Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2020-01-30

Sammanträde 2020-01-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2020/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mikael Krobath (Lärare Tyresö gymnasium) informerar gymnasie - och
vuxenutbildningsnämnden om internationalisering på Tyresö gymnasium.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2020/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per december redovisas för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

3 Nämnduppdrag för att utreda möjligheterna till en utökad gymnasiesärskola

Dnr 2020/GVN 0011

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i
samråd med förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen att utreda
förutsättningarna för en utökad gymnasiesärverksamhet på Tyresö gymnasium i
enlighet med ordförandeutlåtandet.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i samråd
med förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen utreda förutsättningarna
för en utökad gymnasiesärverksamhet på Tyresö gymnasium med fokus på: Vilka
möjligheter till utökning av gymnasiesärskolan som finns, hur många platser
verksamheten kan utökas med samt hur förändringen skulle kunna ske.

Hur marknaden ser ut för möjligheten att sälja platser om vi inte når
kapacitetstaket.

Hur debiteringen av sålda platser bäst löses och hur resurserna kan fördelas inom
nämndens ansvarsområde med ambition om att verksamheten skall få full
kostnadstäckning.

Utredning skall genomföras tillsammans med kultur - och fritidsförvaltningen så att
en samlad bild av gymnasiesärverksamheten och gymnasiesärfritidsverksamheten
kan utredas.

Ordförandeutlåtande
Gymnasiesärskolans individuella program ligger i dagsläget nära kapacitetstaket för
hur många elever som kan tas emot och erbjudas utbildningen. Det finns lite
utrymme för att kunna ta emot fler elever vid tillfälliga eller permanenta ökningar i
elevkullarna. Detta samtidigt som bristen på gymnasiesärplatser i regionen kommer
att öka de närmsta åren vilket leder till begränsade möjligheter att möta tillfälliga
toppar med köpta platser utanför kommunen.

Dock kan också den växande platsbristen i regionen ses som ett tillfälle att med
liten risk utöka och eventuellt omstrukturera verksamheten eftersom vi kan ha
möjligheten att sälja platser till andra kommuner.

En sådan utökning kan resultera i ökade påfrestningar på verksamheten i stort. Där
en samlad bild av både gymnasiesärverksamheten och fritidsverksamheten behöver
klargöras innan beslut kan tas.

Därför får förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i
samråd med förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen utreda
förutsättningarna för en utökad gymnasiesärverksamhet på Tyresö gymnasium med
fokus på:

Vilka möjligheter till utökning av gymnasiesärskolan som finns, hur många platser
verksamheten kan utökas med samt hur förändringen skulle kunna ske.

Hur marknaden ser ut för möjligheten att sälja platser om vi inte når
kapacitetstaket.

Hur debiteringen av sålda platser bäst löses och hur resurserna kan fördelas inom
nämndens ansvarsområde med ambition om att verksamheten skall få full
kostnadstäckning.

Utredning skall genomföras tillsammans med kultur - och fritidsförvaltningen så att
en samlad bild av gymnasiesärverksamheten och gymnasiesärfritidsverksamheten
kan utredas.

4 Delegationsordning

Dnr 2018/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att
besluta enligt KL 7 kap. 5-8 §§.

Enligt kommunallagen 6 kap. 40 § bestämmer nämnden i vilken ordning och på
vilket sätt samt när beslut som fattats enligt delegationsuppdrag skall anmälas till
nämnden.

En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har
rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende.

Genom en omorganisation i kommunen kommer gymnasie- och
vuxenutbildningssektorn flyttas till barn- och utbildningsförvaltningen den 13 januari
2020. Omorganisationen kommer innebära att sektorchefen för gymnasie- och
vuxenutbildningssektorn blir skolchef för gymnasium- och vuxenutbildning.
Förvaltningen föreslår därför ändringar i delegationsordningen som innebär att
delegation till sektorchef ändras till skolchef för gymnasium och vuxenutbildning.

Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förslaget
till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Delegationsordning GVN 2020 reviderad senaste.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning GVN.pdf

5 Nämndplan revidering

Dnr 2019/GVN 0067

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Reviderad nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde 6 Gymnasieskola
inklusive gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 om revideringar i
kommunplan 2020-2022 med budget för 2020. För verksamhetsområde
gymnasieskola innebär revideringen att ramen sänks med 1,5 mnkr.

Inför budget 2020 fastställdes en uppräkning för alla verksamhetsområden för
kostnadsökningar som uppstår för höjda priser och löner med 1,8 %.
Gymnasieskolan köper huvuddelen av sina platser i andra kommuner. Beslut har
fattats om att priserna inom gymnasieregionen , där kommunen köper platser för
80-85 % av kommunens gymnasieelever endast ska öka med 1 % 2020. Det
innebär att verksamhetsområde gymnasieskola har överkompenserats med 0,8 %
för denna del av sin budget, vilket motsvarar 1,5 mnkr. Ramen för gymnasieskolan
sänks därför med 1,5 mnkr.

För verksamhetsområdet vuxenutbildning blir det inga förändringar.

Med andeldning av detta beslut har förvaltningen sammanställt en reviderad
nämndplan. Förändringarna är markerade med gult och avser avsnitt resurser.

Bilagor
Reviderad nämndplan GVN, 2020.pdf
tjänsteskrivelse reviderad nämndplan GVN.pdf

6 Läsårsdata 2020/2021

Dnr 2020/GVN 0009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Läsårsdata avseende läsåret 2020/2021 för Tyresö gymnasium antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 3 kap. 1 § ska läsåret omfatta 40 veckor
och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får
det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i
augusti och sluta senast i juni, enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 3 kap. 2 §
.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö gymnasium följer de
läsårsdata som har antagits av Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-22 § 52.

För höstterminen 2020 gäller,
- läsårsstart 18 augusti
- höstterminsslut 18 december
- höstlov 26 oktober-30 oktober (vecka 44)

För vårterminen 2021 gäller,
- terminsstart 7 januari (terminen inleds med två studiedagar)
- läsårsslut 11 juni
- sportlov 1 mars-5 mars (vecka 9)
- påsklov 6 april- 9 april (vecka 14)
- lovdag 14 maj

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Läsårsdata 20202021.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf
Delegationsbeslut C3L.pdf

8 Statsbidrag

Dnr 2020/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade,
avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för yrkesvux/yrkesvux SFI 2020. Ansökt om 48 925 000 kronor
tillsammans med Haninge kommun och Nynäshamns kommun.
Statsbidrag för lärcentrum 2020. Ansökt om 4 200 000 kronor tillsammans med
Haninge kommun.
Statsbidrag för lärlingsvux/lärlingsvux SFI 2020. Ansökt om 10 285 000 kronor
tillsammans med Nynäshamns kommun och Haninge kommun, Nynäshamn
kommun har skickat in ansökan.

Beslut
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning HT19. Beslut om att bevilja 285 963
kronor i statsbidrag.
Statsbidrag för lärarlönelyftet. Beslut om att bevilja 5 506 567 kronor i
statsbidrag, 524 406 kronor avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för yrkesvux/yrkesvux SFI 2020. Beslut om att bevilja 39 201 227
kronor i statsbidrag, avser C3L, Haninge kommun och Nynäshamns kommun.
Statsbidrag för lärlingslux/lärlingsvux SFI 2020. Beslut om att bevilja 10 285 000
kronor i statsbidrag, avser C3L, Haninge kommun och Nynäshamns kommun.

Redovisning
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning yrkeslärare VT 2018. Redovisat 0
kronor av beviljade 56 250 kronor.

Bilagor
Beslut statsbidrag gymnasial lärling.pdf
Beslut om rekvisition lärarlönelyftet.pdf
Beslut statsbidrag yrkesvux.pdf
Beslut statsbidrag för lärlingsvux.pdf

9 Kränkande behandling

Dnr 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder
vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande
behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten
där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till
huvudmannen.

10 Information från förvaltningen

Dnr 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom
förvaltningen.
- Nya organisationen.
- Öppet hus.
- Antagningssiffror C3L.
- Ansökningsperioden för gymnasiet pågår, nytt gymnasieantagningssystem.
- Nätverksarbete gymnasiet.

11 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 96 Val till nämnder och Tyresö bostäders
styrelse 2020 (Finns på insyn:
http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2019-11-21)
- Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 98 Komplettering och justering av
kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 (Finns på insyn:
http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2019-11-21)
- Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 99 Biblioteksplan för perioden 2020-2024
(Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2019-11-21)
- Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 117 Svar på motion om integrationsplikt för
nyanlända (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?
date=2019-12-12)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 217 Granskningsplan 2020 (Finns på insyn:
http://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 2 Lokalförsörjningsplan 2020-2032 (Finns på
insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2020-01-07)

§1 Informationsärende

Dnr 2020/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mikael Krobath (Lärare Tyresö gymnasium) informerar gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden om internationalisering på Tyresö gymnasium.

§2 Ekonomisk rapport- ärendet utgår

Dnr 2020/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Ärendet utgår.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att ärendet utgår.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

§3 Nämnduppdrag för att utreda möjligheterna till en utökad gymnasiesärskola

Dnr 2020/GVN 0011

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen att utreda förutsättningarna för en utökad gymnasiesärverksamhet på Tyresö gymnasium i enlighet med ordförandeutlåtandet.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen utreda
förutsättningarna för en utökad gymnasiesärverksamhet på Tyresö gymnasium med fokus på:

Vilka möjligheter till utökning av gymnasiesärskolan som finns, hur många
platser verksamheten kan utökas med samt hur förändringen skulle kunna ske.

Hur marknaden ser ut för möjligheten att sälja platser om vi inte når kapacitetstaket.

Hur debiteringen av sålda platser bäst löses och hur resurserna kan fördelas inom nämndens ansvarsområde med ambition om att verksamheten skall få full kostnadstäckning.

Utredning skall genomföras tillsammans med kultur - och fritidsförvaltningen så att en samlad bild av gymnasiesärverksamheten och gymnasiesärfritidsverksamheten kan utredas.

Ordförandeutlåtande
Gymnasiesärskolans individuella program ligger i dagsläget nära kapacitetstaket för hur många elever som kan tas emot och erbjudas utbildningen. Det finns lite
utrymme för att kunna ta emot fler elever vid tillfälliga eller permanenta ökningar i elevkullarna. Detta samtidigt som bristen på gymnasiesärplatser i regionen kommer att öka de närmsta åren vilket leder till begränsade möjligheter att möta tillfälliga toppar med köpta platser utanför kommunen.

Dock kan också den växande platsbristen i regionen ses som ett tillfälle att med
liten risk utöka och eventuellt omstrukturera verksamheten eftersom vi kan ha
möjligheten att sälja platser till andra kommuner.

En sådan utökning kan resultera i ökade påfrestningar på verksamheten i stort. Där en samlad bild av både gymnasiesärverksamheten och fritidsverksamheten
behöver klargöras innan beslut kan tas.

Därför får förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i samråd med förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen utreda förutsättningarna för en utökad gymnasiesärverksamhet på Tyresö gymnasium med fokus på:

Vilka möjligheter till utökning av gymnasiesärskolan som finns, hur många platser verksamheten kan utökas med samt hur förändringen skulle kunna ske.

Hur marknaden ser ut för möjligheten att sälja platser om vi inte når kapacitetstaket.

Hur debiteringen av sålda platser bäst löses och hur resurserna kan fördelas inom nämndens ansvarsområde med ambition om att verksamheten skall få full kostnadstäckning.

Utredning skall genomföras tillsammans med kultur - och fritidsförvaltningen så att en samlad bild av gymnasiesärverksamheten och gymnasiesärfritidsverksamheten kan utredas.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen att utreda förutsättningarna för en utökad gymnasiesärverksamhet på Tyresö gymnasium i enlighet med ordförandeutlåtandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

§4 Delegationsordning

Dnr 2018/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd
att besluta enligt KL 7 kap. 5-8 §§.

Enligt kommunallagen 6 kap. 40 § bestämmer nämnden i vilken ordning och på
vilket sätt samt när beslut som fattats enligt delegationsuppdrag skall anmälas till
nämnden.

En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende.

Genom en omorganisation i kommunen kommer gymnasie- och vuxenutbildningssektorn flyttas till barn- och utbildningsförvaltningen den 13
januari 2020. Omorganisationen kommer innebära att sektorchefen för
gymnasie- och vuxenutbildningssektorn blir skolchef f ör gymnasium- och
vuxenutbildning. Förvaltningen föreslår därför ändringar i delegationsordningen som innebär att delegation till sektorchef ändras till skolchef för gymnasium och vuxenutbildning.

Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förslaget till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie - och
vuxenutbildningsnämndens delegationsordning antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Delegationsordning GVN 2020 reviderad senaste.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning GVN.pdf

§5 Nämndplan revidering

Dnr 2019/GVN 0067

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Reviderad nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde 6 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 om revideringar i kommunplan 2020-2022 med budget för 2020. För verksamhetsområde  gymnasieskola innebär revideringen att ramen sänks med 1,5 mnkr.

