Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-11-15

Sammanträde 2007-11-15

Datum
Klockan
15:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Val av Tyresö kommuns representanter till direktion för Södertöns Miljö- och Hälsoskyddsförbund

4 Kvalitetshöjande åtgärder inom skolområdet 2007 (KS 2007-10-30 § 179)

5 Förändrad taxa och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (KS 2007-10-30 § 181)

6 Reviderad taxa för avfallsavgifter (KS 2007-10-30 § 175)

7 Strategi- och budgetplan för 2008 samt KELP (kommunalekonomisk långtidsplan) 2008-2010(KS 2007-10-30 § 178)

8 Detaljplan för Vitsippevägen – beslut om antagande (KS 2007-10-30 § 172)

Mötesinformation

 

§79 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2007/KS 016 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Patric Rylander (kd) ledamot och 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Lars-Åke Sandström (v) ersättare i socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Anna Lund (kd), Björnmossegången 3, 135 34 Tyresö utses till ledamot och 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

_________


§80 Val av Tyresö kommuns representanter till direktion för Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 11 oktober 2007, § 77, att Tyresö kommun ska ingå som medlem i ”Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund”. Tyresö kommuns representanter i en interimsdirektion utsågs samtidigt.

En valberedning bestående av representanter från kommunstyrelserna i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner har tagit fram ett förslag till sammansättning av direktionen (bilaga). För Tyresös del är det tre ledamöter, tre ersättare och en revisor.

Kommunfullmäktiges beslut

- Följande personer utses till Tyresö kommuns representanter i direktionen för södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund:

Ann-Christine Svensson (m), ledamot och vice ordförande

Kjell Andersson (s), ledamot

Marie Åkesdotter (mp), ledamot

Björn Billström (m), ersättare

Ingvar Persson (fp), ersättare

Christina Tallberg (s), ersättare

Herman Fältström (m), revisor

_____________

§81 Kvalitetshöjande åtgärder inom skolområdet 2007

Dnr. 07/KS 179 600

Ärendebeskrivning

Kommunens politiska ledning har lämnat i uppdrag till kommunchefen att beskriva hur kvalitetshöjande åtgärder kan genomföras inom skolans och förskolans område som kan betalas under år 2007.

Ett förslag har arbetats fram som innebär att kommunens samlade förskole- och skolverksamhet tilldelas 15 miljoner kronor för åtgärder som förbättrar den inre och yttre miljön. Av dessa medel ska 10 miljoner tilldelas förskolan och grundskolan och 5 miljoner kronor tilldelas Tyresö gymnasium.

Ordförandeförslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att de ifrågavarande anslagen i 2007 års driftbudget justeras med de belopp som anges i bilaga.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att 15 miljoner kronor reserveras och förs över till 2008 års budget för att användas till de önskemål om förbättringar av skolmiljöerna som respektive skolledning, efter att ha samrått med personal, föräldrar och elever, önskar genomföra.

Anna Steele Karlström yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen

har avslagit yrkandet från Martin Nilsson (s-gruppen). Kommunstyrelsen

har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att de ifrågavarande anslagen i 2007 års driftbudget justeras med de belopp som anges i bilaga

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade bifallit yrkandet från Martin Nilsson (s-gruppen).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s), Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp), Inger Gemicioglu (v) och Hans Lindberg (m).

Yrkanden

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och hänvisar till reservation i kommunstyrelsen. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Avslagsyrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen (bilaga)

Röstförklaring

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar röstförklaring (bilaga).

_________


§82 Reviderad taxa för avfallsavgifter

Dnr. 07/KSM 0193 051

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 14 oktober 2004, § 68, en reviderad taxa för avfallstjänster.

Avfallskostnaderna har ökat kraftigt på senare år till följd av nya entreprenader samt införande av deponi- och förbränningsskatter. Avgiftsnivåerna i nuvaran­de avfallstaxa har därför blivit otillräckliga för att täcka upp­komna kostnader.

Kostnaderna för renhållningen har sedan taxan fastställdes 2004 ökat och påverkats av följande faktorer;

 • entreprenadavtalens årliga fastställda indexuppräkning av kostnaderna. Avstämning av index sker 1 gång per 12 månaders period (okt.-okt.) Indexregleringen omfattar 100 % av ersättningarna och träder i kraft 1 januari efter avstämningsperioden. Sedan gällande taxan beslutades har indexregleringen för renhållningen varit, 2004 = 3.14%, 2005 =4,03% 2006 = 2,77%. Totalt 9,94 %

För slamhanteringen har gällande index varit 2004 =3,65%, 2005 = 5,39% samt 2006 = 4,23% Totalt 13,3%

Nästa indexuppräkning ska enligt avtal ske 1 januari 2008 och index mellan oktober 2006 och september 2007 uppgår till knappt 6 %.

Gällande entreprenadpriser ska därför, oavsett om ny renhållningstaxa fastställs, räknas upp med cirka 6 % från och med 1 januari 2008.

 • Staten införde en förbränningsskatt från och med 1 juli 2006 för avfall som förbränns. Fortum Värmes anläggning, Högdalenverket, är kom­munens avtalspart för destruktion av hushållsavfall. Förbränningsskatten varierar beroende på hur stor el-produktion för­bränningsanläggningen har per månad. Fortum beräknar att förbrän­ningsskatten blir ca 150 kr/ton.

Tyresö kommun levererar ca 9 200 ton avfall för förbränning årligen. Förbränningsskatt för Tyresös hushållsavfall uppgår till 1 380 000 kr/år.


 • Kommunen har efter upphandling, tecknat ett nytt 10-årigt avtal med Fortum Värme AB som garanterar kommunen, att till Högdalenverket få leverera sitt hushållsavfall för destruktion/förbränning.

Nytt avtalspris inklusive deponiskatt och förbränningskatt är från och med 1 oktober 2006, 623 kr/ton (5 731 600 kr/år). När nuvarande taxa fastställdes 2004 var motsvarande kostnad 498 kr/ton (4 581 600 kr/år) Total kostnadsökning 25,1%.

 • Kommunen har efter upphandling, tecknat nya 5-åriga entreprenadavtal med SITA Sverige AB för insamling och transport av hushålls­avfall, drift och skötsel av Kretsloppcentralen samt borttransport och destruk­tion av avfall mottaget på kretsloppcentralen, samt insamling av slam och latrin. Avtal är även tecknat på 5 år med CIJA tank AB för insam­ling och destruktion av hushållens farliga avfall. Dessa nya avtal har marginellt påverkat kostnadsbilden för insamling av hushållsavfall och slam jämfört med tidigare entreprenadavtal. Däremot har framför­allt kraftigt ökade mängder grovavfall mottagits vid kretsloppcentralen. (År 2004 - 6 897 ton år 2006 - 7 944 ton) Dessa ökade mängder och påföl­jande kostnader för destruktion av olika utsorterade avfallsslag, har på­verkat renhållningsverksamhetens ekonomiska balans negativt.

Ökad service vid Kretsloppcentralen med söndagsöppet under april och maj har också medfört ökade kostnader.

 • Utveckling och införande av nytt system för hämtning av hushållsavfall från i första hand enbostadshus. Detta system kommer att innebära att kunden kommer att kunna använda sig av ett system med behovshämt­ning av hushållsavfallet. Abonnenten avgör själv när han vill ha sitt kärl tömt samt betalar bara för de antal gånger som kärlet tömts. Detta hämt­system gynnar därför de hushåll ekonomiskt som källsorterar och åter­vin­ner delar av sitt avfall

 • Kostnader för införande av nytt insamlingssystem med s.k. underjords­behållare.

Dessa placeras i första hand vid gruppbebyggelse som av arbetsmiljö­verket bedömts vara olämpliga av trafiksäkerhetsskäl för individuell hämtning vid varje enskild fastighet.

 • Ökade kostnader från och med 05-01-01 för destruktion av insamlat slam, cirka 11 500 m³/år, som lämnas till Stockholm stads VA-verk. Kostnaden har ökat från 35 kr/m³ (2005) till 50 kr/m³ (2008). Kostnadsökning cirka 172 500 kr/år.

 • Nya kostnader till Svensk Glasåtervinning för mottagning/destruktion av privatimporterat glas. Privatimporterat glas omfattas inte av det svenska producentansvaret. Kostnad enligt avtalsförslag uppgår till 70 000 kr/år.

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till ny renhållningstaxa enligt bilaga 1. I förslaget görs föränd­ringar av avgifternas nivå för att bättre kunna till­godose behoven för kostnadstäckning.

Den föreslagna taxan inne­håller nivåhöjningar främst för att kompensera för merkostnader som uppstått på grund av den införda förbränningsskatten. Denna skatteeffekt, ex.vis för ett normalabonnemang för hushållsavfall i kärl, uppgår till cirka 16 %. I taxan införs även nya avgifter för kommande införande av s.k. behovs­hämtning och tömningsregistrering av avfallshämtning samt abonne­mangs­­avgifter för hämtning av trädgårdsavfall.

Taxan har även kompletteras med inledande Allmänna bestämmelser

Taxan har, utöver uppräkning med anledning av ovanstående kostnadsökning­ar, inte ändrats vad gäller huvudsakliga fördelningsprinciper eller tidigare beslutade utgående kompost­rabatter.

Ordförandeutlåtande

Föreliggande förslag till ny avfallstaxa innebär en avgiftsjustering för att uppnå kostnadstäckning för renhållningsverksamheten. Taxan har varit oförändrad sedan år 2004. På grund av ökade kostnader och främst genom införda skatter har avgifterna emellertid inte fullt ut täckt de samlade kostnaderna under senare år. Detta har inneburit att avfallsbudgeten för 2006 och även för 2007 blivit underfinan­sierad.

Med hänvisning till vad som sagts ovan föreslår jag att kommunstyrelsen före­slår kommunfullmäktige besluta anta ny renhållningstaxa med nya avfallsav­gif­ter enligt bifogade förslag från Tekniska kontoret.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad taxa för avfall fastställs

- Taxan träder i kraft den 1 januari 2008.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

____________


§83 Strategi- och budgetplan för 2008 samt KELP (kommunalekonomisk långtidsplan) 2008-2010

Dnr. 07/KS 081 041

Ärendebeskrivning

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen vid två tillfällen, dels 2007-10-30, § 178 och dels 2007-11-15, § 186.

KS 2007-10-30

För tredje året arbetar Tyresö kommun med en gemensam planeringsmodell för verksamhetsutveckling. Årets arbete med ”Strategi- och budgetplan 2007-2010” inleddes under våren med framtagning av omvärlds- och invärldsanalys som låg till grund för beslutet kring planeringsförutsättningar som antogs av kommunstyrelsen i april månad.

Den gemensamma grunden för alla styrelser och nämnders arbete är en gemensam vision, tre utvecklingsområden, fyra grundläggande förhållningssätt och kommungemensamma mål inom tre sektorer.

För de olika anslagen i driftbudgeten finns redogörelser som i huvudsak är disponerade på ett enhetligt sätt under följande rubriker:

· Syfte

· Omvärldsanalys

· Strategier

· Mål

· Budget

· Organisation, personal och ekonomi

· Uppföljning och utvärdering

Pensionärsorganisationerna har yttrat sig över budgetförslaget. I yttrandet framhålls bl.a. att ytterligare resurser behöver tillföras äldreomsorgen och att enheterna Syrenen och Kastanjen behöver byggas om. De synpunkter som framförs blir åtminstone delvis tillgodosedda genom att ytterligare medel har tillförts bl.a. hemtjänsten i driftbudgeten och att investeringsmedel har anslagits för ombyggnad av Syrenen och Kastanjen.

Ordförandeutlåtande

Förutsättningarna inför arbetet med budgeten för 2008 har varit gynnsammare än vi tidigare varit vana vid. Den ökade sysselsättningen i riket och ökat invånarantal ger högre skatteintäkter. Det gör det möjligt att fortsätta utveckla den kommunala verksamheten och samtidigt göra en rad satsningar för att förbättra kvalitet och service.

Alliansens budgetförslag visar ett resultat på 30 miljoner kronor, vilket är miniminivån för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Socialtjänsten kommer att behöva köpa platser extern för äldreomsorgen nästa år under tiden som ombyggnad av två avdelningar på Björkbackens äldreboende pågår. Från majoritetens sida föreslår vi att kostnaden för köp av platser läggs utanför Socialnämndens budgetram, då den är tillfällig och svår att

beräkna. Om den positiva ekonomiska utvecklingen fortsätter som de senaste åren, bör vi klara att hantera denna kostnad utan att det påverkar det budgeterade resultatet negativt.

Budgetförslaget innehåller en ökad satsning inom utbildningssektorn utöver uppräkning för löner och elevantal. De ökade resurserna riktas till större delen till undervisningen i grundskolan.

Vi fortsätter med Tyresös modell för vårdnadsbidrag fram till 1 juli, då vi avser att införa alliansregeringens förslag till vårdnadsbidrag. Vi har inte avsatt några resurser för denna reform i budgeten. Det är omöjligt att i förväg beräkna vilka effekterna på budgeten kan bli. Det finns både en kostnads- och en intäktssida. Vi kommer att noga följa utvecklingen under året.

Investeringsbehoven är fortsatt stora. Merparten av investeringarna ligger under det första året av långtidsbudgetens treårsperiod. Vi räknar med att behöva öka kommunens låneskuld under 2008. Åren därefter bör behovet av nya lån vara mindre eller obefintligt. Vi räknar också med att få stora exploateringsintäkter framöver, då lånen kan amorteras ner. Det är dock i dagsläget svårt att säga exakt vilket år och med vilka belopp. Det är bl a föremål för förhandlingar.

Tunga poster i investeringsbudgeten är renovering av skollokaler inkl nya ventilationsanläggningar. Alliansen satsar stort på nya idrottsanläggningar och förbättringar på de äldre anläggningarna, vilket vi ser som angeläget för att kunna tillgodose efterfrågan från det ökande antalet barn och ungdomar. Utbyggnad av vägar och vatten och avlopp är andra tunga poster i investeringsbudgeten. Men här finns, som nämnts ovan, en stor intäktssida som ligger några år fram i tiden. Kommunen kommer dock att få bära en icke obetydlig del av väginvesteringarna i Östra Tyresö, varefter denna del av kommunen får nya detaljplaner.

I alliansens politiska förord till budgetförslaget för 2008 ges några kommentarer till innehållet i budgeten med beskrivning av några av alla de

satsningar som återfinns i förslaget. Jag hänvisar till det och yrkar härmed bifall till alliansens förslag till strategi- och budgetplan för 2008.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag i sin helhet.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer majoritetens budgetförslag mot socialdemokraternas budgetförslag, och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med majoritetens budgetförslag.

KS 2007-11-15

Efter att beredningen av Tyresö kommuns strategi- och budgetplan för 2008 hade avslutats redovisades från Sveriges Kommuner och Landsting en ny prognos över utvecklingen av skatteunderlaget för perioden 2008-2010. Enligt den nya prognosen kan kommunens skatteintäkter (inkl de poster som är hänförliga till mellankommunal utjämning, regleringsavgift m m) beräknas öka med respektive 15,7, 17,0 och 18,0 miljoner kronor för åren 2008, 2009 och 2010.

Med anledning av ovanstående föreslås ett antal ändringar i det av kommunstyrelsen tidigare beslutade förslaget till Strategi- och budgetplan för 2008 samt KELP för perioden 2008-2010. Ändringarna redovisas i bilaga.

Ordförandeförslag

Förändringarna i kommunstyrelsens förslag till strategi- och budgetplan för 2008 antas.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar oförändrad skatt och bifall till eget budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen

har avslagit yrkandet från Martin Nilsson (s-gruppen). Kommunstyrelsen

har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

 1. fastställa utdebiteringen för 2008 till 19,48 kronor per skattekrona

 1. fastställa kommungemensamma mål i avsnitt 6

 1. fastställa mål (vänsterkolumnen) som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7

 1. fastställa driftbudget för 2008 enligt bilagorna 1 och 2 med följande justeringar: a) anslaget till äldreomsorg ökas med en miljon kronor, b) anslaget till fritidsgårdar ökas med en miljon kronor, c) redovisade anslagstekniska justeringar inom Socialnämndens område godkänns

 1. fastställa investeringsbudget för 2008 enligt bilaga 3

 1. fastställa resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2008 enligt bilagorna 4 och 5

 1. godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

 1. godkänna förslaget till KELP för perioden 2008-2010

 1. bemyndiga kommunchefen att besluta om sådan omfördelning av anslagsmedel som kan föranledas av den lokala löneöversynen inom kommunals område

 1. text- och siffermässiga konsekvensändringar i Strategi- och budgetplan för 2008 samt KELP för perioden 2008-2010 enligt ändringsförslag i kommunstyrelsen 2007-11-15, § 186, godkänns.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till eget budgetförslag


Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrars sig Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s), Anna Steele Karlström (fp), Marie Åkesdotter (mp), Inger Gemicioglu (v), Leif Kennerberg (kd), Jenny Magnusson (c), Mats Larsson (fp), Anders Linder (s), Bengt Bergström (c), Fredrik Saweståhl (m), Kerstin Malmberg (fp), Martin Huusman (m), Ossian Lundström (m), Lennart Jönsson (s), Hans Lindberg (m), Kristjan Vaigur (s), Ulla Hoffmann (v), Margareta Ternstedt (fp), Johan Rydén (mp), Lilian Edberg (m), Susann Ronström (s), Lilian Nylinder (mp), Mats Fält (m), Marita Bertilsson (s), Sara Albornoz (s), Mathias Tegnér (s) och Christina Hinnas (m).

Tilläggs- och ändringsyrkanden

Driftbudget för 2008

Kommunstyrelsen

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar:

1. Kommunen avstår från att ta ut en borgensavgift från Tyresö Bostäder och ger bolaget i uppdrag att verka för att dessa medel ska användas för att öka de boendes trygghet, + 3 170 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet och vänsterpartiet.

2. Medel avsätts för att påskynda arbetet med detaljplaner för Östra Tyresö, + 1 500 000 kr.

3. Tyresö kommun tillskriver regeringen med krav på ökad polisiär närvaro i kommunen.

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

4. Reservation för Integrationsplan, + 1 170 000 kr

 1. Tjänst: Jämställhetsutvecklare, + 500 000 kr

6. Jämställhetsberedning, + 10 000 kr

7. Tjänst: Barnombudsman, + 500 000 kr

8. Inget bidrag till enskilda vägföreningar, - 800 000 kr, yrkandet biträds av miljöpartiet

9. Sänkning av politikerarvoden, - 1 500 000 kr

10. Besparing på kvalitetsarbete och traineeprogram, - 500 000 kr

11. Kommunstyrelsen utreder hur kommunen kan ansöka om statliga klimatinvesteringar för att bidra till minskade utsläpp av klimatgaser

12. Kommunstyrelsen tar fram ett program för att minska klimatpåverkan i enlighet med Vänsterpartiets förslag i investeringsbudget 2008

13. ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att utöka gatubelysningen i miljöer som känns otrygga inte minst för kvinnor

14. ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett bostadsförsörjnings-program för att bygga fler hyreslägenheter

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

15. Klimat- och Agenda 21 samordnare, + 400 000 kr

16. Ungdomsfullmäktige, + 200 000 kr

17. Ökad andel ekologisk mat, + 500 000 kr

18. Sänkta partistöd och politikerarvoden, - 4 500 000 kr

19. Medborgarcentrum o lokaleffektiviseringar, - 500 000 kr

20. Besparing KS central administration, - 1 000 000 kr

21. Avstå speciellt centralt kvalitetsarbete, - 400 000 kr


Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

22. Höjd elevpeng gymnasieskolan, + 5 000 000 kr.

23. Hjälpmedel dyslexi m.m. Komvux, + 300 000 kr.

24. Tjänst: specialpedagog Komvux, + 500 000 kr.

25. Internationella klasser, + 500 000 kr.

26. Praktikersättning till flyktingar, + 800 000 kr.

27. Gymnasie- och Arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda hur de olika eleversättningarna för gymnasierna ska utformas samt utreda möjligheten att teckna avtal med andra kommuner för utbildning Tyresö kommun inte kan erbjuda.

28. Gymnasie- och Arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda hur Tyresö på bästa sätt ska kunna utöka flyktingmottagandet till minst 60 flyktingar per år.

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

29. Höjd skolpeng för fler lärare, Tyresö gymnasium, + 700 000 kr.

30. Förändring gymnasiet 30 procent regeln, - 1 000 000 kr.

Kultur- och fritidsnämnden

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

31. Tjänst Bibliotek: Ökad tillgänglighet och service, + 400 000 kr

32. Tjänst: samordnare handikappidrotten, + 300 000 kr

33. Stöd till handikappidrotten, + 100 000 kr

34. Öka stödet till föreningslivet, + 200 000 kr

35. Kulturskolan: minska avgiftens storlek, + 100 000 kr

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

36. Biblioteket, förstärka med 1,0 tjänst, + 300 000 kr samt söndagsöppet, + 400 000 kr, totalt 700 000 kr

37. Kulturskolan, förstärka med 1,0 tjänst, + 400 000 kr

Barn- och utbildningsnämnden

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar:

38. Vårdnadsbidrag avskaffas, - 2 700 000 kr, yrkandet biträds av miljöpartiet och vänsterpartiet

39. Anslaget vad gäller elevpengen till grundskolan utökas, + 7 500 000 kr.

40. Kommunfullmäktige uttalar ambitionen att ytterligare höja lärartätheten år 2009 och att skolorna i sin planering bör utgå från detta.

41. Kommunfullmäktige uttalar att andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal ska vara 50% vid såväl privata som kommunala förskolor vid ingången till år 2010

42. Tiden som barn till arbetslösa och föräldralediga får vara på förskolan förlängs till att, i ett första steg under 2008, omfatta 20 timmar per vecka.

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

43. Höjd barnomsorgspeng, förskolan (19 tjänster), + 3 500 000 kr

44. Höjd barnomsorgspeng, barn till arbetslösa föräldrar, + 1 500 000 kr, yrkandet biträds av miljöpartiet

45. Fler lärare och mindre klasser grundskola (30 tjänster), + 5 000 000 kr och mer personal i skolbarnomsorg (14 tjänster), + 5 000 000 kr

46. Tjänst genuspedagog, grundskolan, + 500 000 kr

47. Fritidsklubbar för 10-12-åringar, + 200 000 kr, yrkandet biträds av miljöpartiet

48. Fritidsgårdar: Strand, Trollbäcken och Krusboda, + 2 000 000 kr, yrkandet biträds av miljöpartiet

49. Återför kulturbidrag och sommarkoloni, + 650 000 kr

50. Modersmålsundervisning, + 1 000 000 kr

51. Matematiktest i årskurs 3 avskaffas, - 300 000 kr, yrkandet biträds av miljöpartiet

52. Inget startbidrag till privata förskolor, - 300 000 kr

53. Barn- och Utbildningsnämnden får i uppdrag att se över det prestationsbaserade ersättningssystemet med syfte att finna andra mer flexibla och rättvisa alternativ

54. Barn- och Utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta avtal med kravspecifikation gällande personaltäthet, utbildad personal, verksamhetsberättelser, uppföljning och insyn vid godkännande av privata förskolor

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

55. Höjd barnomsorgspeng i förskolan, + 3 000 000 kr

56. Grundskolan, höjd skolpeng för fler lärare, + 6 000 000 kr

57. Grundskolan, central pott för särskilt stöd, + 2 000 000 kr

58. Inget startbidrag till privata förskolor, - 460 000 kr

59. Ungdomscafé startas senast våren 2008 (pengar finns avsatta)


Socialnämnden

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar:

60. Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till sänkt taxa inom äldreomsorgen, + 1 000 000 kr.Yrkandet biträds av miljöpartiet och vänsterpartiet.

61. En platsgaranti införs vad gäller särskilt boende för sökanden över 90 år i enlighet med förslaget ovan införs.

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

62. Satsning på anställda inom särskilt boende, + 2 000 000 kr

63. Barnbidragshöjning alla tillgodo, + 650 000 kr

64. Kvinnojouren, + 200 000 kr, yrkandet biträds av miljöpartiet

65. Handikapp: subventionerad snöröjning, + 350 000 kr

66. Socialnämnden får i uppdrag att utreda hur våra äldre, en eller två timmar i veckan, fritt ska få välja hur de vill att tiden ska användas

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

67. Drogförebyggande arbete, Team Smart, + 200 000 kr

Investeringsbudget för 2008

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar:

68. Medel reserveras för energisparåtgärder, + 4000 000 kr

69. Fullmäktige uttalar att ramen för den planerade investeringsbudgeten för år 2009 bör inkludera projekteringskostnader för ett nytt äldreboende, beloppslöst.

Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar:

70. Träningshall Dalskolan inkl parkering, - 7 000 000 kr, yrkandet biträds av miljöpartiet.

71. Upprustning av skolgård Nyboda, Njupkärr, Bergfoten, + 1 000 000 kr.

72. Förbättringsåtgärder på cykelstråken, + 300 000 kr, yrkandet biträds av miljöpartiet.

73. Trafiksäkerhetsågärder på Njupkärrsvägen, + 400 000 kr.

74. Upprustning av torg vid Granängsringen, + 500 000 kr.

75. Säkrare gångvägar, bättre belysning, + 200 000 kr, yrkandet biträds av miljöpartiet.

76. Plan för hantering av dagvatten, + 2 000 000 kr.

77. Park 1 i Bollmora, + 500 000 kr.

78. Park 2 i Bollmora, + 500 000 kr.

79. Minskning fordon och maskiner, - 2 420 000 kr.

80. Program för klimatminskande åtgärder, + 4 000 000 kr.

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

81. Klimatåtgärder, + 2 000 000 kronor.

82. Energibesparingar (högre ambition ger besparing 2009), + 4 000 000 kr.

83. Lägre exploateringstakt (-25 %), - 5 000 000 kr.

84. Minskning fordon och maskiner (- 10 %), - 600 000 kr.

85. Minskade IT investeringar (- 10 %), - 500 000 kr.

86. Senarelägga hälften av konstgräsplanerna, - 4 000 000 kr.


Beslutspunkt 7, smärre omfördelningar inom nämnd

Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar:

87. Godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag under förutsättning att det inte påverkar verksamhetens kvalitet. Beslut om omfördelningar ska redovisas till kommunstyrelsen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Skattesats

88. Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar att utdebiteringen för 2008 fastställs till oförändrade 19,63 per skattekrona. Yrkandet biträds av miljöpartiet

89. Vänsterpartier yrkar att utdebiteringen för 2008 fastställs till 19,88 per skattekrona

Övrigt

90. Ingela Carlsson m.fl. (s-gruppen) yrkar i övrigt bifall till sitt eget budgetförslag.

91. Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar i övrigt bifall till sitt eget budgetförslag.

92. Inger Gemicioglu m.fl. (v-gruppen) yrkar i övrigt bifall till sitt eget budgetförslag.

Beslutsgång

1. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 1.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 1

2. Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 2.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 16 nej och 5 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 2

3. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 3.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 19 nej och 2 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 3.

4. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 7.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande 7.

5. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 12.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 46 ja och 5 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande 12.

6. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 14.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande 14.

7. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 17.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 5 nej och 16 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande 17.

8. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 28.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 46 ja, 2 nej och 3 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 28.

9. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 38.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 22 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 38.

10. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 39.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 39.

11. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 40.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 40.

12. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 41.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 41.

13. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 44.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 5 nej och 16 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 44.

14. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 48.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 48.

15. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 61.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 61.

16. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 67.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 67.

17. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 68.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 68.

18. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 69.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 69.

Övriga framställda yrkanden avslås utan omröstning.


Kommunfullmäktiges beslut

 1. fastställa utdebiteringen för 2008 till 19,48 kronor per skattekrona

 1. fastställa kommungemensamma mål i avsnitt 6

 1. fastställa mål (vänsterkolumnen) som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7

 1. fastställa driftbudget för 2008 enligt bilagorna 1 och 2 med följande justeringar: a) anslaget till äldreomsorg ökas med en miljon kronor, b) anslaget till fritidsgårdar ökas med en miljon kronor, c) redovisade anslagstekniska justeringar inom Socialnämndens område godkänns

 1. fastställa investeringsbudget för 2008 enligt bilaga 3

 1. fastställa resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2008 enligt bilagorna 4 och 5

 1. godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

 1. godkänna förslaget till KELP för perioden 2008-2010

 1. bemyndiga kommunchefen att besluta om sådan omfördelning av anslagsmedel som kan föranledas av den lokala löneöversynen inom kommunals område

 1. text- och siffermässiga konsekvensändringar i Strategi- och budgetplan för 2008 samt KELP för perioden 2008-2010 enligt ändringsförslag i kommunstyrelsen 2007-11-15, § 186, godkänns.

Reservationer

Ingela Carlsson m fl (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna budgetförslaget (bilaga).

Inger Gemicioglu m fl (v-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna budgetförslaget (bilaga).

Marie Åkesdotter m fl (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna budgetförslaget (bilaga).

Röstförklaring

Ingela Carlsson m fl (s-grppen) lämnar skriftlig röstförklaring (bilaga).

__________


§84 Detaljplan för Vitsippevägen - beslut om antagande

Dnr: 05/KSM 0235 214

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 februari 2005 dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplanen för Vitsippevägen.

Planens syfte är att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet i området.

Planen har varit ute för samråd under tiden 4 december 2006 – 1 februari 2007. Under samrådstiden inkom 31 skrivelser och fem kvartersmöten genomfördes med fastighetsägarna inom området och Gamla Tyresö Centrums Andelsägarförening. Planen var utställd under perioden juni – juli 2007. Under utställningstiden inkom 11 skrivelser. Efter utställningstiden inkom ytterliggare 7 skrivelser.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för område vid Vitsippevägen antas

Jäv

Anna Steele Karlström (fp) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Jäv

Anna Steele Karlström (fp) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Särskilt yttrande