Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-06-14

Sammanträde 2012-06-14

Datum
Klockan
15:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

§72 Anmälan av nya motioner

Ärendebeskrivning

Inga motioner har inkommit till sammanträdet.

§73 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2012/KS 0011 001

Ärendebeskrivning

Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation till Ann-Christine Svensson (M) om framtiden för Tyresös musikklasser. Interpellationen besvaras vid ett senare sammanträde.

Fredrik Saweståhl (M) och Ann-Christine Svensson (M) besvarar skriftligen en interpellation från Marie Åkesdotter (MP) om ansvar och organisation, se bilaga.

§74 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2012/KS 0190 001

Ärendebeskrivning

Inga frågor har inkommit till sammanträdet.

§75 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2012/KS 0012 001

Ärendebeskrivning

Inga avsägelser eller fyllnadsval är anmälda till sammanträdet.

§76 Kommunplan 2013-2015

Dnr 2012/KS 0201

Ärendebeskrivning

I bifogade förslag till kommunplan för perioden 2013-2015 redovisas i kapitel 2 en vision för hur kommunen har utvecklats till år 2030. Avsikten är att visionen ska inspirera till förhållningssätt och planering på kort och lång sikt som innebär att steg kontinuerligt tas i riktning mot visionen.

I kapitel 3 redovisas en konjunkturanalys. I kapitlet redovisas även handfasta planeringsförutsättningar i form prognoser över befolkningsutveckling och ekonomiskt utrymme för kommunens verksamhet. Vidare redogörs för hur tillgängliga medel prioriteras mellan olika verksamhetsområden och vilka särskilda satsningar som görs under planeringsperioden.

I kapitel 4 redovisas kommungemensamma mål inom områdena medborgarfokus, näringsliv, ekonomi, personal samt effektivitet.

I kapitel 5 redovisas för vart och ett av 19 verksamhetsområden och kommunens bolag en kort verksamhetsbeskrivning, en omvärldsanalys, vilka strategiska mål som ska uppnås till slutet av planperioden, vilka ekonomiska resurser som kommer att stå till förfogande för verksamhetsområdet, i förekommande fall vilka investeringar som är aktuella inom området under perioden och slutligen eventuella ändrade betingelser eller andra förhållanden av betydelse för verksamheten under planperioden. De mål och resursramar som anges i detta avsnitt utgör de viktigaste utgångspunkterna för det kommande arbetet med nämndplaner.

I kapitel 6 beskrivs översiktligt förslaget till investeringsprogram. Själva investeringsprogrammet med alla dess ingående poster bifogas kommunplanen (bilaga 5).

I kapitel 7 redovisas när och hur uppföljningen de treåriga målen kommer att ske löpande under planperioden samt hur planen ska kommuniceras till medborgare, förtroendevalda och medarbetare.

I kapitel 8 redovisas styrprocessens årshjul.

I kapitel 9 redovisas vilka olika gemensamma styrdokument som gäller för all verksamhet i kommunen.

I bilagor till kommunplanen redovisas resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys, en sammanställning över intäkter och kostnader för driftbudgetens olika anslag samt investeringsprogram.

Socialdemokraternas alternativ till kommunplan 2013-2015 delades vid mötet.

Ordförandeutlåtande i kommunstyrelsen
Se ordförandeutlåtande i bifogat dokument.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen
Ordföranden yrkar bifall till alliansens förslag till kommunplan 2013-2015.

Yrkande i kommunstyrelsen
Marita Bertilsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas alternativ till kommunplan 2013-2015.

Beslutsgång i kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på Marita Bertilssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Reservation i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut

Med hänvisning till vad som redovisas i kommunplanen beslutar kommunstyrelsen att

 1. ge i uppdrag till kommundirektören att utreda hur samarbetet mellan arbetscentrum och individ- och familjeomsorgen kan utvecklas.
 2. Underlag till beslut om revisorernas budget överlämnas till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Med hänvisning till vad som redovisas i kommunplanen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att

 1. fastställa utdebiteringen för 2013 till 19,48 kronor per skattekrona,
 2. den i kommunplanens kapitel 2 redovisade visionen för år 2030 ska ligga till grund för den verksamhet kommunen bedriver och planerar liksom för kommunens insatser och påverkan utanför den egna verksamheten,
 3. fastställa de kommungemensamma mål som framgår av kapitel 4 i kommunplanen,
 4. fastställa de mål som anges för olika verksamhetsområden som anges i kapitel 5 i kommunplanen,
 5. fastställa budgeterade driftbudgetar för budgetåren 2013-2015 enligt vad som framgår av bilagorna 1 och 2 i kommunplanen,
 6. fastställa budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2013-2015 enligt bilagorna 3 och 4 till kommunplanen,
 7. fastställa det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen,
 8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter,
 9. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om sådana omslutningsförändringar i driftbudgetramarna som, utan att förändra nettoramarna och målen för verksamhetsområdet, föranleds av att verksamheternas externa intäkter blir annorlunda än vad som är känt när kommunfullmäktige godkänner kommunplanen,
 10. lån får tas upp inom en ram på 750 miljoner kronor, vilket är en utökning från nuvarande nivå på 650 miljoner kronor
 11. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Under sammanträdet sker först inledningsanföranden från de representerade partierna i fullmäktige. Därefter behandlas de yrkanden som inkommit under respektive nämnd och slutligen, under området kommunstyrelsen, tas beslut.

Inledning

Inledningsanföranden hålls av:

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Mats Larsson (FP), Marie Åkesdotter (MP), Leif Kennerberg (KD), Elisabeth Hedlund (V), Per Carlberg (SD) och Ulrica Riis Pedersen (C).

Yttranden i kommunfullmäktige under området inledning

Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V), Mats Larsson (FP), Leif Kennerberg (KD) och Ulrica Riis Pedersen (C) yttrar sig under området inledning.

Yrkanden i kommunfullmäktige under området inledning

- Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

- Anita Mattsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

- Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan med hänvisning till särskilt yttrande från Folkpartiet om en mindre ändring, se bilaga.

- Leif Kennerberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

- Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

- Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Socialnämnden

Yttranden i kommunfullmäktige under området socialnämnden

Andreas Jonsson (M), Susann Ronström (S), Nomi Lind (FP), Peter Söderlund (MP), Anna Lund (KD), Elisabeth Hedlund (V), Per Carlberg (SD), Ulrica Riis Pedersen (C), Alfonso Morales (S) och Gunilla Hellgren Lovén (M) yttrar sig vid kommunfullmäktiges behandling av området.

Yrkanden i kommunfullmäktige under området socialnämnden

- Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

- Susann Ronström (S) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

- Nomi Lind (FP) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

- Peter Söderlund (MP) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

- Anna Lund (KD) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

- Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

- Per Carlberg (SD) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i Sverigedemokraternas alternativ till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden i kommunfullmäktige under området socialnämnden

Verksamhetsområde 14 - Individ och familjeomsorg

Nr 1. Budgetyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att socialnämndens budget förstärks med motsvarande fyra socialsekreterartjänster.

Nr 2. Målyrkande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar att droganvändningen bland ungdomar minskar.

Nr 3. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar att socialt företagande ska södjas och uppmundtras, så många som möjligt.

Nr 4. Yrkande

Sverigedemokraterna yrkar att en ingående redovisning för fullmäktige genomförs gällande det ekomiska biståndet i Tyresö kommun.

Verksamhetsområde 15 - Äldreomsorg

Nr 5. Målyrkande

Socialdemokraterna, Miljöpartet och Vänsterpartiet yrkar att platser i särskilt boende tillförs som motsvarar behovet.

Nr 6. Målyrkande

Socialdemokraterna, Miljöpartet och Vänsterpartiet yrkar att ingen tvingas avstå från tjänster pga för hög kostnad.

Nr 7. Målyrkande

Socialdemokraterna, Miljöpartet och Vänsterpartiet yrkar att ökningen av behovet av särskilt boende har hejdats genom att mer sercice, tekniska hjälpmedel och omsorg erbjuds i hemmet.

Nr. 8 Yrkande

Miljöpartiet yrkar att en plan tas fram som tillgodoser behovet i ett långsiktigt perspektiv, som arbetats fram tillsammans med PRO och SPF.

Nr 9 Yrkande

Miljöpartiet yrkar att fler hälsofrämjande mötesplatser skapas för samvaro – för utövande och upplevelse av kultur och fysisk aktivitet.

Nr 10. Yrkande

Sverigedemokraterna yrkar att Tyresö kommun inrättar en kommunal äldreombudsman.

Nr 11. Yrkande

Sverigedemokraterna yrkar att en psykogeriatrisk avdelning skapas i kommunens befintliga verksamhet.

Nr 12. Yrkande

Sverigedemokraterna yrkar att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag om försöksprojekt, med uppgift att rekrytera och utbilda fler volontärer i äldreomsorgen med syfte att höja livskvaliteten för kommunens gamla och avlasta personalen inom äldreomsorgen.

Verksamhetsområde 16 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Nr 13. Målyrkande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar att alla som behöver klientombud erhåller det kostnadsfritt.

Yrkanden i kommunfullmäktige som ingår både inom verksamhetsområde 15 - Äldreomsorg och inom verksamhetsområde 16 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Nr 14. Budgetyrkande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktiges beslut om höjda taxor inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar från april 2011 upphävs.

Nr. 15 Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att ökat stöd till pensionärs- och handikappsföreningarna ges på grund av ökade lokalhyror.

Beslutsgång i kommunfullmäktige under området socialnämden

Nr 1. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 1.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja och 20 nej, se bifogat röstningsprotokoll (votering 1). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 2. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 2.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 22 nej, se bifogat röstningsprotokoll (votering 2). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 3. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 3.

Nr 4. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 4.

Nr 5. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 5.

Nr 6. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 6.

Nr.7 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 7.

Nr 8. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 8.

Nr. 9 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 9.

Nr. 10 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 10.

Nr. 11 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 11.

Nr. 12 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 12.

Nr. 13 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 13.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej och 2 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 3). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 14 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 14.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 22 nej, se bifogat röstningsprotokoll (votering 4). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 15 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 15.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Yttranden i kommunfullmäktige under området gymnasie- och arbetsmarknadsnändnen

Margareta Ternstedt (FP), Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP), Elisabeth Hedlund (V), Karin Ljung (S), José Blanco Garcia (S), Lotta Stjernfeldt (M) och Lena Arvidsson (M) yttrar sig under kommunfullmäktiges behandling av området.

Yrkanden i kommunfullmäktige under området gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

- Margareta Ternstedt (FP) yrkar, med medhåll från Lotta Stjernfeldt (M), följande tillägg ”får besluta i samråd med berörd nämnd” till punkt 8 i kommunstyrelsens förslag till kommunplan, i övrigt bifall till de delar som rör gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden i förslaget. Se bilaga med särskilt yttrande (FP).

- Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

- Peter Bylund (MP) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden i Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

- Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden i Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

- Karin Ljung (S) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden i kommunfullmäktige under området gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsområde 10 - Gymnasium

Nr. 16 Målyrkande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar att beslut om Tyresö gymnasiums framtid finns klart 2013.

Nr. 17 Budgetyrkande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar att projekt Arbetslinjen införs i enlighet med motion från Socialdemokraterna. Finansieras genom fondering av en del av den återbetalning av AFA-medel som sker 2012.

Nr. 18 Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att en satsning på barn med neuropsykiatriska funktionshinder sker.

Yrkanden inom verksamhetsormråde 11 - Vuxenutbildning

Nr. 19 Budgetyrkande

Socialdemokraterna yrkar att C3L får i uppdrag att i samverkan med Tyresö gymnasium aktivt söka upp de ungdomar som lämnat gymnasiet utan slutbetyg för att med varje tidigare elev söka tänkbara alternativ för att kunna uppnå gymnasiekompetens.

Nr. 20 Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar att möjligheten till livslångt lärande och att skola om sig i senare skeden i livet ska tillgodoses, så att fler kan komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Nr. 21 Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att ingen konkurrensutsättning av kommunala vuxenutbildningen sker under 2013 - 2015.

Yrkanden inom verksamhetsområde 12 - Arbetscentrum

Nr. 22 Budgetyrkande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar att alla ungdomar 16-17 år garanteras sommarjobb via kommunen sommaren 2013.

Nr. 23 Yrkande

Sverigedemokraterna yrkar att flyktingverksamheten redovisas separat i boksluten för att göra verksamheten mer transparent och för att kunna visa på vilken täckningsgrad statsbidragen ger.

Beslutsgång i kommunfullmäktige under området gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Nr. 16 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 16.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 5). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 17 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 17.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 6). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 18 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 18.

Nr. 19 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 19.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 7). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 20 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 20.

Nr. 21 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 21.

Nr. 22 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 22.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 8). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 23 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 23.

Barn- och utbildningsnämnden

Yttranden i kommunfullmäktige under området barn- och utbildningsnämnden

Ann-Christine Svensson (M), Martin Nilsson (S), Leif Lanke (FP), Peter Bylund (MP), Elisabeth Hedlund (V), Christer Flodfält (M), Anna Lund (KD), Ulrica Riis Pedersen (C), Ida Antonsson (M), Fredrik Saweståhl (M) och Marie Åkesdotter (MP) yttrade sig under kommunfullmäktiges behandling av området.

Yrkanden i kommunfullmäktige under området barn- och utbildningsnämnden

- Ann-Christine Svensson (M) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

- Martin Nilsson (S) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

- Leif Lanke (FP) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

- Peter Bylund (MP) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

- Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

- Anna Lund (KD) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

- Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden i kommunfullmäktige under området barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde 7 - Förskola och pedagogisk verksamhet

Nr. 24 Budgetyrkande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till ett tak för antalet barn i barngrupperna i förskolan. Till förslaget ska fogas en handlingsplan för hur målet ska kunna uppnås.

Nr. 25 Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar en ökning av andelen förskollärare och fritidpedagoger sker, genom kompetensutveckling och fokus på att behålla personal.

Nr. 26 Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att avskaffa vårdnadsbidraget.

Nr. 27 Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att minska administrationsbidraget till privata förskolor.

Verksamhetsområde 8 - Grundskola

Nr. 28 Budgetyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att det sociodemografiska tillägget utreds i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget.

Nr. 29 Budgetyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att alla skolor ska för de yngre barnen som en del av en samlad skoldag med förstärkt fritidshemsverksamhet erbjuda läxläsningshjälp. För de äldre barnen ska motsvarande stöd finnas i skolans verksamhet.

Nr. 30 Budgetyrkande

Socialdemokraterna yrkar att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att redovisa åtgärder för att ingen elev ska drabbas av sämre utbildning till följd av det nya hyressättningssystemet.

Nr. 31 Budgetyrkande

Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige uttalar ambitionen att bevara och utveckla profilklasser vid Tyresös grundskolor.

Nr. 32 Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar att öka andelen behöriga lärare och fritidspedagoger genom nyrekrytering, kompetensutveckling och fokus på att behålla utbildade lärare.

Nr. 33 Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar att stärka skolhälsovården, elevernas tillgång till olika kompetenser ska säkerställas.

Nr. 34 Målyrkande

Vänsterparitet yrkar att Tyresö ska vara bland landets 50 bästa kommunerna när det gäller antalet pedagoger per barn senast år 2015.

Nr. 35 Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att två pedagoger i varje klass årskurs 1-3 ska tillsättas.

Nr. 36 Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att utöka resurserna till barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

Nr. 37 Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att satsa mer på modersmålsundervisning och svenska 2 samt mer tid för integrering i ”vanliga klasser” för våra elever med utländsk bakgrund.

Yrkanden i kommunfullmäktige som ingår både under verksamhetsområde 7 - Förskola och pedagogisk verksamhet och under verksamhetsområde 8 - Grundskola

Nr. 38 Budgetyrkande

Socialdemokraterna yrkar att lärartätheten i grundskolan och personaltätheten i förskolan förstärks.

Nr. 39 Budgetyrkande

Socialdemokraterna yrkar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, utifrån den förstärkta budgetram som föreslås i socialdemokraternas budgetalternativ, utarbeta en handlingsplan för fler högskoleutbildade pedagoger i förskolan och skolan.

Nr. 40 Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar att öka andelen män med pedagogisk utbildning.

Nr 41 Yrkande

Vänsterpartiet yrkar att utvärdera förvaltningens organisation.

Yrkanden inom verksamhetsområde 9 - Fritidsgårdar

Nr. 42 Yrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige river upp beslutet (KF 2011-04-14 - § 49) om höjda taxor för fritidsklubbarna.

Nr. 43 Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar att minska grupperna på fritidshemmen.

Nr. 44 Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar att inrätta fritidsgårdar i de kommundelar där det saknas.

Nr. 45 Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar läxläsningshjälp på fritidshemmen.

Nr. 46 Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att fler pedagoger tillförs fritidshemmen.

Nr. 47 Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att utöka resurserna till fritidsgårdarna.

Beslutsgång i kommunfullmäktige under området barn- och utbildningsnämnden

Nr. 24 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 24.

Nr. 25 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 25.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 9). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 26 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 26.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej, se bifogat röstningsprotokoll (votering 10). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 27 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 27.

Nr. 28 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 28.

Nr. 29 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 29.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 11). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 30 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 30.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej, se bifogat röstningsprotokoll (votering 12). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 31 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 31.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 13). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 32 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 32.

Nr. 33 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 33.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 14). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 34 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 34.

Nr. 35 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 35.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 15). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 36 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 36.

Nr. 37 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 37.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 7 nej, 13 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 16). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 38 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 38.

Nr. 39 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 39.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 17). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 40 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 40.

Nr. 41 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 41.

Nr. 42 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 42.

Nr. 43 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 43.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 22 nej, se bifogat röstningsprotokoll (votering 18). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 44 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 44.

Nr. 45 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 45.

Nr. 46 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 46.

Nr. 47 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 47.

Byggnadsnämnden

Yttranden i kommunfullmäktige under området byggnadsnämnden

Matilda Lundh (M), Lennart Jönsson (S), Mats Larsson (FP) och Marie Åkesdotter (MP) yttrade sig under kommunfullmäktiges behandling av området.

Yrkanden i kommunfullmäktige under byggnadsnämnden

- Matilda Lundh (M) yrkar bifall till de delar som rör byggnadsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

- Lennart Jönsson (S) yrkar bifall till de delar som rör byggnadsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

- Mats Larsson (FP) yrkar bifall till de delar som rör byggnadsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

- Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till de delar som rör byggnadsnämndens verksamhetsområden i Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Kultur- och fritidsnämnden

Yttranden i kommunfullmäktige under området kultur- och fritidsnämnden

Dick Bengtsson (M), Anders Linder (S), Ajda Asgari (MP), Mats Lindblom (FP), Leif Kennerberg (KD), Elisabeth Hedlund (V), Lillian Edberg (M), Anders Linder (S) och Peter Bylund (MP) yttrar sig under kommunfullmäktiges behandling av området.

Yrkanden i kommunfullmäktige under kultur- och fritidsnämnden

- Dick Bengtsson (M) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

- Anders Linder (S) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

- Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

- Mats Lidblom (FP) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

- Leif Kennerberg (KD) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

- Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

- Lillian Edberg (M) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden i kommunfullmäktige under området kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde 13 - Bibliotek, kultur och fritid

Nr. 48 Budgetyrkande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar att biblioteket i Tyresö centrum ska vara öppet alla veckans dagar (storhelger undantagna).

Nr. 49 Budgetyrkande

Socialdemokraterna yrkar att aktivitetsstödet till föreningarna förstärks.

Nr. 50 Budgetyrkande

Socialdemokraterna yrkar att en förstärkning till studieförbunden sker.

Nr. 51 Budgetyrkande

Socialdemokraterna yrkar att anslaget till pensionärsorganisationerna förstärks.

Nr. 52 Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar att minska köerna till kulturskolan under perioden.

Nr. 53 Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att alla barn oavsett funktionshinder ska ha tillgång till kommunens olika fritidsverksamheter. Detta kan ske i samarbete med andra kommuner.

Nr. 54 Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att sänka avgifterna till Kulturskolan.

Beslutsgång i kommunfullmäktige under området kultur- och fritidsnämnden

Nr. 48 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 48.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej, se bifogat röstningsprotokoll (votering 19). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 49 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 49.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 14 nej, 8 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 20). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 50 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 50.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 14 nej, 6 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 21). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 51 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 51.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 22). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 52 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 52.

Nr. 53 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 53.

Nr. 54 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 54.

Kommunstyrelsen

Yttranden i kommunfullmäktige under området kommunstyrelsen

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marie Linder (S), Mats Larsson (FP), Leif Kennerberg (KD), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V), Marita Bertilsson (S), Dick Bengtsson (M) och Kjell Andersson (S) yttrar sig under kommunfullmäktiges behandling av området.

Yrkanden i kommunfullmäktige under området kommunstyrelsen

- Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

- Mats Larsson (FP) yrkar bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan och specifikt avslag på Sverigedemokraternas alternativ.

- Leif Kennerberg (KD) yrkar bifall till de delar som rör

- kommunstyrelsens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

- Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

- Dick Bengtsson (M) yrkar bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

- Marita Bertilsson (S) yrkar att Tyresö kommun satsar på att bli en Fairtrade-kommun och bifall till punkterna 1 och 6-13 i kommunstyrelsens förslag till kommunplan och avslag på övriga punkter med hänvisning till Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

- Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till de delar som rör kommunstyrelsens verksamhetsområden i Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden i kommunfullmäktige under området kommunstyrelsen

Nr. 55 Yrkande

Folkpartiet yrkar att beslutspunkt 8 i kommunplanens beslutsdel kompletteras med formuleringen ”får besluta i samråd med berörd nämnd”.

Nr. 56 Budgetyrkande

Kommunfullmäktiges presidium yrkar att revisorernas budget ökas med 250000 kronor till 1350000 kronor för 2013. Beloppet tillförs verksamhetsområdet Kommunalförbund m.m. och finansieras från medelsreserven. Beslutet medför förändringar för åren 2014 och 2015.

Verksamhetsområde 1 - Plan och

exploatering

Nr. 57 Målyrkande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar att kommunen bidrar till mångfald på bostadsmarknaden genom att tillse att det i nytillkommande bostadsbyggande finns vardera minst 30 % hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter.

Nr. 58 Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar att Tyresö bostäder ska ta fram förslag på studentbostäder.

Nr. 59 Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att varje nybyggnation ska byggas energisnålt och att flerbostadshus anpassas till personer med funktionsnedsättningar.

Nr. 60 Budgetyrkande

Sverigedemokraterna yrkar att införa kameraövervakning på utsatta platser i kommunen.

Nr. 61 Budgetyrkande

Sverigedemokraterna yrkar att vicevärdsystemet återinförs i kommunala bostadsområden.

Verksamhetsområde 3 - Miljö, trafik och övrigt

Nr. 62 Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att Tyresö kommun är en Fairtrade-kommun.

Nr. 63 Målyrkande

Miljöpartiet yrkar att 40 % av maten är ekologisk 2013 och 50 % 2014.

Nr. 64 Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att Tyresö ska bli en certifierad ”grön kommun”.

Verksamhetsområde 4 - Vatten och avlopp

Nr. 65 Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar att Tyresö kommun ska stödja alternativa miljöanpassade VA-lösningar i områden där det kan förbättra kvaliteten och uppnå mindre miljö- och klimatbelastning.

Nr. 66 Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att anslutning till vatten/avlopp ska sträva mot en högre självfinansieringsgrad.

Verksamhetsområde 5 - Renhållning

Nr. 67 Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar en bättre efterlevnad av avfallstrappan.

Verksamhetsområde 17 - Gemensam verksamhet

Nr. 68 Yrkande

Sverigedemokraterna yrkar att en trygghetsberedning inrättas, som ska ligga under kommunens säkerhetsorganisation och säkerhetschefens omsorg.

Verksamhetsområde 19 - Politisk verksamhet

Nr. 69 Yrkande

Miljöpartiet yrkar att en plan för att höja valdeltagandet till minst 70 % i alla kommundelar i valet 2014 upprättas.

Nr. 70 Yrkande

Miljöpartiet yrkar att införa öppna nämndmöten och allmänhetens frågestund.

Nr. 71 Yrkande

Sverigedemokraterna yrkar att insyn i samtliga nämnder för alla partier som är representerade i kommunfullmäktige införs.

Yrkande under området kommunstyrelsen - Övrigt

Nr. 72 Yrkande

Sverigedemokraterna yrkar att uppdra åt kommunstyrelsen att tillskriva regeringen en begäran om att Tyresö kommun ska få bli försökskommun för slopad hemspråksundervisning.

Yrkanden inom området planeringsförutsättningar

– Kapitel 3

Nr. 73 Yrkande

Vänsterpartiet yrkar att kommunen själv ska kunna lägga anbud vid all anbudsutsättning.

Nr. 74 Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att löneklyftorna mellan låg- och högavlönade ska minska och att kommunen i personalpolitiken framförallt satsar på lönehöjningar för de med låga löner.

Nr. 75 Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att kommunen inom alla verksamheter ska ha en adekvat bemanning och ett aktivt jämställdhetsarbete.

Nr. 76 Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att senast år 2014 ska alla enklare hinder i kommunerna och dess närhet vara åtgärdade.

Yrkanden inom området investeringsprogram - Kapitel 6

Nr. 77 Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar att återremittera investeringsprogrammet med ambitionen att minska investeringarna 2013-2015, i enlighet med Miljöpartiets förslag.

Övrigt yrkande under området kommunstyrelsen

Nr. 78 Yrkande

Sverigedemokraterna yrkar att Tyresö kommun upprättar ett ”nollavtal” gällande flyktingmottagningen med staten genom länsstyrelsen.

Beslutsgång i kommunfullmäktige under området kommunstyrelsen

Nr. 55 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har antagit yrkande nr 55.

Nr. 56 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har antagit yrkande nr 56.

Nr. 57 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 57.

Nr. 58 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 58.

Nr. 59 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 59.

Nr. 60 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 60.

Nr. 61 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 61.

62 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 62.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 23). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 63 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 63.

Nr. 64 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 64.

Nr. 65 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 65.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 30 ja, 10 nej, 11 avstår, se bifogat röstningsprotokoll (votering 24). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 66 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 66.

Nr. 67 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 67.

Nr. 68 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 68.

Nr. 69 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 69.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej, se bifogat röstningsprotokoll (votering 25). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 70 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 70.

Nr. 71 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 71.

Nr 72 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 72.

Nr. 73 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 73.

Nr. 74 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 74.

Nr. 75 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 75.

Nr. 76 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 76.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej, se bifogat röstningsprotokoll (votering 26). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr. 77 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 77.

Nr. 78 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 78.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja

- Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 49 ja, 2 nej, se bifogat röstningsprotokoll (votering 27). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Alternativa kommunplaner

Ordföranden ställer Kommunsstyrelsens, Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas förslag till kommunplaner under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäkgite

Punkt 1

Fastställa utdebiteringen för 2013 till 19,48 kronor per skattekrona.

Ordföranden ställer punkt ett i kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Punkt 2

Den i kommunplanens kapitel 2 redovisade visionen för år 2030 ska ligga till grund för den verksamhet kommunen bedriver och planerar liksom för kommunens insatser och påverkan utanför den egna verksamheten.

Ordföranden ställer punkt två i kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Punkt 3

Fastställa de kommungemensamma mål som framgår av kapitel 4 i kommunplanen.

Ordföranden ställer punkt tre i kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Punkt 4

Fastställa de mål som anges för olika verksamhetsområden som anges i kapitel 5 i kommunplanen.

Ordföranden ställer punkt fyra i kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Punkt 5

Fastställa budgeterade driftbudgetar för budgetåren 2013-2015 enligt vad som framgår av bilagorna 1 och 2 i kommunplanen.

Ordföranden ställer punkt fem i kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Punkt 6

Fastställa budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2013-2015 enligt bilagorna 3 och 4 till kommunplanen.

Ordföranden ställer punkt sex i kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Punkt 7

Fastställa det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen.

Ordföranden ställer punkt sju i kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Punkt 8

Godkänna att kommunstyrelsen får besluta om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter, med kompletteringen”i samråd med berörd nämnd”.

Ordföranden ställer punkt åtta i kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Punkt 9

Godkänna att kommunstyrelsen får besluta om sådana omslutningsförändringar i driftbudgetramarna som, utan att förändra nettoramarna och målen för verksamhetsområdet, föranleds av att verksamheternas externa intäkter blir annorlunda än vad som är känt när kommunfullmäktige godkänner kommunplanen.

Ordföranden ställer punkt nio i kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Punkt 10

Lån får tas upp inom en ram på 750 miljoner kronor, vilket är en utökning från nuvarande nivå på 650 miljoner kronor.

Ordföranden ställer punkt tio i kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Punkt 11

Godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB: s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader

Ordföranden ställer punkt elva i kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Kommunfullmäktiges beslut

- Beslutspunkterna ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, nio, tio och elva i kommunstyrelsens förslag till kommunplan beslutas enligt kommunstyrelsens förslag.

- Beslutspunkt 8 i beslutsdelen i kommunstyrelsens förslag till kommunplan kompletteras med formuleringen ”får besluta i samråd med berörd nämnd”, enligt yrkande nr 55.

- Revisorernas budget för 2013 ökas med 250000 kronor till 1350000 kronor. Beloppet tillförs verksamhetsområdet Kommunalförbund m.m. och finansieras från medelsreserven. Beslutet medför förändringar för åren 2014 och 2015, enligt yrkande nr 56.

Särskilt yttrande i kommunfullmäktige

Margareta Ternstedt (FP) inkommer med särskilt yttrande beträffande § 84 punkt 8 Kommunplan 2013-2015: Beslut att godkänna att kommunstyrelsen får besluta om smärre omfördelningar inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter, se bilaga.

Reservationer i kommunfullmäktige

Marita Bertilsson (S) reserverar sig gällande punkt 2-5, i kommunstyrelsens förslag till kommunplan, och hänvisar till Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Elisabeth Hedlund (V) reserverar sig med hänvisning till Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

§77 Inställt kommunfullmäktigemöte 23 augusti

Ärendebeskrivning

Ärendet tas upp som ett extra ärende.

Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunfullmäktige ställer in sammanträdet 23 augusti och i stället tar samtliga ärenden på sammanträdet 13 september.

Kommunfullmäktiges beslut

- Sammanträdet 23 augusti ställs in.