Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-11-15

Sammanträde 2012-11-15

Datum
Klockan
Plats

103 Anmälan av nya motioner

Dnr 2012/KS 0361 001
2012/KS 0362 001
2012/KS 0363 001

Förslag till beslut

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Carlberg (SD) och Henrik Mellströn (SD) har lämnat in en motion om trygghetsberedning.

Per Carlberg (SD) och Henrik Mellströn (SD) har lämnat in en motion om att införa äldreombudsman i Tyresö kommun.

Per Carlberg (SD) och Henrik Mellströn (SD) har lämnat in en motion om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder.

Fler motioner kan eventuellt inkomma efter det att kallelsen har gått ut. Om motioner inkommer trycks dessa upp till sammanträdet.

104 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2012/KS 0011 001

Ärendebeskrivning
Interpellationer som kan komma att besvaras på sammanträdet listas nedan.

Tidigare inkommna interpellationer:
Marie Åkesdotter (MP) har 7 juni 2012 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om ansvar och organisation.

Marie Åkesdotter (MP) har 7 juni 2012 lämnat in en interpellation till Ann-Christine Svensson (M) om Nyboda skola och musikklasserna.

Peter Bylund (MP) har 13 september 2012 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående arbetet med Tyresö Naturskyddsförenings "Vision för Nyfors-Tyresö Flaten".

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) har 13 september 2012 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) och/eller Arne Wilhelmsson (M) med anledning av kommande folkomröstning om omsorgstaxan för äldre och personer med funktionshinder den 23 september 2012.

Peter Bylund (MP) har 11 oktober 2012 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående tolkning och ställningstagande till folkomröstningsresultatet.

Fler interpellationer och interpellationssvar kan eventuellt inkomma efter det att kallelsen har gått ut. Om interpellationer och/eller interpellationssvar inkommer trycks dessa upp till sammanträdet.

105 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2012/KS 0190 001

Ärendebeskrivning
Inga frågor har inkommit till sammanträdet.

Frågor kan eventuellt att inkomma efter det att kallelsen har gått ut. Om frågor inkommer trycks dessa upp till sammanträdet.

106 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2012/KS 0012 001

Förslag till beslut

- Nya sammanräkningar från Länsstyrelsen noteras.

Ärendebeskrivning
Inga avsägelser har inkommit till sammanträdet. Från Länsstyrelsen har tre protokoll inkommit med nya sammanräkningar enligt vilka:

Thomas Henriksson (S) blir ny ordinarie ledamot och Jakob Gille (S) ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i stället för Christina Tallberg (S).

Anita Mattsson (S) blir ny ordinarie ledamot och Mia Lindström (S) blir ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i stället för Sara Albornoz (S).

Tommy Johannesson (C) blir ny ersättare för Centerpartiet i kommunfullmäktige i stället för Marianne Gustavsson (C).

Avsägelser kan eventuellt inkomma efter det att kallelsen har gått ut. Om avsägelser inkommer tas dessa upp på sammanträdet.

107 Ekologiska och sociala perspektiv i ägardirektiven för Tyresö bostäder

Dnr 2012/KS 0128

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Inga förändringar görs av ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB vad gäller ekologiska och sociala perspektiv.

Ärendebeskrivning
I samband med att kommunstyrelsen behandlade nya ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB tidigare i år, fick kommundirektören i uppdrag att utreda hur ekologiska och sociala perspektiv kan utvecklas ytterligare i ägardirektiven.

Med utgångspunkt från vad som stadgas om allmännyttiga bostadsbolag i den lag som trädde i kraft den 1 januari 2011, redovisas i tjänsteskrivelsen med tillhörande bilagor inledningsvis sambandet mellan allmännyttiga ändamål, t ex i form av mer långtgående sociala eller ekologiska åtaganden, och kravet på affärsmässig avkastning.

Därefter görs en genomgång av vad nuvarande ägardirektiv innebär i fråga om sociala och ekologiska perspektiv och hur de har tillämpats av bolaget. En jämförelse görs med dels de av Miljöpartiet föreslagna formuleringarna och dels motsvarande innehåll i ägardirektiven för kommunala bostadsbolag i två andra kommuner. Exempel på mer långtgående krav redovisas, men också skäl för att inte införa liknande krav i ägardirektiven för Tyresö Bostäder. Slutsatsen av denna genomgång blir att det inte finns anledning att ändra ägardirektiven i dessa delar. En bättre metod är att i stället ge konkreta uppdrag till bolaget om kommunen/ägaren önskar utnyttja bolaget i specifika syften.

Utredningen har skickats på remiss till styrelsen för Tyresö Bostäder AB som har svarat att den inte har några synpunkter på remissen.

108 Valnämndens återrapportering av folkomröstningen 23 september 2012 om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Dnr 2012/KS 0129

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Valnämndens fastställande av resultatet i folkomröstningen den 23 september 2012 noteras.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars att genomföra en folkomröstning med anledning av namninsamling med begäran att pröva beslut fattat i kommunfullmäktige den 14 oktober 2011 § 53 om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Tyresö kommun genomförde söndagen den 23 september 2012 en lokal folkomröstning i frågan. Vid valnämndens sammanträde den 26 september fastställdes resultatet för folkomröstningen.

109 Höjning av förbehållsbeloppet för äldre i Tyresö

Dnr 2012/KS 0365

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Minimibeloppet i förbehållsbeloppet för personer i Tyresö kommun som är 61 år och äldre höjs till 5 223 kr per månad för ensamboende och 4 345 kr per person och månad för sammanboende från den 1 januari 2013.
2. Ovanstående belopp föreslås ligga fast tills nytt beslut tas eller lagen föreskriver annat.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 april 2011 beslutades, efter förslag från socialnämnden, att Tyresö kommun övergår från en inkomst- och nivårelaterad taxa till en enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser. Syftet var dels att tydliggöra den enskildes avgifter i förhållande till de insatser som ges, dels att öka intäkterna via taxan inom ramen för det lagstadgade högkostnadsskyddet (den så kallade maxtaxan). Den förändrade taxan och avgifterna beräknas öka kommunens intäkter med cirka 1,5 miljon kronor per år.

