Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-12-10

Sammanträde 2009-12-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående funktionsanpassningen av den nya föreningsgården

3 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående vad som händer med motioner som oppositionen lagt

4 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation om organiserandet av vaccination av skolbarn

6 Tecknande av borgen i samband med upphandling av simhallstjänster i ny badanläggning (KS 2009-10-27, § 150)

7 Reviderad förbundsordning för Södertörns Brandförsvarsförbund med anledning av att Nacka kommun blir medlem (KS 2009-11-24, § 170)

8 Ändring av lokal ordningsföreskrift för avfyring av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i Tyresö kommun (KS 2009-11-24, § 171)

9 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel (KS 2009-11-24, § 172)

10 Samverkan inom överförmyndarverksamheten mellan kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn och Tyresö, förslag till avtal om gemensam nämnd samt förslag till reglemente för gemensam nämnd (KS 2009-11-24, § 175)

11 Motion angående handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn (KS 2009-10-27, § 155)

12 Motion om att göra Tyresö till Fairtade City (KS 2009-10-27, § 156)

13 Motion om inga uppsägningar i skola, förskola, handikappomsorg och äldreomsorg under 2009 och 2010 (KS 2009-10-27, § 157)

14 Motion angående ett samlat kommunförbund på Södertörn (KS 2009-11-24, § 182)

15 Motion om ungdomsfullmäktige (KS 2009-11-24, § 183)

16 Motion om att vara ung i Tyresö (KS 2009-11-24, § 184)

17 Motion; Världens barn 2010 – något att samlas kring i Tyresö (KS 2009-11-24, § 185)

18 Motion om att utveckla kommunens företag, Tyresö näringslivs AB m.m. (KS 2009-11-24, § 186)

19 Motion om kommunal upphandling för hållbar utveckling med socialt ansvar (KS 2009-11-24, § 187)

20 Motion om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun (KS 2009-11-24, § 188)

21 Motion om att Tyresö kommun utarbetar och antar en klimatstrategi för minskade utsläpp av växthusgaser (KS 2009-11-24, § 189)

22 Motion om en klimatkampanj i Tyresö kommun (KS 2009-11-24, § 190)

Mötesinformation

 

§126 Motion angående utbildningskrav inom barnomsorgen

Ärendebeskrivning

Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion angående utbildningskrav inom barnomsorgen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§127 Motion angående Centrumskolans framtid

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Kristjan Vaigur (S) har lämnat in en motion angående Centrumskolans framtid.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_______

§128 Interpellationer

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Hans Lindberg (M) besvarar muntligen en interpellation (bilaga) från Mathias Tegnér (S) angående Forellskolans framtid. Vidare yttrar sig interpellanten, Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Berit Assarsson (M), Marie Linder (S), Inger Gemicioglu (V), Anders Linder (S) och Jerry Svensson (S).

Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande angående funktionsanpassningen av den nya föreningsgården.

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande angående vad som händer med angelägna (klimat)motioner som oppositionen lagt.

Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande om organiserandet av vaccination av skolbarn.

Elisabet Hedlund (V) har lämnat in en interpellation (bilaga) till socialnämndens ordförande om Tyresö kommuns hemtjänst och lagen om valfrihetssystem (LOV).

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

________

§129 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger:

Susann Ronström (S), ledamot och 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelsen

- Therése Wisén utses till ledamot och 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

- Sarah Heidenborg, Lupingränd 27, 135 37 Tyresö utses till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

________


§130 Tecknande av borgen i samband med upphandling av simhallstjänster i ny badanläggning

Dnr 07/KS 158 069

Ärendebeskrivning

Kommunen har efter genomgången upphandlingsprocess tagit fram ett förslag till avtal angående byggnation och drift av en ny badanläggning i Tyresö kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunen tecknar borgen för lån på högst 140 miljoner kronor som simhallsbolaget tar upp för att finansiera en ny badanläggning enligt vad som föreslås i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat koncessionsavtal godkänns under förutsättning att avtalet justeras dels avseende § 19 som reglerar sekretess så att avtalet blir offentligt i sin helhet och dels avseende § 26 som reglerar borgensåtagandet så att det framgår att borgen (och därmed de externa lånen) minskar i takt med att anläggningens värde minskar

- Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas att underteckna koncessionsavtal avseende projektering, byggnation, finansiering och drift av badanläggning i huvudsaklig överensstämmelse med bilagda avtal

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Peter Bylund (MP), Hans Lindberg (M), Elisabet Hedlund (V) och Mats Larsson (FP).


Yrkanden

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra avslag på kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Yrkandena avslås utan omröstning..

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) och Inger Gemicioglu (V-gruppen) lämnar skriftliga reservationer (bilagor).

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga)

________

§131 Reviderad förbundsordning för Södertörns Brandförsvarsförbund med anledning av att Nacka kommun blir medlem

Ärendebeskrivning

Nacka kommuns medlemskap i Södertörns brandförsvarsförbund har behandlats i direktionen under 2008 och 2009. Med anledning av detta har direktionen beslutat att hemställa hos medlemskommunerna att godkänna reviderad förbundsordning som ska gälla från och med den 1 januari 2010.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Föreslagna förändringar i förbundsordningen godkänns och ska gälla från och med den 1 januari 2010

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§132 Ändring av lokal ordningsföreskrift för avfyring av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i Tyresö kommun

Ärendebeskrivning

I Tyresös nuvarande lokala ordningsföreskrift räknas upp platser där det inte är tillåtet att avfyra fyrverkerier. Därmed kan föreskriften tolkas som att det är tillåtet att avfyra pyrotekniska varor på alla andra platser än de som just specificeras. Enligt lagstiftningen är det aldrig tillåtet att avfyra fyrverkerier i tätbebyggda områden utan tillstånd från polismyndigheten. De enda undantagen då man inte behöver ansöka om tillstånd avser nyårs-, påsk- och valborgsmässoafton.

Ett förtydligande och en korrigering av den lokala ordningsföreskriften rörande avfyrning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i Tyresö kommun är därför nödvändig.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Föreslagna förändringar i Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrift antas

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§133 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 26 maj 2009 att föreslå höjningar av ett antal av kommunens taxor och avgifter. Förvaltningen fick uppdrag att snarast lägga fram förslag om övriga taxor.

Ett förslag till en ny gemensam taxa för kommunens arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om detaljhandel med nikotinläkemedel behandlades av kommunstyrelsen 29 september 2009, § 128. på grund av att lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel upphör den 1 november 2009 och ersätts av en lag om handel med vissa receptfria läkemedel har ett ändrat förslag till taxa nu tagits fram.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för Tyresö kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs enligt förslag

- Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2010

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§134 Samverkan inom överförmyndarverksamheten mellan kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn och Tyresö, förslag till avtal om gemensam nämnd samt förslag till reglemente för gemensam nämnd

Ärendebeskrivning

I början av 2009 presenterades en rådgivningsrapport avseende eventuell samverkan inom överförmyndarverksamheten på Södertörn. I rapporten, som tagits fram av en extern konsult på uppdrag av Södertörnskommunerna, rekommenderas att kommunerna skapar en samverkansorganisation i form av en gemensam nämnd. Rapporten finns i bilaga 1.

Rapporten har behandlats i de åtta Södertörnskommunerna. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn och Tyresö har tillstyrkt ett fortsatt utredningsarbete enligt de förslag som redovisats.

Haninge kommun har ansvarat för den fortsatta utredningen. Syftet med utredningen har varit att ta fram ett förslag till avtal om gemensam nämnd samt ett förslag till reglemente för nämnden. Styrgrupp för arbetet har kommundirektörerna i de sex nämnda kommunerna varit. Huddinge kommun har ställt en projektledare till förfogande, som tillsammans med en projektgrupp med deltagare från samtliga berörda kommuner har drivit utredningsarbetet.

Arbetet har resulterat i rapporten ”Samverkan inom överförmyndarverksamheten”, daterad den 2 november 2009. Rapporten finns i bilaga 2. De sex kommunerna ska utifrån denna rapport ta slutlig ställning till om man vill bilda en gemensam organisation. Frågan måste avgöras av respektive fullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till avtal om gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten, varigenom Södertörns överförmyndarnämnd inrättas fr o m den 1 januari 2011 godkänns

- Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden godkänns och ska gälla fr o m den 1 januari 2011

- Nuvarande uppdrag för kommunens egen överförmyndarnämnd alternativt överförmyndare ska upphöra fr o m den 1 januari 2011, varvid även nuvarande reglemente för nämnden upphör

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M) och Martin Nilsson (S).

Yrkande

Fredrik Saweståhl m.fl. (M-gruppen) yrkar ändring i förslaget till reglemente, § 6 stycke 2 så att det får följande lydelse: ”Ersättare som inte tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde och har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.”

Yrkandet bifalls utan omröstning

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag med ändring i reglementet, § 6 stycke 2 till följande lydelse: ”Ersättare som inte tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde och har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.”

__________

§135 Motion angående handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Dnr. 08/KS 106 133

Ärendebeskrivning

Sara Albornoz (s) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Ärendets beredning

Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009-04-16 och vid fullmäktiges sammanträde 2009-05-14 beslutades om återremiss.

Motionen hade vid behandlingen i fullmäktige besvarats av barn- och utbildningsnämnden samt kommunens överförmyndarhandläggare.

Motionen har nu också behandlats även av socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).


Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Alfonso Morales (S), Elisabet Hedlund (V), Fredrik Saweståhl (M), Kristjan Vaigur (S), Anna SteeleKarlström (FP), Johan Rydén (MP) och Peter Bylund (MP).

Yrkande

Alfonso Morales m.fl. (S-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§136 Motion om att göra Tyresö till Fairtrade city

Dnr. 08/KS 062 469

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Björn E Stenström (MP) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska bli en Fairtrade City.

Ärendets beredning

Yttrande har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningen.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V), Fredrik Saweståhl (M), Marie Linder (S), Leif Kennerberg (KD), Mathias Tegnér (S), Peter Bylund (MP) och Martin Huusmann (M).

Yrkande

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Beslutsgång

Efter ställda propositoner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marie Åkesdotter m.fl. (MP-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Inger Gemicioglu m.fl. (V-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Marie Linder m.fl. (S-gruppen) reserverar sig med hänvisning till yrkandet

________

§137 Motion om inga uppsägningar i skola, förskola, handikappomsorg och äldreomsorg under 2009 och 2010

Dnr 09/KS 103 023

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S), Susann Ronström (S), Mathias Tegnér (S), Marita Bertilsson (S) och Lennart Jönsson (S) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun inför ett uppsägningsstopp när det gäller pedagogiskt verksam personal inom skolan och förskolan samt personal inom handikapp- och äldreomsorgen under år 2009 och 2010.

Ärendets beredning

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2009-09-23.

Ordförandeutlåtande

Socialdemokraterna föreslår i sin motion från maj månad att kommunfullmäktige skall uttala sitt stöd för ett uppsägningsstopp för pedagogiskt verksam personal inom skolan och förskolan samt personal inom handikapp- och äldreomsorgen under innevarande år och 2010.

De fyra borgerliga partierna i Tyresö har alltid haft som mål att undvika varsel och uppsägningar av personal. Det innebär inte att antalet personal aldrig får minska i den kommunala verksamheten. En sådan ordning är inte seriös och ansvarsfull.

Den kommunala verksamheten måste alltid anpassas till ändrade förutsättningar – demografiska, ekonomiska eller till följd av nya eller ändrade krav på kommunerna från lagstiftare och myndigheter. Oftast har vi behov av mer personal, vilket är naturligt i en växande kommun. Men det kan ibland också finnas behov att minska på personalen. Vi har då alltid valt att anstränga oss till det yttersta för att slippa varsla och säga upp. Det sker genom erbjudande om annan tjänst, omplaceringar och vikariat. Alliansen har varit väldigt framgångsrik med detta arbetssätt.

I goda tider kan man naturligtvis överväga att behålla t ex antalet lärare oförändrat trots minskande antal elever. I sämre ekonomiska tider måste som regel olika åtgärder vidtas för att minska kostnader. Världen drabbades som bekant förra hösten av den djupaste finanskris som skådats på många år. Konsekvenserna av denna spreds även till Sverige och svenska kommuner. Då gäller det att visa ansvar. Vi har på många sätt visat att alliansen i Tyresö värnar om kärnverksamheter som förskola, skola och äldre- och handikappomsorg. Elevpengen har räknats upp för att täcka löneökningar. Grundskolan fick i år dessutom ytterligare 10 miljoner

kronor. Socialnämnden har kompenserats för ökade behov både inom äldre- och handikappomsorgen.

Påståendena i motionen stämmer inte. Vi har inte ”valt att säga upp anställda”. Av den personalminskning som skett i skolan i år har två lärare fått sluta. Viktigt att notera är att minskningen av antalet elever är större än motsvarande minskning av antalet lärare. Vi tycker det är uppseendeväckande att använda ett språkbruk som att ”ge sig på skolan”. Det är inte seriöst.

När motionen skrevs i våras fanns ännu inget besked från alliansregeringen om extra tillskott till kommunerna. Nu vet vi att det blir ett rejält tillskott 2010. Alliansen i Tyresö kan därför lägga en stark budget för 2010. Vi ger full kostnadsuppräkning för ökade kostnader i förskolan och grundskolan och visar därmed tydligt att det är en prioriterad verksamhet. Hemtjänsten får också ökade resurser. Även utan det extra tillskottet skulle vi prioriterat skolan, men då till konsekvensen av ett betydligt sämre budgeterat resultat.

Slutligen vill jag säga att socialdemokraternas besparingsförslag ger vi inte mycket för. De är antingen orealistiska, icke genomförbara eller ej önskvärda. Det innebär inte att alliansens budgetförslag saknar besparingar. Självklart måste rationaliseringar av olika slag ständigt ske och så sker också. Enbart inom kommunstyrelseförvaltningen har kostnaderna minskats med åtskilliga miljoner de senaste åren. Detta torde även oppositionen vara medveten om.

Tyresö kommun är en dynamisk, modern och framtidsinriktad kommun.

Jag föreslår att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (M), Martin Nilsson (S), Hans Lindberg (M), Mathias Tegnér (S), Inger Gemicioglu (V), Johan Rydén (MP) och Jerry Svensson (S).

Yrkande

Mathias Tegnér m.fl. (S-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Jerry Svensson m.fl. (S-gruppen) reserverar sig med hänvisning till tidigare lagd reservation i Barn- och utbildningsnämnden (bilaga).

Inger Gemicioglu m.fl. (V-gruppen) reserverar sig med hänvisning till tidigare lagt ersättaryttrande i Barn- och utbildningsnämnden (bilaga).

Johan Rydén m.fl. (MP-gruppen) reserverar sig med hänvisning till tidigare lagt ersättaryttrande i kommunstyrelsen (bilaga).

_______

§138 Motion angående ett samlat kommunförbund på Södertörn

Ärendebeskrivning

Marie Linder (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om ett samlat kommunförbund på Södertörn.

Ärendets beredning

Ett yttrande har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningen.

Ordförandeutlåtande

Samarbetet mellan kommunerna på Södertörn är intensivt och livaktigt. Samarbetet är betydelsefullt och fördjupas också allt mer. Södertörnssamarbetet består av flera delar och spänner över många områden i dagsläget är också organisationsformerna olika. Vi ser gärna en utveckling där de olika samarbetsformerna som finns idag smälter samman i till exempel ett gemensamt kommunalförbund eller liknande.

Kontakterna och diskussionerna förs löpande mellan kommunerna på Södertörn kring hur samarbetet skall utvecklas. Ett steg vidare mot ett ytterligare fördjupat samarbete tas genom det samarbetsavtal som behandlas på detta fullmäktigemöte. Vi arbetar sedan tidigare med intentionen att skapa ett tätt och välorganiserat samarbete, vilket efterlyses i motionen.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med hänvisning till yttrandet bedöms motionens syften i väsentliga delar vara uppfyllt och motionen kan anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Mathias Tegnér (S), Mats Larsson (FP), Berit Assarsson (M), Kjell Andersson (S) och Anders Linder (S).

Yrkanden

Kjell Andersson m.fl. (S-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§139 Motion om ungdomsfullmäktige

Ärendebeskrivning

Björn E Stenström (MP) har lämnat in en motion om ungdomsfullmäktige i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö inför ett Ungdomsfullmäktige. Vi delar uppfattningen att det är viktigt att öka ungas möjligheter att påverka sin situation och att ge ungdomar delaktighet och inflytande.

Ungdomars inflytande kan säkerställas på en rad olika sätt, varav några ligger inom ramen för vad Tyresö kommun kan arbeta med. För några år sedan fanns i Tyresö ett ungdomsråd som arbetade med dessa frågor. Inom Barn- och Utbildningsförvaltningen har det i november inletts ett projekt med så kallade Ungdomsdialog där elevråden i årskurs 6-9 regelbundet får träffa förvaltningsledningen och den politiska ledningen för att diskutera viktiga frågor som rör skolan och fritiden. Kommunen har också i regi av Demokratiberedningen under några år genomfört särskilda ungdomskonferenser där alla högstadie- och gymnasieelever i Tyresö bjudits in till diskussioner och information. Inom ramen för demokratiprojektet Tyresöpanelen har det väckts tankar om att inrätta en särskild Ungdomspanel för att interaktivt ta del av ungas tankar, idéer och uppfattningar.

Då det som synes finns flera olika bollar i luften kring hur vi på bästa sätt ska ta tillvara och uppmuntra ungdomars engagemang är det eftersträvansvärt att ta ett samlat grepp kring frågeställningen. Ska vi fokusera på ett arbetssätt för att nå ungdomar eller ska vi jobba med en hel palett av åtgärder? Hur får vi bästa möjliga engagemang och deltagande så att många kommer till tals? Att en eller flera av de metoder som nämns i den här texten och i Miljöpartiets motion är värda att satsa vidare på är givet. Då det finns flera tänkbara vägar är det viktigt att ta ett helhetsgrepp kring frågan om ungdomars inflytande i syfte att inom några månader ha klara svar på hur och med vilka metoder vi ska gå vidare.

För att ytterligare säkerställa att arbetssättet är väl förankrat är det viktigt att involvera demokratiberedningen i den fortsatta processen då alla partier där har ett jämbördigt inflytande. Alliansen anser därför att demokratiberedningen är rätt forum för att ta fram ett eller flera konkreta förslag på hur ungdomars inflytande ska säkerställas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens att-sats avslås

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunfullmäktiges demokratiberedning i uppdrag att återkomma senast i mars 2010 med konkreta och genomförbara förslag på hur Tyresö Kommun ska tillvarata ungdomars inflytande

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP), Elisabet Hedlund (V), Mats Fält (M), Marie Åkesdotter (MP) och Berit Assarsson (M).

Yrkande

Peter Bylund m.fl. (MP-gruppen) yrkar bifall till motionen och till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Yrkandet om bifall till motionen avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Peter Bylund m.fl. (MP-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Elisabet Hedlund m.fl. (V-gruppen) reserverar sig med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

________

§140 Motion om att vara ung i Tyresö

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlades i Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-21 och i Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-02.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för Marita Bertilssons (S-gruppen) yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Marita Bertilssons (S-gruppen) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

_______

§141 Motion; Världens barn 2010- något att samlas kring i Tyresö

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska uttala sitt stöd för och arbeta för att engagera så många kommunmedborgare som möjligt i insamlingen för Världens barn 2010.

Ordförandeutlåtande

I en motion som lämnades in nyligen skriver Miljöpartiet om kampanjen ”Världens barn”. Önskemålet är att genom ett uttalande från kommunen och genom olika insatser från kommunen skapa en vi-känsla som hela Tyresö kan samlas kring för att stödja just denna kampanj. Det finns flera skäl att ifrågasätta detta resonemang.

Det är till att börja med något tveksamt om det genom påbud från kommunen kan skapas en vi-känsla. Även om det gäller något som vi nog alla uppfattar som viktigt och behjärtansvärt som kampanjen för världens barn. Vidare finns det andra insamlingar och kampanjer som pågår både avgränsat och återkommande till förmån för olika viktiga ändamål. I vår mening är alla kampanjer viktiga och värda stöd från så många av oss som möjligt.

Naturligtvis stödjer jag, Alliansen och är jag säker på alla andra partier i kommunfullmäktige liksom kommunens alla medarbetare insamlingen som sådan. Vår bedömning från Alliansen är trots det ändå inte att vi kan använda kommunens resurser till att peka ut just denna kampanj som viktigare än andra likande kampanjer.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall tillförslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

_________

§142 Motion om att utveckla kommunens företag, Tyresö näringslivs AB m.m.

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att utveckla kommunens företag och miljödiplomering.

Ärendets beredning

Ett yttrande har utarbetats av Björn Andersson, Näringslivschef. Vid behandling i kommunstyrelsen återremitterades ärendet för vidare beredning angående möjligheter till samverkan kring miljödiplomering.

Kompletterande yttrande har utarbetats av tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats bifalls

- Tekniska kontoret får i uppdrag att undersöka förutsättningarna, och de praktiska möjligheterna för Tyresö Näringslivs AB eller Tyresö kommun att ingå i samarbetet ”Miljödiplomering.se”

- Motionens andra att-sats avslås

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionens båda att-satser.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

_______

§143 Motion om kommunal upphandling för hållbar utveckling med socialt ansvar

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S), Marie Åkesdotter (MP) och Ulla Hoffman (V) har lämnat in en motion om kommunens upphandling.

Ärendets beredning

Tekniska kontoret och upphandlingsenheten har sammanställt ett gemensamt yttrande.

Ordförandeutlåtande

Den samlade oppositionen har i maj 2008 lämnat in en lång och mångordig motion med 14 att-satser angående diverse krav som skulle kunna ställas i samband med upphandling. I det tjänsteutlåtande som finns bifogat har Tekniska kontoret och upphandlingsenheten gjort ett jättejobb med att besvara samtliga delar av motionen och också kommenterat hela den stora mängd olika förslag som inryms i motionen.

Det finns ingen anledning att här i detalj kommentera alla de förslag som finns utan mer generellt resonera kring de krav som motionärerna uttrycker ska ställas vid upphandling. För oss är det en given utgångspunkt att kommunen i sin upphandling ska sträva efter hållbara lösningar och miljövänliga lösningar – vilket också gällande upphandlingsreglemente ger klart uttryck för. Vi ser det också som en självklar utgångspunkt att vi inte ska upphandla från företag som ägnar sig år kriminell verksamhet eller på andra sätt bryter mot lagen eller har en verksamhet där det förekommer uppenbara fel och brister när det gäller till exempel hantering av skatter och avgifter eller personalens anställningsvillkor. Olika typer av kontroller genomförs också för att säkerställa detta - även om vi inte kan garantera att det aldrig skulle inträffa.

Vidare har kommunens upphandlingsenhet infört rutiner för löpande kontroll av upphandlade leverantörer för att så långt möjligt säkerställa att oseriösa leverantörer inte anlitas. Det pågår också ett arbete med att minska antalet inköpare ute i våra verksamheter i syfte att minska köp utanför ramavtal och för att ha en bättre översikt, vilket också medför en ytterligare minskad risk för att oseriösa företag belönas med Tyresöbornas skattepengar. Vad vi förstår håller sig dessutom upphandlingsenheten löpande a jour med utvecklingen inom sitt verksamhetsområde – något man knappast behöver fatta politiska beslut kring. Vi tycker nog inte heller att vi behöver fatta särskilda politiska beslut om att byta glödlampor till

lågenergilampor. Vi har där tagit ett större grepp vad gäller energieffektivisering både för en bättre miljö och för en bättre ekonomi.

När det sedan gäller elförsörjningen och grön upphandling generellt har Tyresö i det så kallade handslaget med de övriga Södertörnskommunerna tagit fasta på att arbeta med dessa frågor. Ett exempel på hur initiativet från januari 2009 omsatts i praktiken är att vi nu sedan efter sommaren enbart handlar fossilfri el genom vårt avtal med Bergen Energi.

Slutligen vill vi konstatera att mycket av det som uttrycks i motionen i sig inte är orealistiska eller olämpliga förslag och mycket av det som efterlyses pågår eller finns i planeringen – motionen är full av öppna dörrar som slås in.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.


Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

______

§144 Motion om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun.

Ärendets beredning

Ett yttrande har utarbetats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiets förslag om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun är i grunden inte fel. Sådana pris finns precis som påpekas i utlåtandet från Tekniska kontoret i en del andra kommuner. Dock anser inte vi att det i nuläget är rätt tillfälle att införa ett liknande pris. Mot bakgrund av det nu initierade arbetet med att ta fram en övergripande klimatstrategi med tydliga klimatmål för Tyresö kommun anser vi att det arbetet måste få slutföras och sjösättas innan det möjligen kan vara av intresse att överväga införandet av någon sorts pris i linje med strategin.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

________

§145 Motion om att Tyresö kommun utarbetar och antar en klimatstrategi för minskade utsläpp av växthusgaser

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om en klimatstrategi i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun har under lång följd av år arbetat med hållbar utveckling. En del av detta är Agenda 21 arbetet som inleddes 1994. Det första lokala måldokumentet antogs av kommunfullmäktige i maj 1998. 2003 antog kommunfullmäktige det andra lokala Agenda 21-dokumentet, "Tyresö kommuns övergripande mål för hållbar utveckling". Detta dokument ersattes under 2008 av bl.a. en ny energiplan, grönplan och avfallsplan, vilka täcker in stora delar av vad det tidigare Agenda-21 dokumentet tog upp. Tanken bakom den nu gällande utformningen av arbetet är att frågorna förs in i verksamheternas dagliga arbete på ett mer konkret sätt än vad de tidigare övergripande målen förmådde göra.

I det dagliga arbetet har det i Tyresö kommun åstadkommits en hel del av värde för att minska kommunens negativa miljöpåverkan. En lång rad åtgärder har genomförts de senaste åren med goda resultat. Oljeberoendet har minskat kraftigt och mängden miljöfordon har ökat för att nämna två exempel på en positiv utveckling. I den Miljöredovisning som kommer att färdigställas vid utgången av 2009 finns väl beskrivet en lång rad av åtgärder och insatser som gjorts i kommunen de senaste åren samt pågående projekt.

Mot bakgrund av detta anser vi att det är fullt rimligt och hög tid att vi i Tyresö kommun arbetar fram en sammanhållen Klimatstrategi. Det är vår uppfattning att de befintliga planerna inom flera områden tillsammans med det i många delar pågående arbetet i kommunens olika förvaltningar och verksamheter utgör ett fullgott fundament för en offensiv klimatstrategi med konkreta mål. Strategins syfte är inte att ersätta andra befintliga dokument som energiplanen eller avfallsplanen utan syftar till att binda samman dessa och andra olika planer, projekt och dokument till en lättöverskådlig och sammanhängande helhet. Strategin ska även täcka in eventuella relevanta områden som inte adresseras i någon annan särskild ordning

När det gäller den mångordiga motionstext som Miljöpartiet lämnat in rörande en klimatstrategi för Tyresö kommun så delar vi andemeningen - att en klimatstrategi utarbetas. Vi väljer dock att i detta sammanhang inte ta

ställning att-sats för att-sats till alla de detaljförslag som finns i motionen. Vi menar dock att vi redan i många stycken agerar i enlighet med det som beskrivs i texten eller föreslås i några av de många att-satserna. I arbetet

med framtagande av klimatstrategin är givetvis några av förslagen i den nu aktuella motionen en del av det relevanta underlaget.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 4-16.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens att-satser avslås

- Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram en klimatstrategi för Tyresö kommun för beslut senast vid kommunfullmäktige i juni 2010

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

_________

§146 Motion om en klimatkampanj i Tyresö kommun

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP), och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion om en klimatkampanj i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande

Klimatfrågan finns just nu på allas läppar, inte minst mot bakgrund av det stora klimatmötet i Köpenhamn. Det finns precis som påtalas i såväl motionen som i remissyttrandet från Demokratiberedningen anledning att fortsatt lägga fokus på klimatfrågan. En kampanj från kommunen kan vara ett verktyg i detta arbete och fungera som en inspiration för Tyresöborna och som ett komplement till kommunens dagliga arbete på miljöområdet. Kampanjen bör precis som påpekats utformas seriöst och trovärdigt. Kampanjen bör utformas av tekniska kontoret och fungera som ett led i implementeringen av den klimatstrategi som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram för Tyresö kommun.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens att-satser avslås

- Att Tyresö kommun, via tekniska kontoret, genomför en kampanj kring klimatfrågor som en del i arbetet med implementeringen av Tyresö kommuns klimatstrategi

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).


Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs