Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2020-03-05

Sammanträde 2020-03-05

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2020/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carina Frisk (Rektor C3L) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om
vuxenutbildningen i Tyresö.

2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2019

Dnr 2020/GVN 0010 004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse 2019 för verksamhetsområde 6 Gymnasium inklusive
gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildningen med mål- och
uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat
och riskhanteringsplan godkänns.
2. Uppföljningen av effekterna av åtgärderna för att få en ekonomi i balans
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2019 för gymnasie - och
vuxenutbildningens verksamhetsområden 6 Gymnasium inklusive
gymnasiesärskolan och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildningen.

Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2019 i
kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom
det ekonomiska resultatet. De åtgärder som vidtagits under året för att få en
ekonomi i balans redovisas. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att
hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts och bedöms inte vara aktuellt i
detta ärende.

Bilagor
Verksamhetsberättelse 2019 GVN till ordförandeberedning.pdf
åtgärder gymnasiet och vuxenutbildningen.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse GVN.pdf

3 Sammanträdesplan 2020 - inställd marsnämnd

Dnr 2019/GVN 0065

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 25 mars 2020 ställs
in.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställde sammanträdesdatum för 2020
den 31 oktober 2019 § 92. Sammanträdet 25 mars 2020 ställs in på grund av för få
ärenden.

4 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut C3L.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf
Delegationsbeslut ordförande.pdf

5 Statsbidrag

Dnr 2020/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade,
avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för introduktionsprogram 2020.
Statsbidrag för papperslösa barn VT 2020.
Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik 2020.
Statsbidrag för entreprenörskap i skolan. Ansökt om 1 162 000 kronor, 1 132 000
kronor avser Tyresö gymnasium.

Beslut
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning yrkeslärare VT 2018. Beslut om att
återbetala 56 250 kronor.
Statsbidrag för introduktionsprogram 2020. Beslut om att bevilja 1 336 980 kronor i
statsbidrag, avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för lärcentrum för 2020. Beslut om att avslå ansökan.

Redovisning
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning yrkeslärare 2019. Redovisat 53 250
kronor av beviljade 53 250 kronor.

Ej ansökta statsbidrag
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare V T 2020.
Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2020 VT 2020.
Finns inga lärare som studerar VT 2020.

Bilagor
Beslut redovisning statsbidrag behörighetsgivande utbildning yrkeslärare 2018.pdf
Beslut statsbidrag introduktionsprogram.pdf
Beslut statsbidrag lärcentrum.pdf

6 Kränkande behandling

Dnr 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder
vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande
behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten
där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till
huvudmannen.

7 Information från förvaltningen

Dnr 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom
förvaltningen.
- Enhetsplanerna.
- Bazaren.
- Ansökningssiffror Tyresö gymnasium.

Bilagor
Enhetsplan beställarenheten gymnasiet.pdf
Enhetsplan C3L.pdf
Enhetsplan Tyresö gymnasium.pdf

8 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2020/GVN 0012 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige eller
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att uppdra gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden två gånger om året. Ärendebalansen för perioden 2019
till och med 2020 redovisas i bilaga.

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista GVN.pdf

9 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör
nämnden:
- Kommunfullmäktige 2020-01-23 § 11 Återtagande av motion angående mer
entreprenörskap i skolan för utvecklad studie och yrkesvägledning
(http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2020-01-23)

§12 Informationsärende

Dnr 2020/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Carina Frisk (Rektor C3L) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om vuxenutbildningen i Tyresö.

§13 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2019

Dnr 2020/GVN 0010 004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.  Verksamhetsberättelse 2019 för verksamhetsområde 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildningen med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2.  Uppföljningen av effekterna av åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.

Särskilt yttrande
Fredrik Bergkuist (M) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2019 för gymnasie - och
vuxenutbildningens verksamhetsområden 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildningen.

Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2019 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. De åtgärder som vidtagits under året för att få en ekonomi i balans redovisas. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att
hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen. 
 
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
En prövning av barnets bästa har inte genomförts och bedö ms inte vara aktuellt i detta ärende.
 
Ordförandeförslag
1.  Verksamhetsberättelse 2019 för verksamhetsområde 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildningen med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2.  Uppföljningen av effekterna av åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Verksamhetsberättelse 2019 GVN till ordförandeberedning.pdf 
åtgärder gymnasiet och vuxenutbildningen.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse GVN.pdf

§14 Sammanträdesplan 2020- inställd marsnämnd

Dnr 2019/GVN 0065

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 25 mars 2020 ställs in.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastsyä llde sammanträdesdatum för 2020 den 31 oktober 2019 § 92. Sammanträdet 25 mars 2020 ställs in på grund av för få ärenden.

Ordförandeförslag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 25 mars 2020 ställs in.

§15 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning. 

Bilagor
Delegationsbeslut C3L.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf
Delegationsbeslut ordförande.pdf

§16 Statsbidrag

Dnr 2020/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Ansökan
Statsbidrag för introduktionsprogram 2020.
Statsbidrag för papperslösa barn VT 2020.
Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogik 2020.
Statsbidrag för entreprenörskap i skolan. Ansökt om 1 162 000 kronor, 1 132 000 kronor avser Tyresö gymnasium.
 
Beslut
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning yrkeslärare  VT 2018. Beslut om att återbetala 56 250 kronor.

Statsbidrag för introduktionsprogram 2020. Beslut om att bevilja 1 336 980 kronor i statsbidrag, avser Tyresö gymnasium.  

Statsbidrag för lärcentrum för 2020. Beslut om att avslå ansökan. 
 
Redovisning
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning yrkeslärare 2019. Redovisat 53 250 kronor av beviljade 53 250 kronor.

Ej ansökta statsbidrag
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare VT 2020. Finns inga lärare som studerar VT 2020.

Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2020 VT 2020. Finns inga lärare som studerar VT 2020.

Bilagor
Beslut redovisning statsbidrag behörighetsgivande utbildning yrkeslärare 2018.pdf
Beslut statsbidrag introduktionsprogram.pdf
Beslut statsbidrag lärcentrum.pdf

§17 Kränkande behandling

Dnr 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande 
kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

§18 Information från förvaltningen

Dnr 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
-  Enhetsplanerna.
-  Bazaren.
-  Ansökningssiffror Tyresö gymnasium.

Bilagor
Enhetsplan beställarenheten gymnasiet.pdf
Enhetsplan C3L.pdf
Enhetsplan Tyresö gymnasium.pdf

§19 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2020/GVN 0012 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag  som kommunfullmäktige eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att uppdra gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden två gånger om året.

Ärendebalansen för perioden 2019 till och med 2020 redovisas i bilaga. 

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista GVN.pdf

§20 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
-  Kommunfullmäktige 2020-01-23 § 11 Återtagande av motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie och yrkesvägledning (http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2020-01-23)