Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2021-08-26

Sammanträde 2021-08-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om resursskolan.
Föredragande: skolchef Martin Lundell

2 Lokalbehovsanalys för gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Diarienummer 2021/GVN 0034 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Underlaget godkänns.
2. Underlaget överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden. Lokalbehovsanalysen kommer att utgöra underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.
Verksamheterna Tyresö gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen bedrivs idag i lokaler med stort behov av renovering och underhåll. En plan behöver tas fram för hur befintliga lokaler ska kunna renoveras under kommande år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Lokalbehovsanalys 2021.pdf
Lokalbehovsanalys Gymnasiet Gysär och Vux 2021.pdf

3 Behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 6 och 7 inför kommunplan 2022

Diarienummer 2021/GVN 0052 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens, verksamhetsområde 6 och 7, inför kommunplanen 2022 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2022 (se bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Behovsanalys GVN.pdf
Behovsanalys GVN.pdf

4 Gymnasiestrategi - två nya yrkesprogram

Diarienummer 2020/GVN 0047 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-05-27 § 37 att utveckla det befintliga programutbudet på Tyresö gymnasium, men också att påbörja arbetet med att utveckla gymnasiet på det sätt som gymnasiestrategin beskriver. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade bland annat om att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att starta vård- och omsorgsprogrammet samt att ytterligare yrkesprogram i befintliga lokaler i enlighet med utredning om gymnasiestrategi.
Förvaltningen har utrett frågan vidare för att se över möjlig tidsplan och vilka åtgärder som krävs för att kunna starta två nya yrkesprogram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Gymnasiestrategin nya yrkesprogram.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nämnduppdrag - Uppstart nya yrkesprogram

Diarienummer 2021/GVN 0053 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att:
1. inkludera vård- och omsorgsprogrammet i programutbudet från och med höstterminen 2022
2. inkluderas handel- och administrationsprogrammet i programutbudet från och med höstterminen 2022

Beskrivning av ärendet
Enligt tidigare beslut ska två nya yrkesprogram startas upp inom ramen för programutbudet på Tyresö gymnasium. Detta är en del av den gymnasiestrategi som nämnden tidigare beslutat om och som syftar till att utveckla framtidens Tyresö gymnasium.
Det har sedan tidigare beslutats att vård- och omsorgsprogrammet samt ett ytterligare yrkesprogram ska startas. De alternativ som funnits är Handel- och administrationsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet. Det finns fördelar med att starta upp båda dessa, men fördelarna med handel- och administrationsprogrammet, som till exempel att Tyresö gymnasium redan har stora delar av kompetensen samt att lokalfrågan är lättare att lösa, väger över.
I framtiden kan det också finnas en möjlighet att placera handel- och administrationsprogrammet i samma lokaler som de studieförberberedande programmen startas upp i enligt den beslutade gymnasiestrategin.
Därför ger nämnden i uppdrag åt barn- och utbildningsförvaltningen att inkludera vård- och omsorgsprogrammet enligt tidigare beslut samt handel- och administrationsprogrammet i Tyresö gymnasiums programutbud för HT2022

6 Läsårsdata 2022/2023

Diarienummer 2021/GVN 0049 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Läsårsdata avseende 2022/2023 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska läsåret omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni, enligt 3 kap. 2 § gymnasieförordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Läsårsdata.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Månadsrapport

Diarienummer 2021/GVN 0002 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per februari redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport GVN juni och juli.pdf
Månadsrapport GVN maj.pdf

8 Analys av kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/GVN 0051 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för vårterminen 2021 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att två gånger per år sammanfatta och analysera anmälda kränkningar till huvudmannen från verksamheterna.[1]. Den här rapporten är den första i ordningen och avser perioden 1 januari till 31 maj 2021.
[1] Sammanträde 2021-03-24 § 20, Dnr 2020/GVN 0067 44

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Analys av kränkande behandling.pdf
Rapport kränkande behandling .pdf

9 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Statsbidrag.docx
Beslut redovisning behörighetsgivande utbildning 2021.pdf
Beslut redovisning gymnasial lärlingsutbildning 2020.pdf
Beslut redovisning sva och sfi 2020.pdf
Beslut gymnasial lärling 2021.pdf
Beslut elevhälsa 2021.pdf
Beslut yreksvux sfi sva 2022.pdf
Beslut yrkesvux 2022.pdf
Beslut Lärarassistenter.pdf
Beslut karriärtjänster.pdf
Beslut lärarlönelyftet.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut Skolchef GVN april-juli.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Coronaläget

§47 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om resursskolan.

Föredragande: skolchef Martin Lundell och biträdande rektor Carl-Henrik Engardt

§48 Lokalbehovsanalys för gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Diarienummer 2021/GVN 0034 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Underlaget godkänns.
2. Underlaget överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

Fredrik Bergquist (M), för den moderata gruppens räkning, deltar inte i beslutet.
Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.
Mattias Eriksson (KD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Hanne Sofia Carlsson (C) kommer in med ett ersättaryttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden. Lokalbehovsanalysen kommer att utgöra underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.

Verksamheterna Tyresö gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen bedrivs idag i lokaler med stort behov av renovering och underhåll. En plan behöver tas fram för hur befintliga lokaler ska kunna renoveras under kommande år.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner underlaget.

Ordförande föreslår att underlaget överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

Yrkande
Peter Söderlund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Lokalbehovsanalys 2021.pdf
Lokalbehovsanalys Gymnasiet Gysär och Vux 2021.pdf

§49 Behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 6

Diarienummer 2021/GVN 0052 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens, verksamhetsområde 6 och 7, inför kommunplanen 2022 fastställs.

Fredrik Bergquist (M), för den moderata gruppens räkning, deltar inte i beslutet.
Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.
Mattias Eriksson (KD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade, om hon hade haft rösträtt, godkänt ordförandeförslaget.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2022 (se bilaga).

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer behovsanalys för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 6 och 7, inför kommunplanen 2022.

Yrkande
Peter Söderlund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Behovsanalys GVN.pdf
Behovsanalys GVN.pdf

§50 Gymnasiestrategi - två nya yrkesprogram

Diarienummer 2020/GVN 0047 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.


Fredrik Bergquist (M), för den moderata gruppens räkning, deltar inte i beslutet.
Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.
Mattias Eriksson (KD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade, om hon hade haft rösträtt, godkänt ordförandeförslaget.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-05-27 § 37 att utveckla det befintliga programutbudet på Tyresö gymnasium, men också att påbörja arbetet med att utveckla gymnasiet på det sätt som gymnasiestrategin beskriver. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade bland annat om att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att starta vård- och omsorgsprogrammet samt att ytterligare yrkesprogram i befintliga lokaler i enlighet med utredning om gymnasiestrategi.

Förvaltningen har utrett frågan vidare för att se över möjlig tidsplan och vilka åtgärder som krävs för att kunna starta två nya yrkesprogram.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Yrkande
Peter Söderlund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Gymnasiestrategin nya yrkesprogram.pdf

§51 Nämnduppdrag - Uppstart nya yrkesprogram

Diarienummer 2021/GVN 0053 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att:
1. inkludera vård- och omsorgsprogrammet i programutbudet från och med höstterminen 2022
2. inkluderas handel- och administrationsprogrammet i programutbudet från och med höstterminen 2022.

Reservation
Fredrik Bergquist (M) kommer in med en skriftlig reservation.
Bjarne Vifell (SD) lämnar blank reservation.
Mattias Eriksson (KD) lämnar blank reservation.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade, om hon hade haft rösträtt, godkänt ordförandeförslaget.

Hanne Sofia Carlsson (C) hade, om hon hade haft rösträtt, yrkat avslag till ordförandeförslaget.

Beskrivning av ärendet
Enligt tidigare beslut ska två nya yrkesprogram startas upp inom ramen för programutbudet på Tyresö gymnasium. Detta är en del av den gymnasiestrategi som nämnden tidigare beslutat om och som syftar till att utveckla framtidens Tyresö gymnasium.

Det har sedan tidigare beslutats att vård- och omsorgsprogrammet samt ett ytterligare yrkesprogram ska startas. De alternativ som funnits är Handel- och administrationsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet. Det finns fördelar med att starta upp båda dessa, men fördelarna med handel- och administrationsprogrammet, som till exempel att Tyresö gymnasium redan har stora delar av kompetensen samt att lokalfrågan är lättare att lösa, väger över. 

I framtiden kan det också finnas en möjlighet att placera handel- och administrationsprogrammet i samma lokaler som de studieförberberedande programmen startas upp i enligt den beslutade gymnasiestrategin.

Därför ger nämnden i uppdrag åt barn- och utbildningsförvaltningen att inkludera vård- och omsorgsprogrammet enligt tidigare beslut samt handel- och administrationsprogrammet i Tyresö gymnasiums programutbud för HT2022.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att:
- inkludera vård- och omsorgsprogrammet i programutbudet från och med höstterminen 2022
- inkluderas handel- och administrationsprogrammet i programutbudet från och med höstterminen 2022.

Yrkande
Fredrik Bergquist (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Bjarne Vifell (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Mattias Eriksson (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Peter Söderlund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avslår ordförandeförslaget.
Ordförande finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget.

§52 Läsårsdata 2022/2023

Diarienummer 2021/GVN 0049 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Läsårsdata avseende 2022/2023 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska läsåret omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni, enligt 3 kap. 2 § gymnasieförordningen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar läsårsdata avseende 2022/2023.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Läsårsdata.pdf

§53 Månadsrapport

Diarienummer 2021/GVN 0002 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per den 31 juli redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport GVN juni och juli.pdf
Månadsrapport GVN maj.pdf

§54 Analys av kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/GVN 0051 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för vårterminen 2021 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att två gånger per år sammanfatta och analysera anmälda kränkningar till huvudmannen från verksamheterna.[1]. Den här rapporten är den första i ordningen och avser perioden 1 januari till 31 maj 2021.

[1] Sammanträde 2021-03-24 § 20, Dnr 2020/GVN 0067 44

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Analys av kränkande behandling.pdf
Rapport kränkande behandling .pdf

§55 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling.pdf

§56 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Statsbidrag.pdf
Beslut redovisning beörighetsgivande utbildning 2021.pdf
Beslut redovisning gymnasial lärlingsutbildning 2020.pdf
Beslut redovisning sva och sfi 2020.pdf
Beslut gymnasial lärling 2021.pdf
Beslut elevhälsa 2021.pdf
Beslut yreksvux sfi sva 2022.pdf
Beslut yrkesvux 2022.pdf
Beslut Lärarassistenter.pdf
Beslut karriärtjänster.pdf
Beslut lärarlönelyftet.pdf

§57 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslut Skolchef GVN april-juli.pdf

§58 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

- Coronaläget

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§59 Äskande av medel för införandet av nya yrkesprogram enligt gymnasiestrategin

Diarienummer 2021/GVN 0054 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extraärende och avgörs på dagens sammanträde.
2. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag om äskande om utökade medel om 200 0000 kronor till verksamhetsområde 6, gymnasium inklusive gymnasiesärskola för budgetår 2021 för införandet av nya yrkesprogram enligt gymnasiestrategin godkänns.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
3. Äskande om utökade medel om 200 000 kronor till verksamhetsområde 6, gymnasium inklusive gymnasiesärskola för budgetår 2021 för införandet av nya yrkesprogram enligt gymnasiestrategin godkänns.

Reservation
Fredrik Bergqust (M) lämnar en blank reservation.
Bjarne Vifell (SD) lämnar en blank reservation.
Mattias Eriksson (KD) lämnar en blank reservation.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade, om hon hade haft rösträtt, yrkat bifall till ordförandeförslaget.

Hanne Sofia Carlsson (C) hade, om hon hade haft rösträtt, yrkat avslag.

Beskrivning av ärendet
I dagordningen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2021-08-26 § 32 finns förslag att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att:
- inkludera vård- och omsorgsprogrammet i programutbudet från och med höstterminen 2022
- inkluderas handel- och administrationsprogrammet i programutbudet från och med höstterminen 2022.

Om beslut fattas enligt förslaget ser förvaltningen behovet av utökade medel om 200 tkr under budgetår 2021 för att finansiera en projektledare för att kunna driva arbetet enligt den framtagna tidsplanen.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för kommunstyrelsens medel till förfogande.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ärendet tas upp som ett extraärende och avgörs vid dagens sammanträde.

Ordförande föreslår att barn- och utbildningsförvaltningens förslag om äskande om utökade medel om 200 0000 kronor till verksamhetsområde 6, gymnasium inklusive gymnasiesärskola för budgetår 2021 för införandet av nya yrkesprogram enligt gymnasiestrategin godkänns.

Yrkande
Fredrik Bergquist (M) yrkar, för den moderata gruppen, avslag till ordförandeförslaget punkt 2
Bjarne Vifell (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget punkt 2.
Mattias Eriksson (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget punkt 2.
Christoffer Holmström (S) yrkar, för den socialdemokratiska gruppen, bifall till ordförandeförslaget punkt 2.
Agneta Hansson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget punkt 2.
Peter Söderlund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget punkt 2.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner att ärendet tas upp som ett extraärende och att ärendet avgörs på dagens sammanträde och finner att nämnden godkänner det.

Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller punkt 2 ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avslår punkt 2 i ordförandeförslaget.
Ordförande finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller punkt 2 i ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse äskande av medel för införandet av yrkesprogram enligt gymnasiestrategin.pdf