Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-06-07

Sammanträde 2012-06-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

60 Anmälan och besvarande av interpellationer

61 Anmälan och besvarande av frågor

62 Avsägelser och fyllnadsval

71 Svar på motion angående busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit)

§59 Anmälan av nya motioner

Ärendebeskrivning

Inga motioner har inkommit.

§60 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2012/KS 0011 001      

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (S) lämnar in en interpellation till Ann-Christine Svensson (M), ”Inför Nyboda skolas ”nystart””. Interpellationen besvaras vid ett senare sammanträde.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om ansvar och organisation. Interpellationen besvaras vid ett senare sammanträde.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en interpellation till Ann-Christine Svensson (M) om Nyboda Skola och musikklasserna. Intepellationen besvaras vid ett senare sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Ann-Christine Svensson (M) angående anlitande av representanter från organisationen Drogfritt. Interpellationen besvaras av Ann-Christine Svensson (M).

§61 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2012/KS 0190 001

Ärendebeskrivning

Jerry Svensson (S) ställer en fråga till Ann-Christine Svensson (M) om oron över förändringar i musikklassernas inriktning. Ann-Christine Svensson (M) besvarar frågan.

Marie Åkesdotter (MP) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om bristande förtorende. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.

§62 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2012/KS 0012 001

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser föreligger:

Thomas Halvarsson (M)

- ersättare i gymansie- och arbetsmarknadsnämnden

Bengt Bergström (C)

- ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

- Avsägelserna godkänns.

- Ny sammanräkning från länsstyrelsen noteras där Ulrica Riis Pedersen (C) blir ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige i stället för Henrik Gustavsson (C) och Lars Lagerstedt (C) blir ny ersättare i kommunfullmäktige.

- Ny sammanräkning begärs från länsstyrelsen, gällande Bengt Bergströms (C) avsägelse.

§63 Delårsbokslut per april 2012

Dnr 2012/KS 0202 10

Ärendebeskrivning

Denna rapport innehåller ett delårsutfall för perioden januari – april 2012 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats enligt anvisningar.

Utfallet av investeringarna efter första tertialet presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna.

Resultatet för Tyresö kommun per 30 april 2012 är + 43,7 miljoner, vilket är ett överskott för perioden med 36,0 miljoner.

Prognosen för året är ett resultat på + 48,2 miljoner. Det är ett överskott jämfört med budget på 4,1 miljoner.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen
Marita Bertilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

Mats Larsson (FP) lämnar särskilt yttrande.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att notera och godkänna den ekonomiska rapporten per april 2012

- att socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att återkomma med en avrapportering av åtgärder mot underskotten till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2012

- att medelsreserven för 2012 används enligt följande

Beredskap finns för att verksamhetsområdet gymnasium får ett underskott på 5,0 mkr.

Detta kan bitvis finansieras genom att verksamhetsområdena vuxenutbildning och arbetscentrum vardera bidrar med 1,5 mkr i överskott.

Därmed behöver 2,0 mkr reserveras för att täcka gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden underskott.

3,0 mkr reserveras för att täcka socialnämndens underskott inom verksamhetsområdet för funktionshindrade.

750 tkr reserveras för socialnämnden för att utveckla arbetet med personalpool och utöka möjligheterna till heltid för personalen.

2 250 tkr reserveras för en ekonomisk genomlysning av verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

750 tkr reserveras för projektet med individanpassade arbetsmarknadsåtgärder, t ex genom sociala företag, som på sikt ska minska försörjningsstödet.

1,0 mkr reserveras för kostnader enligt avtal vi Prinsvillan.

5,0 mkr reserveras för avvecklingskostnader för Forellskolan.

0,5 mkr reserveras för ökade kostnader för Södertörns överförmyndernämnd.

1,5 mkr reserveras för folkomröstningen om äldreomsorgen.

Sedan tidigare har medel reserverats för att genomföra lärarsatsningar och förbättrad åskådarkapacitet på Tyresövallen.

Kvarvarande medel reserveras för ytterligare kostnader för utvecklingen av Tyresö centrum.

Yttranden i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Margaretha Ternstedt (FP), Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP) och Elisabeth Hedlund (V).

Yrkanden i kommunfullmäktige

Fredrik Saweståhl (M) och Margaretha Ternstedt (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kristjan Vaigur (S) yrkar att 0,5 mkr överförs från Arbetscentrum och 1,5 mkr överförs från C3L till verksamhetsområde gymnasium samt att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden under 2012 får ett tilläggsanslag på 7 mkr.

Peter Bylund (MP) och Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång i kommunfullmäktige

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och denna röstordning fastställs:

- Den som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja

- Den som röstar i enlighet med socialdemokraternas yrkande röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej och 2 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.


Reservation i kommunfullmäktige

Miljöpartiet inkommer med skriftlig reservation.

Socialdemokraterna och Vänseterpartiet lämnar blanka reservationer mot beslutet.

§64 Ändrad kostnadsfördelning för Södertörns överförmyndarnämnd samt nytt avtal om den gemensamma nämnden

Dnr 2012/KS 0195 005

Ärendebeskrivning

Sedan den 1 januari 2011 bedriver kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö sin överförmyndarverksamhet gemensamt i Södertörns överförmyndarnämnd. Enligt avtalet som upprättats mellan kommunerna om förutsättningarna för samarbetet ska kommunerna utreda kostnadsfördelningen mellan sig så att fördelningen kommer att vila på en grund som av alla upplevs som långsiktigt genomtänkt och rättvis.

Kommundirektörerna i de samverkande kommunerna föreslår att kommunerna beslutar om nytt samarbetsavtal med ändrad reglering av kostnadsfördelningen, samt ett antal redaktionella förändringar av avtalet. Avtalet föreslås gälla från och med 1 januari 2013 samt att det nuvarande samarbetsavtalet upphör att gälla den 31 december 2012.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Bifogat nytt avtal för Södertörns överförmyndarnämnd godkänns och ska gälla från och med den 1 januari 2013.
  2. Det nu gällande avtalet för den gemensamma nämnden upphör att gälla den 31 december 2012.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§65 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2011

Dnr 2012/KS 0184 10

Ärendebeskrivning

Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2011 redovisas i bilagor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2011 noteras.
  2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyelsens förslag.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Anna Lund (KD) inte deltar i beslutet.

§66 Antagande av detaljplan för Solberga etapp 7

Dnr 2012/SBF/11

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Solberga etapp 7.

Planens syfte är att varsamt anpassa området Solberga etapp 7 för permanentboende med hänsyn till områdets karaktär.

Planförslaget omfattar bland annat utbyggnad av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar, en bussvändplats, större byggrätter, skydd av värdefull kulturmiljö samt bevarande av värdefulla naturmiljöer. Planen tas fram med normalt planförfarande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplanen för Bostäder för Solberga etapp 7 antas.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyelsens förslag.

§67 Antagande av fördelning av gatukostnader för Solberga etapp 7

Dnr 2012/SBF/18

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av detaljplan för Solberga, etapp 7, har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om uttag av gatukostnader i området. Fördelningsförslaget ansluter helt till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen. Fördelning av gatukostnader beskrivs i bifogad gatukostnadsutredning.

Frågan om fördelning av gatukostnader behandlades av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 15 maj § 74 i samband med förslag om antagande av detaljplan för Solberga etapp 7.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för Solberga etapp 7 antas.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyelsens förslag.

§68 Uppsägning av länsöverenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun

Dnr 2012/KS 0158 50

Ärendebeskrivning

Sedan den 1 juli 2002 finns det en överenskommelse mellan kommuner i Stockholms län som reglerar betalningsansvaret för äldre personer som önskar flytta till särskilt boende i annan kommun inom länet.

Kommunförbundet Stockholms län, KSL, rekommenderar de kommuner som deltar i överenskommelsen att fatta beslut om att överenskommelsen ska sägas upp, att upphöra att gälla den 31 december 2013.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att säga upp överenskommelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Överenskommelsen mellan länets kommuner om samarbete vid flyttningar mellan kommunerna vad gäller personer med behov av särskilt boende sägs upp för att upphöra att gälla den 31 december 2013.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyelsens förslag.

§69 Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning

Dnr 2012/KS 0161 51        

Ärendebeskrivning

Kommunen och landstinget ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen ingå överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kommunförbundet Stockholms län har arbetat fram ett förslag till överenskommelse som styrelsen rekommenderar kommunerna att underteckna.

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta Kommunförbundet Stockholms läns rekommendation.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun tecknar överenskommelse med landstinget om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning enligt rekommendation av styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län.

Yttranden i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Susann Ronström (S) och Marie Åkesdotter (MP).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyelsens förslag.


§70 Svar på motion "Ta tillvara lärarnas kompetens"

Dnr 2011 KS 0301 001  

Ärendebeskrivning

Martin Nilsson (S) har den 15 december 2011 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra en undersökning om den pedagogiska personalens uppfattning och sina förutsättningar att bedriva en högkvalitativ undervisning och önskemål om förbättringsåtgärder.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen avslås.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anita Mattsson (S) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit bifallsyrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) hade biträtt bifallsyrkandet, om hon hade haft rösträtt.

Yttranden i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Ann-Christine Svensson (M), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V), Margaretha Ternstedt (FP), Ann Ödlund (V), Jerry Svensson (S) och Ulrica Riis Pedersen (C).

Yrkanden i kommunfullmäktige

Ann-Christine Svensson (M), Margaretha Ternstedt (FP) och Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar avslag på motionen.

Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V) och Ann Ödlund (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunfullmäktige

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och denna röstordning fastställs:

- Den som bifaller kommunsstyrelsen förslag att avslå motionen röstar ja.

- Den som bifaller Socialdemokraternas motion röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja och 22 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§71 Svar på motion angående busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit)

Dnr 2011 KS 0301 001   

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige angående bättre busstrafik och Tyresö som föregångare för BRT (Bus Rapid Transit) den 13 oktober 2011. Motionen remitterades till trafikenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen, barn- och utbildningsnämnden, rådet för funktionshinderfrågor, kommunala pensionärsrådet, Stockholms läns landsting och Storstockholms lokaltrafik AB för besvarande.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen
Se bilaga

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen
Jag föreslår att motionen anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen
Anita Mattsson (S) yrkar med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen
Ordföranden ställer propostion på förslagen och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Reservation i kommunstyrelsen
Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet. Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen
Till protokollet förs att Elisatbeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden i kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Peter Bylund (MP), Mats Larsson (FP), Elisabeth Hedlund (V) och Marie Åkesdotter (MP).

Yrkanden i kommunfullmäktige

Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunfullmäktige

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation i kommunfullmäktige

Martin Nilsson (S) lämnar blank reservation mot beslutet.

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen.