Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2019-04-23

Sammanträde 2019-04-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende

Dnr 2019/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lena Beskow (rektor), Linda Seman (biträdande rektor) och Petra Jonasson (biträdande rektor) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om Tyresö gymnasium.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2019/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per mars redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Kommentarer till prognos gymnasium mars.pdf
Ekonomiskrapport GVN mars 2019.pdf

3 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Dnr 2019/GVN 0040

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningen för liv och hälsas yttrande antas som gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig över ansökningar om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskolor, ansökningar om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, ansökningar om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning, ansökningar om särskild variant av gymnasieutbildning och ansökningar om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan, i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).

Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt ett svar till Skolinspektionen. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som svar på remisserna från Skolinspektionen.

Bilagor
Remisser från Skolinspektionen.pdf
Tjänsteskrivelse. Yttrande till Skolinspektionen om remisser (1).pdf

4 Delegationsordning 2019

Dnr 2018/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår revideringar i befintlig delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningen föreslår förtydligande lydelser avseende jäv i punkt 1.5 och utlämnande av allmän handling enligt punkt A 2 i tabellen. Vidare föreslår förvaltningen justering av punkt A1, B6, E3, E10, F3 och F8 i tabellen avseende anmälan till nämnd. Beslut i enlighet med ovanstående punkter behöver inte anmälas till nämnd eftersom besluten är verkställighet. Förvaltningen föreslår även tillägg i delegationsordningen som tidigare har saknats. Se punkt A4 och G14-17. Andra ändringar som föreslås är ändringar i dispositionen. Avsnittet om utbildning i svenska för invandrare har flyttats över till avsnittet om kommunal vuxenutbildning, punkt G i tabellen, och vissa beslut har uppdelats i två punkter i tabellen, se E9, F7 och F8. E9 var tidigare en del av E10 och F7-F8 var en del av F9.

Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förslaget till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Delegationsordning GVN 2019 reviderad senaste.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning GVN reviderad.pdf

5 Riktlinjer för studier utomlands

Dnr 2019/GVN 0046

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjen för utbetalning av programpeng för studier utomlands antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 3 januari 2019 beslutades att styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som inte ännu har reviderats och som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvar och uppgifter, ska gälla i tillämpliga delar från den 3 januari 2019 i avvaktan på revidering. Revidering ska ske senast den 31 augusti 2019.

Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en genomgång av riktlinjen för studier utomlands och föreslår att den antas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Styrdokument, studier utomlands.pdf
Tjänsteskrivelse. Riktlinje studier utomlands.pdf

6 Riktlinjer för ersättning till folkhögskolestuderande

Dnr 2019/GVN 0044

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjen för ersättning till elever som studerar på folkhögskola antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 3 januari 2019 beslutades att styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som inte ännu har reviderats och som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvar och uppgifter, ska gälla i tillämpliga delar från den 3 januari 2019 i avvaktan på revidering. Revidering ska ske senast den 31 augusti 2019.

Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en genomgång av riktlinjen för ersättning till studerande på folkhögskolor.

Bilagor
Styrdokument folkhögskolestuderande.pdf
Tjänsteskrivelse. Riktlinje folkhögskolestuderande.pdf

7 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Ansökt om 71 250 kronor.
Statsbidrag för skolbibliotek. Ansökt om 27 800 kronor.

Beslut
Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2019. Beslut om att bevilja 60 581 kronor, avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för karriärtjänster 2019/2020 beslut om att bevilja 5 780 000 kronor, 340 000 kronor avser Tyresö gymnasium och 340 000 kronor avser C3L.
Statsbidrag för undervisning under skollov för 2019. Beslut om att bevilja 270 000 kronor, avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för introduktionsprogram 2018. Beslut om att godkänna redovisning utan återkrav.

Redovisning
Statsbidrag för högskolestudier sva och sfi 2018. Redovisat 188 461 kronor för VT 2018 av beslutade 188 461 kronor och 297 570 kronor för HT 2018 av beslutade 297 570 kronor.
Statsbidrag för hälso- och sjukvård 2018. Redovisat 0 kronor av beviljade 142 500 kronor.
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2018. Redovisat 729 150 kronor av beviljade 2 351 250 kronor.

Bilagor
Beslut papperslösa barn.pdf
Beslut redovisning introduktionsprogram.pdf
Beslut statsbidrag karriärtjänster.pdf
Beslut statsbidrag lovskola.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten 2019-04-16.pdf
Delegationsbeslut C3L januari - mars 2019.pdf
Anmälan av delegationsbeslut gymnasiet.pdf

9 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

10 Information från sektorchefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Preliminär antagningsstatistik.
- Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (ishockey) med Linköpings kommun.
- Överklagan av avstängning på Tyresö gymnasium.

Bilagor
prel antagning Tyresö gymnasium.pdf

11 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2019-03-28 § 21 Avsägelser och fyllnadsval. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-03-28).

§37 Informationsärende

Dnr 2019/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Lena Beskow (rektor), Linda Seman (biträdande rektor) och Petra Jonasson (biträdande rektor) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om Tyresö gymnasium.
Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20190423.pdf (152 kb)

§38 Ekonomisk rapport

Dnr 2019/GVN 0002
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Särskilt yttrande
Anna Eriksson (M) anmäler ett särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning. Yttrandet är inte inlämnat i tid för justering.
 
Protokollsanteckning
Anna Steele (C) meddelar att hon hade stöttat yttrandet om hon var tjänstgörande.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per mars redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 
Bilagor
Kommentarer till prognos gymnasium mars.pdf
Ekonomiskrapport GVN mars 2019.pdf

§39 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Dnr 2019/GVN 0040
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Förvaltningen för liv och hälsas yttrande antas som gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från Skolinspektionen.
 
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig över ansökningar om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskolor, ansökningar om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, ansökningar om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning, ansökningar om särskild variant av gymnasieutbildning och ansökningar om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan, i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
 
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt ett svar till Skolinspektionen. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som svar på remisserna från Skolinspektionen.
 
Bilagor
Remisser från Skolinspektionen.pdf
Tjänsteskrivelse. Yttrande till Skolinspektionen om remisser (1).pdf

§40 Delegationsordning 2019

Dnr 2018/GVN 0003
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning antas.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår revideringar i befintlig delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningen föreslår förtydligande lydelser avseende jäv i punkt 1.5 och utlämnande av allmän handling enligt punkt A 2 i tabellen. Vidare föreslår förvaltningen justering av punkt A1, B6, E3, E10, F3 och F8 i tabellen avseende anmälan till nämnd. Beslut i enlighet med ovanstående punkter behöver inte anmälas till nämnd eftersom besluten är verkställighet. Förvaltningen föreslår även tillägg i delegationsordningen som tidigare har saknats. Se punkt A4 och G14-17.  Andra ändringar som föreslås är ändringar i dispositionen. Avsnittet om utbildning i svenska för invandrare har flyttats över till avsnittet om kommunal vuxenutbildning, punkt G i tabellen, och vissa beslut har uppdelats i två punkter i tabellen, se E9, F7 och F8. E9 var tidigare en del av E10 och F7-F8 var en del av F9.
 
Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förslaget till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 
Bilagor
Delegationsordning GVN 2019 reviderad senaste.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning GVN reviderad.pdf

§41 Riktlinjer för studier utomlands

Dnr 2019/GVN 0046
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Riktlinjen för utbetalning av programpeng för studier utomlands antas.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 3 januari 2019 beslutades att styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som inte ännu har reviderats och som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvar och uppgifter, ska gälla i tillämpliga delar från den 3 januari 2019 i avvaktan på revidering. Revidering ska ske senast den 31 augusti 2019.
 
Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en genomgång av riktlinjen för studier utomlands och föreslår att den antas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 
Bilagor
Styrdokument, studier utomlands.pdf
Tjänsteskrivelse. Riktlinje studier utomlands.pdf

§42 Riktlinjer för ersättning till folkhögskolestuderande

Dnr 2019/GVN 0044
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Riktlinjen för ersättning till elever som studerar på folkhögskola antas.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 3 januari 2019 beslutades att styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som inte ännu har reviderats och som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvar och uppgifter, ska gälla i tillämpliga delar från den 3 januari 2019 i avvaktan på revidering. Revidering ska ske senast den 31 augusti 2019.
 
Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en genomgång av riktlinjen för ersättning till studerande på folkhögskolor.
 
Bilagor
Styrdokument folkhögskolestuderande.pdf
Tjänsteskrivelse. Riktlinje folkhögskolestuderande.pdf

§43 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Ansökan
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Ansökt om 71 250 kronor.
Statsbidrag för skolbibliotek. Ansökt om 27 800 kronor.
 
Beslut
Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2019. Beslut om att bevilja 60 581 kronor, avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för karriärtjänster 2019/2020 beslut om att bevilja 5 780 000 kronor, 340 000 kronor avser Tyresö gymnasium och 340 000 kronor avser C3L.
Statsbidrag för undervisning under skollov för 2019. Beslut om att bevilja 270 000 kronor, avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för introduktionsprogram 2018. Beslut om att godkänna redovisning utan återkrav.
 
Redovisning
Statsbidrag för högskolestudier sva och sfi 2018. Redovisat 188 461 kronor för VT 2018 av beslutade 188 461 kronor och 297 570 kronor för HT 2018 av beslutade 297 570 kronor. 
Statsbidrag för hälso- och sjukvård 2018. Redovisat 0 kronor av beviljade 142 500 kronor.
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2018. Redovisat 729 150 kronor av beviljade 2 351 250 kronor.
 
Bilagor
Beslut papperslösa barn.pdf
Beslut redovisning introduktionsprogram.pdf
Beslut statsbidrag karriärtjänster.pdf
Beslut statsbidrag lovskola.pdf

§44 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.
 
Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten 2019-04-16.pdf
Delegationsbeslut C3L januari - mars 2019.pdf
Anmälan av delegationsbeslut gymnasiet.pdf

§45 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.
Beslut/Protokollsutdrag
§45_prot_20190423.pdf (152 kb)

§46 Information från sektorchefen

Dnr 2019/GVN 0007
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Preliminär antagningsstatistik.
- Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (ishockey) med Linköpings kommun.
- Överklagan av avstängning på Tyresö gymnasium.
- Information om rekrytering av rektor till C3L.
 
Bilagor
prel antagning Tyresö gymnasium.pdf

§47 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/GVN 0008
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2019-03-28 § 21 Avsägelser och fyllnadsval. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-03-28).
Beslut/Protokollsutdrag
§47_prot_20190423.pdf (153 kb)