Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2021-09-30

Sammanträde 2021-09-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information från kommunala aktivitetsansvaret.
Föredragande: Anne-Charlotte Sundlöf, SYV

2 Ombyggnation gymnasiets kök

Diarienummer 2021/GVN 0055 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Behovet av ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt alternativ 3, godkänns.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt alternativ 3 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår köket färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Gymnasiets skolkök stängdes hösten 2019 på grund av att det dömdes ut av Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund, SMoHF. Kort därefter upptäcktes en fuktskada.
Under våren 2020 revs köket och uttorkning av lokalen påbörjades. Matsalen berördes inte av fuktskadan och används idag som serveringslokal. Vid samma tidpunkt genomfördes en köksutredning för att ta fram olika förslag på lösningar för köket. Därefter beställdes en fördjupad förstudie för att ta fram en rekommenderad lösning för ombyggnad av köket i Tyresö gymnasium.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Ombyggnation köket på gymnasiet.pdf

3 Delårsrapporter 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, verksamhetsområde 6 och 7

Diarienummer 2021/GVN 0024 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj - augusti 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2021, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som redovisats tidigare under året. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av viktiga händelser per augusti, uppdrag, riskhanteringsplanen, tillgänglighetsplanen och nämndens prioriteringar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Delår 2 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Delår 2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf

4 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling september.pdf

5 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Statsbidrag.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor

7 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
Incident Njupkärr förskola och skola
Coronaläget

8 Meddelande

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 210603.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 210608 BoU, VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll samverkan 210819 VO 1, 2, 6 och 7.pdf

§60 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information från kommunala aktivitetsansvaret.

Föredragande: Anne-Charlotte Sundlöf, SYV

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

§61 Ombyggnation gymnasiets kök

Diarienummer 2021/GVN 0055 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Behovet av ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt alternativ 3, godkänns.

Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt alternativ 3 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår köket färdigställs.

Reservation
Fredrik Bergkuist (M), för den moderata gruppen, kommer in med en skriftlig reservation.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann hade, om hon hade haft rösträtt, godkänt ordförandeförslaget.

Beskrivning av ärendet
Gymnasiets skolkök stängdes hösten 2019 på grund av att det dömdes ut av Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund, SMoHF. Kort därefter upptäcktes en fuktskada.

Under våren 2020 revs köket och uttorkning av lokalen påbörjades. Matsalen berördes inte av fuktskadan och används idag som serveringslokal. Vid samma tidpunkt genomfördes en köksutredning för att ta fram olika förslag på lösningar för köket. Därefter beställdes en fördjupad förstudie för att ta fram en rekommenderad lösning för ombyggnad av köket i Tyresö gymnasium.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att:

1. Behovet av ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt alternativ 3, godkänns.
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen är att:
2. Ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt alternativ 3 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår köket färdigställs.

Yrkande
Fredrik Bergkuist (M), för den moderata gruppen, yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget.

Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avslår ordförandeförslaget.

Ordförande finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Ombyggnation köket på gymnasiet.pdf

§62 Delårsrapporter 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,

Diarienummer 2021/GVN 0024 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj – augusti 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2021, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som redovisats tidigare under året. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av viktiga händelser per augusti, uppdrag, riskhanteringsplanen, tillgänglighetsplanen och nämndens prioriteringar.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport för tertial 2 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Delår 2 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Delår 2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf

§63 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen. 

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling.pdf

§64 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Statsbidrag.pdf

§65 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslut GVN augusti-september 2021.pdf

§66 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

- Incident Njupkärr förskola och skola
- Coronaläget

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Inriktningsbeslut  corona hösten 2021.pdf

§67 Meddelande

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 210603.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 210608 BoU, VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll samverkan 210819 VO 1, 2, 6 och 7.pdf