Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2020-08-27

Sammanträde 2020-08-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Månadsrapport

Dnr 2020/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per juli redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
månadsrapport juli GVN.pdf

2 Lokalbehovsanalys för gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Dnr 2020/GVN 0048 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Underlaget godkänns.
2. Underlaget överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida
lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden. Lokalbehovsanalysen kommer
att utgöra underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.

Verksamheterna Tyresö gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen
bedrivs idag i lokaler med stort behov av renovering och underhåll.

Till år 2030 beräknas befolkningen i ålder 16-19 år öka med omkring 300 elever.
Barn- och utbildningsförvaltningen har nyligen fått i uppdrag att ta fram en strategi
för Tyresö gymnasium. Uppdraget innebär bland annat att en strategi ska tas fram
för utvecklat programutbud med analys av befintligt programutbud,
utvecklingsmöjlighet av befintligt programutbud samt möjligheter för att uppdatera
programutbudet med nya program. I uppdraget ingår även att ta fram en
lokalstrategi. Uppdraget som väntas rapporteras under våren 2021 kan sannolikt
leda till förändringar i lokalbehovet under kommande planperiod.

I samband med effekterna av Covid -19 står vuxenutbildningen inför stora
utmaningar och behöver satsningar på yrkesutbildningar och specialpedagogiskt
stöd. Det leder till ett utökat lokalbehov under kommande år.

Bilagor
Lokalbehovsanalys Gymnasiet Gysär och Vux 2020.pdf
Tjänsteskrivelse. Lokalbehovsanalys.pdf

3 Delegationsordning 2020

Dnr 2018/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Genom en omorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen har
beställarenheten avvecklats varvid tjänsten som beställarchef gymnasium upphört
den 31 maj 2020 samtidigt har en tjänst som samordnare vid barn- och elevhälsan
skapats. Förvaltningen föreslår därför ändringar i delegationsordningen som innebär
att delegation till beställarchef gymnasium ändras till skolchef för gymnasium och
vuxenutbildning. I punkterna D12 -13 föreslår förvaltningen att delegation till
beställarchef gymnasium ändras till resurssamordnare. Genom lagändring har
kapitel 21 i skollagen upphävts. Förvaltningen föreslår därför att avsnitt H tas bort i
delegationsordningen och att avsnitt G ändras. Förvaltningen föreslår även
korrigeringar i övriga avsnitt.

Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förslaget
till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Delegationsordning GVN 2020 reviderad senaste.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning GVN.pdf

4 Riktlinjer för skolskjuts

Dnr 2019/GVN 0048

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Riktlinjer för skolskjuts antas i de delar som berör gymnasie - och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Genom en omorganisation i kommunen har gymnasie- och vuxenutbildningssektorn
flyttats till barn- och utbildningsförvaltningen den 13 januari 2020. Barn- och
utbildningsförvaltningen har därför arbetat ihop riktlinjer för skolskjuts i ett och
samma dokument.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen antar riktlinjer för skolskjuts i de delar som berör
nämndens verksamhetsområde.

Bilagor
Revidering riktlinjer skolskjuts.pdf
Tjänsteskrivelse. Riktlinjer för skolskjuts GVN.pdf

5 Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/GVN 0009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Sam Norryd, jurist, utses till dataskyddsombud för gymnasie - och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätter nuvarande
uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Jonny Knutas.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs
att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att
organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställd jurist,
Sam Norryd, som föreslås bli dataskyddsombud för gymnasie - och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden från och med 31 augusti 2020.
Uppdraget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nuvarande
dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Jonny Knutas, föreslås
samtidigt avslutas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd
av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten maj.pdf
Delegationsbeslut C3L juli 2020.pdf
Delegationsbeslut C3L juni 2020.pdf
Delegationsbeslut C3L maj 2020.pdf
Delegationsbeslut skolchef juni-juli.pdf
Ordförandebeslut om återgång till ordinarie undervisningsformer inom
skolenheterna Tyresö gymnasium, Tyresö gymnasiesärskola och C3L.pdf

7 Kränkande behandling

Dnr 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder
vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande
behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten
där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till
huvudmannen.

8 Information från förvaltningen

Dnr 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom
förvaltningen.
- Aktuellt läge i verksamheterna
- Vuxenutbildningen
- Tyresö gymnasium
- KAA
- Nya organisationen

9 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör
nämnden:
- Kommunfullmäktige 2020-06-11 § 45 Avsägelser och fyllnadsval (Finns på insyn:
http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-06-11)

§39 Månadsrapport

Dnr 2020/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per juli redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
månadsrapport juli GVN.pdf

§40 Lokalbehovsanalys för gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Dnr 2020/GVN 0048 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Underlaget godkänns.
2. Underlaget överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden. Lokalbehovsanalysen kommer att utgöra underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.

Verksamheterna Tyresö gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen bedrivs idag i lokaler med stort behov av renovering och underhåll.

Till år 2030 beräknas befolkningen i ålder 16-19 år öka med omkring 300 elever. Barn- och utbildningsförvaltningen har nyligen fått i uppdrag att ta fram en strategi för Tyresö gymnasium. Uppdraget innebär bland annat att en strategi ska tas fram för utvecklat programutbud med analys av befintligt programutbud, utvecklingsmöjlighet av befintligt programutbud samt möjligheter för att uppdatera programutbudet med nya program. I uppdraget ingår även att ta fram en lokalstrategi. Uppdraget som väntas rapporteras under våren 2021 kan sannolikt leda till förändringar i lokalbehovet under kommande planperiod.

I samband med effekterna av Covid -19 står vuxenutbildningen inför stora utmaningar och behöver satsningar på yrkesutbildningar och specialpedagogiskt stöd. Det leder till ett utökat lokalbehov under kommande år.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att underlaget godkänns. Underlaget överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Lokalbehovsanalys Gymnasiet Gysär och Vux 2020.pdf
Tjänsteskrivelse. Lokalbehovsanalys.pdf

§41 Delegationsordning 2020

Dnr 2018/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Genom en omorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen har beställarenheten avvecklats varvid tjänsten som beställarchef gymnasium upphört den 31 maj 2020 samtidigt har en tjänst som samordnare vid barn- och elevhälsan skapats. Förvaltningen föreslår därför ändringar i delegationsordningen som innebär att delegation till beställarchef gymnasium ändras till skolchef för gymnasium och vuxenutbildning. I punkterna D12 -13 föreslår förvaltningen att delegation till beställarchef gymnasium ändras till resurssamordnare. Genom lagändring har kapitel 21 i skollagen upphävts. Förvaltningen föreslår därför att avsnitt H tas bort i delegationsordningen och att avsnitt G ändras. Förvaltningen föreslår även korrigeringar i övriga avsnitt.

Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förslaget till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning GVN.pdf
Delegationsordning GVN 2020 reviderad senaste.pdf

§42 Riktlinjer för skolskjuts

Dnr 2019/GVN 0048

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Riktlinjer för skolskjuts antas i de delar som berör gymnasie - och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Genom en omorganisation i kommunen har gymnasie- och vuxenutbildningssektorn flyttats till barn- och utbildningsförvaltningen den 13 januari 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför arbetat ihop riktlinjer för skolskjuts i ett och samma dokument.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att gymnasie - och vuxenutbildningsförvaltningen antar riktlinjer för skolskjuts i de delar som berör nämndens verksamhetsområde.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att riktlinjer för skolskjuts antas i de delar som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Riktlinjer för skolskjuts GVN.pdf
Revidering riktlinjer skolskjuts.pdf

§43 Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/GVN 0009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Sam Norryd, jurist, utses till dataskyddsombud för gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Jonny Knutas.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställd jurist, Sam Norryd, som föreslås bli dataskyddsombud för gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden från och med 31 augusti 2020. Uppdraget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nuvarande dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Jonny Knutas, föreslås samtidigt avslutas.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att Sam Norryd, jurist, utses till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.

Uppdraget gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Jonny Knutas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud.pdf

§44 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationso rdning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten maj.pdf
Delegationsbeslut C3L juli 2020.pdf
Delegationsbeslut C3L juni 2020.pdf
Delegationsbeslut C3L maj 2020.pdf
Delegationsbeslut skolchef juni-juli.pdf
Ordförandebeslut om återgång till ordinarie undervisningsformer inom skolenheterna Tyresö gymnasium, Tyresö gymnasiesärskola och C3L.pdf

§45 Kränkande behandling

Dnr 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

§46 Information från förvaltningen

Dnr 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Aktuellt läge i verksamheterna
- Vuxenutbildningen
- Tyresö gymnasium
- KAA
- Nya organisationen
- Förändring av statistik skolverket

§47 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2020-06-11 § 45 Avsägelser och fyllnadsval (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-06-11)