Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2021-02-25

Sammanträde 2021-02-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carina Frisk, rektor på C3L, informerar om om VO-college.

2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020

Diarienummer 2021/GVN 0010 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse 2020 för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och 7 Vuxenutbildning med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2020 för barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden verksamhetsområde 6
Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2020 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
tjänsteskrivelse GVN.docx
Bilaga 2 Marknadsplan Tyresö Komvux.docx (002).pdf
Bilaga 3 Marknadsplan Tyresö gymnasium.pdf
Verksamhetsberättelse 2020, GVN.docx

3 Redovisning av pågående uppdrag

Diarienummer 2021/GVN 0011 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för närvarande två (2) stycken pågående uppdrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående uppdrag.docx
GVN Pågående uppdrag 2021-02-01 x.pdf

4 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

5 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Statsbidrag.docx
Beslut statsbidrag extra yrkesvux 2021.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten 2020.doc
Delegationsbeslut januari.xlsx

7 Hotell- och Turismprogrammet

Diarienummer 2021/GVN 0031 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av få sökande till Hotell- och turismprogrammet på Tyresö gymnasium vill förvaltningen informera om aktuellt på programmet på nämndens sammanträde 25 februari 2021.

Ordförandeutlåtande
Söktrycket har under flera år varit vikande på hotell- och turismprogrammet. Detta inte bara på Tyresö gymnasium utan det är även en regional trend som får anses ihållande. Coronapandemin kan dessutom antas få konsekvenser på ungdomars vilja att utbilda sig inom området.

Relativt andra yrkesinriktade program har hotell- och turismprogrammet en låg anställningsbarhet och med tanke på hur hårt hotell- och turismnäringen drabbats av effekterna av pandemin är risken stor att trenden förstärks. Med tanke på hur utbudet av hotell- och turismprogrammet, både lärlingsutbildningen i Nacka och Stockholms hotell- och restaurangskola vid Globen erbjuder programmet. Så är det aktuellt att fundera på ifall programmet ska ingå i Tyresö gymnasiums programutbud i framtiden och i så fall på vilket sätt.

Det vore dock oklokt att ta beslut om programmets framtid innan utredningen om gymnasiestrategin har presenterats. Detta då utredningen ska titta på helheten kring programutbudet och hur detta skulle kunna utvecklas. Men med tanke på dels nuvarande klasstorlekar, söktrycket i den preliminära sökomgången och det rådande samhällsläget högst osäkert ifall det är motiverat att driva utbildningen på det sätt som görs idag. Däremot bör beslutet avvaktas med till efter omvalsomgången för att se ifall det finns ett tillräckligt stort underlag.

Beslut om antagande och start bör tas i så snar anslutning som möjligt efter omvalsperioden. Utgångspunkten bör vara att minst 12 stycken ungdomar har valt programmet som förstahandsval för att det ska motiverat att driva vidare.

Därför föreslås nämnden att besluta att antagande och start av hotell- och turismprogrammet beslutas efter omvalsperioden i det fall antalet förstahandssökande uppgår till minst 12 ungdomar. I det fall antalet förstahandsansökningar inte uppgår till minst 12 bör antagningen pausas för läsåret 2020/2021 och programmet hanteras genom det utvecklade programutbudet inom ramen för gymnasiestrategin.

Bilagor
Tjänsteskrivelse hotell- och turismprogrammet.docx

8 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Söksiffrorna
- Corona
- Aktuellt läge i verksamheten
- Reklamkampanj

9 Meddelande

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga nya meddelanden har kommit in till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

§9 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noterad.

Beskrivning av ärendet
Informationsärendet om VO-college är inställt, tas upp på ett nämndmöte vid ett senare tillfälle.

§10 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020

Diarienummer 2021/GVN 0010 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse 2020 för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och 7 Vuxenutbildning med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Särskilt yttrande
Fredrik Bergquist (M) kommer in med ett särskilt yttrande.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2020 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden verksamhetsområde 6 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2020 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att verksamhetsberättelse 2020 för verksamhetsområde 6
Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och 7 Vuxenutbildning med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
tjänsteskrivelse GVN.docx
Bilaga 2 Marknadsplan Tyresö Komvux.docx (002).pdf
Bilaga 3 Marknadsplan Tyresö gymnasium.pdf
Verksamhetsberättelse 2020, GVN.docx

§11 Redovisning av pågående uppdrag

Diarienummer 2021/GVN 0011 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för närvarande två (2) stycken pågående uppdrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående uppdrag.docx
GVN Pågående uppdrag 2021-02-01 x.pdf

§12 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

§13 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Statsbidrag.docx
Beslut statsbidrag extra yrkesvux 2021.pdf

§14 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten 2020.doc
Delegationsbeslut januari.xlsx

§15 Hotell- och Turismprogrammet

Diarienummer 2021/GVN 0031 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Ärendet bordläggs till gymnasie- och vuxenutbildningens nämndmöte i mars.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av få sökande till Hotell- och turismprogrammet på Tyresö gymnasium vill förvaltningen informera om aktuellt på programmet på nämndens sammanträde 25 februari 2021.

Ordförandeutlåtande
Söktrycket har under flera år varit vikande på hotell- och turismprogrammet. Detta inte bara på Tyresö gymnasium utan det är även en regional trend som får anses ihållande. Coronapandemin kan dessutom antas få konsekvenser på ungdomars vilja att utbilda sig inom området.

Relativt andra yrkesinriktade program har hotell- och turismprogrammet en låg anställningsbarhet och med tanke på hur hårt hotell- och turismnäringen drabbats av effekterna av pandemin är risken stor att trenden förstärks. Med tanke på hur utbudet av hotell- och turismprogrammet, både lärlingsutbildningen i Nacka och Stockholms hotell- och restaurangskola vid Globen erbjuder programmet. Så är det aktuellt att fundera på ifall programmet ska ingå i Tyresö gymnasiums programutbud i framtiden och i så fall på vilket sätt.

Det vore dock oklokt att ta beslut om programmets framtid innan utredningen om gymnasiestrategin har presenterats. Detta då utredningen ska titta på helheten kring programutbudet och hur detta skulle kunna utvecklas. Men med tanke på dels nuvarande klasstorlekar, söktrycket i den preliminära sökomgången och det rådande samhällsläget högst osäkert ifall det är motiverat att driva utbildningen på det sätt som görs idag. Däremot bör beslutet avvaktas med till efter omvalsomgången för att se ifall det finns ett tillräckligt stort underlag.

Beslut om antagande och start bör tas i så snar anslutning som möjligt efter omvalsperioden. Utgångspunkten bör vara att minst 12 stycken ungdomar har valt programmet som förstahandsval för att det ska motiverat att driva vidare. Därför föreslås nämnden att besluta att antagande och start av hotell- och turismprogrammet beslutas efter omvalsperioden i det fall antalet förstahandssökande uppgår till minst 12 ungdomar. I det fall antalet förstahandsansökningar inte uppgår till minst 12 bör antagningen pausas för läsåret 2020/2021 och programmet hanteras genom det utvecklade programutbudet inom ramen för gymnasiestrategin.

Bilagor
Tjänsteskrivelse hotell- och turismprogrammet.docx

§16 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Söksiffrorna
- Corona
- Aktuellt läge i verksamheten
- Reklamkampanj

§17 Meddelande

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga nya meddelanden har kommit in till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

§18 Reviderade regionala riktlinjer

Diarienummer 2021/GVN 0030 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Under vecka 10, 8 mars 2021 till och med 12 mars 2021, kommer inte någon närundervisning att bedrivas för gymnasieelever vid Tyresö gymnasium. Under denna period kommer eleverna endast få fjärrundervisning. Gymnasiesärskolan kommer att bedriva närundervisning, såsom under normala förhållanden under, samma period.

Beskrivning av ärendet
Det nya Coronaviruset med sjukdomen covid-19 klassades den 11 mars 2020 som en pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO.

Folkhälsomyndigheten beslutade den 3 december 2020 om ny rekommendation om delvis stängning och övergång till fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan. Den 18 december beslutades om ytterligare en ny rekommendation om fortsatt fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan fram till den 24 januari 2021. Utifrån det dåvarande epidemiologiska läget avseende covid-19 beslutade Folkhälsomyndigheten den 20 januari 2021 om att rekommendera huvudmännen för landets gymnasieskolor att besluta om att delvis bedriva fjärr- eller distansundervisning under perioden 25 januari 2021-1 april 2021. Med anledning av utfärdad rekommendation från Smittskyddsläkaren vid Smittskydd Stockholm vid Region Stockholm, den 23 februari 2021, föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att det vid Tyresö gymnasium under vecka 10, 8 mars 2021 till och med 12 mars 2021, inte bedrivs någon närundervisning. Under denna period kommer eleverna endast få fjärrundervisning. Endast gymnasiesärskolan kommer att bedriva närundervisning, såsom under normala förhållanden under, samma period.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår nämnden att ärendet tas upp som ett extra ärende och att de reviderade regionala riktlinjerna godkänns.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om utebliven närundervisning vid Tyresö gymmnasium v10 2021.docx
Samlade gemensamma inriktningar 210222.pdf
Summerande Minnesanteckningar Inriktande forum SSR 210222.pdf
Genensam regional inritning att bryta en hastigtstigande smittspridning, antagen 210222 .pdf