Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2019-12-18

Sammanträde 2019-12-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bollmora

1 Presentation av projektet - Coacher inom energi och klimat för små och medelstora företag

Dnr 2019/SBF 0085

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representant från Energi och klimatrådgivningen informerar om projektet.

2 Antagande av lokaliseringsutredning av Strandallén för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö

Dnr KSM-2019-1380-260

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Lokaliseringsutredningen noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att planera för fortsatt massåtervinning på
Strandallén 6 (efter att tidsbegränsat lov går ut senast 2027) samt att planera för
och iordningsställa Strandallén 8-10 och del av Slumnäsvägen 19-23 för hantering
och mellanlagring av mjuka massor.

Beskrivning av ärendet
I augusti 2019 gavs kommundirektören uppdraget att upprätta en handlingsplan för
genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö (KSM2019-833-
260). Som en del av uppdraget ingick att ta fram en lokaliseringsutredning rörande
massåtervinning på Strandallén 6 (Strand 1:390 m.fl.) samt på Strandallén 8- 10
(Strand 1:112 m.fl.). Även fastigheterna vid Slumnäsvägen 19-23 berörs och tas
med i utredningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lokalisteringsutredning masshantering.pdf
Lokaliseringsutredning masshantering 2019.pdf

3 Beslut om rivning av byggnader inom fastigheten Strand 1:114

Dnr KSM-2019-1381-260

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom
fastigheten Strand 1:114.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Strand 1:114 (Strandallén 10) är i kommunal ägo, på fastigheten finns
flera byggnader. Byggnaderna på fastigheten består av en äldre sommarstuga
inklusive några uthus med därtill hörande standard. Kommunen har en hyresgäst på
fastigheten. Fastigheten förvärvades av kommunen som ett strategiskt markförvärv
för att genomföra Trädgårdsstaden etapp 3. I samband med framtida planläggning
kommer markanvändningen ändras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse rivningsbeslut 2019.pdf

4 Svar på motion angående åtgärder för att minska bullernivån för boende invid Maria Sofias väg

Dnr 2019/KS 0183 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen om åtgärder för att minska buller för boende invid Maria Sofias väg
avslås.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (VP), Jairo Correa (VP) och Tina Rosén (VP) har lämnat in en
motion till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-28 om bullernivå vid Sofias
väg 1-5 med förslag om att kommunen snarast ska vidta bullerdämpande åtgärder.
Den aktuella sträckan ligger vid Tyresövägen mellan hållplatserna Lagergrens väg
och Strandallén.

Efter att ha kontrollerat bullerförhållandena i kommunens bullerkartläggning föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska avslås.Tyresö kommun har inga
egna riktlinjer för trafikbuller. I detta fall används Förordningen (2015:213) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader. Bostäder byggda efter 1997 följer boverkets nya
bullerregler, där bostäderna byggs med en så kallad tyst sida där bullervärdena vid
fasad på den tysta sidan inte får överskrida 55 dB. De aktuella byggnaderna är
byggda efter 1997 och bullervärdena ligger på 45-50 dB på den tysta sidan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion om bullderdämpande åtgärder på tyresövägen.pdf
Motion åtgärder för att minska bullernivån för boende invid Maria Sofias väg (V).pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten.
Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men
däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut december.pdf

6 Månadsrapport från stadsbyggnad och tekniska kontoret 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av stadsbyggnad och tekniska kontorets månadsrapport.

Bilagor
Miljö- och trafiks månadrapport 20191130.docx.pdf
Månadsrapport SBF.pdf

§68 Presentation av projektet - Coacher inom energi och klimat för små och medelstora företag

Dnr 2019/SBF 0085

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter från Energi och klimatrådgivningen informerar om projektet.

§69 Lokaliseringsutredning av Strandallén för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö

Dnr KSM-2019-1380-260

Hållbarhetsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Per Carlberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Marie Åkesdotter (MP), Susann Ronnström (S) och Mats Lindblom (L) anmäler
ett särskilt yttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade om hon hade haft rösträtt bifallit yrkandet om återremiss.

Beskrivning av ärendet
I augusti 2019 gavs kommundirektören uppdraget att upprätta en handlingsplan för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö (KSM2019-833-260). Som en del av uppdraget ingick att ta fram en lokaliseringsutredning rörande massåtervinning på Strandallén 6 (Strand 1:390 m.fl.) samt på Strandallén 8- 10 (Strand 1:112 m.fl.). Även fastigheterna vid Slumnäsvägen 19-23 berörs och tas med i utredningen.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras med motiveringen ta fram 2-3 alternativa beslutsförslag för lösningar i linje med den antagna masshanteringsstrategin, med konsekvensanalyser som inkluderar ekonomi, miljöaspekter, trafikbelastning, påverkan på tidplaner och beroenden till andra utvecklingsprojekt, samt andra egenskaper av intresse.

I den händelse att yrkandet faller yrkar Mats Lindblom (L) i andra hand att ta fram specificerade och kostnadsberäknade åtgärder för att minimera de olägenheter som de närboende riskerar att utsättas för.

Beslutsgång
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Mats Lindbloms (L) första hands yrkande och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Stadsbyggnadsutskottet beslutar enligt yrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lokalisteringsutredning masshantering.pdf
Lokaliseringsutredning masshantering 2019.pdf

§70 Beslut om rivning av byggnader inom fastigheten Strand 1:114

Dnr KSM-2019-1381-260

Hållbarhetsutskottets beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att tar upp för beslut på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Strand 1:114 (Strandallén 10) är i kommunal ägo, på fastigheten finns flera byggnader. Byggnaderna på fastigheten består av en äldre sommarstuga inklusive några uthus med därtill hörande standard. Kommunen har en hyresgäst på fastigheten. Fastigheten förvärvades av kommunen som ett
strategiskt markförvärv för att genomföra Trädgårdsstaden etapp 3. I samband med framtida planläggning kommer markanvändningen ändras.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att ärendet bordläggs och tas upp på ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet kan besluta enligt ordförandeförslag och finner att utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse rivningsbeslut 2019.pdf

§71 Svar på motion angående åtgärder för att minska bullernivån för boende invid Maria Sofias väg

Dnr 2019/KS 0183 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen om åtgärder för att minska buller för boende invid Maria Sofias väg avslås.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade bifallit motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (VP), Jairo Correa (VP) och Tina Rosén (VP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-28 om bullernivå vid Sofias väg 1-5 med förslag om att kommunen snarast ska vidta bullerdämpande
åtgärder. Den aktuella sträckan ligger vid Tyresövägen mellan hållplatserna
Lagergrens väg och Strandallén.

Efter att ha kontrollerat bullerförhållandena i kommunens bullerkartläggning
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska avslås.Tyresö kommun har inga egna riktlinjer för trafikbuller. I detta fall används Förordningen (2015:213) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Bostäder byggda efter 1997 följer boverkets nya bullerregler, där bostäderna byggs med en så kallad tyst sida där bullervärdena vid fasad på den tysta sidan inte får överskrida 55 dB. De aktuella byggnaderna är byggda efter 1997 och bullervärdena ligger på 45-50 dB på den tysta sidan.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att:

Motionen om åtgärder för att minska buller för boende invid Maria Sofias väg
avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion om bullderdämpande åtgärder på tyresövägen.pdf
Motion åtgärder för att minska bullernivån för boen de invid Maria Sofias väg (V).pdf

§72 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut december.pdf

§73 Månadsrapport från stadsbyggnad och tekniska kontoret 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av stadsbyggnad och tekniska kontorets månadsrapport.

Bilagor
Miljö- och trafiks månadrapport 20191130.docx.pdf
Månadsrapport SBF.pdf
Månadsrapport VA - Renhållning, november 2019.pdf

§74 Ordförandeförslag om utredning hastighetsgräns på Gudöbroleden

Dnr 2019/SBF 0092

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda sänkt hastighet på Gudöbroleden genom Tyresö kommun, med inriktning på sänkt och enhetlig hastighet.

Fredrik Bergquist (M), Peter Freij (M) Per Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pederseon (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter har lämnat ett ordförandeförslag om att utreda sänkt hasighet på Gudöbroleden.

Ordförandeförslag
Gudöbroleden har i sin sträckning genom Tyresö idag olika hastighetsgränser. En viktig del i arbetet med att utveckla Trollbäcken är att skapa en säkrare trafikmiljö. En enhetlig och sänkt hastighetsgräns syftar till att minska genomfartstrafiken, öka trafiksäkerheten och framkomligheten, samt minska
bullernivåerna och utsläppen av partiklar och CO2.

Ordförande föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att:
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda sänkt hastighet på Gudöbroleden genom Tyresö kommun, med inriktning på sänkt och enhetlig hastighet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Ordförandeuppdrag om utredning hastighetsgräns på Gudöbroleden.pdf