Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-10-16

Sammanträde 2008-10-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation om hur det går till i Tyresö

4 Delårsbokslut och helårsprognos för 2008 (KS 2008-09-30, § 121)

5 Detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan – beslut om antagande (KS 2008-09-30, § 122)

6 Slutredovisning av åtgärder i plan 2005-2007 samt förslag till ny tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2008-2010 (KS 2008-09-30, § 123)

7 Förslag om ökade insatser för fastighetsunderhåll hösten 2008 (KS 2008-09-30, § 125)

8 Nya namn på valdistrikt (KS 2008-09-30, § 126)

9 Anställning av politiska sekreterare i Tyresö kommun (KS 2008-09-30, § 127)

10 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2009 (KS 2008-09-30, § 128)

11 Vårdnadsbidrag (KS 2008-09-30, § 130) *

12 Motion om att utveckla hemsidan (KS 2008-08-26, § 117)

13 Motion om rätt till plats på förskolan för syskon till nyfödda tvillingar (KS 2008-08-26, § 118)

14 Motion om att öka kommuninvånarnas inflytande (KS 2008-09-30, § 134)

15 Motion om att öka valdeltagandet i Tyresö kommun (KS 2008-09-30, § 134)

Mötesinformation

 

§96 Motion om hållbar jämställdhet

Dnr. 08/KS 192 101

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp), har lämnat in en motion om hållbar jämställdhet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§97 Interpellationer

Dnr. 08/KS 022 103

Ärendebeskrivning

Ingela Carlsson (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) om hur det går till i Tyresö.

Denna interpellation besvaras vid nästa sammanträde.

________

§98 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 08/KS 004 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger sedan tidigare:

Martin Huusman (m), ledamot i byggnadsnämnden, avsägelsen godkändes i maj 2008.

Kommunfullmäktiges beslut

- Erkki Vesa väljs till ledamot i byggnadsnämnden

________

§99 Delårsbokslut och helårsprognos för 2008

Dnr. 08/KS 146 040

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsbokslut och helårsprognos. Rapporten omfattar resultaten för perioden januari – augusti 2008 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut för 2008 godkänns

- Redovisning av helårsprognos godkänns

- 400 000 kronor för ungdomscafé flyttas från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Linder (s), Peter Bylund (mp), Mats Fält (m), Berit Assarsson (m), Kerstin Bergsman (m) och Martin Nilsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§100 Detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan - beslut om antagande

Dnr. 07/KSM 0741

Ärendebeskrivning

Gudöbroleden trafikeras idag av cirka 17 000 fordon per dygn. Genom att anlägga en cirkulationsplats beräknas trafikflödet förbi Alléplan förbättras samtidigt som ett minskat antal stopp ger mindre luftföroreningar.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 17 mars 2008 – 11 april 2008. Under samrådstiden inkom 9 yttranden samt två efter samrådstidens utgång. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 9 juni – 31 augusti 2008. Under utställningstiden inkom 5 synpunkter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan antas

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Lennart Jönsson (s) och Berit Assarsson (m).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§101 Slutredovisning av åtgärder i plan 2005-2007 samt förslag till ny tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2008-2010

Ärendebeskrivning

I den bifogade slutredovisningen beskrivs hur väl aktiviteter från planen, Ökad delaktighet för personer med funktionshinder. Plan för Tyresö kommun 2005-2007, har genomförts.

Ett förslag till ny plan för perioden 2008-2010 har också tagits fram. Planen har ändrat namn till tillgänglighetsplan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av åtgärder i plan 2005-2007 noteras

- Tillgänglighetsplanen för 2008-2010 antas

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttranden i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Bengt Bergström (c), Inger Gemicioglu (v), Susann Ronström (s), Marie Åkesdotter (mp), Berit Assarsson (m), Margareta Ternstedt (fp) och Peter Bylund (mp).

Yrkande

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar återremiss av ärendet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Särskilda yttranden

Susann Ronström (s-gruppen) hänvisar till yttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

________

§102 Förslag om ökade insatser för fastighetsunderhåll hösten 2008

Dnr. 07/KS 081 041

Ärendebeskrivning

Enligt delårsbokslutet per den 31 augusti 2008 beräknas kommunens resultat för hela året komma uppgå till 55,2 miljoner kronor, vilket är 22,0 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet. Med anledning av detta kan tio miljoner kronor av årets prognosticerade resultat användas till ökat fastighetsunderhåll på bl a kommunens skolbyggnader under hösten.

Av bifogad sammanställning framgår vilka planerade underhållsåtgärder som enligt tekniska kontoret är mest angelägna att tidigarelägga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i 2008 års driftbudget bevilja ett tilläggsanslag på tio miljoner kronor för utökat fastighetsunderhåll enligt redovisat förslag

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (m), och Martin Nilsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§103 Nya namn på valdistrikt

Dnr. 08/KS 180 111

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har påtalat att kommunens namn på valdistrikten inte är tillräckligt beskrivande. Med anledning av detta har stadsbyggnadskontoret tagit fram förslag på nya namn för valdistrikten.

Det förslag som redovisas först i bilagan är stadsbyggnadskontorets slutliga förslag, detta förslag bygger på Länsstyrelsens riktlinjer men är något justerat efter Tyresös förhållanden. Därpå följer beskrivning av hur namnsättningen skulle se ut om Lansstyrelsens förslag följdes exakt samt vilka områden som ingår i distrikten.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i valnämnden 08-09-23.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag på nya namn till valdistrikt fastställs

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Margareta Ternstedt (fp).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§104 Anställning av politiska sekreterare i Tyresö kommun

Dnr. 08/KS 187 023

Ärendebeskrivning

För att renodla arbetsuppgifter och få en klar skiljelinje mellan politiska frågor och tjänstemännens arbetsuppgifter föreslås att politiska sekreterare (nedan pol sek) anställs med placering på kansli- och personalkontoret.

En tjänst på heltid som pol sek tillsätts till stöd för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna under tiden 1 november 2008 tom 31 december 2010. Kostnaden för en pol sek beräknas till cirka 500 000 kronor per år. Beräkningen bygger på den förväntade lönekostnaden. Övriga partier representerade i fullmäktige ges motsvarande möjlighet i proportion till antalet mandat i fullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med stöd av 4 kap 30-32 §§ Kommunallagen (1991:900) anställs för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna från och med den 1 november 2008 till och med den 31 december 2010 en gemensam heltidsanställd politisk sekreterare till en högsta kostnad av 500 000 kr/år

- Under samma period får Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet möjlighet att anställa politisk/a sekreterare till en sammanlagd kostnad motsvarande högst 70 % av kostnaden enligt p. 1

- Kostnaden för anställningar enligt p. 1 och 2 ovan finansieras inom ramen för de medel som disponeras av kommunstyrelseförvaltningen

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Elisabet Hedlund (v), Peter Bylund (mp), Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s) och Hans Lindberg (m).


Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Röstförklaring

Inger Gemicioglu (v-gruppen) avger röstförklaring (bilaga).

_______

§105 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2009

Dnr. 08/KS 188 101

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samråd med ekonomikontoret tagit fram förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2009.

Kommunstyrelsen (tisdagar) Kommunfullmäktige (torsdagar)

3 februari 19 februari

24 februari 19 mars

31 mars 16 april

28 april 14 maj

26 maj 11 juni

16 juni -

25 augusti 10 september

29 september 15 oktober

27 oktober (budget) 19 november (budget)

24 november 10 december

15 december (reserv) -

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 18:00 (kommunfullmäktige 19 november inleds dock kl. 15:00).

Kommunstyrelsens beslut

- Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2009 antas enligt förslaget nedan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2009 antas enligt förslaget nedan.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§106 Vårdnadsbidrag

Dnr. 08/KS 163 053

Ärendebeskrivning

Riksdagen fattade den 21 maj 2008 beslut om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Underlag för beslutet finns i proposition 2007/08:91, Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform. Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag träder i kraft den 1 juli 2008. Tyresö kommun har idag en egen lösning, dagbarnvårdare åt eget barn.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att kommunalt vårdnadsbidrag enligt ny lagstiftning införs i Tyresö kommun från den 1 januari 2009. För de familjer som finns i systemet och som vars barn vid införandet har fyllt tre år. Föreslås en övergångslösning. Dessa behåller det gamla systemet tills barnen börjar i förskoleklass, förutsatt att de inte utnyttjar barnomsorg. Under perioden fram till införandet av vårdnadsbidrag tillämpas nuvarande modell och familjer som träder in i systemet informeras om vilka förändringar som kommer att genomföras från årsskiftet. Sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare åt eget barn blir den 31 oktober 2008.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-06-17 och i kommunstyrelsen 2008-08-26. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-09-11 § 90 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Ordförandeutlåtande

Införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag utgör en av grundstenarna i Allianspartiernas familjepolitik. Vi har full respekt för att alla inte har samma åsikt i sakfrågan rörande vårdnadsbidrag, men det finns nu efter riksdagsbeslutet nya möjligheter att genomföra en sådan reform i Tyresö kommun.

I beslutet rörande återremiss anmäldes fem frågor för ytterligare beredning som jag kommenterar var för sig i det följande.

1. Legaliteten i att bibehålla modellen med dagbarnvårdare för eget barn

Från Alliansens sida vill vi utifrån ett brukarperspektiv göra övergången från vårt nuvarande system till det generella systemet för vårdnadsbidrag som godkänts av riksdagen så mjuk som möjligt.

I övrigt hänvisar jag till den bilaga som har tagits fram av barn- och utbildningsförvaltningen beträffande likställighetsprincipen.

2. Ekonomiska konsekvenser

I barn- och utbildningsförvaltningens handlingar inför beslutet fanns ett antal beräkningar byggda på olika antaganden. Då vårdnadsbidrag i denna form inte funnits före halvårsskiftet, och de kommuner som hittills infört bidraget inte tillämpat halv ersättning, finns inte några konsekvenser från andra kommuner att jämföra med. Utifrån de beräkningar som gjorts kan var och en göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna utifrån olika antaganden. Vad det verkliga utfallet blir går inte att prognosticera i förväg.

Grunden för de beräkningar som gjorts och som bifogats till fullmäktige är följande:

- Barn som idag saknar omsorg, och vars föräldrar söker helt vårdnadsbidrag, innebär en kostnad för kommunen på 3000 kronor per månad och barn. I augusti fanns cirka 300 barn i åldern 1-3 år utan omsorg i kommunen. Samtliga dessa familjer lär dock varken vilja stanna hemma med vårdnadsbidrag efter årsskiftet eller uppfylla kraven för att få vårdnadsbidrag, och antalet har därför minskats i beräkningarna.

- Barn som idag finns i kommunalt finansierad barnomsorg, vars föräldrar säger upp placeringen och i stället väljer helt vårdnadsbidrag innebär en besparing för kommunen på sikt. Eftersom det tar tid att anpassa verksamheterma, kommer det dock att ta viss tid innan besparingen kommer att synas.

- Barn som idag finns i kommunalt finansierad barnomsorg, vars föräldrar väljer att utnyttja möjligheten till max 20 timmars barnomsorg och halvt vårdnadsbidrag, innebär förmodligen en kostnad för kommunen. Omsorgstiden i barnomsorgen minskar, men då barnen ändå finns i verksamheten på deltid kommer även fortsättningsvis lokaler och personal att krävas. Hur stora besparingar som kan göras i verksamheterna på längre sikt beror på hur väl verksamheterna lyckas anpassa deltidsbarnens tider och sin verksamhet.

- Barn mellan ett och tre år som idag finns i Tyresömodellen dagbarnvårdare för eget barn, och som övergår till helt vårdnadsbidrag, innebär en liten besparing för kommunen, då ersättningen idag ligger på 4326 kronor per barn, att jämföra med vårdnadsbidraget på 3000 kronor.

3. Effekter för jämställdhet

Vi lämnar över ansvaret till föräldrarna att avgöra vem som ska utnyttja vårdnadsbidraget. I de flesta fall kommer föräldrarna att mellan sig besluta vem som utnyttjar bidraget. I andra fall kommer man att använda bidraget för att anlita någon utomstående. Liksom familjepolitiken i övrigt överlämnas ansvaret till familjen själv att besluta vem ska vara hemma.

4. Effekter för integration och arbetskraftsdeltagande

Allianspartierna ser vårdnadsbidraget som ett led i en valfrihetsreform som ger familjer möjlighet att välja. Visserligen innebär den ekonomiska nivån på bidraget begränsningar. För många familjer kommer vårdnadsbidraget dock att ge nya möjligheter att välja hur man vill organisera sitt liv. Det kan vara den marginal som gör andra val möjliga. De ekonomiska incitamenten för att avstå från eller utnyttja bidraget är likartat oavsett vilken bakgrund familjen har. En utvecklad familjepolitik som ger föräldrarna mer tid till sina barn tror jag välkomnas av de flesta familjer.

5. Effekterna för barns språkinlärning

Föräldrarna är självklart de viktigaste personerna för ett barns språkinlärning och utveckling under barnets första tre år, så långt som vårdnadsbidraget sträcker sig. Genom att även införa möjligheten till halvt vårdnadsbidrag väljer Alliansen dessutom att underlätta för de föräldrar som både vill ha mer tid för sitt barn och utnyttja förskolan med den pedagogiskt utbildade personalens kompetens inom exempelvis språkutveckling.

Att göra en utförligare analys av vilka effekter på språkinlärningen bidraget skulle ha för de barn vars föräldrar utnyttjar vårdnadsbidraget förutsätter vetenskaplig kompetens och resurser som Tyresö kommun saknar. Det är en uppgift för forskningen.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa vårdnadsbidrag enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar avslag till att-satserna 1, 2, 3, 4 och 7

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att införa kommunalt vårdnadsbidrag från den 1 januari 2009

- Att vårdnadsbidraget finansieras inom ram

- Att ansökan om vårdnadsbidrag kan göras från och med den 1 december 2008

- Att vårdnadsbidraget ska uppgå till 3000 kronor per barn och månad för heltid och 1500 kronor per barn och månad för halvtidsersättning

- Att modellen med dagbarnvårdare för eget barn avskaffas från den 1 januari 2009

- Att sista dagen att ansöka om att bli dagbarnvårdare för eget barn blir den 31 oktober

- Att de dagbarnvårdare för eget barn vars barn har fyllt tre år vid årsskiftet och inte utnyttjar förskola behåller sitt tillstånd till dess barnet börjar förskola eller förskoleklass

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande och Inger Gemicioglu (v) hänvisar till det ersättaryttrande som lämnades i kommunstyrelsen 2008-08-26.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkanden.


Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Leif Kennerberg (kd), Mats Fält (m), Marita Bertilsson (s), Martin Nilsson (s), Sara Albornoz (s), Inger Gemicioglu (v), Marie Åkesdotter (mp), Berit Assarsson (m), Lilian Edberg (m), Marie Linder (s), Elisabet Hedlund (v), Martin Huusman (m), Jerry Svensson (s), Anna SteeleKarlström (fp) och Dick Bengtsson (m).

Yrkanden

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar avslag till att-satserna 1, 2, 3, 4 och 7. Yrkandet biträds av miljöpartiet och vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

________

§107 Motion om att utveckla hemsidan

Dnr. 2007/KS 025 008

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion om att utveckla kommunens hemsida.

I motionen föreslås att:

- kommunen informerar om den aktuella ekonomiska situationen, gällande skulder och pensionsåtaganden

- kommunen lägger in heltäckande information om arvoden för kommunala förtroendeuppdrag som exempelvis Stockholms stad och Stockholms läns landsting gör, samt lägger in uppgifter om ekonomiskt stöd till partierna

- att kommunen förbättrar möjligheterna för medborgarna att kvalitetsgranska, och jämföra de val av tjänster som kommunen tillhandahåller

- att kommunen håller hemsidan levande, aktuell och uppdaterad

Ärendets beredning

Yttrande över motionen har lämnats av kommunchefens stab.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 2 och 3 bifalls och i övrigt anses motionen besvarad

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Mats Fält (m).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§108 Motion om rätt till plats på förskolan för syskon till nyfödda tvillingar

Dnr. 08/KS 072 711

Ärendebeskrivning

Alfonso Morales (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om rätt till plats på förskolan för syskon till nyfödda tvillingar.

I motionen föreslås att:

- det skrivs in i reglerna att alla föräldrar med nyfödda tvillingar (eller fler) ges möjlighet att ha sitt äldre barn på heltid under sex veckor efter det att de nya familjemedlemmarna kommit hem

- kommunen skriver in i reglerna att alla föräldrar med nyfödda tvillingar (eller fler) ges möjlighet att ha det äldre barnet på förskolan upp till 30 timmar per vecka under föräldraledighetstiden

Efter att socialförvaltningen lämnade sitt yttrande angående motionen beslutade kommunfullmäktige 2008-06-12 § 67, Nya tillämpningsregler för förskoletaxa och skolbarnomsorgstaxa, om en utökning av omsorgstiden inom förskolan från 15 timmar till 20 timmar per vecka. Utökningen gjordes eftersom det fanns starka önskemål från föräldrar och man tidigare beviljat ett stort antal dispenser med begäran om utökad tid.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2008-06-04.

Ordförandeförslag

Att den första att-satsen bifalls och att den andra att-satsen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till båda att-satserna.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-sats ett bifalls

- Att-sats två avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till Marita Bertilssons (s-gruppen) reservation från ärendets behandling i barn- och utbildningsnämnden (se bilagor)

Ersättaryttranden i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) hänvisar till sitt yttrande från ärendets behandling i barn- och utbildningsnämnden (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Alfons Morales (s), Mats Fält (m), Marita Bertilsson (s), Inger Gemicioglu (v) och Peter Bylund (mp).

Yrkanden

Alfonso Morales (s-gruppen) yrkar bifall till motionen i dess helhet. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Alfonso Morales (s-gruppen) reserverar sig med hänvisning till skriftlig reservation i barn- och utbildningsnämnden.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i barn- och utbildningsnämnden.

Peter Bylund (mp-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§109 Motion om att öka kommuninvånarnas inflytande

Dnr. 06/KS 104 101

Ärendebeskrivning

Ann Sandin-Lindgren (s), Peter Bylund (mp) och Gunilla Andersson (v) har lämnat in en motion med förslag om att öka kommuninvånarnas inflytande.

I motionen föreslås att:

- att Tyresö kommun studerar hur Sigtuna har lyckats i sin demokratisatsning

- att Tyresö kommun genomför s.k. rådslag enligt Sigtuna-modellen i konkreta ärenden där det finns tydliga enkla alternativ där medborgarnas synpunkter kan bli avgörande

Ärendets beredning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett yttrande angående motionens frågeställningar. Tjänsteskrivelsen angående medborgarpaneler i Tyresö kommun bifogas svaret. Kommunchefen har även besökt Sigtuna kommun för att studera deras demokratisatsning. Vidare kommer också Tyresö kommuns demokratiberedning besöka Sigtuna för att studera hur de arbetar med demokratiutveckling.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla den första att-satsen och avslå den andra att-satsen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att båda att-satserna bifalls

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Första att-satsen bifalls

- Andra att-satsen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) om de hade haft rösträtt hade yrkat bifall till båda att-satserna.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp), Elisabet Hedlund (v), Fredrik Saweståhl (m), Martin Nilsson (s), Marie Åkesdotter (mp), Sara Albornoz (s) och Mats Fält (m).

Yrkanden

Peter Bylund (mp) yrkar bifall till hela motionen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och socialdemokraterna.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Peter Bylund (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) reserverar sig med hänvisning till yrkandet.

________

§110 Motion om att öka valdeltagandet i Tyresö kommun

Dnr. 07/KS 167 111

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion med förslag för att öka valdeltagandet i Tyresö kommun.

I motionen föreslås att:

- att kommunen ska arbeta för ett höjt valdeltagande i de distrikt med lägst valdeltagande, bl.a. genom att möjliggöra förtidsröstning i lokaler i närområdet, vilka inrättas till valet i Europaparlamentet 2009

Ärendets beredning

Förslag till beslut har utarbetats vid kommunstyrelseförvaltningen. Ärendet behandlades i valnämnden den 23 september.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).


Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

________