Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2023-04-27

Sammanträde 2023-04-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2023/GVN 0028

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
· Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anne Kierkegaard och Hans Moberg från Kommunala tillgänglighetsrådet
(KTR) informerar barn- och utbildningsnämnden om sitt arbete i kommunen.

2 Informationsärende

Diarienummer 2023/GVN 0012

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
· Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anne-Charlotte Sundlöf, studie- och yrkesvägledare, informerar om det
kommunala aktivitetsansvaret.

Bilagor
Handlingsplan Kommunala aktivitetsansvaret Tyresö kommun 2023.pdf

3 Barn- och utbildningsförvaltningens ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insats

Diarienummer 2023/GVN 0030 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
· Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar det framtagna ledningssystemet för elevhälsans medicinska och psykologiska insats.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Tyresö är vårdgivare för de insatser som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) inom skolan.

Nämnden ansvarar för att utse en verksamhetschef som svarar för den vård som bedrivs inom verksamheten.

Nämnden ansvarar också för att det finns ett dokumenterat ledningssystem för
verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ledningssystem GVN.pdf
Ledningssystem GVN.pdf

4 Månadsrapport 2023

Ärende 4 Diarienummer 2023/GVN 0004 10
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till
beslut
· Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden
gymnasium och vuxenutbildning för mars 2023.
Bilagor
Månadsrapport 2023 mars GVN.pdf
Beslutande organ
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2023-04-27
Sida
6 (15)

5 Remisser från Skolinspektionen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0017

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
· Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig över
ansökningar om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående
gymnasieskolor, ansökningar om godkännande som huvudman för utökning av
en befintlig fristående gymnasieskola, ansökningar om godkännande som
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning i gymnasieskolan, i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett svar till Skolinspektionen. Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som svar på remisserna från Skolinspektionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på remisser Skolinspektionen fristående gymnasieskolor
2023.pdf
Remisser Skolinspektionen fristående gymnasieskolor 2023.xlsx

6 Riktlinjer för ersättning till folkhögskolestuderande

Diarienummer 2023/GVN 0022
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
· Riktlinjen för ersättning till elever som studerar på folkhögskola antas.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-04-23 om riktlinjer för ersättning till folkhögskolestuderande. Riktlinjens giltighetstid var 4 år.

Barn och utbildningsförvaltningen har gjort en genomgång och revidering av riktlinjen för ersättning till folkhögskolestuderande och föreslår att den antas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för ersättning till folkhögskolestuderande.pdf
Riktlinjer för ersättning till folkhögskolestuderande.pdf

7 Läsårsdata Tyresö gymnasium 2024/2025, 2025/2026 samt 2026/2027

Diarienummer 2023/GVN 0010 44
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
· Läsårsdata avseende läsåren 2024/2025, antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska läsåret omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.

Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni, enligt 3 kap. 2 § gymnasieförordningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö gymnasium följer de
läsårsdata som planeras att antas av Barn- och utbildningsnämnden 2023-04-26.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Läsårsdata Tyresö gymnasium 2024-2025, 2025-2026 samt
2026-2027.pdf

8 Riktlinjer för studier utomlands

Diarienummer 2023/GVN 0021

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
· Riktlinjer för studier utomlands antas.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-04-23 om riktlinje för studier utomlands. Riktlinjens giltighetstid var 4 år.

Barn och utbildningsförvaltningen har gjort en genomgång och revidering av riktlinjen för studier utomlands och föreslår att den antas av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för studier utomlands.pdf
Riktlinjer för studier utomlands.pdf

9 Sökta och beviljade statsbidrag 2022 sammanställning

Diarienummer 2023/GVN 0029

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
· Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt de kommunövergripande rutinerna för hantering av riktade statsbidrag
har barn- och utbildningsnämnden ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag
från Skolverket. Nämnden fördelar ansvaret för att söka statsbidrag från
Skolverket till sig själv och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse årssammanställning statsbidrag GVN.pdf
Bilaga 1 Statsbidrag, sammanställning gymnasium och vuxenutbildning
2022.pdf

10 Redovisning av statsbidrag 2023

Diarienummer 2023/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
· Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade,
avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 25 februari till 3 april 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag GVN april 2023 (3).pdf

11 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/GVN 0006 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
· Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av
åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande
kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt
diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive
vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
· Informationen noterats.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut mars-april skolchef.doc
Delegationsbeslut-2023-04-03-0610.pdf

13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
· Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
Information från verksamheterna.

14 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
· Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll från lokal facklig samverkan 2023-03-16.pdf
Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådet 2023-04-11.pdf

§32 Informationsärende

Diarienummer 2023/GVN 0028

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anne Kierkegaard och Hans Moberg från Kommunala tillgänglighetsrådet
(KTR) informerar barn- och utbildningsnämnden om sitt arbete i kommunen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

§33 Informationsärende

Diarienummer 2023/GVN 0012

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anne-Charlotte Sundlöf, studie- och yrkesvägledare, informerar om det
kommunala aktivitetsansvaret.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Handlingsplan Kommunala aktivitetsansvaret Tyresö kommun 2023.pdf

§34 Barn- och utbildningsförvaltningens ledningssystem för elevhälsans medicinska

Diarienummer 2023/GVN 0030 010

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar det framtagna
ledningssystemet för elevhälsans medicinska och psykologiska insats.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Tyresö är vårdgivare för de
insatser som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) inom skolan.
Nämnden ansvarar för att utse en verksamhetschef som svarar för den vård
som bedrivs inom verksamheten.

Nämnden ansvarar också för att det finns ett dokumenterat ledningssystem för
verksamheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta det framtagna ledningssystemet för
elevhälsans medicinska och psykologiska insats.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ledningssystem GVN.pdf
Ledningssystem GVN.pdf

§35 Månadsrapport 2023

Diarienummer 2023/GVN 0004 10

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden
gymnasium och vuxenutbildning för mars 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport 2023 mars GVN.pdf

§36 Remisser från Skolinspektionen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0017

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig över
ansökningar om godkännande som huvu dman för nyetablering av fristående
gymnasieskolor, ansökningar om godkännande som huvudman för utökning av
en befintlig fristående gymnasieskola, ansökningar om godkännande som
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning i gymnasieskolan, i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett svar till Skolinspektionen. Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som svar på remisserna från Skolinspektionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från Skolinspektionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på remisser Skolinspektionen fristående gymnasieskolor
2023.pdf
Remisser Skolinspektionen fristående gymnasieskolor 2023.xlsx

§37 Riktlinjer för ersättning till folkhögskolestuderande

Diarienummer 2023/GVN 0022

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Riktlinjen för ersättning till elever som studerar på folkhögskola antas.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-04-23 om riktlinjer för ersättning till folkhögskolestuderande. Riktlinjens giltighetstid var 4 år. Barn och utbildningsförvaltningen har gjort en genomgång och revidering av riktlinjen för ersättning till folkhögskolestuderande och föreslår att den antas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjen för ersättning till elever som studerar på folkhögskola.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för ersättning till folkhögskolestuderande.pdf
Riktlinjer för ersättning till folkhögskolestuderande.pdf

§38 Läsårsdata Tyresö gymnasium 2024/2025, 2025/2026 samt 2026/2027

Diarienummer 2023/GVN 0010 44

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Läsårsdata avseende läsåren 2024/2025, 2025/2026 samt 2026/2027
antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska läsåret omfatta 40
veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och
lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.
Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni, enligt 3 kap. 2 §
gymnasieförordningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö gymnasium följer de
läsårsdata som planeras att antas av Barn- och utbildningsnämnden 2023-04-
26.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta läsårsdata avseende läsåren 2024/2025, 2025/2026 samt 2026/2027.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Läsårsdata Tyresö gymnasium 2024 -2025, 2025 - 2026 samt
2026-2027.pdf

§39 Riktlinjer för studier utomlands

Diarienummer 2023/GVN 0021

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Riktlinjer för studier utomlands antas.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-04-23 om riktlinje
för studier utomlands. Riktlinjens giltighetstid var 4 år.

Barn och utbildningsförvaltningen har gjort en genomgång och revidering av
riktlinjen för studier utomlands och föreslår att den antas av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för studier utomlands.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer fö r studier utomlands.pdf
Riktlinjer för studier utomlands.pdf

§40 Sökta och beviljade statsbidrag 2022 sammanställning

Diarienummer 2023/GVN 0029

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt de kommunövergripande rutinerna för hantering av riktade statsbidrag
har barn- och utbildningsnämnden ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag
från Skolverket. Nämnden fördelar ansvaret för att söka statsbidrag från
Skolverket till sig själv och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie - och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse årssammanställning statsbidrag GVN.pdf
Bilaga 1 Statsbidrag, sammanställning gymnasium och vuxenutbildning
2022.pdf

§41 Redovisning av statsbidrag 2023

Diarienummer 2023/GVN 0005 009

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade,
avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 25 februari till 3 april 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag GVN april 2023 (3).pdf

§42 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/GVN 0006 009

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av
åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande
kränkande behandlin g är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt
diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive
vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall
av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling.pdf

§43 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noterats.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med
stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut mars-april skolchef.doc
Delegationsbeslut-2023-04-03-0610.pdf
Ordförandebeslut om dataskyddsombud till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden NY.pdf

§44 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
Information från verksamheterna.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

§45 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen,
se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att gymna sie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Protokoll från lokal facklig samverkan 2023-03-16.pdf
Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådet 2023-04-11.pdf