Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2023-05-25

Sammanträde 2023-05-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2023/KS 0126 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2023/KS 0127

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. En interpellation lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2023. Ulf Perbo (KD) har lämnat in en interpellation till stadsbyggnadsutskottet ordförande Mats Lindblom (L) om båtramper.

Bilagor
Interpellation från Ulf Perbo (KD) till stadsbyggnadsutskottets ordförande om båtramper.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2023/KS 0128

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2023/KS 0003 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Avsägelserna godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Anna Steele (C) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Richard Norin (C) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

5 Handlingar för kännedom

Diarienummer 2023/KS 0095 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information från Sveriges kommuner och regioner (SKR) om SKR:s ordinarie kongress 2023 har inkommit och biläggs till kommunfullmäktige för kännedom.

Bilagor
Information om SKR_s ordinarie kongress, inkommet 230511.pdf

6 Nytt kommunhus - inriktning

Diarienummer 2023/KS 0132

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Tyresö kommun ska inom fem år flytta sin huvudsakliga verksamhet till nytt kommunhus som ska:
* vara en inhyrningslösning, lokaliserad centralt i Tyresö Centrum.
* vara en plats för alla Tyresöbor, tillgängligt och välkomnande med rum för kulturyttringar, skapande och föreningsliv
* ha lokaler som är yteffektiva, lätt anpassningsbara, tillgängliga och som medger en hög nyttjandegrad, även utanför kontorstid samt
* samla den administrativa delen av kommunens personal och i övrigt vara planerat på sätt som i största möjliga mån gör det möjligt att följa bifogad arbetsplatsriktlinje, beslutad av kommundirektör 2022-05-03.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidta de ytterligare åtgärder som krävs för att verkställa beslutet i punkt 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-28, § 87, att inriktningen för ett framtida kommunhus är en inhyrningslösning.

Den 8 juli 2021 utlystes en upphandling med konkurrenspräglad dialog i syfte att tillgodose kommunens behov. Under vecka 35 2022 inleddes aktivt dialog med de aktörer som anmält intresse och som kommunen ansåg uppfyllde de krav för deltagande som hade ställts.

Det föreslås nu att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att slutföra projektet med inriktningen att de funktioner som följer av förslaget till beslut ovan, ska inrymmas i ett nytt centrumnära kommunhus.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tyresö kommun ska inom fem år flytta sin huvudsakliga verksamhet till nytt kommunhus som ska:
* vara en inhyrningslösning, lokaliserad centralt i Tyresö Centrum.
* vara en plats för alla Tyresöbor, tillgängligt och välkomnande med rum för kulturyttringar, skapande och föreningsliv
* ha lokaler som är yteffektiva, lätt anpassningsbara, tillgängliga och som medger en hög nyttjandegrad, även utanför kontorstid samt
* samla den administrativa delen av kommunens personal och i övrigt vara planerat på sätt som i största möjliga mån gör det möjligt att följa bifogad arbetsplatsriktlinje, beslutad av kommundirektör 2022-05-03.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidta de ytterligare åtgärder som krävs för att verkställa beslutet i punkt 1.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 74.pdf
Kommunstyrelsen 2023-05-09 § 74 (SD) SY.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse - Nytt kommunhus.pdf
Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.pdf
Inriktningsbeslut i kommunstyrelsen 2020.pdf

7 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2022

Diarienummer 2023/KS 0136 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen för Södertörns Brandförsvarsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns Brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet
Södertörns Brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2022. Direktionen för förbundet beslutade 2023-03-24 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns brandförsvarsförbund 2022 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Södertörns Brandförsvarsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns Brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 78..pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 26.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2022.pdf
Årsredovisning 2022.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbund 2023-04-05 § 10 - Årsredovisning.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbunds tjänsteutlåtande - Årsredovisning.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbund protokoll 2023-03-24.pdf
PwC - 2022 Granskning god ekonomisk hushållning.pdf
PwC - Granskning delår.pdf
PwC - Granskning långsiktig planering ekonomi och lokaler.pdf
PwC - Granskning årsredovisning.pdf
PwC - Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2022.pdf
PwC - Delår Granskning god ekonomisk hushållning.pdf
Revisionsberättelse 2022.pdf
Revisionsskrivelse - Grundläggande granskning ekonomi och lokaler.pdf
Revisionsskrivelse Årsredovisning 2022.pdf
Revisorernas redogörelse 2022.pdf

8 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022

Diarienummer 2023/KS 0143 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2022. Styrelsen för förbundet beslutade 2023-03-22 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022 redovisas i bilagor.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 79.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022.pdf
Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022.pdf
PWC - Granskningsrapport av årsredovisning Samordningsförbundet ÖS 2022.pdf
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Södertörn 2022.pdf
Revisionsberättelse Sam Östra Södertörn 2022 KPMG sign.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn protokoll 2023-03-22.pdf

9 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2022

Diarienummer 2023/KS 0134 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen för 2022 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2022. Nämnden beslutade 2023-03-14 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.
Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för 2022 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 80.pdf
Revisionsberättelse Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommun.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 28.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd 2022.pdf
Beslut Årsredovisning 2022.pdf
Årsredovisning 2022 Södertörns överförmyndarnömnd.pdf
Internkontrollplan 2023.pdf

10 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022

Diarienummer 2023/KS 0121

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2022. Direktionen för förbundet beslutade 2023-02-22 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022 redovisas i bilagor.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 81.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 29.pdf
Revisionsberättelse_SMOHF_2022.pdf
Ärende 5, Årsredovisning 2022, bilaga protokoll internkontroll.pdf
Ärende 5, Årsredovisning 2022, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Årsredovisning 2022.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2022 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

11 Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026

Diarienummer 2023/KS 0173

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* För mandatperioden 2023-2026 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares tjänstgöring.

Beskrivning av ärendet
Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026 föreslås revideras.
Inom respektive partigrupper inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.

Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan förrättning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd eller annat organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2023-2026 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares tjänstgöring.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 83.pdf
Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026.pdf