Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-04-17

Sammanträde 2008-04-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

3 Val till Mälardalsrådets utskott

4 Översiktsplan för Tyresö kommun (KS 2008-03-25, § 39)

5 Årsredovisning för Tyresö kommun 2007 (KS 2008-03-25, § 41)

6 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2007 (KS 2008-03-25, § 42)

7 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2007 (KS 2008-03-25, § 43)

8 Reviderad investeringsbudget 2008 (KS 2008-03-25, § 44)

9 Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB (KS 2008-03-25, § 46)

10 Utlåning av skolhälsovårdsjournaler (KS 2008-03-25, § 49)

11 Motion om ett tryggare Tyresö (KS 2008-03-25, § 53)

12 Motion om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium (KS 2008-03-25, § 54)

13 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående eventuell exploatering av Fatbursdalen i Albyreservatet.

14 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation angående majoritetens planer på att införa ett vårdnadsbidrag.

15 Anmälan av nya motioner och interpellationer

15.1. Nya motioner
15.2. Nya interpellationer
Mötesinformation

 

§33 Frågor

Ärendebeskrivning

José Blanco (s) har lämnat in en fråga (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande angående papperskorgar. Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar muntligen frågan. Vidare yttrar sig frågeställaren.

§34 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2008 KS/004 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Michael Pihlblad (mp), ersättare i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelsen

- Peter Bylund (mp) utses till ny ersättare i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund

§35 Nomineringar till Mälardalsrådets utskott

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har möjlighet att nominera ledamöter till Mälardalsrådets

utskott.

Mälardalsrådet har fyra utskott, Miljö, Trafik och planering, Kultur samt

Näringslivs- och Fou.

Det är sedan styrelsen för mälardalsrådet som formellt godkänner

nomineringarna.

Kommunfullmäktiges beslut

- Följande personer nomineras:

Mats Fält (m), Planerings- och trafikutskottet

Christina Hinnas (m), Näringslivs- och Fou-utskottet

Mats Lindblom (fp), Miljöutskottet

Lars Lagerstedt (c), Miljöutskottet

Kristjan Vaigur (s), Näringslivs- och Fou-utskottet

Christina Tallberg (s), Kulturutskottet

Anders Nystedt (mp), Miljöutskottet

§36 Årsredovisning för Tyresö kommun 2007

Dnr. 08/KS 002 043

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas årsredovisning för kommunen för år 2007.

Årsredovisningen innehåller följande delar:

- Förvaltningsberättelse

- Kommunens personal

- Kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljning

- Nämndernas verksamhetsberättelser

- Kommunala bolag

- Kommunens ekonomi

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2007 för Tyresö kommun godkänns

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga)

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Birgitta Nådell (s), Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s), Mats Fält (m), Inger Gemicioglu (v), Anna SteeleKarlström (fp), Hans Lindberg (m) och Peter Bylund (mp)

Revisionsberättelse

Revisorn Birgitta Nådell (s) redovisar uppdraget och de bedömningar revisorerna gjort (bilaga).

Revisorerna har överlämnat revisionsberättelsen över sin granskning av 2007 års räkenskaper och förvaltning. Revisorerna tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

- Styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att ansvariga ledamöter i nämnder och styrelsen inte deltar i beslut om ansvarfrihet för sin egen nämnd eller styrelse.

§37 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2007

Dnr. 08/KS 075 042

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2007.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2007 noteras

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§38 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2007

Dnr. 08/KS 051 043

Ärendebeskrivning

Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2007. Revisorerna för förbundet har granskat verksamheten och föreslår att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2007 godkänns

- Förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§39 Översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr. 04/KSM 0797 212

Ärendebeskrivning

I översiktsplanen beskrivs kommunens långsiktiga strategier, där en avvägning görs mellan olika intressen. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga planeringsdokument för markanvändningen under den närmsta 15-årsperioden. Planen aktualitetsprövas varje mandatperiod.

Beslut om planuppdrag togs den 15 september 2004 i planberedningen. Kommunstyrelsen gav den 28 september 2004 dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag för en reviderad översiktsplan.

Under februari 2005 pågick ett församråd där synpunkter på förslaget inhämtades. Församrådet innefattade informationsmaterial och frågeformulär på biblioteken samt en enkät till 800 slumpmässigt utvalda invånare i Trollbäcken och Lindalen. Hälften av enkäterna besvarades.

Översiktsplanen var ute för samråd under tiden 1 mars 2006 – 31 maj 2006. Under samrådstiden inkom 102 skriftliga yttranden. Förutom de skriftliga yttranden som inkom under samrådet så lämnade hundratals personer muntliga synpunkter eller ställde frågor under de tillfällen då samrådsutställningen var bemannad.

Översiktsplanen var utställd under perioden 2 juli – 30 september 2007.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta översiktsplanen enligt föreliggande förslag.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar på följande ändringar i översiktplanen:

Under Vision och strategiska utvecklingsområden (sid 4-5)

· (Ny) En utbyggd kollektivtrafik samt ytterligare ett körfält på Tyresövägen (från Tyresö skola) och på Gudöbroleden (från Alléplan) har tillsammans med ovanstående åtgärder inneburit att köerna reducerats, kollektivtrafikens framkomlighet ökat och trafikens klimatpåverkan minskat.


Under Kommunala verksamheter

· (ändring sid 18) Miljömål i Tyresö; Tyresö kommun ska arbeta för att nå de regionala miljömålen för Stockholms län genom olika åtgärder på lokal nivå. Åtgärderna bygger på kommunala mål från kommunens plan för hållbar utveckling, som genom återkommande revidering skärpts och kompletterats med kvantifierbara mål

· (ny sidan 20) Vad vill vi åstadkomma? Klimatpåverkan av trafiken ska minska. Strategier: Kollektivtrafiksatsningar samt insatser för ökat cyklande genomförs enligt ovan. Kommunen verkar aktivt för möjligheten att arbeta på hemmaplan och erbjuda service hemmavid.

· (Ändring sidan 23) Tillägg i nuvarande strategiruta: Kommunen ska så snart det är möjligt erbjuda de som sorterar en möjlighet att få sitt komposterbara avfall hämtat och hanterat.

Under kommundelsfördjupningar

· Att kommunstyrelsen tar fram ett underlag som redovisar möjligheten att skapa fler bostäder genom att bygga till fler våningar på redan befintliga hus.

· Att det tidigare markerade områdena för bostadsbebyggelse vid Stjärnvägen åter markeras för tätare bostadsbebyggelse.

· Att det tidigare markerade områdena för bostadsbebyggelse i Skälsätra åter markeras för tätare bostadsbebyggelse.

· Att området nordost om Granängsringen prövas som område för tätare bostadsbebyggelse alternativt kommunal verksamhet.

· Att området 4 i Bollmora som är planerat för kommunal verksamhet utgår för att möjliggöra fortsatt rekreation och lek på området.

· Att kommunen reviderar den fördjupade översiktsplanen och det som nämns i Översiktsplanen vad gäller markanvändning för Östra Tyresö med inriktning;

o Att den nuvarande tidplanen för detaljplanearbetet påskyndas genom att kommunen ökar resurserna för planarbetet.

o Att planerna ska rymma insatser för att förbättra den kommunala servicen. I detta bör inbegripas ett tillgängligt och tryggt boende för äldre som vill bo kvar och möjlighet till idrott och fritidsverksamhet för yngre.

o Att den nuvarande regleringen av styckningsrätt av tomter ersätts med en ny princip som tar större hänsyn till tomtens beskaffenhet och läge. Utgångspunkten bör vara att bevara områdets karaktär samtidigt som de som äger sin mark får ett tydligt inflytande över sin egen mark. Om områdets karaktär går att förena med en styckning under 3000 kvadratmeter bör detta medges.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Översiktsplan för Tyresö kommun antas

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilga).


Särskilda yttranden i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Mats Larsson (fp) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande och Inger Gemicioglu (v) hänvisar till tidigare lämnat yttrande från Vänsterpartiet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s), Mikael Gustafsson (v), Mats Larsson (fp), Leif Kennerberg (kd), Jenny Magnusson (c), Inger Gemicioglu (v), Hans Lindberg (m), Fredrik Saweståhl (m), Gunnar Frisell (s), Marie Åkesdotter (mp), Kristjan Vaigur (s), Martin Huusman (m) och Mathias Tegnér (s)

Yrkanden

Återremiss

1. Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar återremiss av översiktsplanen och att den omarbetas så att lokala miljömål med koppling till nationella och regionala mål inarbetas i planen, likaså att sociala perspektiv (jämlikhet, jämställdhet, demokrati och integration) och mål införlivas i översiktsplanen.

Yrkandet avslås utan omröstning

Ändrings- och tilläggsyrkanden

2. Berit Assarsson m.fl. (m-gruppen) föreslår ändring på sid 13 i översiktsplanen under strategier andra stycket: 150 bostäder per år ändras till 200 bostäder per år.

Yrkandet bifalls utan omröstning

3. Mats Larsson m.fl. (fp-gruppen) yrkar ändring i översiktsplanen sid 63 så att Bäverbäcksområdet ändras från bostadsområde till område för idrott och kultur. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 3.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 43 ja, 6 nej och 2 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 3.

Marie Åkesdotter m.fl. (mp-gruppen) yrkar:

4. att kommunen antar mål för minskade utsläpp av växthusgaser, att kommunen årligen inventerar utsläppen, samt att kommunen tar fram en handlingsplan med åtgärder för minskade utsläpp. I arbetet ska kommunen anta en aktiv roll för att medvetandegöra anställda, invånare och företag.

Yrkandet avslås utan omröstning

5. att en strategi för minskad klimatpåverkan gällande Tyresö Strand och Östra Tyresö tas fram.

Yrkandet avslås utan omröstning

6. att prioritera säkerheten och bygga trottoarer där det finns behov, inte bara där hastigheten är hög och trafiken är intensiv. Ett barnperspektiv ska tillämpas. Lägre hastigheter ska kunna tillämpas, där de boende så önskar.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 6.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 6.

7. att mängden avfall ska minska och att kommunen ska införa hushållsnära förpackningsinsamling och insamling av utsorterat matavfall för rötning till fordonsgas.

Yrkandet avslås utan omröstning.

8. att kommunen tar fram strategier för den befintliga bebyggelsen som riskerar att hamna under vatten eller skadas av vatten.

Yrkandet avslås utan omröstning.

9. att kommunen gör risk- och sårbarhetsanalyser över områden som kan drabbas av ras, skred och översvämning i kommunen. Det handlar om att undvika att bostäder byggs på olämplig mark, att belysa riskerna för den befintliga bebyggelsen, samt att belysa hur värdefulla naturmiljöer påverkas av klimateffekter såsom höjda vattennivåer.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 9.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 5 nej och 16 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 9.

Mikael Gustafsson m.fl. (v-gruppen) yrkar:

10. låt den nya översiktsplanen beskriva hur den lever upp till de av riksdagen fastställa miljökvalitets- samt transportmålen

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 10.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja, 5 nej och 16 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 10.

11. Bygg inte i ”pulka-backen” vid Granängsringen.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 11.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 11.

12. Exploatera inte Nyfors.

Yrkandet avslås utan omröstning.

13. Bygg hyreslägenheter i Skälsätra (gamla område 20).

Yrkandet avslås utan omröstning.

14. Reservera Pilvägsområdet för hyreslägenheter.

Yrkandet avslås utan omröstning.

15. Inrätta ett tredje körfält längs Tyresövägen och som enbart ska användas av kollektivtrafik.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 15.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 15.

Kristjan Vaigur m.fl. (s-gruppen) yrkar:

16. (ändring sid 18) Miljömål i Tyresö; Tyresö kommun ska arbeta för att nå de regionala miljömålen för Stockholms län genom olika åtgärder på lokal nivå. Åtgärderna bygger på kommunala mål från kommunens plan för hållbar utveckling, som genom återkommande revidering skärpts och kompletterats med kvantifierbara mål. Yrkandet biträds av Berit Assarsson (m).

Yrkandet bifalls utan omröstning.

17. Att kommunen reviderar den fördjupade översiktsplanen och det som nämns i Översiktsplanen vad gäller markanvändning för Östra Tyresö med inriktning; Att den nuvarande tidplanen för detaljplanearbetet påskyndas genom att kommunen ökar resurserna för planarbetet.

Yrkandet avslås utan omröstning

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Kristjan Vaigur (s-gruppen) lämnar skriftliga reservationer (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriftliga reservationer (bilaga).

Inger Gemicioglu (v-gruppen) inkommer med skriftlig reservation (bilaga).

Mats Larsson (fp-gruppen) reserverar sig med hänvisning till sitt yrkande.

§40 Reviderad investeringsbudget 2008

Dnr. 07/KS 081 041

Ärendebeskrivning

Förslaget till reviderad investeringsbudget innehåller projekt som inte genomfördes enligt plan 2007, vissa projekt som flyttas i tid och vissa projekt som beräknas få högre utgifter jämfört med den nuvarande budgeten. Sammantaget ökar nettoinvesteringarna 2008 med 51,2 mkr jämfört med nuvarande budget. Totalt uppgår budgeten för 2008 då netto till 266 mkr. I detta ingår 15 mkr som beslutades för Brevik skola i januari.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en ny investeringsbudget för 2008 enligt bifogat förslag samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anslagna medel för ny huvudentré vid gymnasiet används för att studera andra alternativ till ny entré och en eventuell tillbyggnad av gymnasiet i anslutning till entrén

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att tre miljoner kronor avsätts för att anlägga en sjumanna konstgräsplan vid Brevik skola.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en ny investeringsbudget för 2008 enligt bifogat förslag

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anslagna medel för ny huvudentré vid gymnasiet används för att studera andra alternativ till ny entré och en eventuell tillbyggnad av gymnasiet i anslutning till entrén

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.


Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Susann Ronström (s), Berit Assarsson (m) och Inger Gemiciouglu (v).

Yrkande

Susann Ronström m.fl. (s-gruppen) yrkar att tre miljoner kronor avsätts för att anlägga en sjumanna konstgräsplan vid Brevik skola. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet .

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 27 ja, 19 nej och 5 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§41 Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB

Dnr. 08/KS 077 107

Ärendebeskrivning

I samband med att Tyresö Näringslivs AB förvärvade Ture Åkerbloms Fastighets AB (TÅFAB) konstaterades att bolagsordningen för Tyresö Näringslivs AB behövde förtydligas. Med anledning av detta har styrelsen i Tyresö Näringslivs AB beslutat att föreslå årsstämman att bolagsordningen ändras i enlighet med bifogat förslag.

Tyresö Näringslivs AB:s årsstämma var den 26 mars 2008.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till ny bolagsordning godkänns enligt bifogat förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§42 Utlåning av skolhälsovårdsjournaler

Dnr. 08/KS 073 624

Ärendebeskrivning

När skolelever väljer att gå över till friskolor uppstår problem i hanteringen av skolhälsovårdens journaler. Med anledning av detta behövs riktlinjer som

tillåter utlåning av originaljournaler vid dessa tillfällen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Skolhälsovårdsjournalens original utlånas till friskolan när en elev övergår från kommunal skola till friskola

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Gemicioglu (v) och Mats Fält (m).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§43 Motion om ett tryggare Tyresö

Dnr. 07/KS 151 101

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (s) och Sara Albornoz (s) har lämnat in en motion om ett tryggare Tyresö. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun vidtar nedanstående åtgärder för ett tryggare Tyresö

· att Tyresö kommun tillskriver ansvariga instanser med krav på mer polisiär närvaro i Tyresö

· att öka tryggheten genom bevakning

· att Tyresö kommun genomför insatser för att stärka värderingar som tar avstånd från våld och vandalisering

· att de sociala insatserna gentemot ungdomar stärks och att mobila team förstärks

· att en kommunal störningsjour inrättas

· att aktiviteter riktade till skolungdomar i samband med skolstarten initieras

· att fritidsgårdsverksamheterna stärks i enlighet med det vi tidigare krävt i ännu ej behandlade motioner

· att lärartätheten förstärks för att tidigare kunna fånga upp problem i barns uppväxtmiljö och lärande och på så sätt bidra till att stärka tryggheten

· att det brottsförebyggande rådet väcks till liv igen

· att frivilliga krafter i arbetet för ett tryggare Tyresö får ett bra stöd

· att Tyresö kommun tar upp överläggningar med landstinget om att återuppstarta en BUP-mottagning i Tyresö

· att alla dessa ovan nämnda aktiviteter samlas i en plan för ett tryggare Tyresö som kan träda i kraft i början av 2008

Peter Holck, säkerhetschef har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till beslutssatserna 1, 2, 3, 8, 10 och 11.


Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s), Sara Albornoz (s), Anna SteeleKarlström (fp), José Blanco Garcia (s), Kjell Andersson (s), Lilian Nylinder (mp), Alfonso Morales (s) och Inger Gemicioglu (v).

Yrkande

Sara Albornoz (s) yrkar bifall till beslutssatserna 1, 2, 3, 8, 10 och 11. Yrkandet biträds av miljöpartiet och vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§44 Motion om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium

Dnr. 07/KS 123 403

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion med förslag om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium. Motionärerna föreslår att en utredning om hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium initieras och att en delrapport presenteras innan månadsskiftet april/maj 2008.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande och Inger Gemicioglu (v) hänvisar till Vänsterpartiets reservation i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) bifallsyrkande.


Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

§45 Interpellationer

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden angående majoritetens planer på att införa ett vårdnadsbidrag.

Peter Bylund (mp) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden i kommunstyrelsen angående eventuell exploatering av Fatbursdalen i Albyreservatet.