Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-04-19

Sammanträde 2012-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

26 Anmälan och besvarande av frågor

27 Avsägelser och fyllnadsval

30 Information om planeringsläget östra Tyresö

38 Omprioritering och tidigareläggning i gällande investeringsprogram med anledning av beviljade statsbidrag

41 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

45 Svar på motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion

§24 Anmälan av nya motioner

Dnr 2012/KS 0132 001

Dnr 2012/KS 0191 001

Ärendebeskrivning

Anita Mattson (S) och Karin Ljung (S) lämnar in en motion ”Projekt arbetslinjen”.

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Peter Söderlund (MP) och Ajda Asgari (MP) lämnar in en motion om att införa rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

§25 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2012/KS 0011 001

Ärendebeskrivning

Fedrik Saweståhl (M) svarar på en interpellation från Eija Räty (S) angående Jämställdheten i Tyresö. Vidare yttrade sig interpellanten Eija Räty (S), Elisabeth Hedlund (V), Ann Ödlund (V), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Peter Bylund (MP), Karin Ljung (S), Christer Flodfält (M) och Andreas Jonsson (M).

§26 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2012/KS 0190 001

Ärendebeskrivning

Martin Nilsson (S) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) angående ”de skenande kostnaderna för Nyboda skola”. Frågan besvaras av Fredrik Saweståhl (M).

§27 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2012/KS 0012 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Kommunfullmäktige, Maria Holmberger (M)

Socialnämnden, Rolf Bengtsson (FP)

Kaijsa Keusch (S), ersättare i Kultur- och fritidsnämnden väljs i stället till ledamot.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Beställer ny sammanräkning från Länsstyrelsen

- Godkänner valet av ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

§28 Extra kommunfullmäktige sammanträde 7 juni 2012

Dnr 2012/KS 0131 001

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen kommer på sitt sammanträde den 29 maj att fatta

beslut om planbestämmelser för Östra Tyresö. För att dessa beslut ska kunna behandlas av kommunfullmäktige under våren föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om att hålla ett extra sammanträde den 7 juni kl. 18:00.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige sammanträder den 7 juni 2012 kl. 18:00.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt Kommunstyrelsens förslag

§29 Beredning av budget till revisorerna

Dnr 2012/KS 0194 001

Ärendebeskrivning

Revisionsreglemente för Tyresö kommun är antagen av kommunfullmäktige 2006-10-12 § 57. Under revisorernas ekonomi och förvaltning, § 11 att kommunfullmäktige har att för beredning av budget till revisorerna, lekmannarevisonerna och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser utse särskild oberoende beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige utser en särskild oberoende beredning av budget för revisornerna bestående av fullmäktiges presidium.

§30 Information om planeringsläget östra Tyresö

Dnr 2012/KS 0194 001

Ärendebeskrivning

Fredrik Saweståhl (M) informerar fullmäktiges ledamöter om planeringsläget i Östra Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras

§31 Årsredovisning för Tyresö kommun 2011

Dnr 2012/KS 0052 010

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Tyresö kommun för verksamhetsåret 2011 redovisas i bilaga. Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet kommer några kompletteringar och rättningar att göras i materialet. Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet kommer de förtroendevalda revisorerna att lämna sin revisionsberättelse till kommunfullmäktige.

Tilläggsyrkande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ett tillägg görs i årsredovisningen om området skolbarnomsorg.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

Särskilda yttranden i kommunstyrelsen

Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilda yttranden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för Tyresö kommun godkänns.

Yttranden

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anita Matsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Andreas Jonsson (M), Martin Nilsson (S), Dick Bengtsson (M), Elisabeth Hedlund (V), Marie Åkesdotter (MP), Ann-Chrstine Svensson (M), Mats Larsson (FP), Peter Bylund (MP), Jerry Svensson (S), Peter Söderlund (MP), Ann Ödlund (V), Mattias Eriksson (KD) och José Blanco Garcia (S).

Yrkanden

Dick Bengsson (M) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Revisionsberättelse

Revisornerna representeras av ordföranden Palle Karlsson (S).

Kommunfullmäktiges beslut

- Styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet i enlighet revisionsberättelsen.

- Bifogat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2010 för Tyresö kommun godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förslag och i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Protokollsanteckning

Enligt jävsreglerna i KL 5 kap 25 och 31 §§ får ledamot inte delta i beslut om ansvarsfrihet för den egna styrelsen eller nämnden.

I de delar som berör den egna styrelsen eller nämnden deltar ledamot inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Särskilda yttranden

Miljöpartiet och Socialdemokraterna inkommer med särskilda yttranden.

§32 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2011

Dnr 2012/KS 0107 10

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2011 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2011 noteras.

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras.

Protokollsanteckning

Ingen i styrelsen för Tyresö bostäder AB deltar i beslutet.

§33 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2011

Dnr 2012/KS 0107 10

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2011 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2011 noteras.

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras.

Protokollsanteckning

Ingen i styrelsen för Tyresö näringslivsaktiebolag deltar i beslutet.

§34 Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB

Dnr 2012/KS 0105 10

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2011 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2011 noteras.

Yttranden

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Ida Antonsson (M).

Kommunfullmäktiges beslut

- Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2011 noteras.

Protokollsanteckning

Ingen i styrelsen för Fastighetsbolag Maria Sofia AB deltar i beslutet.

§35 Årsredovisning för Samordningsförbundet östra Södertörn

Dnr 2012/KS 0102 10

Ärendebeskrivning

Preliminär årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011 redovisas i bilaga. Slutgiltiga handlingar godkänns av styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 22 mars.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning

Ledamöter i Samordningsförbundet Östra Södertörn deltar inte i beslutet.

§36 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Dnr 2012/KS 0106 10

Ärendebeskrivning

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2011 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2011 noteras.

 1. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning

Ledamöter som ingår i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund deltar inte i beslutet.

§37 Ekonomiska beslut i anslutning till årsredovisning 2011

Dnr 2012/KS 0100 10

Ärendebeskrivning

Ett flertal redan beslutade investeringar har inte hunnit genomföras i tid och därmed måste resurserna som inte förbrukats 2011 överföras till 2012.

Resultatenheternas resultat 2011 redovisas enligt bilaga 2. Dessutom bör 10,0 mkr räknas av från lokalförsörjningens utgående resultat då de stora snöfallen bidragit till det kraftiga underskottet. Inför 2012 har lokalförsörjningen förstärkts för att fastighetsunderhållet ska förbättras.

Under 2011 avsattes 6,0 mkr för insatser inom lärarområdet. Alla insatserna hann inte genomföras under 2011 utan därför bör 2,0 mkr av insatserna kunna finansieras 2012 via medelsreserven på finansförvaltningen.

VA-verket har nu ett större underskott som ska återställas. Detta ska helst återställas inom tre år, men något längre tid kan accepteras om en plan antas. Det är rimligt att anta en plan enligt bilaga 3 då stora delar av underskottet uppkommit genom förändrade redovisningsregler.

Kommunstyrelsens beslut

 1. Resultatenheternas resultat 2011 noteras enligt bilaga 2.

 1. 10,0 mkr av lokalförsörjningens negativa resultat räknas bort från den ingående balansen 2012 enligt bilaga 2 på grund av det stora snöfallet 2011.

 1. 2,0 mkr av medelsreserven 2012 avsätts för lärarinsatser som inte hann genomföras 2011.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. De föreslagna överföringarna av investeringar som inte hann genomföras 2011 förs över till 2012 enligt bilaga 1.

 1. Planen för ekonomin inom VA-verket enligt bilaga 3 antas.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§38 Omprioritering och tidigareläggning i gällande investeringsprogram med anledning av beviljade statsbidrag

Dnr 2012/KS 0088 10

Ärendebeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har efter ansökan fått statsbidrag beviljade för att genomföra vissa tillgänglighets-, trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. Statsbidragen täcker 50 procent av investeringsutgifterna och ger därutöver ett bidrag för kommunens förvaltningskostnader för de åtgärder som har beviljats bidrag. Det innebär att kommunen måste svara för resterande utgifter under innevarande budgetår för att kunna utnyttja statsbidragen.

Tillkommande investeringsanspråk under innevarande budgetår bör finansieras genom omprioritering inom redan beslutade investeringsramar.

Därför föreslås att den nu aktuella delfinansieringen av de projekt som beviljats statsbidrag löses genom omprioritering av de medel som beräknats för investeringar under 2012 och genom förtida utnyttjande av medel som tagits upp för investeringsutgifter under 2013.

Som en konsekvens av dessa åtgärder föreslås investeringsprogrammet för perioden 2011-2016 (bilaga 5 i gällande Kommunplan 2012-2014) revideras enligt bilagda förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Den föreslagna omdisponeringen av investeringsmedel för att delfinansiera de åtgärder som beviljats statsbidrag enligt bilagda ärende till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänns.
 1. Investeringsprogrammet för perioden 2011-2016 revideras enligt bilagda förslag.

Yttranden

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Särskilt yttrande

Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

§39 Finansiering av ny läktare vid Tyresövallen

Dnr 2012/KS 0110 10

Ärendebeskrivning

Befintliga läktare vid Tyresövallen uppfyller inte de krav som ställs av Svenska Fotbollsförbundet för att från och med 2014 spela fotboll i damallsvenskan. För att uppfylla kraven måste bland annat antalet sittplatser under tak kompletteras så att de uppgår till minst 1000 platser.

Företrädare för Tyresö FF och dess helägda bolag Tyresö Event AB har tagit upp diskussioner med Tyresö kommun om hur kommunen skulle kunna bidra till finansieringen av ny läktare.

Förslaget till finansiering innebär att Tyresö Event AB står som beställare och köpare av läktaren, och förutsätter att kommunen garanterar Tyresö Event AB:s åtagande gentemot leverantören under hyresperioden. I gengäld överlämnas den slutbetalda läktaren till kommunen efter att den är slutbetald.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Ett engångsanslag på 1750000 kronor från ofördelade medel inom finansförvaltningen i 2012 års driftbudget beviljas för delfinansiering av en fotbollsläktare enligt vad som beskrivs i detta ärende.

 1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen garanterar Tyresö Event AB:s fullgörande av sitt åtagande gentemot leverantören av läktaren enligt det så kallade hyr/köp-avtal som kommer att träffas.
 1. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar och i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att verkställa kommunens delfinansiering av åskådarläktaren.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

 1. Ett engångsanslag på 1750000 kronor från ofördelade medel inom finansförvaltningen i 2012 års driftbudget beviljas för delfinansiering av en fotbollsläktare enligt vad som beskrivs i detta ärende.
 2. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen garanterar Tyresö Event AB:s fullgörande av sitt åtagande gentemot leverantören av läktaren enligt det så kallade hyr/köp-avtal som kommer att träffas.
 3. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar och i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att verkställa kommunens delfinansiering av åskådarläktaren.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit återremissyrkandet. Ärendet ska därmed avgöras på sammanträdet.

Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.

Yttranden

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (MP), José Blanco Garcia (S), Dick Bengtsson (M) och Anita Matsson (S).

Yrkanden

José Blanco Garcia (S) yrkar återremiss och Marie Åkesdotter ansluter sig till yrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma och att ärendet ska avgöras på sammanträdet.

Yrkande

Miljöpartiet yrkar på avslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige avslagit detsamma.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Miljöpartiet lämnar skriftlig reservation till vilken José Blanco Garcia (S) ansluter sig.

§40 Renhållningsordning, föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun

Dnr 2012/KSTK 0008 83

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 14 februari 2008, § 10, renhållnings­ordning med föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun.

Ett förslag till reviderad renhållningsordning har arbetats fram av renhållningsenheten under hösten 2011. Förslaget har varit utställt för granskning 23 januari till 23 februari 2012. Under granskningsperiden har inga synpunkter inkommit på förslaget.

Förslaget innehåller en anpassning till förändringar i gällande författningar med avseende på arbetsmiljö. Dessa förändringar berör avstånd för slang­dragning vid tömning av enskilda avloppsanläggningar, tömnings­frekvenserna för och anpassning till de nytillkomna tjänsterna för separat insamling av matavfall samt införande av behovsstyrd avfallshämtning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget till reviderad renhållningsordning för Tyresö kommun fastställs.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§41 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 2011/KSTK 0060 82

Ärendebeskrivning

Enligt Vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Slånbacken, del av Strandvägen, samt även del av Strandallen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i enlighet med bilagd karta fastställs.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§42 Revidering av reglementen

Dnr 2012 KS/0101 003

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-14, § 40 att en ny styrprocess ska börja gälla. Med anledning av den nya styrprocessen finns det skäl att se över gällande reglementen så att dessa följer den nya ordningen. Utöver den nya styrprocessen har även andra ändringar som följer av nya eller förändrade lagar förts in i de reviderade reglementena. Arbetet har företagits i samarbete med respektive förvaltning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderade reglementen för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt gemensamt reglemente för samtliga nämnder antas.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§43 Reviderat arkivreglemente

Dnr 2012 KS/0073 003

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen antog arkivreglemente 2007. Med anledning av allmän översyn av styrdokumenten i enlighet med kommunens nya styrprocess har kansliavdelningen utarbetat förslag till reviderat arkivreglemente. I arkivreglementet regleras bland annat förvaltningarnas arkivansvar, kommunarkivets ansvar och hanteringen av allmänna handlingar, både i analog och digital form. Relevanta delar av regler för gallring av digitala handlingar har förts in i förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Reviderat arkivreglemente antas.
 1. Beslutet ersätter nuvarande arkivreglemente antaget 2007-12-12 och tidigare regler för gallring av digitala handlingar antagna 2005-06-14.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§44 Svar på motion "ta tillvara lärarnas kompetens"

Dnr 2011/KS 0364 001

Ärendebeskrivning

Martin Nilsson (S) har den 15 december 2011 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra en undersökning om den pedagogiska personalens uppfattning och sina förutsättningar att bedriva en högkvalitativ undervisning och önskemål om förbättringsåtgärder.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen avslås.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anita Mattsson (S) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit bifallsyrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (v) hade biträtt bifallsyrkandet, om hon hade haft rösträtt.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen bordläggs.

§45 Svar på motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion

Dnr 2010/KS 0038 91

Ärendebeskrivning

I en motion föreslår Miljöpartiet de Gröna i Tyresö:

- att Tyresö kommun efterfrågar lokal och alternativ energiförsörjning och energiproduktion, i samband med upphandling av kommunala verksamhetslokaler.

- att Tyresö Bostäder ges direktiv att tillämpa samma förhållningssätt vid nyproduktion och då energisystemet ses över i det befintliga bostadsbeståndet.

I Tyresö Bostäders yttrande över motionen håller bolaget med motionärerna om att det är viktigt att kommunen, kommunala fastighetsbolag och andra aktörer arbetar och verkar för ökad andel förnybar energi.

I kommunens energieffektiviseringsstrategi har kommunen bland annat lagt fast mål för energieffektivisering för såväl kommunala förvaltningar som för Tyresö Bostäder. Tyresö Bostäder arbetar fortlöpande med att minska utsläppen av CO2 och att effektivisera och minska energiförbrukningen.

Vid nyproduktion ska ny teknik användas för att om möjligt bli energineutrala i enlighet med kommunens vision för 2030 i Kommunplan 2012 – 2014.

I sitt yttrande konstaterar Tyresö Bostäder att såväl Tyresö Bostäder som Tyresö kommun redan idag bedriver sitt miljö- och energieffektiviseringsarbete i enlighet med de förslag som framförs i motionen.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen

Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö kommun alltid ska efterfråga lokal förnybar energiförsörjning/energiproduktion vid all fysisk planering och vid upphandlingar av kommunala verksamhetslokaler. Vidare att man ska i kommunen anställa kompetens för att kunna medverka för att ta fram ny energiteknik.

Alliansen håller med motionärerna om att det är viktigt att kommunen, kommunala fastighetsbolag och andra aktörer verkar för en ökad andel förnybar energi. Denna fråga anser Alliansen är så viktig att det under senaste åren bland annat beslutats om en ny klimatstrategi och en energieffektiviseringsstrategi. Målet och visionen med klimatstrategin och energieffektiviseringsstrategin är att kommunen ska vara energineutral 2030, vilket anges också i kommunplan 2012 - 2014. Klimatstrategin och energieffektiviseringsstrategin anger bägge åtgärder och metoder för att kommunen ska kunna nå målen och visionen för 2030, till exempel metoder för att energianvändningen för byggnader ska minska med 4 procent till 2014 och med 28 procent till 2020.

Då kommunen arbetar fortlöpande med att minska utsläppen av CO2 genom att effektivisera och minska energiförbrukningen kontinuerligt genom upphandlingar och avtal, bedöms att kommunen inte har behov av att införskaffa sig kompetens och medverka vid utveckling av ny energiteknik. Det är bättre att samverka med samhället i stort, ta till sig ny teknik som kommer på marknaden och lära av andras erfarenheter. Nämnas kan att den el som kommunen och Tyresö Bostäder AB köper in är till 100 procent producerad av vattenkraft.

Till detta kommer också andra projekt och åtgärder för att alla i kommunen ska bidra till en minskad klimatpåverkan. Nämnas kan att under 2012/2013 kommer Tyresö kommun att genomföra ett projekt med Ekopiloter, som har som mål att minska utsläppen av växthusgaser generellt bland hushållen och inom kommunens verksamheter. Detta genom att öka kunskaperna hos medborgarna och inom kommunens verksamheter om hur deras konsumtion, energiförbrukning och transporter bidrar till klimatpåverkan.

I sammanhanget kan konstateras att Tyresö kommun redan idag genomför sitt miljö- och energieffektiviseringsarbete enligt de förslag som framförs i motionen. Därför yrkar vi på att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (MP) yrkar med instämmande av Anita Mattsson bifall till motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås med hänvisning till det omfattande miljö- och energieffektiviseringsarbete som kommunen och Tyresö Bostäder redan arbetar med.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (v) hade biträtt bifallsyrkandet, om hon hade haft rösträtt.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen bordläggs.