Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-02-14

Sammanträde 2008-02-14

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående information från kommunen

4 Förslag till ändring av kommunfullmäktiges sammanträdestider (KS 2007-12-18, § 214)

5 Detaljplan för simhall och evenemangshall i Tyresö centrum – beslut om antagande (KS 2008-01-29, § 2)

6 Ny taxa för mät- och kartverksamheten (KS 2008-01-29, § 5)

7 Renhållningsordning, föreskrifter om avfallshantering i Tyresö kommun (KS 2008-01-29, § 7)

8 Utbyggnad av Brevik skola (KS 2008-01-29, § 12)

9 Motion om att köpa miljömärkt IT-utrustning (KS 2008-01-29, § 17)

10 Motion angående konsumtion, hälsa och miljö (KS 2008-01-29, § 18)

11 Motion om att öka cyklandet i Tyresö (KS 2008-01-29, § 19)

12 Motion om trafiksituationen på Myggdalsvägen (KS 2008-01-29, § 20)

13 Nomineringar till Mälardalsrådets utskott (valärende)

Mötesinformation

 

§1 Motion om att fallande meritvärden, landets näst lägsta lärartäthet och färre lärare 2008 än 2007 kräver en ny budget

Dnr. 2008/KS 023 041

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) och Kristjan Vaigur (s) har lämnat in en motion har lämnat in en motion om att fallande meritvärden, landets näst lägsta lärartäthet och färre lärare 2008 än 2007 kräver en ny budget.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§2 Motion om att Tyresö kommun utarbetar och antar en klimatstrategi för minskade utsläpp av växthusgaser

Dnr. 2008/KS 024 400

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun utarbetar och antar en klimatstrategi för minskade utsläpp av växthusgaser.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§3 Motion om att Tyresö kommun slutar köpa torsk och tillämpar världnaturfondens fiskguide

Dnr. 2008/KS 026 400

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Marie Åkesdotter (mp), Inger Gemicioglu (v) och Elisabet Hedlund (v) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun slutar köpa torsk och tillämpar världnaturfondens fiskguide.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§4 Motion om att Tyresö kommun arbetar utifrån balanseringsprincipen vid exploateringar

Dnr. 2008/KS 025 400

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun arbetar utifrån balanseringsprincipen vid exploateringar.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§5 Interpellationer

Dnr. 2008/KS 022 103

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden angående stigande arbetslöshet i Tyresö.

Marita Bertilsson (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden ordförande angående majoritetens planer på att införa ett vårdnadsbidrag.

Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden angående placeringar i enskilda familjedaghem.

Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en interpellation (bilaga) till till ordföranden i kommunstyrelsen angående information från kommunen.

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

§6 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2008/KS004 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Li Björk (m), nämndeman i Nacka tingsrätt.

Benita Axelsson (c), ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Lotta Stjernfeldt (m), Långsjövägen 123, 135 58 Tyresö utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden

- Veronica Stafbom (m), Fornuddsvägen 60, 135 52 Tyresö utses till ny nämndeman i Nacka tingsrätt.

- Fyllnadsval efter Benita Axelsson förrättas vid senare sammanträde.

________

§7 Förslag till ändring av kommunfullmäktiges sammanträdestider

Dnr. 07/KS 223 101

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att påbörja sina sammanträden under 2008 klockan 19.00. Efter diskussioner har fullmäktiges gruppledare nu föreslagit att starttiden ändras till 18.00.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nya sammanträdestider antas.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

________

§8 Detaljplan för simhall och evenemangshall i Tyresö centrum - beslut om antagande

Dnr. 2007/KSM 0335 214

Ärendebeskrivning

Aktuellt planförslag ingår som en av de första detaljplaneetapperna i planprogrammet för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum. Etappen omfattar simhallen, isrinken och park- och vägområden. Det finns behov av att kunna ersätta den starkt nedslitna simhallen med en ny byggnad och på sikt göra det möjligt att bygga en större evenemangshall vid entrén till Tyresö centrum. För att möjliggöra detta krävs dels en större byggrätt och dels en bättre fungerade anslutning mot Bollmoravägen. Planförslaget omfattar en del av de infrastrukturförändringar som i planprogrammet har bedömts som nödvändiga för centrums omdaning och trafiksituation. Kommunstyrelsens planberedning gav därför i november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppgift att upprätta en detaljplan för området. I planuppdraget ingår att planlägga området för idrottsändamål och möjliggöra en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Bollmoravägen och Tyresövägen med ny infart till Simvägen.

Förslaget var ute på samråd under tiden 2 maj till och med 28 maj 2007.

Under samrådstiden inkom 8 skrivelser. Efter samrådstiden slut inkom ytterliggare 2 yttrande. Förslaget var utställt 17 oktober – 9 november 2007 och under utställningstiden inkom 8 skrivelser samt ytterliggare en efter utställningstidens slut.

Ordförandeförslag

Att detaljplan för simhall och evenemangshall i Tyresö centrum antas.

Yrkande i kommunstyrelsen

Mats Larsson (fp) yrkar att ärendet avslås.

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att detaljplanen ändras så att området som utgör Bollmoravallens c-plan undantas från detaljplanen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för simhall och evenemangshall i Tyresö centrum antas

Reservationer i kommunstyrelsen

Mats Larsson (fp) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Larsson (fp), Anders Linder (s), Inger Gemicioglu (v), Mats Fält (m), Marie Åkesdotter (mp), Kerstin Malmberg (fp) och Lilian Edberg (m).

Yrkanden

Mats Larsson (fp-gruppen) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Anders Linder (s-gruppen) yrkar att detaljplanen ändras så att området som utgör Bollmoravallens c-plan undantas från detaljplanen. Yrkandet biträds av miljöpartiet och vänsterpartiet.

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar tillägg till detaljplanen, att en miljöbedömning tas fram.

Beslutsgång

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit avslagsyrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 26 ja 4 nej och 21 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit ändringsyrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 26 ja 22 nej och 3 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Tilläggsyrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Anders Linder (s-gruppen) reserverar sig med hänvisning till skriftlig reservation som lämnats i kommunstyrelsen.

Mats Larsson (fp-gruppen) reservererar sig med hänvisning till skriftlig reservation som lämnats i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftig reservation och röstförklaring (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp) lämnar skriflig reservation (bilaga).

________

§9 Ny taxa för mät- och kartverksamheten

Dnr. 2008/KSM 0025 051

Ärendebeskrivning

Taxan för kommunens mät- och kartverksamhets tjänster och produkter har varit oförändrad utan indexuppräkning sedan den antogs i maj 2002. Eftersom det visat sig allt svårare att erhålla full kostnadstäckning för vissa tjänster och produkter gjordes under hösten 2007 en genomgång av taxorna. Genomgången resulterade i ett förslag till ny taxa.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ny taxa för mät- och kartverksamheten antas

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Ossian Lundström (m).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

________

§10 Renhållningsordning, föreskrifter om avfallshantering i Tyresö kommun

Dnr. 2007/KSM 0736

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 14 mars 2002, § 25, en renhållnings­ordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Ett förslag till reviderad renhållningsordning har utarbetats av tekniska kontoret med anledning av ändringar i gällande författningar samt att förändringar i gällande renhållningsordning erfordras som följd av att vissa nya avfallstjänster införs.

Förslaget till ny renhållningsordning har varit utställt för granskning under perioden 14 november 2007 – 12 december 2007. Några synpunkter har inte inkommit under utställningstiden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Renhållningsordningen antas

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Huusman (m), Jerry Svensson (s), Mats Larsson (fp) och Marie Åkesdotter (mp).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

__________

§11 Utbyggnad av Brevik skola

Dnr. 2008/KS 014 291

Ärendebeskrivning

I östra Tyresö sker omfattande nybyggnation och många familjer med barn flyttar in. I Breviksområdet beräknas 39 barn börja i två förskoleklasser hösten 2008. Det behövs ytterliggare lokaler 2009 för att kunna fortsätta ta in två förskoleklasser. Ökningen av antalet elever ligger mellan 35 och 46 barn per år fram till läsåret 2012/13. Fullt utbyggd är Brevik skola planerad för förskola, förskoleklass samt grundskola till och med skolår 5. I grundskolan planeras för två parallellklasser per årskurs, vilket innebär en kapacitet på 300 elever.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Brevik skola byggs ut till tvåparallellig F-5 skola

- Medel för utbyggnaden avsätts med 15 miljoner kronor 2008 och 31,2 miljoner kronor 2009

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

__________

§12 Motion om att köpa miljömärkt IT-utrustning

Dnr. 2007/KS 124 005

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion med förslag om att köpa miljömärkt IT-utrustning. Motionärerna föreslår att kommunen ändrar inköpspolicyn till att IT-utrustning (PC-datorer och skärmar) som avropas eller upphandlas ska vara miljömärkt, när så är möjligt.

Kommunens upphandlingsenhet och IT-avdelning har gemensamt yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun har inte fastställt någon inköpspolicy. Däremot finns ett upphandlingsreglemente som reglerar hur upphandlingar ska genomföras. Utifrån detta reglemente har kommunen valt att delta i den statliga myndigheten VERVA:s gemensamma upphandlingar.

Just inom IT-området lägger VERVA stor vikt vid miljöhänsyn vid upphandling och det är i nuläget det enda av deras upphandlingsområden där man ställer direkta miljökrav. Kraven omfattar bland annat skadliga ämnen och energiförbrukning.

Det är min mening att Tyresö kommuns deltagande i dessa upphandlingar gör att miljöhänsyn redan i dag är väl tillgodosedda. Jag föreslår med hänvisning till detta att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (m), Peter Bylund (mp), Inger Gemicioglu (v) och Anders Linder (s).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

____________

§13 Motion angående konsumtion, hälsa och miljö

Dnr. 2007/KS 126 460

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (s) och Susanne Ronström (s) har lämnat in en motion angående konsumtion, hälsa och miljö i Tyresö. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun

 • redovisar fetthalten i skolmaten med avsikt att sänka den
 • startar ett testprojekt i linje med de nyaste rönen från Karolinska institutet
 • utreder hur kommunen kan bidra med ökad information om fetma- och hälsoproblemet
 • ökar andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter
 • verkar för en frivillig transfettsmärkning av maträtterna på Tyresös restauranger

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2007-11-22. Kommunens samordnare för folkhälsa och hållbar utveckling och chefen för kommunens centralkök har yttrat sig över motionen 2008-01-22.

Ordförandeutlåtande

Jag delar motionärernas syn på vikten av att kommunen arbetar aktivt för att bryta utvecklingen mot ökad ohälsa på grund av dåliga matvanor, övervikt och brist på motion. Kommunen har under flera år också arbetat aktivt med frågan, vilket framgår av bifogade tjänsteyttranden från

barn- och utbildningsnämnden och tekniska kontoret. Extra fokus läggs på barn och ungdomars hälsa och att den mat som serveras i våra skolor ska vara näringsriktig och hälsosam.

Frågan om ökad andel närproducerad och ekologisk mat är aktuell i samband med arbetet med ett nytt program för hållbar ekologisk utveckling.

Med hänvisning till detta föreslår jag att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionen i övrigt anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att det görs ett tillägg om att kommunen åtar sig att ta fram ett övergripande kostpolitiskt program.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma och beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-sats fyra bifalls

- I övrigt anses motionen besvarad med hänvisning till inkomna yttranden

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Susann Ronström (s), Mats Fält (m), Inger Gemicioglu (v), Anna SteeleKarlström (fp), Jerry Svensson (s), Lilian Nylinder (mp), Mats Larsson (fp) och Marie Åkesdotter (mp).

Yrkanden

Susann Ronström (s-gruppen) yrkar att det görs ett tillägg om att kommunen åtar sig att ta fram ett övergripande kostpolitiskt program. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Susann Ronström (s-gruppen) reserverar sig med hänvisning till skriftlig reservation som lämnats i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriflig reservation (bilaga).

________

§14 Motion om att öka cyklandet i Tyresö

Dnr. 2007/KS 148 312

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att öka cyklandet i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för att

 • bygga fler cykelstråk
 • verka för ökad cykelarbetspendling i samarbete med andra kommuner, landsting och företag
 • installera fler stöldsäkra cykelställ
 • informera mer om cyklingens miljö- och hälsovinster
 • installera en pumpstation vid Tyresö centrum
 • införa cykeluthyrning a la Stockholms stad i Tyresö
 • verka för säker cykling genom information till kommunens skolbarn

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Att motionens femte att-sats bifalls och att motionen i övrigt anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att samtliga att- satser förutom den sjätte bifalls.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma och beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-sats fem bifalls

- I övrigt anses motionen besvarad med hänvisning till inkomna yttranden

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Huusman (m), Peter Bylund (mp), Elisabet Hedlund (v) och Marita Bertilsson (s).

Yrkanden

Peter Bylund (mp-gruppen) yrkar bifall till motionen med den justeringen att besluts-sats 6 skall ha följande lydelse: ”undersöka möjligheten att införa cykeluthyrning a la Stockholms stad i Tyresö.” Yrkandet biträds av socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Beslutsgång

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Peter Bylund (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Särskilt yttrande

Elisabet Hedlund (v-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

__________

§15 Motion om trafiksituationen på Myggdalsvägen

Dnr. 2007/KS 149 311

Ärendebeskrivning

Rune Jansson (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om trafiksituationen på Myggdalsvägen. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun tar initiativ till att förbättra framkomligheten för dem som är hänvisade till att förflytta sig med hjälp av rullstol eller permobil.

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till inkommet yttrande

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Huusman (m) och Marita Bertilsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag