Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2020-04-27

Sammanträde 2020-04-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2020/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lena Beskow (rektor Tyresö gymnasium) och Petra Jonasson (biträdande rektor Tyresö gymnasium) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om arbetet med kränkande behandling på Tyresö gymnasium.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2020/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per februari och mars redovisas för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport per sista feb 2020 GVN VO 6,7.pdf
Ekonomisk rapport per sista mars 2020 GVN VO 6,7.pdf

3 Nämnduppdrag om att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola på gymnasienivå

Dnr 2019/GVN 0053

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen av förstudien godkänns.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan vidare, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösning.

Beskrivning av ärendet
-

Bilagor
Nämnduppdrag resursskola.pdf

4 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor 2020

Dnr 2020/GVN 0013

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som gymnasie - och
vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har givit Tyresö kommun möjligheten att yttra sig över ansökningar om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskolor, ansökningar om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, ansökningar om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning, ansökningar om särskild variant av gymnasieutbildning och ansökningar om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan, i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett svar till Skolinspektionen. Förvaltningen föreslår att gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som svar på remisserna från Skolinspektionen.

Bilagor
Remisser från Skolinspektionen 2020.pdf
Tjänsteskrivelse svar på remisser till Skolinspektionen.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut C3L feb 2020.pdf
Delegationsbeslut C3L mars 2020.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf
Delegationsbeslut om stängning av skolenheten Tyresö gymnasium och C3L med beslut om fjärr- och eller distansundervisning.pdf
delegationsbeslut delvis stängning av gymnasiet.pdf
PM lunchlåda Tyresö gymnasium.pdf

6 Statsbidrag

Dnr 2020/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag. Redovisning av sökta och beviljade statsbidrag för gymnasiet och vuxenutbildningen 2019 bifogas i enlighet med
kommunövergripande rutinen.

Ansökan
Statsbidrag för lovskola 2020.
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning VT 2020. Ansökt om 848 750 kronor för Tyresö gymnasium.

Beslut
Statsbidrag för papperslösa barn VT 2020. Beslut om att bevilja 64 534 kronor i
statsbidrag, avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för elevhälsa 2020. Beslut om att bevilja 857 000 kronor i statsbidrag, 190 600 kronor avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för lovskola 2020. Beslut om att bevilja 376 500 kronor i statsbidrag,
240 000 kronor avser Tyresö gymnasium.

Redovisning
Statsbidrag för Skolbibliotek 2019. Redovisat 22 240 kronor av beviljade 22
240 kronor.
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2019. Redovisat 239 698 kronor av
beviljade 334 971 kronor.

Ej ansökta statsbidrag
Statsbidrag för utlandssvenska elever 2020. Finns inga elever som är aktuella fö r
statsbidraget i enlighet med kraven för att kunna ansöka om statsbidraget.
Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2020. Finns inga barn
som är aktuella för statsbidraget i enlighet med kraven för att kunna ansöka om
statsbidraget.
KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 8 (11)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Bilagor
Beslut papperslösa barn VT 2020.pdf
Beslut elevhälsa 2020.pdf
Beslut statsbidrag lovskola.pdf
Redovisning statsbidrag gymnasiet och vuxenutbildningen 2019.pdf

7 Kränkande behandling

Dnr 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

8 Information från förvaltningen

Dnr 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Pressmeddelande om regionalt yrkesvux.
- Fjärr- och/eller distansundervisning.
- Studentfirande.
- Skollunch.
- Antagningssiffror Tyresö gymnasium.

9 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 § 42 Information om behovsanalyser inför kommunplan 2021 (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-04-15 § 61 Riktlinjer för resultatenheter (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2020-04-15)
- Kommunstyrelsen 2020-04-15 § 63 Senarelagd budgetprocess inför 2021 (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2020-04-15)
- Kommunstyrelsen 2020-04-15 § 64 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att möjliggöra deltagande på distans (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2020-04-15)

§21 Informationsärende- ärendet utgår

Dnr 2020/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Ärendet utgår.

§22 Ekonomisk rapport

Dnr 2020/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per februari och mars redovisas för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport per sista feb 2020 GVN VO 6,7.pdf 
Ekonomisk rapport per sista mars 2020 GVN VO 6 och 7.pdf

§23 Nämnduppdrag om att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola på gymnasienivå

Dnr 2019/GVN 0053

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.  Redovisningen av förstudien godkänns.
2.  Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan vidare, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösning.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola på gymnasienivå i kommunal regi i Tyresö.
 
Förstudiens behovsanalys omfattar elever i gymnasieålder och innehåller  en
målgruppsanalys och målgruppsbeskrivning. Material från tidigare projekt och
utredningar har studerats och använts. Förstudien har tagits fram enligt Tyresö
kommuns projektmodell. Förstudien innehåller även en kostnadskalkyl.
 
I förstudien redogörs begreppet resursskola. En beskrivning av skollagen (2010:800) och en beskrivning av grundbelopp, tilläggsbelopp och verksamhetsstöd görs i förstudien. I förstudien har en omvärldsbevakning gjorts.
 
Förstudien visar att det finns 66 Tyresöelever som går på gymnasiala resursskor eller på skolor som erhåller tilläggsbelopp eller verksamhetsstöd. Det är 29 av 66 elever som har gymnasiebehörighet och studerar på nationella program. Det är 27 av 66 elever som saknar gymnasiebehörighet och går på introduktionsprogram. 10 av 66 elever går på Second Chance School. Enligt statistik över antal elever i resursskolor på gymnasienivå eller på gymnasier som
erhåller tilläggsbelopp eller verksamhetsstöd mellan 2017-2019, kan man se att
antalet elever har ökat.
 
Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av en resursskola på gymnasienivå men att det kommer vara svårt att ha en resursskola för alla nationella program som finns på Tyresö gymnasium. Förstudien visar dock att det finns fler frågor som behöver utredas ytterligare och ekonomiska kalkylen behöver fördjupas.
 
Den rekommenderade lösningen är att frågan om resursskola på gymnasienivå
utreds vidare med utgångspunkt en uttalad resursskola för introduktionsprogram med inriktning NPF med 1-2 grupper som i andra året utökas succesivt till fler grupper inom introduktionsprogrammet eller inom det nationella programmet El- och energiprogrammet-datorteknik med inriktning NPF. I den utredningen får barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att fördjupa utredningen om möjligheter samt riskerna med att ha en resursskola inom El- och energiprogrammet- datorteknik med inriktning NPF eller ett annat nationellt program. Den ekonomiska analysen och de risker som projektet eventuellt medför behöver fördjupas. Placering och organisering av resursskolan behöver utredas vidare med förslag till en lösning där konsekvensanalysen av placering och organisering av resursskolan fördjupas. Rekommendationen är att resursskolan drivs i projektform under barn- och utbildningsförvaltningen med särskilt avsatta medel under en treårsperiod, efter två år görs en utvärdering och fattas beslut om en eventuell implementering. 
 
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 2. 

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att  redovisningen av förstudien
godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan vidare, i
enlighet med förstudiens rekommenderade lösning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Nämnduppdrag resursskola.pdf
Förstudie resursskola på gymnasienivå.pdf
Tjänsteskrivelse. Resursskola på gymnasienivå.pdf 
Bilaga 1- Ekonomisk kalkyl.pdf
Bilaga 2-Prövning av barnets bästa.pdf

§24 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor 2020

Dnr 2020/GVN 0013

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som gymnasie - och
vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från skolinspektionen.
 
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har givit Tyresö kommun möjligheten att yttra sig över ansökningar om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående
gymnasieskolor, ansökningar om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, ansökningar om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning, ansökningar om särskild variant av gymnasieutbildning och ansökningar om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan, i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett svar till Skolinspektionen. Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som svar på remisserna från Skolinspektionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att  barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från skolinspektionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på remisser till Skolinspektionen.pdf
Remisser från Skolinspektionen 2020.pdf

§25 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning. 

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut C3L feb 2020.pdf
Delegationsbeslut C3L mars 2020.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf
Delegationsbeslut om stängning av skolenheten Tyresö gymnasium och C3L
med beslut om fjärr- och eller distansundervisning.pdf
delegationsbeslut delvis stängning av gymnasiet.pdf
PM lunchlåda Tyresö gymnasium.pdf

§26 Statsbidrag

Dnr 2020/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansö kta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag. Redovisning av sökta och beviljade statsbidrag för gymnasiet och vuxenutbildningen 2019 bifogas i enlighet med
kommunövergripande rutinen.
 
Ansökan
Statsbidrag för lovskola 2020.
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning VT 2020. Ansökt om 848 750
kronor för Tyresö gymnasium.
 
Beslut
Statsbidrag för papperslösa barn VT 2020. Beslut om att bevilja 64 534 kronor i
statsbidrag, avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för elevhälsa 2020. Beslut om att bevilja 857 000 kronor i
statsbidrag, 190 600 kronor avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för lovskola 2020. Beslut om att bevilja 376 500 kronor i statsbidrag,
240 000 kronor avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag redovisning för behörighetsgivande utbildning yrkeslärare 2019.
Beslut om att godkänna redovisningen utan återkrav.
 
Redovisning
Statsbidrag för Skolbibliotek 2019. Redovisat 22 240 kronor av beviljade 22 240 kronor.
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2019. Redovisa t 239 698 kronor av
beviljade 334 971 kronor.
 
Ej ansökta statsbidrag
Statsbidrag för utlandssvenska elever 2020. Finns inga elever som är aktuella för
statsbidraget i enlighet med kraven för att kunna ansöka om statsbidraget. Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2020. Finns inga barn som är aktuella för statsbidraget i enlighet med kraven för att kunna ansöka om statsbidraget.

Bilagor
Beslut papperslösa barn VT 2020.pdf
Beslut elevhälsa 2020.pdf
Beslut statsbidrag lovskola.pdf
Redovisning statsbidrag gymnasiet och vuxenutbildningen 2019.pdf 
Beslut redovisning behörighetsgivande utbildning yrkeslärare.pdf

§27 Kränkande behandling

Dnr 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

§28 Information från förvaltningen

Dnr 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom
förvaltningen.
-  Pressmeddelande om regionalt yrkesvux.
-  Fjärr- och/eller distansundervisning.
-  Studentfirande.
-  Skollunch.
-  Antagningssiffror Tyresö gymnasium.
-  Ny organisation inom barn- och utbildningsförvaltningen.

§29 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
-  Kommunstyrelsen 2020-03-31 § 42 Information om behovsanalyser inför kommunplan 2021 (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso ks/sammantrade?date=2020-03-31)
-  Kommunstyrelsen 2020-04-15 § 61 Riktlinjer för resultatenheter (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2020-04-15)
-  Kommunstyrelsen 2020-04-15 § 63 Senarelagd budgetprocess inför 2021 (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2020-04-15)
-  Kommunstyrelsen 2020-04-15 § 64 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att möjliggöra deltagande på distans  (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2020-04-15)