Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-04-15

Sammanträde 2010-04-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Socialnämndens ordförande besvarar en interpellation med rubriken Varför lägger kommunen ner anhörigstödet?

3 Kultur- och fritidsnämndens ordförande besvarar en interpellation angående studieförbundens verksamhet

5 Revisorer till Tyresåns vattenvårdsförbund (KS 2010-03-30, § 69)

6 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tyresö kommun 2009 (KS 2010-03-30, § 37)

7 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2009 (KS 2010-03-30, § 38)

8 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2009 (KS 2010-03-30, § 39)

9 Årsredovisning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2009 (KS 2010-03-30, § 40)

10 Revisionsberättelse för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund år 2009 (KS 2010-03-30, § 41)

11 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2009 (KS 2010-03-30, § 42)

12 Reviderat investeringsprogram (KS 2010-03-30, § 43)

13 Ungdomars inflytande i Tyresö kommun (KS 2010-03-30, § 47)

14 Samverkan inom överförmyndarverksamheten på Södertörn (KS 2010-03-30, § 48)

15 Detaljplan för flis- och masshanteringsplats – beslut om antagande (KS 2010-03-30, § 56)

16 Motion om valbuss (KS 2010-03-30, § 59)

17 Motion angående centrumskolans framtid (KS 2010-03-30, § 60)

18 Motion angående utbildningskrav inom barnomsorgen (KS 2010-03-30, § 61)

19 Motion om att ingå EU-kommissionens Borgmästaravtal (KS 2010-03-30, § 62)

Mötesinformation

 

§48 Motion om att utreda boulebanebristen i Tyersö

Dnr: 2010/KS 0094 7

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Kristjan Vaigur (S) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion om att utreda boulebanebristen i Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

________

§49 Motion om söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum

Dnr: 2010/KS 0093 70

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

_______

§50 Frågor

Dnr: 2010/KS 0087 001

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) besvarar muntligen en fråga (bilaga) från Mathias Tegnér (S) angående trafiksituationen på Tyresövägen. Vidare yttrar sig frågeställaren.

_______

§51 Interpellationer

Dnr. 2010/KS 022 001

Ärendebeskrivning

Socialnämndens ordförande Anna SteeleKarlström (FP) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Eija Räty (S) med rubriken ”Varför lägger kommunen ner anhörigstödet?” Vidare yttrar sig interpellanten, socialnämndens ordförande, Susann Ronström (S), Bengt Bergström (C), Andreas Jonsson (M), Elisabet Hedlund (V) och Marie Åkesdotter (MP).

Anders Linder (S) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående studieförbundens verksamhet.

Mathias Tegnér (S) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande med rubriken ”Var tog pengarna vägen?”

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

_______

§52 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr: 2010/KS 0014 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger:

Bertil Axelsson (C), ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelsen

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

________

§53 Revisorer till Tyresåns vattenvårdsförbund

Dnr: 2010/KS 0084 001

Ärendebeskrivning

Revisorskapet i Tyresåns vattenvårdsförbund skiftar mellan de medverkande kommunerna. Tyresö kommun har att utnämna revisor och ersättare för denne för år 2010.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Paul ”Palle” Karlsson (S) föreslås som revisor i Tyresåns vattenvårdsförbund

- Bengt Verlestam (M) föreslås som revisorsersättare i Tyresåns vattenvårdsförbund

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_________

§54 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tyresö kommun 2009

Dnr: 2009/KS 0210 10

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas årsredovisning för kommunen för år 2009.

Årsredovisningen innehåller följande delar:

- Förvaltningsberättelse

- Kommunens personal

- Kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljning

- Nämndernas verksamhetsberättelser

- Kommunala bolag

- Kommunens ekonomi

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2009 för Tyresö kommun godkänns

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Martin Nilsson meddelar att S-gruppen ej deltar i beslutet.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Inger Gemicioglu (V), Hans Lindberg (M), Mathias Tegnér (S), Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Bengt Bergström (C), Jerry Svensson (S), Dick Bengtson (M) Marita Bertilsson (S) och Palle Carlsson (S).

Revisionsberättelse

Revisorernas ordförande Palle Carlsson (s) redovisar uppdraget och de bedömningar revisorerna gjort (bilaga).

Revisorerna har överlämnat revisionsberättelsen över sin granskning av 2009 års räkenskaper och förvaltning. Revisorerna tillstyrker att styrelsen

och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet

- Årsredovisning 2009 för Tyresö kommun godkänns

Protokollsanteckningar

Till protokollet förs att ansvariga ledamöter i nämnder och styrelsen inte deltar i beslut om ansvarfrihet för sin egen nämnd eller styrelse.

Socialdemokratern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet meddelar att de inte deltar i beslutet i den del som avser godkännande av årsredovisningen.

Särskilda yttranden

Martin Nilsson (S-gruppen) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (V-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

________

§55 Årsredovisning för Tyresö Näringslivs AB 2009

Dnr: 2010/KS 0098 10

Ärendebeskrivning

Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2009.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2009 noteras

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§56 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2009

Dnr: 2010/KS 0073 10

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2009.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2009 noteras

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mathias Tegnér (S) och Fredrik Saweståhl (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§57 Årsredovisning för Södertörns Miljö- och Hälskoskyddsförbund 2009

Dnr: 2010/KS 0074 10

Ärendebeskrivning

Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2009.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2009 noteras

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§58 Revisionsberättelse för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2009

Dnr: 2010/KS 0074 10

Ärendebeskrivning

Revisorerna i Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under år 2009.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

______

§59 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2009

Dnr: 2010/KS 0075 10

Ärendebeskrivning

Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2009. Bilagan delas ut vid sammanträdet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2009 noteras

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§60 Reviderat investeringsprogram

Dnr: 2009/KS 088 041

Ärendebeskrivning

Förslaget till reviderat investeringsprogram uppgår till netto 271,7 miljoner för 2010. Motsvarande summa för 2011 och 2012 är 247,6 miljoner och 108,8 miljoner.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsprogrammet revideras enligt förslag

Jäv i kommunstyrelsen

Hans Lindberg (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Martin Nilsson (S), Fredrik Saweståhl, Bengt Bergström (C), Anders Linder (S), Peter Bylund (MP) och Inger Gemiciogluv (V).

Yrkanden

Anders Linder (S-gruppen) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till investeringsprogram (bilaga). Yrkandet biträds av Vänsterpartiet.

Peter Bylund (MP-gruppen) yrkar återremiss av förslaget.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Anders Linder (S-gruppen) anmäler skriftlig reservation (bilaga).

Inger Gemicioglu (V-gruppen) anmäler skriftlig reservation (bilaga).

Protollsanteckning

Hans Lindberg (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP-gruppen) deltar inte i beslutet (bilaga).

_______

§61 Ungdomars inflytande i Tyresö kommun

Dnr: 2010/KS 0076 002

Ärendebeskrivning

Demokratiberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att senast i mars 2010 presentera ett förslag till hur ungdomars inflytande kan utvecklas och stärkas i Tyresö kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Demokratiberedningens förslag antas

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Fält (M), Sara Albornoz (S), Anna SteeleKarlström (FP) och Peter Bylund (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§62 Samverkan inom överförmyndarverksamheten på Södertörn

Dnr: 2010/KS 0077 005

Ärendebeskrivning

I en gemensam tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2009 förordades en samverkan i gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten mellan kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn och Tyresö. Respektive kommunfullmäktige föreslogs godkänna avtalet till gemensam nämnd liksom reglemente för den.

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamns och Tyresö kommuner har under perioden december 2009 – februari 2010 godkänt förslagen till avtal om och reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden. Nykvarns kommunfullmäktige har den 18 februari 2010 beslutat att inte godkänna avtalet och deltar därmed inte i föreslagen samverkan.

Med anledning av detta behöver Tyresö kommun fatta ett nytt beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till avtal om gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten, varigenom Södertörns överförmyndarnämnd inrättas fr o m den 1 januari 2011, godkänns

- Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden godkänns och skall gälla fr o m den 1 januari 2011.

- Nuvarande uppdrag för kommunens egen överförmyndarnämnd alternativt överförmyndare skall upphöra fr o m den 1 januari 2011, varvid även nuvarande reglemente för nämnden upphör.

- Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2009, § 134, om samverkan inom överförmyndarverksamheten med ovan rubricerade kommuner och Nykvarns kommun

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§63 Detaljplan för flis- och masshanteringsplats - beslut om antagande

Ärendebeskrivning

Tyresö kommuns tekniska kontor bedriver löpande underhåll och nybyggnad av VA och vägar i kommunen. I samband med dessa arbeten uppkommer jordar och schaktmassor som behöver tas om hand för att senare kunna återanvändas.

Stadsbyggnadskontoret fick den 3 september 2008 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att ta fram en detaljplan för verksamheten med normalt planförfarande.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra industri med små risker för hälsa och miljö. I första hand kommer kommunens egen verksamhet med hantering av ris- och trädgårdsavfall samt upplag för sortering av jord- och schaktmassor att inrymmas på platsen.

Förslaget var ute på utställning under tiden 13 november – 11 december 2009. Under utställningstiden inkom 75 yttranden.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för flis- och masshanteringsplats.

Yrkande i kommunstyrelsen

Mats Larsson (FP) yrkar i första hand att ärendet återremmiteras för framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning och i andra hand att ärendet avslås.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremis och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stödjer återremisyrkandet röstar nej

Omröstningen utföll med 12 ja-röster och 1 nej-röst (se bifogat röstningsprotokoll).


Kommunstyrelsen har därmed avslagit återremisyrkandet och beslutat att behandla ärendet vid mötet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag av detaljplanen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för flis- och masshanteringsplats antas

Reservation i kommunstyrelsen

Mats Larsson (FP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till yttrande lämnat i planberedningen.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Larsson (FP), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V), Fredrik Saweståhl (M), Bengt Bergström (C), Anita Mattsson (S), Elisabet Hedlund (V), Peter Bylund (MP), Jerry Svensson (S) och Anna SteeleKarlström.

Yrkanden

Mats Larsson (FP) yrkar i första hand att ärendet återremmiteras för framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning och i andra hand att ärendet avslås. Yrkandet biträds av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och av Anita Mattsson (S).

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet om återremiss.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 39 ja och 12 nej. Se bifogat röstningsprotokoll nr 1.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet om återremiss.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet om avslag.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 41 ja och 10 nej. Se bifogat röstningsprotokoll nr 2.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Mats Larsson (FP-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Inger Gemicioglu (V-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

________

§64 Motion om att ingå EU-kommissionens Borgmästaravtal

Dnr: 2009/KS 0202 106

Ärendebeskrivning

Lilian Nylinder (MP), Peter Bylund (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att ingå EU-kommissionens Borgmästaravtal.

Motionen har behandlats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Tyresö Kommuns har under en lång följd av år bedrivit ett omfattande miljöarbete. Det arbetet har på senare tid intensifierats. Kommunfullmäktige har nyligen i bred enighet fattat beslut om att ytterligare öka det strategiska klimat- och miljöarbetet i kommunen genom skapandet av en sammanhållen klimatstrategi. En strategi som samlar ihop och bygger vidare på befintliga planer och dokument samt täcker in områden som tidigare inte omfattats av särskilda planer.

I detta sammanhang är det viktigt att redan från början sätta upp tuffa målsättningar för arbetet. Tyresö Kommun är visserligen redan den kommun i landet som har lägst utsläpp av koldioxid per capita både totalt sett och från trafiken. Det är dock inte en signal om att vi kan sitta nöjda. Vi ska istället slåss för att hålla vår tätposition. Tyresö ska vara ett föredöme.

Ett sätt att ytterligare skärpa vårt eget arbete är att samarbete och jämföra med andra. Vi tror att det är viktigt att inspireras av och inspirera andra. Miljö- och klimatfrågor är inte nationella utan trotsar alla gränser. Vår kamp mot detta måste också lyfta från det snävt lokala till ett större perspektiv därför anser vi att det är ett klokt steg att Tyresö Kommun undertecknar EU-kommissionens Borgmästaravtal.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marie Åkesdotter (MP).


Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§65 Motion om valbuss

Dnr: 2009/KS 0121 111

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Kristjan Vaigur (S) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion om valbuss i Tyresö kommun.

Motionen behandlades i valnämnden 2010-03-15.

Ordförandeutlåtande

En kommunal valbuss och ökade informationsinsatser inför valet i höst föreslås i motionen i syfte att öka valdeltagandet i kommunen. Valdeltagandet är i Tyresö generellt högt. I valet 2006 ökade valdeltagandet totalt till 83,2 % från de 81,2 % som det var 2002. Vi såg också en uppåtgående trend i det senaste valet till Europaparlamentet 2009 där valdeltagandet ökade från 41 % till 50 %. I 26 av de 33 valdistrikten i Tyresö kommun låg valdeltagandet 2006 väl över 80 %, ytterligare två distrikt låg strax under 80 % medan resterande distrikt låg lägre.

Vi är naturligtvis alla glada över att valdeltagandet överlag är högt, samtidigt som jag är säker på att vi alla ser allvarligt på att det i ett par distrikt avviker nedåt. Det är, hoppas jag, vår gemensamma strävan att se till att valdeltagandet ökar i kommunen över lag och inte minst i de distrikt som det legat lägre.

Tyresö kommun kommer att vidta åtgärder för att försöka höja valdeltagandet, men det går inte att komma ifrån att det ansvaret vilar tungt på de politiska partierna. Vill vi ha väljare måste vi gå ut och förtjäna dom i hela kommunen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i december redovisades en lista över uppdrag som delats ut till förvaltningen. Ett av dessa förslag rör att öka kommunens samlade informationsinsatser kring valet 2010. Kommunens informationsinsatser kring valet ska givetvis vara neutrala. Tänkbart är dock att det handlar om utökad annonsering, mer utrymme för valet på kommunens hemsida samt olika typer av aktiviteter för att uppmärksamma valet. Utöver uppdraget rörande informationsinsatser för valet har också ett uppdrag delats ut kring att undersöka möjligheten att tillgängliggöra kommunens hemsida och viktig information på den samma på flera språk än vad som är fallet idag. Information kring valet är då rimligen prioriterat – vilket ytterligare kan bidra till ökad kunskap om valet och hur valet går till. I sammanhanget vill jag också påpeka att alliansen i budgeten för 2010 ökat anslaget en aning till kommunens informationsenhet vilket bland annat

möjliggör utökad information kring valet. Samtliga oppositionspartier motsatte sig detta i sina budgetförslag.

När det gäller förslaget om en kommunal valbuss är det givetvis intressant att fundera över. Det finns delar av vår kommun där de boende har lång väg att ta sig för att komma till en förtidsröstningslokal. I dessa områden är trots det valdeltagandet högt. Förtidsröstningslokaler kommer i höst att finnas dels på kommunens tre bibliotek och dels på kommunens servicecenter. Sedan kommunerna tog över förtidsröstningen har tillgängligheten och närheten till platser där man kan förtidsrösta ökat dramatiskt. De valdistrikt i Tyresö Kommun som har ett lägre valdeltagande ligger inte långt ifrån förtidsröstningslokaler utan tvärtom i närheten av både Biblioteket och Servicecentret i Tyresö Centrum. Förutom möjligheten att förtidsrösta i vår kommun kan man även förtidsrösta på andra ställen som till exempel Stockholms Central där många tyresöbor passerar ofta. Tyresö saknar också externa shoppingcenter eller andra stora besöksmål till skillnad mot en del kommuner som valt att ha en valbuss för att möta invånarna på just sådana ställen. Dessa platser kan, om de finns i höstens val, också utnyttjas av tyresöbor som befinner sig där. Sammantaget tror vi att det är viktigare att arbeta med informationen om valet både från kommunerna och från partierna än att köra runt med en valbuss i kommunen givet den närhet de flesta kommunmedborgare har till en förtidsröstningslokal.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att motionen bifalls i sin helhet..

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satsen 1 avslås

- Att-satsen 2 bifalls

______

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

________

§66 Motion angående centrumskolans framtid

Dnr: 2009/KS 0219 41

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Kristjan Vaigur (S) har lämnat in en motion om centrumskolans framtid.

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2010-02-17.

Ordförandeförslag

Att-satserna 1, 2, 6 anses besvarade och att-satserna 3, 4 och 5 avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att motionen bifalls i sin helhet..

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 1, 2 och 6 anses besvarade

- Att-satserna 3, 4 och 5 avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (V) hänvisar till yttrande lämnat i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

_______

§67 Motion angående utbildningskrav inom barnomsorgen

Ärendebeskrivning

Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion angående utbildningskrav inom barnomsorgen.

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2010-02-17.

Ordförandeförslag

Motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs