Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2019-02-28

Sammanträde 2019-02-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2019/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Helene Martinsson (projektledare) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om problematisk skolfrånvaro.

2 Verksamhetsberättelse 2018

Dnr 2019/GVN 0010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskola 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildningen 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt verksamhetsberättelse 2018 för gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområden 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildningen. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse GVN Verksamhetsberättelser.pdf
Verksamhetsberättelse gymnasium inkl. gymnasiesärskolan.pdf
verksamhetsberättelse vuxenutbildningen.pdf

3 Nämnduppdrag om att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola

Dnr 2019/GVN 0038

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningschefen för liv och hälsa får i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningschefen för liv och hälsa i uppdrag att ta fram en förstudie för utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö. Förstudien ska presenteras för nämnden i maj 2019 med förslag till beslut om eventuell vidare planering/projektering. För mer information se bilaga.

Bilagor
Resursskola.pdf

4 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut GVN (1).pdf

5 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Beslut
Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning- Yrkesvux/Yrkesvux+SFI för 2019. Beslut om att bevilja 35 730 000 kronor i statsbidrag, Vuxenutbildningen/Centrum för livslångtlärande i Tyresö kommun tilldelas ungefär 30 procent av bidraget.

Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning- Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 2019. Beslut om att bevilja 3 999 377 kronor i statsbidrag, Vuxenutbildningen/Centrum för livslångtlärande i Tyresö kommun tilldelas ungefär 30 procent av bidraget.

Ansökan
Statsbidrag för papperslösa barn VT 2019.
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2019 VT 2019. Tyresö gymnasium har ansökt om 53 250 kronor.

Redovisning
Introduktionsprogram 2018. Tyresö gymnasium har redovisat statsbidraget avseende introduktionsprogram.
Systemverktyg för uppföljning 2017. Förvaltningen har redovisat statsbidraget avseende systemverktyg för uppföljning och återbetalat 25 000 kronor av erhållna 60 000 kronor.

Papperslösa barn 2018. Tyresö gymnasium har redovisat statsbidraget avseende papperslösa barn.

Bilagor
Beslut 201901.pdf
Beslut Yrkesvux + SFI 2019.pdf

6 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna meddelanden.

Bilagor
Beslut 2019-01-28 om avslag på sökt YH-utbildning Javautvecklare.pdf
Beslut 2019-01-28 om avslag på sökt YH-utbildning Webbutvecklare.pdf
Beslut om villkor för personalparkeringen.pdf

7 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

8 Information från förvaltningschefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Elevansökningar till gymnasiet.
- Uppdatering av bilaga i nämndplanen.
- Ärende om ersättning från Migrationsverket för asylsökande barn m.fl. i gymnasieskola.

Bilagor
Bilagor Gymnasiet.pdf

9 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2019/GVN 0035

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande har beslutat att uppdra gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller förvaltningen, ska redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden två gånger per år, i januari/februari och augusti. En sammanställning av pågående ärenden redovisas i bilagan.

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista GVN.pdf

10 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 7 Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)
- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 12 Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltningen (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)

§17 Informationsärende

Dnr 2019/GVN 0001
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Helene Martinsson (projektledare) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om problematisk skolfrånvaro.
Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20190228.pdf (152 kb)

§18 Verksamhetsberättelse 2018

Dnr 2019/GVN 0010
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskola 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildningen 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt verksamhetsberättelse 2018 för gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområden 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildningen. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse GVN Verksamhetsberättelser.pdf
Verksamhetsberättelse gymnasium inkl. gymnasiesärskolan.pdf
verksamhetsberättelse vuxenutbildningen.pdf

§19 Nämnduppdrag om att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola

Dnr 2019/GVN 0038
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Förvaltningschefen för liv och hälsa får i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö.
 
Särskilt yttrande
Anna Eriksson (M) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningschefen för liv och hälsa i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö. Förstudien ska presenteras för nämnden i maj 2019 med förslag till beslut om eventuell vidare planering/projektering. För mer information se bilaga.
 
Bilagor
Resursskola.pdf

§20 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.
 
Bilagor
Delegationsbeslut GVN (1).pdf

§21 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Beslut
Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning- Yrkesvux/Yrkesvux+SFI för 2019. Beslut om att bevilja 35 730 000 kronor i statsbidrag, Vuxenutbildningen/Centrum för livslångtlärande i Tyresö kommun tilldelas ungefär 30 procent av bidraget.
Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning- Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 2019. Beslut om att bevilja 3 999 377 kronor i statsbidrag, Vuxenutbildningen/Centrum för livslångtlärande i Tyresö kommun tilldelas ungefär 30 procent av bidraget.
 
Ansökan
Statsbidrag för papperslösa barn VT 2019.
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2019 VT 2019. Tyresö gymnasium har ansökt om 53 250 kronor.
 
Redovisning
Introduktionsprogram 2018. Tyresö gymnasium har redovisat statsbidraget avseende introduktionsprogram.
Systemverktyg för uppföljning 2017. Förvaltningen har redovisat statsbidraget avseende systemverktyg för uppföljning och återbetalat 25 000 kronor av erhållna 60 000 kronor.
Papperslösa barn 2018. Tyresö gymnasium har redovisat statsbidraget avseende papperslösa barn.
 
Bilagor
Beslut 201901.pdf
Beslut Yrkesvux + SFI 2019.pdf

§22 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna meddelanden.
 
Bilagor
Beslut 2019-01-28 om avslag på sökt YH-utbildning Javautvecklare.pdf
Beslut 2019-01-28 om avslag på sökt YH-utbildning Webbutvecklare.pdf
Beslut om villkor för personalparkeringen.pdf

§23 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.
Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20190228.pdf (152 kb)

§24 Information från förvaltningschefen

Dnr 2019/GVN 0007
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Elevansökningar till gymnasiet.
- Uppdatering av bilaga i nämndplanen.
- Ärende om ersättning från Migrationsverket för asylsökande barn m.fl. i gymnasieskola.
 
Bilagor
Bilagor Gymnasiet.pdf

§25 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2019/GVN 0035
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande har beslutat att uppdra gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller förvaltningen, ska redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden två gånger per år, i januari/februari och augusti. En sammanställning av pågående ärenden redovisas i bilagan.
 
Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista GVN.pdf

§26 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/GVN 0008
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 7 Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)
- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 12 Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltningen (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)
Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20190228.pdf (153 kb)