Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-10-15

Sammanträde 2009-10-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Socialnämndens ordförande besvarar en interpellation angående Rehabcenter i Tyresö

4 Ändringar i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda (extra kommunstyrelse 2009-10-15). Handlingar i ärendet delas ut vid sammanträdet)

5 Delårsbokslut och helårsprognos för 2009 (KS 2009-09-29, § 126)

6 Reviderat investeringsprogram 2009-2012 (KS 2009-09-29, § 127) *

7 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 2009-2012 (KS 2009-09-29, § 128)

8 Detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand – beslut om antagande (KS 2009-09-29, § 129)

9 Exploateringsavtal för Porträttet (KS 2009-09-29, § 130)

10 Detaljplan för idrott, rekreation och park – beslut om antagande (KS 2009-09-29, § 131)

11 Ändrade andelstal för medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och revidering av förbundsordningen (KS 2009-09-29, § 133)

12 Justering av gränser i valdistrikt inför allmänna val 2010 (KS 2009-09-29, § 135)

13 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2010 (KS 2009-09-29, § 136)

14 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige (KS 2009-09-29, § 137)

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

16 Motion om stopp av köp av buteljerat vatten i kommunens verksamheter (KS 2009-09-29, § 139)

17 Motion om att underlätta för Tyresös småföretag (KS 2009-09-29, § 140)

Mötesinformation

 

§101 Motion angående Världens barn 2010 - något att samlas kring i Tyresö

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion angående Världens barn 2010 - något att samlas kring i Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_________

§102 Motion angående ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion angående ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

__________

§103 Motion angående ett samlat kommunförbund på Södertörn

Ärendebeskrivning

Marie Linder (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion angående ett samlat kommunförbund på Södertörn.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_______

§104 Motion angående en effektivare lokalanvändning

Ärendebeskrivning

Lennart Jönsson (S) och Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion angående en effektivare lokalanvändning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§105 Interpellationer

Dnr. 2009/KS 056 103

Ärendebeskrivning

Socialnämndens ordförande Anna SteeleKarlström (FP) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (MP) angående Rehabcenter i Tyresö. I samband därmed yttrar sig Anna SteeleKarlström (FP), Peter Bylund (MP), Marita Bertilsson (S), Susann Ronström (S), Inger Gemicoglu (V) och Berit Assarsson (M).

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (M) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (MP) angående delvis bifallen om att öka cyklandet. I samband därmed yttrar sig Berit Assarsson (M) och Peter Bylund (MP).

________

§106 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2009/KS 014 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger:

Viktoria Salts (KD), ersättare i Kommunfullmäktige.

Berit Assarsson (M), ledamot och ordförande i Kommunstyrelsen, Överförmyndarnämnden och Krisledningsnämnden samt ombud till förbundsmöte i Kommunförbundet Stockholms län och till Mälardalsrådet. Avsägelserna gäller från 1 november 2009.

Mats Fält (M), ledamot och ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden från och med den 1 november 2009

Fredrik Saweståhl (M), ledamot i Gymnasie- och Arbetsmarknadsnämnden från och med den 1 november 2009.

Mathias Tegnér (S), ledamot och andre vice ordförande i Socialnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

- Fredrik Saweståhl (M), utses till ordförande i Kommunstyrelsen och Överförmyndarnämnden, till ledamot och ordförande i Krisledningsnämnden samt ombud till förbundsmöte i Kommunförbundet Stockholms län och till Mälardalsrådet. Alla uppdrag gäller från och med 1 november 2009.

- Hans Lindberg (M), utses till ledamot och ordförande i Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 november 2009.

- Mathias Tegnér (S), utses till ledamot och andra vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

- Susann Ronström (S), utses till ledamot och andra vice ordförande i Socialnämnden.

- Anton Holmér (M), utses till ersättare i Demokratiberedningen

- Peter Söderlund (MP) utses till ersättare i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

________


§107 Ändringar i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda

Ärendebeskrivning

Följande förändringar i bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda, som bara berör bilaga 1 och 2, föreslås:

Förändringar i bilaga 1:
- Kommunstyrelsens ordförandes arvode sänks från 1,15 till 1,10 av arvodesnivå.

