Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation om reducerad polisstyrka i Tyresö

3 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation om hur gratis ”läromedel” hanteras i Tyresös skolor

5 Detaljplan för Sjöbacken – beslut om antagande (KS 2009-04-28, § 66)

6 Fördelning av gatukostnader för Sjöbacken – beslut om antagande (KS 2009-04-28, § 67)

7 Ny taxekategori inom barnomsorgen (KS 2009-04-28, § 72)

8 Motion angående handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn (KS 2009-03-31, § 57) *

9 Motion om att Tyresö kommun sätter klimatfrågorna på agendan (KS 2009-03-31, § 55) *

10 Motion om att Tyresö kommun inför ett miljöledningssystem (KS 2009-03-31, § 56) *

11 Motion om handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet (KS 2009-03-31, § 59) *

12 Motion om ”Centrumskolan” framtidens skola i centrum (KS 2009-03-31, § 60) *

13 Motion om att skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna (KS 2009-03-31, § 61) *

14 Motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13 och 17 år (KS 2009-03-31, § 62) *

15 Motion om arkivtjänst i Tyresö kommun (KS 2009-04-28, § 77)

Mötesinformation

 

§51 Motion om inga uppsägningar i skola, förskola, handikapp- och äldreomsorg under 2009 och 2010

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (s), Susanne Ronström (s), Mathias Tegnér (s), Marita Bertilsson (s) och Lennart Jönsson (s) har lämnat in en motion med rubriken inga uppsägningar i skola, förskola, handikapp- och äldreomsorg under 2009 och 2010.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m) och Martin Nilsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

________

§52 Motion om att bli medlem i Biogas öst

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att bli medlem i Biogas öst.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§53 Motion om att minska köttkonsumtionen

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att minska köttkonsumtionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§54 Interpellationer

Dnr. 2009/KS 056 103

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Kjell Andersson (s) om reducerad polisstyrka i Tyresö. I samband därmed yttrar sig Berit Assarssom (m), Kjell Andersson (s) och Martin Nilsson (s).

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Fält (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Marie Åkesdotter (mp) om hur gratis ”läromedel” hanteras i Tyresös skolor. I samband därmed yttrar sig Mats Fält (m), Marie Åkesdotter (mp), Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s) och Hans Lindberg (m).

_________

§55 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2009/KS 014 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger:

Christina Hinnas (m), ledamot av kommunfullmäktige, demokratiberedningen och barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

- Lilian Edberg (m) utses till ersättare i kommunstyrelsen

- Bengt Verlestam (m) utses till förtroendevald revisor och vice ordförande i revisionen i Tyresö kommun samt förtroendevald revisor i Södertörns Brandförsvarsförbund, båda uppdragen från och med den 1 juni 2009

_________

§56 Detaljplan för Sjöbacken - beslut om antagande

Dnr. 07/KSM 1020

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav 2006-11-06 § 26 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan vid Sjöbacken, etapp 9b och 10 i Tyresö Strand med normalt planförfarande.

Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning samt att en byggrätt för sammanbyggda hus införs i planen.

Planen var ute på samråd under tiden 16 januari till och med 27 februari 2008. Under samrådstiden inkom 32 synpunkter.

Planen var utställd för granskning under tiden 17 februari 2009 till och med 17 mars 2009. Under utställningstiden inkom 18 synpunkter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Sjöbacken antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Marie Åkesdotter (mp), Ander Linder (s), Inger Gemicioglu (v), Peter Bylund (mp).

Yrkanden

Berit Assarsson yrkar ändring i detaljplanen, justering av gränsen för prickad mark, enligt korrigerat kartblad (bilaga).

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Marie Åkesdotter (mp) yrkar avslag på detaljplanen.

Yrkandet avslås utan omröstning.


Kommunfullmäktiges beslut

- Detaljplan för Sjöbacken antas med justering av gränsen för prickad mark, enligt korrigerat kartblad (bilaga)

_________

§57 Fördelning av gatukostnader för Sjöbacken - beslut om antagande

Dnr 08/KSM 0238

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Sjöbacken har stadsbyggnadskontoret utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari det anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsförslaget ansluter helt till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Förslaget var ute på samråd under tiden 16 januari – 27 februari 2008. Under samrådstiden inkom 6 synpunkter.

Förslaget var utställt för granskning under tiden 17 februari till och med 17 mars 2009. Under utställningstiden inkom 2 synpunkter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för Sjöbacken antas

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

______

§58 Ny taxekategori inom barnomsorgen

Dnr 09/KS 089 051

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2009 införde Tyresö kommun rätten till kommunalt vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år. Vårdnadshavare kan söka helt vårdnadsbidrag, om barnet inte utnyttjar någon plats i förskoleverksamhet, eller halvt vårdnadsbidrag, om barnet går maximalt 20 timmar per vecka i förskoleverksamhet. Vårdnadshavare som beviljats halvt vårdnadsbidrag får 1500 kronor per månad i bidrag.

Familjer som beviljats halvt vårdnadsbidrag får utnyttja barnomsorg 20 timmar per vecka och betalar halv barnomsorgsavgift. Ersättning och nyttjanderegler är desamma som för barn till föräldralediga och arbetslösa. För att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna debitera halv avgift på ett korrekt sätt, behöver tillämpningsföreskrifterna kompletteras. Den nya lydelsen förslås bli:

För barn till föräldralediga, arbetslösa och barn i familjer som beviljats halvt vårdnadsbidrag, med högst 20 timmars omsorgstid per vecka.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2009-03-25.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att kommunfullmäktige godkänner tillägg i tillämpningsföreskrifterna för förskoletaxa enligt förslag från barn- och utbildningsnämnden

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Martin Nilsson (s-gruppen) inte deltar i beslutet samt att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) om de hade haft rösträtt inte hade deltagit i beslutet.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marita Bertilsson (s), Inger Gemicioglu (v) och Peter Bylund (mp).


Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marita Bertilsson (s-gruppen), Inger Gemicioglu (v-gruppen) och Peter Bylund (mp-gruppen) inte deltar i beslutet.

______

§59 Motion angående handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Dnr 08/KS 106 133

Ärendebeskrivning

Sara Albornoz (s) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Ärendets beredning

Motionen berör i första hand skolans område samt de gode männens roll. Med anledning av detta har motionen besvarats av barn- och utbildningsnämnden samt kommunens överförmyndarhandläggare.

Båda remissinstanserna föreslår att motionen avslås i de delar där de är berörda.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Sara Albornoz (s), Fredrik Saweståhl (m), Anna SteeleKarlström (fp),

Inger Gemicioglu (v), Marie Åkesdotter (mp), Martin Nilsson (s), Hans Lindberg (m) och Alfonso Morales (s).

Yrkanden

Inger Gemicioglu (v-gruppen) yrkar i första hand återremiss av motionen för beredning även i socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Yrkandet biträds socialdemokraterna och miljöpartiet.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) yrkar i andra hand bifall till motionen.

Yrkandet om återremiss bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning i enlighet med yrkandet

Särskilt yttrande

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga)

_______

§60 Motion om att Tyresö kommun sätter klimatfrågorna på agendan

Dnr 07/KS 099 403

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Marie Åkesdotter (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska sätta klimatfrågorna på agendan.

I motionen yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen:

- att utarbeta förslag för att minska kommunens växthusgaser

- att kartlägga och utreda kommunens sårbarhet, där plötsliga och oväntade kriser i eko- och samhällssystemet kan utlösas

- att utforma strategier i förberedande och förebyggande syfte, för att kunna mildra kommunens sårbarhet i ett klimat i förändring

- att kommunfullmäktige får en delrapport om arbetet innan sommaren 2007

Ärendets beredning

Ett yttrande angående motionen har tagits fram av tekniska kontoret.

Ordförandeförslag

Att motionen anses besvarad men hänvisning till tekniska kontorets yttrande.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till första att-satsen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (mp), Martin Huusmann (m), Kristjan Vaigur (s), Mats Larsson (fp), Inger Gemicioglu (v), Peter Bylund (mp), Berit Assarsson (m), Elisabet Hedlund (v), Martin Nilsson (s) och Fredrik Saweståhl (m).

Yrkanden

Peter Bylund (mp-gruppen) yrkar i första hand återremiss av ärendet för ytterligare beredning av berörda nämnder. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Peter Bylund (mp-gruppen) yrkar i andra hand bifall till motionens första att-sats. Yrkandet biträds av socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Båda yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Peter Bylund (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

_______

§61 Motion om att Tyresö kommun inför et miljöledningssystem

Dnr 07/KS 096 003

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska införa ett miljöledningssystem.

I motionen yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen:

- att Tyresö kommun utarbetar en övergripande miljöpolicy för sina verksamheter

- att Tyresö kommun inför ett miljöledningssystem för sina verksamheter

- att kommunfullmäktige får en delrapport om arbetet innan årsskiftet 2007-2008

Ärendets beredning

Ett yttrande angående motionen har tagits fram av tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med årsredovisningar lämna fortlöpande rapporter kring arbetet med de gemensamma miljömålen för Södertörn

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (mp) och Martin Huusmann (m).

Yrkanden

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar återremiss av ärendet för ytterligare beredning.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag


Reservationer

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

_______

§62 Motion om handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet

Dnr 08/KS 237 003

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet.

Ärendets beredning

Motionen har besvarats av Maria Hagbom, politisk sekreterare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Kristjan Vaigur (s), Inger Gemicioglu (v), Peter Bylund (mp) och Fredrik Saweståhl (m).

Yrkanden

Kristjan Vaigur (s-gruppen) yrkar att motionen återremitteras för fortsatt beredning och att den då bereds tillsammans med den av vänsterpartiet i oktober 2007 inlämnade motionen angående medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism. Yrkandet biträds av vänsterpartiet, miljöpartiet och moderaterna.

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning i enlighet med yrkandet.

________

§63 Motion om "Centrumskolan" framtidens skola i centrum

Dnr 08/KS 239 611

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion om ”Centrumskolan” – framtidens skola i centrum.

I motionen yrkas:

- att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med andra berörda förvaltningar snabbutreda och redovisa vilka alternativ som kan finnas när det gäller den framtida försörjningen av grundskoleplatser för årskurserna 6-9 i de centrala delarna av tyresö med största möjliga hänsyn till elevers, föräldrars och personalens synpunkter

- att barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om en sådan större verksamhetsförändring som påverkar valmöjligheterna för föräldrar och elever

- att ett program för upprustning av den skola där merparten av undervisningen kommer att förläggas tas fram

- att frågan om centrumskolornas ingående negativa ekonomiska balans i samband med nystarten regleras av barn- och utbildningsnämnden

Ärendets beredning

Motionen har behandlats av barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag

Motionen anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 1, 3 och 4.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande och att hon hänvisar till sitt yttrande lämnat i barn- och utbildningsnämnden.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (s), Mats Fält (m), Marita Bertilsson (s), Berit Assarsson (m), Inger Gemicioglu (v), Marie Åkesdotter (mp), Jerry Svensson (s) och Martin Huusmann (m).

Yrkanden

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Yrkandet avslogs utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet lämnar gemensam skriftlig reservation (bilaga).

_______

§64 Motion om att skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna

Dnr 09/KS 035 101

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att skapa större möjlighet till demokratisk förankring och insyn för medborgarna.

I motionen yrkas följande:

- att handlingar till kommunfullmäktige-, nämnd- och kommunstyrelsesammanträdena ska vara de förtroendevalda tillhanda senast en vecka före mötena

- att handlingarna ska finnas tillgängliga på hemsidan senast en vecka före mötena

- att de förtroendevalda har minst en vecka på sig att skriva yttranden och reservationer till justering av protokoll.

Ärendets beredning

Ett yttrande angående motionen har tagits fram av kansli och personalkontoret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

_______

§65 Motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13-17 år

Dnr 09/KS 036 770

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna i tyresö har lämnat in en motion om vaccin mot livmoderhalscancer för flickor mellan 13-17 år.

Ärendets beredning

Motionen har besvarats av Maria Hagbom, politisk sekreterare för alliansgruppen.

Ordförandeutlåtande

Jag vill framhålla att kommunerna enligt Socialstyrelsens föreskrifter skall ta på sig ansvaret och tydligen också kostnaden för vaccinering mot livmoderhalscancer för alla flickor i årskurs 5 och 6. Hur detta skall hanteras av kommunerna är idag synnerligen oklart liksom hur finansieringen skall ske. Enligt beräkningar kommer vaccinerings-programmet att kosta Tyresö kommun 800.000 kronor. Finansierings-principen måste gälla enligt den överenskommelse som finns mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Enligt uppgift för SKL förhandlingar med socialdepartementet i frågan. KSL arbetar för länskommunernas räkning tillsammans med Landstinget om en eventuell gemensam upphandling.

Det är ett ganska stort nytt åtagande för kommunerna att genomföra vaccineringsprogrammet och finansieringen är som sagt synnerligen oklar. Att i det läget frivilligt ta på oss att utöka programmet, dessutom på medicinskt vetenskapligt oklara grunder enligt vad som framgår av tjänsteyttrandet, vore synnerligen oklokt. Det borde vidare vara en uppgift för Landstingen att sköta vaccineringar, inte för kommuner. Kommunerna har inte ansvar för sjukvård.

Ordförandeförslag

Motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

________

§66 Motion om arkivtjänst i Tyresö kommun

Dnr 06/KS 143 004

Ärendebeskrivning

I motionen ”Arkivtjänst i Tyresö kommun” tar motionären upp frågor kring det bildmaterial om kommunens utveckling som finns på kommunens förvaltningar, samt behovet av ett föreningsarkiv i kommunen.

Motionären föreslår:

- att Kommunfullmäktige beslutar att det unika bildmaterialet ska gås igenom,

- att ett bildarkiv byggs upp,

- att detta påbörjas den 1 januari 2007 och att erforderliga medel anvisas,

- att kommunen erbjuder föreningslivet arkiveringsmöjligheter och

- att personella resurser också för detta anvisas.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2006-11-06. Nytt yttrande har tagits fram av kansli och personalkontoret.

Ordförandeutlåtande

Jag vill framhålla att vi inom den borgerliga alliansen har samma uppfattning som motionären Ulf Lönnqvist när det gäller vikten av att ta vara på det rika bildmaterial som finns inom kommunen och att även ta ansvar för arkivering av relevant material från föreningslivet. Ett aktuellt exempel är att det om två år är 100 år sedan föregångaren till Trollbäckens Egnahemsförening bildades. I denna förenings material finns mycket intressant och värdefull historik över vår kommun. Vi ser det som ett kommunalt ansvar att värna om bildmaterial och dokument som på olika sätt speglar vår hembygds historia.

När motionen skrev hade kommunen både bristande personella resurser med arkivkunskap och brist på lämpliga arkiveringsutrymmen. Idag har vi bättre personella resurser men fortfarande brist på utrymmen. Jag ser förslaget till beslut som en bra början att nu ta tag i dessa frågor men vill framhålla att det är en början. Nästa steg måste bli att skapa lämpliga arkiveringsutrymmen och rutiner för framtiden.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kulturenheten och kansli- och personalkontoret ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilket arkivmaterial, inkluderat ljud och bild, från föreningarna om Tyresös lokalhistoria som bör prioriteras att tas emot. Eventuellt mottagande av material och lämplig förvaring av materialet avgörs vid förfrågningar i samråd mellan kansli- och personalkontoret och kulturenheten utifrån riktlinjerna.

- Investering i arkivskåp som uppfyller krav enligt Riksarkivets föreskrifter för att förvara det befintliga arkivmaterialet på kulturenheten behandlas i budgetprocessen för 2010.

- Kansli- och personalkontoret ges i uppdrag att inventera omfattningen av bildmaterial om kommunens utveckling som finns på förvaltningarna, och därefter lämna förslag på hur systematisering, dokumentering och arkivering av materialet skulle kunna ske.

- Med hänvisning till yttrandet och förslagen ovan föreslås att motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs