Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-02-18

Sammanträde 2010-02-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående funktionsanpassningen av den nya föreningsgården

3 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående vad som händer med motioner som oppositionen lagt

4 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation om organiserandet av vaccination av skolbarn

5 Socialnämndens ordförande besvarar en interpellation om Tyresö kommuns hemtjänst och lagen om valfrihetssystem (LOV)

6 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en Interpellation angående önskelista från Naturskyddsföreningen i Tyresö

8 Val av ledamöter i Tyresö Bostäder AB

9 Val av ledamöter I Tyresö Näringslivs AB

10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

11 Förändring av arvode (KS 2009-12-15, § 199)

12 Förändring av arvoden (KS 2010-02-02, § 5)

13 Utökad borgensram för Tyresö Bostäder AB (KS 2010-02-02, § 2)

14 Deltagande i samordningsförbundet Östra Södertörn (KS 2010-02-02, § 3)

15 Utredning av skolmåltidsverksamhet konsekvensanalys tillagningskök/mottagningskök (KS 2010-02-02, § 6)

16 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KS 2010-02-02, § 7)

17 Motion om att vara ung i Tyresö (KS 2009-11-24, § 184) **

18 Motion; Världens barn 2010 – något att samlas kring i Tyresö (KS 2009-11-24, § 185) **

19 Motion om att utveckla kommunens företag, Tyresö näringslivs AB m.m. (KS 2009-11-24, § 186) **

20 Motion om kommunal upphandling för hållbar utveckling med socialt ansvar (KS 2009-11-24, § 187) **

21 Motion om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun (KS 2009-11-24, § 188) **

22 Motion om att Tyresö kommun utarbetar och antar en klimatstrategi för minskade utsläpp av växthusgaser (KS 2009-11-24, § 189) **

23 Motion om en klimatkampanj i Tyresö kommun (KS 2009-11-24, § 190) **

24 Motion angående en effektivare lokalanvändning (KS 2009-12-15, § 202)

25 Motion om friskvårdscentrum (KS 2010-02-02, § 8)

26 Motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet (KS 2010-02-02, § 9)

27 Motion om att bli medlem i Biogas Öst (KS 2010-02-02, § 10)

28 Motion om att minska köttkonsumtionen (KS 2010-02-02, § 11)

29 Motion om att satsa på skolmaten (KS 2010-02-02, § 12)

30 Motion angående ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek (KS 2010-02-02, § 13)

31 Motion angående öppen källkod (KS 2010-02-02, § 14)

Mötesinformation

 

§1 Motion om stöd till energieffektivisering

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om stöd till energieffektivisering.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§2 Motion om näringsliv och politik tillsammans mot klimatförändringarna

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om näringsliv och politik tillsammans mot klimatförändringarna.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för berdning

_______

§3 Interpellationer

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (MP) angående funktionsanpassningen av den nya föreningsgården. Vidare yttrar sig interpellanten, Fredrik Saweståhl (M), Inger Gemicioglu (V) och Bengt Bergström (C).

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Marie Åkesdotter (MP) angående vad som händer med angelägna (klimat)motioner som oppositionen lagt. Vidare yttrar sig interpellanten, Fredrik Saweståhl (M) och Anders Linder (S).

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Anita Mattsson (S) om organiserandet av vaccination av skolbarn. Vidare yttrar sig Martin Nilsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Mats Larsson (S), Martin Huusmann (M) och Jerry Svensson (S).

Socialnämndens ordförande Anna SteeleKarlström (FP) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Elisabet Hedlund (V) om Tyresö kommuns hemtjänst och lagen om valfrihetssystem (LOV). Vidare yttrar sig interpellanten och Anna SteeleKarlström (FP).

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (MP) angående önskelista från Naturskyddsföreningen. Vidare yttrar sig interpellanten, Fredrik Saweståhl (M), Kjell Andersson (S), Mats Larsson (FP) och Marie Åkesdotter (MP).

Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående planerna på en permanent flis- och masshanteringsanläggning i Tyresö.

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om valdeltagandet är en prioriterad fråga.

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.


§4 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Marianne Broberg Bondefalk (M), ersättare i Kommunfullmäktige och ersättare i Byggnadsnämnden.

Gerd Dufberg (M), förste vice ordförande i Kommunfullmäktige.

Bengt Bergström (C), ledamot och vice ordförande i Socialnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

- Gunilla Dahlberg (M), utses till 1: vice ordförande i Kommunfullmäktige

- Mikael Borgström (M), utses till ledamot i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

- Henrik Gustavsson (C), utses till ledamot i Socialnämnden

- Doris Larsson (M), utses till ersättare i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

- Susanne Sohlbeg (M), utses till ersättare i Byggnadsnämnden

- Andreas Jonsson (M), utses till 1:e vice ordförande i Socialnämnden

- Anna SteeleKarlström (FP), utses till ledamot i Samordningsförbundet Östra Södertörn

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§5 Val av ledamöter i Tyresö Bostäder AB

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att årligen välja ledamöter till styrelsen i Tyresö Bostäder AB.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Berit Assarsson (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Följande personer väljs till ledamöter i Tyresö Bostäder AB fram till ordinarie bolagsstämman 2011:

M Olle Chevalier

M Peder Holmström

M Dick Bengtsson

KD Ulf Perbo

C Håkan Eriksson

S Anna-Britta Asp

S Ulf Lönnqvist

S Mathias Tegnér

S Christina Tallberg

Ordförande: Olle Chevalier Vice ordförande: Ulf Perbo

______

§6 Val av ledamöter i Tyresö Näringslivs AB

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att årligen välja ledamöter till styrelsen i Tyresö Näringslivs AB.

Kommunfullmäktiges beslut

- Följande personer väljs till ledamöter i Tyresö Näringslivs AB fram till ordinarie bolagsstämman 2011:

M Hans Lindberg

M Kerstin Bergsman

FP Thomas Holmberg

S Marie Linder

S Kjell Andersson

Ordförande:Hans Lindberg Vice ordförande: Thomas Holmberg

_______

§7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL (socialtjänstlagen) samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funtionshindrade)

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska enligt beslut informera kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. I bilaga redovisar socialnämnden i avidentifierad form beslut som inte verkställts inom tre månader.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anna SteeleKarlström (FP)

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras

_________

§8 Förändring av arvode

Dnr. 09/KS 0227

Ärendebeskrivning

Ersättningsgrund för fortroendevalda i socialnämnden justeras enligt nedan:

Socialnämndens vice ordförande, 0.1

Socialutskottets ordförande, 0.1

Socialutskottets vice ordförande, 0.05

Nuvarande ersättningsmodell:

Socialnämndens vice ordförande samt ordförande i socialutskottet, 0.25. Föreslagen förändring gäller från och med den 1 januari 2010.

Ärendet behandlas i förhandlingsdelegationen 09-12-15.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Arvodesreglementet förändras från och med den 1 januari 2010 enligt följande:

Socialnämndens vice ordförande, 0.1

Socialutskottets ordförande, 0.1

Socialutskottets vice ordförande, 0.05

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§9 Förändring av arvoden

Ärendebeskrivning

Ersättningsgrund för fortroendevalda i socialnämnden justeras.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ersättningsgrund för fortroendevalda i socialnämnden justeras enligt nedan:

Beredningsarvode Gruppledare (M) 0,075 tas bort och ersätts med:

Beredningsarvode Gruppledare (C) 0,075

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M-gruppen) och Marie Åkesdotter (MP).

Yrkande

Fredrik Saweståhl (M) yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag att ändringen gäller från och med den 1 februari 2010.

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ersättningsgrund för fortroendevalda i socialnämnden justeras enligt nedan:

Beredningsarvode Gruppledare (M) 0,075 tas bort och ersätts med:

Beredningsarvode Gruppledare (C) 0,075

- Beslutet gäller från och med den 1 februari 2010

_________


§10 Utökad borgensram för Tyresö Bostäder AB

Ärendebeskrivning

I samband med nybyggnation av bostäder vid Bergfoten samt s k trygghetsboende vid Björkbacken har Tyresö Bostäder ett behov av nyupplåning på 325 miljoner kronor. Med anledning därav hemställer bolaget om att kommunen utökar gällande ram för borgen för lån som tas upp av bolaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att godkänna att kommunen tecknar borgen för lån som Tyresö Bostäder AB tar upp för att finansiera utbyggnaden av hyreslägenheter vid Veronikagränd och Björkbacken

- att godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen för lån till Tyresö Bostäder AB inom en ram av 1 690 miljoner kronor

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP).

Yrkande

Peter Bylund (MP-gruppen) yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag i enlighet med vad som sägs i Miljöpartiets ersättaryttrande som lämnats i kommunstyrelsen. Yrkandet biträds av Vänsterpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Peter Bylund (MP-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

_________

§11 Deltagande i Samordningsförbundet Östra Södertörn

Ärendebeskrivning

Sedan år 2004 kan försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun och landsting samordna sina rehabiliteringsinsatser inom ramen för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). År 2007 bildade de fyra parterna i Haninge Samordningsförbundet Haninge och förbundet har inför år 2009 bjudit in Tyresö och Nynäshamn kommuner att gå med i förbundet och därmed bilda ett gemensamt samordningsförbund: Samordningsförbundet Östra Södertörn. Det nya förbundet planeras starta sin verksamhet i april 2010.

Kommunstyrelsen ställde sig i december 2008 positiv till Tyresö kommuns deltagande i ett gemensamt samordningsförbund med Haninge och Nynäshamn kommuner, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget. Vidare uppdrog kommunstyrelsen åt kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med socialförvaltningen och utvecklingsförvaltningen uppta förhandlingar med det nuvarande samordningsförbundet i syfte att utarbeta ett närmare förslag om bildande av ett gemensamt samordningsförbund.

Ärendet behandlades i socialnämnden 2010-01-28.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun deltar i samordningsförbundet Östra Södertörn

- Förbundsordningen för samordningsförbundet Östra Södertörn godkänns

- Avsiktsförklaringen för samordningsförbundet Östra Södertörn godkänns

- En ledamot och en ersättare till förbundsstyrelsen utses av Tyresö kommun

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anna SteeleKarlström (FP), Marie Åkesdotter (MP), Andreas Jonsson (M), Berit Assarsson (M), Mats Larsson (FP), Inger Gemicioglu (V) och Martin Nilsson (S).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§12 Utredning av skolmåltidsverksamhet konsekvensanalys tillagningskök/mottagningskök

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har utarbetat en rapport som underlag för beslut om framtida inriktning på skolmåltidsverksamheten.

Ordförandeutlåtande

Det utredningsarbete som bedrivits rörande skolmåltidsverksamheten tar sikte på ett principbeslut om en förnyad långsiktig strategi för måltidsverksamheten. Vår slutsats av utredningen är att vi skall inrikta oss på en övergång till tillagningskök på alla skolor i kommunen.

Vi har sju nyligen ombyggda mottagningskök och vi har åtta kök i behov av ombyggnad i kommunens grundskolor och gymnasium. De nyligen ombyggda mottagningsköken kan utan större förändringar göras om till tillagningskök, med de krav som ställs på dessa, och stå klara inför höstterminen 2010. Av de 8 i behov av ombyggnad kan ett kök färdigställas till tillagningskök inför skolstarten vårterminen 2011 inom ramen för det investeringsprogram fullmäktige fastställer. Resterande sju kök fördelas i investeringsprogrammet på åren 2011 och 2013. På så sätt fås också en planerad avveckling av centralköket.

Utredning ger vid handen att inriktningen på tillagningskök på samtliga skolor ställer krav på ökad kompetens hos personalen i köken. Anpassningen av detta löses löpande inom ramen för det ordinarie budgetarbetet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att centralköket avvecklas och att alla skolor får tillagningskök

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (M), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Anna SteeleKarlström (FP), Berit Assarsson (M) och Peter Bylund (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Jäv

Gerd Dufberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

_______

§13 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Tekniska kontoret föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagd karta.

Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö Strand, del av Strandvägen samt Varvsvägen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderat verksamhetsområde fastställs i enlighet med bilagd karta

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§14 Motion om att vara ung i Tyresö

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlades i Barn- och utbildningsnämnden 2009-10-21 och i Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-02.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för Marita Bertilssons (S-gruppen) yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Marita Bertilssons (S-gruppen) yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marita Bertilsson (S), Elisabet Hedlund (V), Dick Bengtson (M), Marie Åkesdotter (MP), Mathias Tegnér (S), Susann Ronström (S), Hans Lindberg (M), Anna SteeleKarlström (FP), Leif Kennerberg (KD), Lilian Nylinder (MP) och Jerry Svensson (S).

Yrkanden

Marita Bertilsson (S-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Yrkandet avslås utan omröstning

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marita Bertilsson (S-gruppen) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Elisabet Hedlund (V-gruppen) reserverar sig med hänvisning till eget yrkande.

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) reserverar sig med hänvisning till eget yrkande.

________


§15 Motion; Världens barn 2010- något att samlas kring i Tyresö

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska uttala sitt stöd för och arbeta för att engagera så många kommunmedborgare som möjligt i insamlingen för Världens barn 2010.

Ordförandeutlåtande

I en motion som lämnades in nyligen skriver Miljöpartiet om kampanjen ”Världens barn”. Önskemålet är att genom ett uttalande från kommunen och genom olika insatser från kommunen skapa en vi-känsla som hela Tyresö kan samlas kring för att stödja just denna kampanj. Det finns flera skäl att ifrågasätta detta resonemang.

Det är till att börja med något tveksamt om det genom påbud från kommunen kan skapas en vi-känsla. Även om det gäller något som vi nog alla uppfattar som viktigt och behjärtansvärt som kampanjen för världens barn. Vidare finns det andra insamlingar och kampanjer som pågår både avgränsat och återkommande till förmån för olika viktiga ändamål. I vår mening är alla kampanjer viktiga och värda stöd från så många av oss som möjligt.

Naturligtvis stödjer jag, Alliansen och är jag säker på alla andra partier i kommunfullmäktige liksom kommunens alla medarbetare insamlingen som sådan. Vår bedömning från Alliansen är trots det ändå inte att vi kan använda kommunens resurser till att peka ut just denna kampanj som viktigare än andra likande kampanjer.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall tillförslaget.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP) och Fredrik Saweståhl (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag


§16 Motion om att utveckla kommunens företag, Tyresö näringslivs AB m.m.

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att utveckla kommunens företag och miljödiplomering.

Ärendets beredning

Ett yttrande har utarbetats av Björn Andersson, Näringslivschef. Vid behandling i kommunstyrelsen återremitterades ärendet för vidare beredning angående möjligheter till samverkan kring miljödiplomering.

Kompletterande yttrande har utarbetats av tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats bifalls

- Tekniska kontoret får i uppdrag att undersöka förutsättningarna, och de praktiska möjligheterna för Tyresö Näringslivs AB eller Tyresö kommun att ingå i samarbetet ”Miljödiplomering.se”

- Motionens andra att-sats avslås

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionens båda att-satser.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (M) och Marie Åkesdotter (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§17 Motion om kommunal upphandling för hållbar utveckling med socialt ansvar

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S), Marie Åkesdotter (MP) och Ulla Hoffman (V) har lämnat in en motion om kommunens upphandling.

Ärendets beredning

Tekniska kontoret och upphandlingsenheten har sammanställt ett gemensamt yttrande.

Ordförandeutlåtande

Den samlade oppositionen har i maj 2008 lämnat in en lång och mångordig motion med 14 att-satser angående diverse krav som skulle kunna ställas i samband med upphandling. I det tjänsteutlåtande som finns bifogat har Tekniska kontoret och upphandlingsenheten gjort ett jättejobb med att besvara samtliga delar av motionen och också kommenterat hela den stora mängd olika förslag som inryms i motionen.

Det finns ingen anledning att här i detalj kommentera alla de förslag som finns utan mer generellt resonera kring de krav som motionärerna uttrycker ska ställas vid upphandling. För oss är det en given utgångspunkt att kommunen i sin upphandling ska sträva efter hållbara lösningar och miljövänliga lösningar – vilket också gällande upphandlingsreglemente ger klart uttryck för. Vi ser det också som en självklar utgångspunkt att vi inte ska upphandla från företag som ägnar sig år kriminell verksamhet eller på andra sätt bryter mot lagen eller har en verksamhet där det förekommer uppenbara fel och brister när det gäller till exempel hantering av skatter och avgifter eller personalens anställningsvillkor. Olika typer av kontroller genomförs också för att säkerställa detta - även om vi inte kan garantera att det aldrig skulle inträffa.

Vidare har kommunens upphandlingsenhet infört rutiner för löpande kontroll av upphandlade leverantörer för att så långt möjligt säkerställa att oseriösa leverantörer inte anlitas. Det pågår också ett arbete med att minska antalet inköpare ute i våra verksamheter i syfte att minska köp utanför ramavtal och för att ha en bättre översikt, vilket också medför en ytterligare minskad risk för att oseriösa företag belönas med Tyresöbornas skattepengar. Vad vi förstår håller sig dessutom upphandlingsenheten löpande a jour med utvecklingen inom sitt verksamhetsområde – något man knappast behöver fatta politiska beslut kring. Vi tycker nog inte heller att vi behöver fatta särskilda politiska beslut om att byta glödlampor till

lågenergilampor. Vi har där tagit ett större grepp vad gäller energieffektivisering både för en bättre miljö och för en bättre ekonomi.

När det sedan gäller elförsörjningen och grön upphandling generellt har Tyresö i det så kallade handslaget med de övriga Södertörnskommunerna tagit fasta på att arbeta med dessa frågor. Ett exempel på hur initiativet från januari 2009 omsatts i praktiken är att vi nu sedan efter sommaren enbart handlar fossilfri el genom vårt avtal med Bergen Energi.

Slutligen vill vi konstatera att mycket av det som uttrycks i motionen i sig inte är orealistiska eller olämpliga förslag och mycket av det som efterlyses pågår eller finns i planeringen – motionen är full av öppna dörrar som slås in.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.


Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Kristjan Vaigur (S), Fredrik Saweståhl (M), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP) Mats Larsson (FP) och Martin Nilsson (S).

Yrkanden

Kristjan Vaigur (S-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) yrkar även att varje att-sats i motionen ställs under proposition.

Samtliga att-satser i motionen avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Kristjan Vaigur (S-gruppen), Marie Åkesdotter (MP-gruppen) och Inger Gemicioglu (V-gruppen) lämnar gemensam skriftlig reservation (bilaga).

________


§18 Motion om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun.

Ärendets beredning

Ett yttrande har utarbetats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Miljöpartiets förslag om att inrätta ett miljöpris i Tyresö kommun är i grunden inte fel. Sådana pris finns precis som påpekas i utlåtandet från Tekniska kontoret i en del andra kommuner. Dock anser inte vi att det i nuläget är rätt tillfälle att införa ett liknande pris. Mot bakgrund av det nu initierade arbetet med att ta fram en övergripande klimatstrategi med tydliga klimatmål för Tyresö kommun anser vi att det arbetet måste få slutföras och sjösättas innan det möjligen kan vara av intresse att överväga införandet av någon sorts pris i linje med strategin.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.


Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP), Hans Lindberg (M), Kjell Andersson (S), Inger Gemicioglu (V), Anders Linder (S) och Marie Åkesdotter (MP).

Yrkande

Peter Bylund (MP-gruppen) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Peter Bylund (MP-gruppen), Kjell Andersson (S-gruppen) och Inger Gemicioglu (V-gruppen) lämnar gemensam skriftlig reservation (bilaga).

________


§19 Motion om att Tyresö kommun utarbetar och antar en klimatstrategi för minskade utsläpp av växthusgaser

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om en klimatstrategi i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun har under lång följd av år arbetat med hållbar utveckling. En del av detta är Agenda 21 arbetet som inleddes 1994. Det första lokala måldokumentet antogs av kommunfullmäktige i maj 1998. 2003 antog kommunfullmäktige det andra lokala Agenda 21-dokumentet, "Tyresö kommuns övergripande mål för hållbar utveckling". Detta dokument ersattes under 2008 av bl.a. en ny energiplan, grönplan och avfallsplan, vilka täcker in stora delar av vad det tidigare Agenda-21 dokumentet tog upp. Tanken bakom den nu gällande utformningen av arbetet är att frågorna förs in i verksamheternas dagliga arbete på ett mer konkret sätt än vad de tidigare övergripande målen förmådde göra.

I det dagliga arbetet har det i Tyresö kommun åstadkommits en hel del av värde för att minska kommunens negativa miljöpåverkan. En lång rad åtgärder har genomförts de senaste åren med goda resultat. Oljeberoendet har minskat kraftigt och mängden miljöfordon har ökat för att nämna två exempel på en positiv utveckling. I den Miljöredovisning som kommer att färdigställas vid utgången av 2009 finns väl beskrivet en lång rad av åtgärder och insatser som gjorts i kommunen de senaste åren samt pågående projekt.

Mot bakgrund av detta anser vi att det är fullt rimligt och hög tid att vi i Tyresö kommun arbetar fram en sammanhållen Klimatstrategi. Det är vår uppfattning att de befintliga planerna inom flera områden tillsammans med det i många delar pågående arbetet i kommunens olika förvaltningar och verksamheter utgör ett fullgott fundament för en offensiv klimatstrategi med konkreta mål. Strategins syfte är inte att ersätta andra befintliga dokument som energiplanen eller avfallsplanen utan syftar till att binda samman dessa och andra olika planer, projekt och dokument till en lättöverskådlig och sammanhängande helhet. Strategin ska även täcka in eventuella relevanta områden som inte adresseras i någon annan särskild ordning

När det gäller den mångordiga motionstext som Miljöpartiet lämnat in rörande en klimatstrategi för Tyresö kommun så delar vi andemeningen - att en klimatstrategi utarbetas. Vi väljer dock att i detta sammanhang inte ta

ställning att-sats för att-sats till alla de detaljförslag som finns i motionen. Vi menar dock att vi redan i många stycken agerar i enlighet med det som beskrivs i texten eller föreslås i några av de många att-satserna. I arbetet

med framtagande av klimatstrategin är givetvis några av förslagen i den nu aktuella motionen en del av det relevanta underlaget.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 4-16.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens att-satser avslås

- Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram en klimatstrategi för Tyresö kommun för beslut senast vid kommunfullmäktige i juni 2010

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Anders Linder (S), Mathias Tegnér (S), Berit Assarsson (M), Inger Gemicioglu (V), Jerry Svensson (S), Mats Larsson (FP), Martin Huusmann (M) och Peter Bylund (MP).


Yrkande

Inger Gemicioglu (V-gruppen) yrkar:

- Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram en klimatstrategi för Tyresö kommun i enlighet med motionens intentioner för beslut i kommunfullmäktige i juni

- Att-satsen om att motionen avslås utgår och den anses besvarad med hänvisning till förslaget.

Yrkandet biträds av Miljöpartiet.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservation

Inger Gemicioglu (V-gruppen), Marie Åkesdotter (MP-gruppen) och Kristjan Vaigur (S-gruppen) lämnar gemensam skriftlig reservation (bilaga).

________


§20 Motion om en klimatkampanj i Tyresö kommun

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP), och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion om en klimatkampanj i Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande

Klimatfrågan finns just nu på allas läppar, inte minst mot bakgrund av det stora klimatmötet i Köpenhamn. Det finns precis som påtalas i såväl motionen som i remissyttrandet från Demokratiberedningen anledning att fortsatt lägga fokus på klimatfrågan. En kampanj från kommunen kan vara ett verktyg i detta arbete och fungera som en inspiration för Tyresöborna och som ett komplement till kommunens dagliga arbete på miljöområdet. Kampanjen bör precis som påpekats utformas seriöst och trovärdigt. Kampanjen bör utformas av tekniska kontoret och fungera som ett led i implementeringen av den klimatstrategi som tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram för Tyresö kommun.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens att-satser avslås

- Att Tyresö kommun, via tekniska kontoret, genomför en kampanj kring klimatfrågor som en del i arbetet med implementeringen av Tyresö kommuns klimatstrategi

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).


Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

________


§21 Motion angående en effektivare lokalanvändning

Dnr. 09/KS 180 296

Ärendebeskrivning

Lennart Jönsson (S) och Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion om effektivare lokalanvändning i Tyresö kommun.

Ärendets beredning

Yttrande har utarbetats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Kommunens lokalanvändning är en viktig fråga. Vi har ett ansvar att vara effektiva med skattebetalarnas pengar samtidigt som vi har ett ansvar mot kommunens alla anställda att erbjuda vettiga lokaler att arbeta i. Lokalbehovet och användningen av lokaler ses löpande över och det finns alltid en strävan efter kostnadseffektivitet.

Just nu pågår ett utredningsarbete avseende långsiktiga lösningar kring lokalanvändningen. Utredningen ska vara klar och presenteras i februari 2010. Utöver det har den kontinuerliga kortsiktiga översynen lett till omflyttningar för att samla förvaltningsledningar i kommunhuset och samtidigt tillskapa nya arbetsplatser i våra utrymmen på C3L.

Vår ambition är att sänka kommunens lokalkostnader.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionens första att-sats.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med hänvisning till yttrande bedöms motionens syfte i väsentliga delar uppfyllt och motionen kan anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.


Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

_______

§22 Motion om friskvårdscentrum

Ärendebeskrivning

Motionen behandlades i komunfullmäktige 2009-09-10 och återremitterades då för behandling i socialnämnden. Socialnämnden har nu behandlat motionen och lämnat möjlighet till kommunala pensionärsrådet att yttra sig.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Susanne Ronström (s-gruppen) yrkar avslag.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för Susanne Ronströms (S-gruppen) yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Susanne Ronströms (S-gruppen) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

________


§23 Motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (S) har lämnat in en motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet. Motionen har behandlats i barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag

Att-satserna 1-3 anses besvarade och att-sats 4 avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar i första hand återremiss och i andra hand att motionen bifalls.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats anses besvarad med hänvisning till pågående utredning

- Motionens andra att-sats anses besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen

- Motionens tredje att-sats anses besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen

- Motionens fjärde att-sats avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt hade stött Marita Bertilssons (S-gruppen) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

________


§24 Motion om att bli medlem i Biogas Öst

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska sök medlemskap i Biogas Öst.

Motionen har besvarats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Mot bakgrund av befarade klimatförändringar är det av största vikt att öka tempot i arbetet med att ställa om vårt samhälle till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vilka bränslen vi använder i samband med transporter och hur vi tar till vara vårt avfall spelar stor roll, och är dessutom frågor som vi som enskild kommun kan påverka. Detta talar tydligt för att biogas är något som är värt att satsa på.

Tyresö kommun ska göra sitt för att bidra till minskad klimatpåverkan. Vi har under lång tid jobbat med hållbar utveckling, oftast i bred politisk enighet, något vi i alliansen uppskattar och hoppas ska fortsätta. Vi är därför glada för att vi fått in en motion kring just biogas. En motion som ligger i linje med det arbete som startats genom i kommunen genom bland annat vår modell där anställda ges möjlighet att leasa miljöbilar och vårt arbete med att öka mängden miljöfordon i kommunens fordonspark. Satsningar som dock bland annat bygger på att det finns tillgång på biogas och att det finns en flora av ställen att fylla på biogas. Vi vill bidra till att uppnå detta. Vi ser framför oss att det inom en ganska kort tidsperiod vimlar av tankställen i både vår kommun och vår närhet samt att det finns väl utbyggd produktion och distribution av biogas i vår region. Intresseföreningen Biogas Öst spelar redan en betydelsefull roll i detta arbete och vi är övertygade om att Tyresö kommun kan bidra positivt i det arbetet.

Vi ställer oss därför bakom motionens förslag om att Tyresö kommun söker medlemskap i Biogas Öst

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen bifalls

_______

§25 Motion om att minska köttkonsumtionen

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att minska kött konsumtionen.

Motionen har behandlats av barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt besvarats av centralköket och tekniska kontoret.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna två och tre.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

________

§26 Motion om att satsa på skolmaten

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att satsa på skolmaten.

Motionen har besvarats av tekniska kontoret.

Ordförandeförslag

Att motionen anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna 1-4 och 6-8.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

________

§27 Motion angående ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om ökad tillgång till tidningar vid kommunens bibliotek.

Motionen har behandlats av kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Mathias Tegnér (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Mathias Tegnér (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) om hon hade haft rösträtt hade stött Mathias Tegnérs (S-gruppen) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

________


§28 Motion angående öppen källkod

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Gunnar Frisell (S) har lämnat in en motion om öppen källkod i Tyresö kommun.

Motionen har besvarats av servicekontoret.

Ordförandeutlåtande

Diskussionen om vilka operativsystem som ska användas är en diskussion som ständigt bör föras i syfte att hitta de bästa möjliga lösningarna till det fördelaktigaste priset och med största möjliga användarvänlighet. Mot den bakgrunden är det bra att det skrivits en motion i ärendet – vilket leder till att förvaltningens annars löpande arbete kring våra plattformslösningar också når en politisk nivå för behandling.

Principiellt har nog inget politiskt parti i Tyresö några bestämda uppfattningar i ärendet. Vi vill alla ha fungerande IT-lösningar – vilket vi också har idag.

Av förvaltningens svar framgår att 90 % av serverplattformen idag använder öppen källkod. Vidare framgår att kommunen idag i befintliga system kan läsa och klara kommunikation i öppna dokumentformat. Slutligen bedöms att det in nuläget inte leder till några besparingar att dra igång ett stort projekt att byta officepaket då vi idag inte har några löpande kostnader för det befintliga officepaketet, medan ett byte som är en stor apparat kan leda till kringkostnader.

Mot bakgrund av förvaltningens utredning ser vi därför i dagsläget inget trängande behov av att byta officepaket. Ett sådant byte kommer dock förr eller senare att bli aktuellt och då kommer givetvis en bred utvärdering göras för att hitta en bra lösning.

Ordförandeförslag

Att-sats 1 bifalls och att-satserna 2 och 3 avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att att-sats 2 anses besvarad och att-sats 3 bifalls.


Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-sats 1 bifalls

- Att-satserna 2 och 3 avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs