elevantal per program vid Tyresö gymnasium

- Uppföljning godkända betyg på introduktionsprogrammen

- Workshop om nytt gymnasium

- Workshop om Arbetscentrum och Försörjningsstöd

- Temagranskning elevinflytande kommer i augusti

- Hur förvaltningen når ut med information

- Konferens med nämnden 21 till 22 augusti lunch till lunch

- Inspektion av rökning vid Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

§62 Sökta statsbidrag

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om att inga statsbidragsansökningar inlämnats sedan föregående nämndsammanträde.

_____________________________________________________

§63 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2013 GAN 0030

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

_____________________________________________________

§64 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- Skolinspektionen om anmälan från elev

- KSL förfrågan om gemensam vuxenutbildningsregion

- C3L har inlämnat ansökan om ny kurs Löneadministration, 100p, till Skolverket.

_____________________________________________________