- Kommunalrådsarvode för ordförande i BoU tillika GAN bestäms till 1,0

Förändringar i bilaga 2:

- Arvode införs för ordförande i planberedningen motsvarande 0,2 av årsarvodesbeloppet

- Arvodet för ordförande i GAN avskaffas

- Arvodet för gruppledare i KF (M) avskaffas

- Arvodet för tidigare nedlagda utskottet tas bort

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Föreslagna ändringar i bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda, bilaga 1 och 2, godkänns

- Paragrafen anses omedelbart justerad

Kommunfullmäktiges beslut

- Föreslagna ändringar i bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda, bilaga 1 och 2, godkänns

_______

§108 Delårsbokslut och helårsprognos för 2009

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsbokslut och helårsprognos. Rapporten omfattar resultaten för perioden januari – augusti 2009 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut för 2009 godkänns

- Redovisning av helårsprognos godkänns

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (M), Jerry Svensson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Martin Nilsson (S).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________


§109 Reviderat investeringsprogram 2009 - 2012

Ärendebeskrivning

Förslaget till reviderat investeringsprogram uppgår till netto 268,8 miljoner för 2009. Motsvarande summa för 2010, 2011 och 2012 är 139,7 miljoner, 180,2 miljoner och 35,7 miljoner.

Vid en resultatnivå enligt gällande finansiella mål kan årliga investeringsutgifter i storleksordningen 120 miljoner finansieras utan ökad upplåning. Det nu föreslagna investeringsprogrammet kommer därför att medföra nyupplåning.

Ordförandeförslag

Att investeringsprogrammet revideras enligt förslag..

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar följande:

- Att för 2010 anslå 13 miljoner kronor för upprustning av inre och yttre miljö vid Centrumskolan

- Att för övriga förskole- och skolenheter i kommunen anslå 9 miljoner kronor för nödvändig upprustning under 2010

- Att för 2010 anslå 5 miljoner kronor för projektering och påbörjande av byggandet av ett nytt äldreboende

- Att för 2010 och 2011 anslå vardera 10 miljoner kronor för att bygga ett tredje körfält på Tyresövägen fram till Kringelkroken

- Att för 2010 och 2011 anslå vardera 3 miljoner kronor för trygghetsskapande och stadsmiljöförbättrande åtgärder

- Att för 2011 anslå 5 miljoner kronor till utveckling av centrumområdet med betoning på barn och ungdomars lek, spontanidrott och fritid

- Att höja anslaget till energieffektivisering med 2 miljoner kronor vardera under 2010 och 2011

- Att anslå 1,5 miljoner kronor till projektet effektivare lokalanvändning under 2010

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen har avslagit dessa.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsprogrammet revideras enligt förslag

Jäv i kommunstyrelsen

Hans Lindberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt ej hade deltagit i beslutet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (M), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V), Anna SteeleKarlström, (FP), Kristjan Vaigur (S), Dick Bengtson (M), Anders Linder (S), Peter Bylund (MP), Fredrik Saweståhl (M), Mats Larsson (FP) och Martin Huusmann (M).

Yrkanden

Kristjan Vaigur (S-gruppen) yrkar följande:

- Att för 2010 anslå 13 miljoner kronor för upprustning av inre och yttre miljö vid Centrumskolan

- Att för övriga förskole- och skolenheter i kommunen anslå 9 miljoner kronor för nödvändig upprustning under 2010

- Att för 2010 anslå 5 miljoner kronor för projektering och påbörjande av byggandet av ett nytt äldreboende

- Att för 2010 och 2011 anslå vardera 10 miljoner kronor för att bygga ett tredje körfält på Tyresövägen fram till Kringelkroken

- Att för 2010 och 2011 anslå vardera 3 miljoner kronor för trygghetsskapande och stadsmiljöförbättrande åtgärder

- Att för 2011 anslå 5 miljoner kronor till utveckling av centrumområdet med betoning på barn och ungdomars lek, spontanidrott och fritid

- Att höja anslaget till energieffektivisering med 2 miljoner kronor vardera under 2010 och 2011

Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Peter Bylund (MP-gruppen) yrkar återremiss av förslaget och att det ombereds med ambitionen att sänka investeringsprogrammet med 5 procent 2010 och 10 procent 2011.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Jäv

Hans Lindberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Reservationer

Kristjan Vaigur (S-gruppen) reserverar sig med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (V-gruppen) lämnar skriftlig reservation.

Peter Bylund (MP-gruppen) lämnar skriftlig reservation samt anmäler att miljöpartiet inte deltar i beslutet.

_________

§110 Detaljplan för bostäder i kv Porträttet, Tyresö strand - beslut om antagande

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadskontoret fick den 5 maj 2007 i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan på fastigheterna Tyresö 1:481 – 483 samt del av Tyresö 1:544. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Planen syftar till att skapa möjlighet att bygga bostäder i ett centrumnära läge med bra kommunikationer.

Förslaget var ute på samråd under tiden 17 september – 9 oktober 2008. Under samrådstiden inkom 12 synpunkter.

Förslaget var utställt under tiden 12 januari – 2 februari 2009. Under utställningstiden inkom 7 synpunkter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för bostäder i kv Porträttet – antas

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (M), Marie Åkesdotter (MP), Elisabet Hedlund (V) och Martin Nilsson (S).

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) yrkar återremiss av förslaget för beredning i enlighet med vad miljöpartiet framfört i ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________


§111 Exploateringsavtal för porträttet

Ärendebeskrivning

Avtal om exploatering av Porträttet i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Avtalet redovisas i bilaga.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att exploateringsavtalet återremitteras med inriktning att området ska rymma seniorlägenheter och att motsvarande cirka en tredjedel ska upplåtas i form av hyresrätter. Exploateringsavtalet bör även rymma krav på energisparande passivhus.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Exploateringsavtal för Porträttet godkänns

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (M), Kristjan Vaigur (S), Marie Åkesdotter (MP) och Elisabet Hedlund (V).

Yrkanden

Kristjan Vaigur (S-gruppen) yrkar ändring i exploateringsavtalet, att området ska rymma seniorlägenheter och att motsvarande cirka en tredjedel ska upplåtas i form av hyresrätter. Exploateringsavtalet bör även rymma krav på energisparande passivhus.

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) yrkar återremiss av förslaget för beredning i enlighet med vad miljöpartiet framfört i ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Elisabet Hedlund (V-gruppen) yrkar att exploateringsavtalet återremitteras med inriktning att området ska rymma seniorlägenheter och att motsvarande cirka en tredjedel ska upplåtas i form av hyresrätter. Exploateringsavtalet bör även rymma krav på energisparande passivhus.

Beslutsgång

Yrkandena om återremiss avslås utan omröstning.

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit socialdemokraternas ändringsyrkande.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 21 nej och en frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit ändringsyrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§112 Detaljplan för idrott, rekreation och park - beslut om antagande

Ärendebeskrivning

Det aktuella planområdet ligger i Tyresö Strand, öster om Strandtorget och Strandskolan, väster om Tyresö skola och norr om Tyresövägen.

Planen syftar till att göra det möjligt att anlägga en fullstor fotbollsplan och platser för idrott och fysisk aktivitet både för skolornas, föreningarnas och enskilda personers behov. Dessutom gör planen det möjligt att det öppna landskapet tillgängliggörs för rekreation, samtidigt som odlingslandskapets estetiska värden bevaras.

Planen har varit ute på samråd under tiden 5 juni – 19 september 2008. Under samrådstiden inkom 11 yttranden.

Planen var utställd under tiden 12 juni – 21 augusti 2009. Under utställningstiden inkom 9 synpunkter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Idrott, rekreation och park antas

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§113 Ändrade andelstal för medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och revidering av förbundsordningen

Ärendebeskrivning

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bildades 2008 av kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Kommunerna har till förbundet överlåtit myndighetsutövningen inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet. Förbundet skall verka för hög effektivitet, kvalitet och säkerhet i sina verksamheter och genom samordning också ansvara för hög kostnadseffektivitet.

När förbundet bildades bestämdes kommunernas andelar i förbundets tillgångar och skulder till

- Haninge kommun 47,1 %

- Nynäshamns kommun 23,3 %

- Tyresö kommun 29,6 %

Kommunalförbundet skall enligt 10 § 2 st i gällande förbundsordning ”utreda kostnads- fördelningen mellan medlemskommunerna så att denna kommer att vila på en mer rättvis och skälig grund. Kommunerna skall före utgången av år 2009 ha fattat beslut om ändring av förbundsordningen i berört avseende. Ny kostnadsfördelning skall gälla fr o m år 2010.”

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ska ha den lydelse som framgår av bilaga

- Förbundsordningen ska gälla från och med den 1 januari 2010

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§114 Justering av gränser i valdistrikt inför allmänna valen 2010

Ärendebeskrivning

Inför de allmänna valen 2010 har valnämnden i samråd med Stadsbyggnadskontoret gjort en översyn av befintliga valdistrikt och de båda valkretsarna. Antal röstberättigade per valdistrikt den 1 mars 2009 framgår av bifogade förteckning.

Översynen har omfattat en genomgång av storleken på valdistrikten, vad gäller antalet röstberättigade. Detta föranleder denna gång ingen revidering.

Översynen har även föranletts av synpunkter som inkommit i samband med valet till Europaparlamentet, framförallt vad gäller avstånd till vallokalerna. Synpunkterna gällde framförallt valdistrikt 11 och 12. För att få en bättre geografisk indelning föreslås en ny gränsdragning mellan 11 och 12 med Kalvfjärden som gräns mellan distrikten. Denna justering har föranlett smärre justeringar i förhållande till nr 9 och 10 för att skapa jämnare fördelning av röstberättigade mellan distrikten.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett nytt förslag till distriktsindelning.

Ändringarna framgår av bifogade kartor som visar indelningen vid senaste valet och det nya förslaget från Stadsbyggnadskontoret.

Ärendets beredning

Ärendet behandlas i valnämnden 2009-09-23.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Valdistriktsindelningen justeras i enlighet med förslaget från Valnämnden

- Namnen på valdistrikten justeras utifrån de nya indelningarna

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________


§115 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2010

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samråd med ekonomikontoret tagit fram förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2010.

Kommunstyrelsen (tisdagar) Kommunfullmäktige (torsdagar)

2 februari 18 februari

23 februari 25 mars

30 mars 15 april

27 april 20 maj

25 maj 17 juni

15 juni -

31 augusti 16 september

28 september 14 oktober

26 oktober (budget) 18 november (budget)

30 november 9 december

21 december (reserv) -

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 18:00 (kommunfullmäktige 18 november inleds dock kl. 15:00).

Kommunstyrelsens beslut

- Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2010 antas enligt förslaget nedan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2010 antas enligt förslaget nedan.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Jerry Svensson (S).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________


§116 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Kansli och personalkontoret har gjort en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning. Den nuvarande arbetsordningen antogs av kommunfullmäktige 1991 och har reviderats 1997. Arbetsordningen följer till stora delar rekommendationer på innehåll från Sveriges Kommuner och Landsting. I bilaga beskrivs de föreslagna förändringarna i arbetsordningen. Utöver dessa redovisade förändringar har vissa språkliga korrigeringar gjorts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Linder (S).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§117 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL (socialtjänstlagen) samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funtionshindrade)

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska enligt beslut informera kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. I bilaga redovisar socialnämnden i avidentifierad form beslut som inte verkställts inom tre månader.

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras

_________


§118 Motion om stopp av köp av buteljerat vatten i kommunens verksamheter

Ärendebeskrivning

Lilian Nylinder (MP), Johan Rydén (MP) och Marie Åksedotter (MP) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun inför inköpsstopp för buteljerat vatten.

Ärendets beredning

Ett yttrande har sammanställts av upphandlingsenheten i samråd med tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls

- En inköpspolicy tas fram enligt förslag

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Lilian Nylinder (MP), Mats Larsson (FP), Marie Åkesdotter (MP), Susann Ronström (S) och Peter Bylund (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§119 Motion om att underlätta för Tyresös småföretag

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Alfonso Morales (S) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska underlätta för småföretag genom att försöka korta betalningstiderna.

Ärendets beredning

Yttrande har tagits fram av upphandlingsenheten.

Yrkande i kommunstyrelsen

Mathias Tegnér (S-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Mathias Tegnér (S-gruppen) reserverar sig mote beslutet till förmån för eget yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mathias Tegnér (S) och Hans Lindberg (M).

Yrkande

Mathias Tegnér (S-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag