Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-11-17

Sammanträde 2011-11-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

100 Anmälan och besvarande av interpellationer

101 Anmälan och besvarande av frågor

102 Avsägelser och fyllnadsval

103 Information om namninsamling med begäran om kommunal folkomröstning

104 Revidering av anläggnings- och brukningsavgifter, VA-taxa, för kommunalt vatten och avlopp

106 Revidering av ersättning till förtroendevalda - ersättning för uppdrag som vice ordförande i kommunfullmäktige

109 Motion angående rättsäkerheten kring ärenden som behandlas av Socialnämndens socialutskott

§99 Anmälan av nya motioner

Dnr. 2011/KS 0345 001

2011/KS 0346 001

Ärendebeskrivning

Marie Åkersdotter (MP), Peter Bylund (MP), Pedro Nygren (MP) samt Lilian Nylinder (MP) har lämnat in två motioner; den ena angående Kostpolicy i Tyresö, den andra angående Fler parkbänkar och papperskorgar i Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____________

§100 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr. 2011/KS 0047

Ärendebeskrivning

Andreas Jonsson (M) besvarar tre interpellationer (bilaga); en från Christina Tallberg (S) angående Carema Cares verksamhet i Tyresö kommunen (bilaga), en från Marie Åkesdotter (MP) angående Carema (bilaga) samt en från Elisabeth Hedlund (V) angående Caremas äldreboenden i Tyresö med anledning av framkommen kritik (bilaga).

Vidare yttrade sig Interpellanterna Christina Tallberg (S), Elisabeth Hedlund (V), Marie Åkesdotter (MP) samt Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Ann Sandin Lindgren (S), Anita Mattson (S), Jerry Svensson (S), Alfonso Morales (S), Ann Ödlund (V) Peter Bylund (MP), Susann Ronström (S) samt Ida Antonsson (M).

Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation om konsekvenser av beslut om ändrad stadieindelning (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation angående Bättre budgetuppföljning (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande.

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

­­­­______________

§101 Anmälan och besvarande av frågor

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendebeskrivning

Inga frågor anmäldes vid sammanträdet

_____

§102 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2011/KS 0014 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Li Björk (M) ledamot i kommunfullmäktige

Martin Nilsson (S) ledamot och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden, ledamot i Krisledningsnämnden, ledamot i Mälardalsrådet, ombud förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län och ledamot i Valberedningen

Anita Mattsson (S) ledamot och 2:e vice ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden

Seija Henriksson (S) ledamot i Byggnadsnämnden

Helene Sundman (S) ersättare i Byggnadsnämnden

Frida Bengtsdotter (MP) ledamot i Gymnasie- och Arbetsmarknadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Noterar ny sammanräkning från länsstyrelsen

- Anita Mattsson (S) väljs till oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

- Jerry Svensson (S) väljs till ledamot i kommunstyrelsen

- Martin Nilsson (S) väljs till ledamot/2:a vice ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden

- David Westius (S) väljs till ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden

- Helene Sundman (S) väljs till ledamot i Byggnadsnämnden

- Barbro Nordlöf (S) väljs till ersättare i Byggnadsnämnden

- Juhani Kulo (S) väljs till ersättare i Socialnämnden

- Luis Arias Vera (MP) väljs till ledamot i Gymnasie- och Arbetsmarknadsnämnden.

________

§103 Information om namninsamling med begäran om kommunal folkomröstning

Dnr. 2011/KS 0319 004

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges ordförande har den 27 oktober 2011 mottagit initiativ med namnunderskrifter gällande folkomröstning om att stoppa avgiftshöjning för omsorg om äldre och personer med funktionshinder. Initiativet rör kommunfullmäktiges beslut § 53 av den 14 april 2011.

Ärendet är under beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige noterar informationen.

________

§104 Revidering av anläggnings- och brukningsavgifter, VA-taxa, för kommunalt vatten och avlopp

Dnr. 2011/KSTK 0109 12

Ärendebeskrivning

Nuvarande anläggningsavgifter för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 14 juni 2007 av kommunfullmäktige där maximal uttagsnivå per enskild enbostadsfastighet maximerades till 200000 kr inklusive moms. Nu gällande brukningsavgifter för renvatten antogs och fastställdes av kommunfullmäktige den 11 juni 2009. Till följd av revisionsanmärkningar över bokslut 2010 samt tillkomsten av ny VA-lagstiftning samt kommunala redovisningsprinciper så har en översyn av anläggnings- och brukningsavgifterna genomförts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs

- Taxan träder i kraft 2012-01-01

Särskilda yttranden i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrisk Saweståhl (M), Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S) samt Mats Larsson (FP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Taxan för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fasställs.

- Taxan träder i kraft 2012-01-01 exklusive kapitel 5 och 6 angående anläggningsavgift som träder i kraft 2012-07-01.

Protokollsanteckning

Henrik Gustavsson (C) deltar ej i beslutet.

Miljöpartiet inkommer med särskilt yttrande.

____________

§105 Antagande av två exploateringsavtal tillhörande detaljplan för "Bostäder vid Bollmora allé"

Dnr. 2011/KSM 0085

Ärendebeskrivning

En detaljplan har tagits fram för bostäder vid Bollmora allé. Planen gör det möjligt att bygga centrumnära bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Den nya bebyggelsen kommer att skapa en ny entré till Tyresö kommun tillsammans med den nya rondellen på Tyresövägen. Planen beräknas behandlas i kommunfullmäktige under hösten 2011.

Under 2011 har förhandlingar pågått för att nå fram till en överenskommelse rörande exploateringen av fastigheten Järnet 6 som idag ägs av Taracaxum AB. I förhandlingarna har tre parter deltagit, Tyresö kommun, fastighetsägaren (Taracaxum AB) samt Kvaliténa AB genom ett nybildat bolag, Fastighets AB Tyrjärn 6, som avser att genomföra bygget av bostäderna. De tre parternas överenskommelse om hur detta projekt ska genomföras framgår av de två bilagda exploateringsavtalen mellan Tyresö kommun och Taracaxum AB och ett mellan Tyresö kommun och Fastighets AB Tyrjärn 6.

Ärendet behandlades i miljö- och samhällsbyggnasutskottet 14 september 2011. Därefter har vissa omarbetningar gjorts i avtalen.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Jag föreslår att Exploateringsavtal Taracaxum AB och Exploateringsavtal Fastighets AB Tyrjärn 6 tillhörande detaljplan för ”Bostäder vid Bollmora allé” antas.

Kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschef ges i uppdrag att underteckna erfoderliga handlingar.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) att det av exploateringsavtalet ska framgå att minst 30% av lokalerna ska upplåtas med hyresrätt (bostäder) och minst 30% som bostadsrätt.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Exploateringsavtal Taracaxum AB och Exploateringsavtal Fastighets AB Tyrjärn 6 tillhörande detaljplan för ”Bostäder vid Bollmora allé” antas

- Kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschef ges i uppdrag att underteckna erfoderliga handlingar

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna yrkandena i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, 2011-09-14 §79 (bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade instämt i yrkandet från Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Ann Ödlund (V), Peter Bylund (MP) samt Pedro Nygren (MP).

Yrkanden

Anita Mattsson (S) yrkar i enlighet med socialdemokraternas förslag i kommunstyrelsen.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall på Socialdemokraternas förslag.

Ann Ödlund (V) yrkar bifall på Socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Socialdemokraterna hänvisar till reservation i kommunstyrelsen

Miljöpartiet inkommer med reservation

Vänsterpartiet lämnar blank reservation.

§106 Revidering av ersättning till förtroendevalda- ersättning för uppdrag som vice ordförande i kommunfullmäktige

Dnr. 2011/KS 0296 003

Ärendebeskrivning

Enligt bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda utbetalas årsarvode till kommunfullmäktiges ordförande för ordförandeuppdraget. För uppdragen som 1:e och 2:e vice ordföranden utbetalas timarvode i likhet med ersättning till fullmäktiges övriga ledamöter. Partiernas gruppledare föreslår att även uppdragen som 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska arvoderas med årsarvode i likhet med uppdragen som vice ordföranden i nämnderna. Vice ordförandena i kommunfullmäktige föreslås erhålla 0,03 av heltidsarvode, vilket innebär 20240 kr per år. Förändringen ska gälla från och med 1 januari 2012. Med anledning av detta föreslås bilaga 2 i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av bilaga 2 till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda godkänns.

- Revideringen träder i kraft 1 januari 2012.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Protokollsanteckning

Christina Tallberg (S) och Mats Fäldt (M) deltar inte i beslutet.

­­­­_________

§107 Riskahanterings- och försäkringspolicy

Dnr. 2011/KS 0275 30

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun äger tillsammans med 19 kommuner i Stockholms län Stockholms Försäkrings AB, SRF. Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB har tagit fram en riskhanterings- och försäkringspolicy för samtliga ägare som beskriver hur kommunernas arbete skall bedrivas. Genom en gemensam policy så klargörs och likställs hanteringen av risk och försäkring mellan ägarna i SRF samt tydliggör ansvarsförhållandena mellan respektive kommun och SRF.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Stockholmsregionens Försäkring AB - SRF

riskhanterings- och försäkringspolicy antas

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______

§108 Rapportering av ej verkställda beslut i socialnämnden

Dnr. 0087/11-006

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar i bilaga ej verkställda beslut per den 30 september 2011. Ärendet behandlades av socialnämnden den 26 oktober 2011, § 1075.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ej verkställda beslut i socialnämnden per den 30 september 2011 noteras.

_______

§109 Motion angående rättssäkerheten kring ärenden som behandlas av Socialnämndens socialutskott

Dnr. 2011/KS 0130 001

Ärendebeskrivning

Susann Ronström (S), Peter Söderlund (MP) och Elisabeth Hedlund (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om rättssäkerheten kring ärenden som behandlas av socialnämndens utskott.

Bakgrunden till motionen är ett beslut som fattades av socialutskottet vid årets början om att enbart ordinarie ledamöter eller ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro skulle få närvara vid socialutskottets extra sammanträden.

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige utifrån likställighetsprincipen för våra invånare, ur demokrati- och rättssäkerhetssynpunkt uppmanar socialnämndens ordförande och majoritet att ändra beslutet, så att även ersättare har närvarorätt vid extra utskott.

Socialnämnden har behandlat motionen och förelsår att motionen avslås.

Ordförandens förslag i kommunstyrelsen

Jag föreslår att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Martin Nilsson (S) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade instämt i yrkandet från Martin Nilsson (S) samt reserverat sig mot beslutet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Elisabeth Hedlund (V), Nils Frykman (M), Andreas Jonsson (M), Alfonso Morales (S), Marianne Kronberg (M), Pedro Nygren (MP), Susann Ronström (S), Lilian Nylinder (MP), Anna Lund (KD), samt Bengt Bergström (C).

Yrkanden

Alfonso Morales (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_________