Inför budget 2020 fastställdes en uppräkning för alla verksamhetsområ den för
kostnadsökningar som uppstår för höjda priser och löner med 1,8 %. Gymnasieskolan köper huvuddelen av sina platser i andra kommuner. Beslut har fattats om att priserna inom gymnasieregionen, där kommunen köper platser för 80-85 % av kommunens gymnasieelever endast ska öka med 1 % 2020. Det innebär att verksamhetsområde gymnasieskola har överkompenserats med 0,8 % för denna del av sin budget, vilket motsvarar 1,5 mnkr. Ramen för gymnasieskolan sänks därför med 1,5 mnkr.

För verksamhetsområdet vuxenutbildning blir det inga förändringar.

Med andeldning av detta beslut har förvaltningen sammanställt en reviderad
nämndplan. Förändringarna är markerade med gult och avser avsnitt resurser.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att reviderad nämndplan 2020
inklusive riskhanterings- och kontrollplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde 6 Gymnasieskola inklusive
gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Reviderad nämndplan GVN, 2020.pdf
tjänsteskrivelse reviderad nämndplan GVN.pdf

§6 Läsårsdata 2020/2021

Dnr 2020/GVN 0009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Läsårsdata avseende läsåret 2020/2021 för Tyresö gymnasium antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 3 kap. 1 § ska läså ret omfatta 40
veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och
lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.
Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni, enligt gymnasieförordningen
(2010:2039) 3 kap. 2 § .

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö gymnasium följer de
läsårsdata som har antagits av Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-22 § 52.

För höstterminen 2020 gäller,
- läsårsstart 18 augusti
- höstterminsslut 18 december
- höstlov 26 oktober-30 oktober (vecka 44)

För vårterminen 2021 gäller,
- terminsstart 7 januari (terminen inleds med två studiedagar)
- läsårsslut 11 juni
- sportlov 1 mars-5 mars (vecka 9)
- påsklov 6 april- 9 april (vecka 14)
- lovdag 14 maj

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att läsårsdata avseende läsåret
2020/2021 för Tyresö gymnasium antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Läsårsdata 20202021.pdf

§7 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf
Delegationsbeslut C3L.pdf

§8 Statsbidrag

Dnr 2020/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade,
avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för yrkesvux/yrkesvux SFI 2020. Ansökt om 48 925 000 kronor
tillsammans med Haninge kommun och Nynäshamns kommun.
Statsbidrag för lärcentrum 2020. Ansökt om 4 200 000 kronor tillsammans med
Haninge kommun.
Statsbidrag för lärlingsvux/lärlingsvux SFI 2020. Ansökt om 10 285 000 kronor
tillsammans med Nynäshamns kommun och Haninge kommun, Nynäshamn
kommun har skickat in ansökan.

Beslut
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning HT19. Beslut om att bevilja 285 963
kronor i statsbidrag.
Statsbidrag för lärarlönelyftet. Beslut om att bevilja 5 506 567 kronor i statsbidrag, 524 406 kronor avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för yrkesvux/yrkesvux SFI 2020. Beslut o m att bevilja 39 201 227
kronor i statsbidrag, avser C3L, Haninge kommun och Nynäshamns kommun.
Statsbidrag för lärlingslux/lärlingsvux SFI 2020. Beslut om att bevilja 10 285 000 kronor i statsbidrag, avser C3L, Haninge kommun och Nynäshamns kommun.

Redovisning
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning yrkeslärare VT 2018. Redovisat 0
kronor av beviljade 56 250 kronor.

Bilagor
Beslut statsbidrag gymnasial lärling.pdf
Beslut om rekvisition lärarlönelyftet.pdf
Beslut statsbidrag yrkesvux.pdf
Beslut statsbidrag för lärlingsvux.pdf

§9 Kränkande behandling

Dnr 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av
åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande
kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

§10 Information från förvaltningen

Dnr 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom
förvaltningen.
- Nya organisationen.
- Öppet hus.
- Antagningssiffror C3L.
- Ansökningsperioden för gymnasiet pågår, nytt gymnasieantagningssystem.
- Nätverksarbete gymnasiet.

§11 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 96 Val till nämnder och Tyresö bostäders styrelse 2020 (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2019-11-21)
- Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 98 Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2019-11-21)
- Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 99 Biblioteksplan för perioden 2020-2024 (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2019-11-21)
- Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 117 Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2019-12-12)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 217 Granskningsplan 2020 (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 2 Lokalförsörjningsplan 2020-2032 (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2020-01-07)