Efter namninsamling och beslut i kommunfullmäktige hölls den 23 september 2012 en folkomröstning i Tyresö kommun om den nya taxan inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. 29 procent av de röstberättigade deltog i folkomröstningen och 83 procent av dem röstade nej till den nya taxan. Folkomröstningen är rådgivande. Alliansen vill behålla den nuvarande taxan, men föreslår att den justeras genom en höjning av minimibeloppet i förbehållsbeloppet för personer som är 61 år och äldre.

110 Tillgänglighetshandbok för Tyresö kommun

Dnr 2008 KSM 0738 195

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den uppdaterade och omarbetade tillgänglighetshandboken antas.

Ärendebeskrivning
Tillgänglighetshandboken för Tyresö kommun antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2008. Den nya plan- och bygglagen har medfört ett behov av att uppdatera tillgänglighetshandboken. Förutom uppdaterade hänvisningar till regelverket har även en översyn skett av utförandebeskrivningar, bildmaterial och kapitelindelning.

111 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

2012/SN 0004 006

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige noterar rapporten.

Ärendebeskrivning
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m. 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal.

Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform. Se bilaga i protokollsutdraget från socialnämnden (bilaga).

Denna gång redovisas ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 september 2012. Några ej verkställda beslut enligt LSS finns inte att rapportera denna gång.

112 Svar på motion "Projekt Arbetslinjen"

Dnr 2012/KS 0132

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna lämnade in motionen "Projekt arbetslinjen" till kommunfullmäktige den 19 april 2012. Motionen remitterades för besvarande till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt till socialnämnden. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

113 Svar på motion angående nyproduktion av bostäder I Tyresö

Dnr 2012 KS 0111 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en bostadsförsörjningsplan som kan antas under gällande mandatperiod.
2. Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna lämnade in en motion om nyproduktion av bostäder till kommunfullmäktige den 24 mars 2011 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag:
- att lägga fram en bostadsförsörjningsplan till kommunfullmäktige senast till december 2011,
- att denna plan ska inrymma målet "att det vid planering av nya bostadsområden ska kommunen sträva efter att komplettera med sådan bebyggelse som det finns minst av, eller som helt saknas i området,
- att planen ska möjliggöra införande av en ungdomsbostadsgaranti,
- att det fram till dess att planen antagits, sträva efter den mångfald i upplåtelseformer som föreslås ovan, vid aktuella projekt (såsom exempelvis Bollmora allé, Trädgårdsstaden etapp 3, Hasselbacken, Tyresö centrum)

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet har berett frågan och föreslår att en bostadsförsörjningsplan tas fram och antas under gällande mandatperiod. Vad bostadsförsörjningsplanen ska innehålla, utöver vad som tydligt framgår av lagtexten, lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen ingen synpunkt på.

114 Svar på motion om markanvisningspolicy i Tyresö

Dnr 2012 KS 0068 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet lämnade in en motion om markanvisningspolicy till kommunfullmäktige den 16 februari 2012. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande.

Tyresö kommun har idag utarbetade metoder för markanvisningsprocessen och tillämpar tre olika tilldelningsmetoder: direktanvisning, anbudsförfarande, markanvisningstävling. De generella villkoren och kraven på exploatören är dock desamma oavsett vilken metod som används. En eventuell markanvisningspolicy bör hållas relativt generell för att markanvisningsprocessen ska kunna anpassas till varje specifikt exploateringsprojekt.

Under hösten kommer två statliga utredningar om kommunala markanvisningar att redovisas, dels en ESO-rapport och dels en rapport av Statskontoret, vilka kan vara lämpliga att läsa i samband med ett eventuellt framtagande av en markanvisningspolicy.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

§103 Anmälan av nya motioner

Dnr 2012/KS 0361 001

2012/KS 0362 001

2012/KS 0363 001

2012/KS 0392 001

Förslag till beslut

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Per Carlberg (SD) och Henrik Mellströn (SD) lämnar in en motion om trygghetsberedning.

Per Carlberg (SD) och Henrik Mellströn (SD) lämnar in en motion om att införa äldreombudsman i Tyresö kommun.

Per Carlberg (SD) och Henrik Mellströn (SD) lämnar in en motion om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder.

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) lämnar in en motion ”Det finns möjligheter att bygga bra och billiga hyresrätter för unga!”.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

§104 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2012/KS 0011 001

Ärendebeskrivning

Interpellationer som kan komma att besvaras på sammanträdet listas nedan.

Tidigare inkommna interpellationer:

Marie Åkesdotter (MP) har den 7 juni 2012 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om ansvar och organisation. Interpellationen besvaras av Fredrik Saweståhl (M). Vidare yttrar sig interpellanten Marie Åkesdotter (MP), Jerry Svensson (S) och Martin Nilsson (S).

Marie Åkesdotter (MP) har den 7 juni 2012 lämnat in en interpellation till Ann-Christine Svensson (M) om Nyboda skola och musikklasserna. Interpellationen besvaras av Ann-Christine Svensson (M). Vidare yttrar sig interpellanten Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Anders Linder (S) och Jerry Svensson (S).

Peter Bylund (MP) har den 13 september 2012 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående arbetet med Tyresö Naturskyddsförenings ”Vision för Nyfors-Tyresö Flaten”. Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) har den 13 september 2012 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) och/eller Arne Wilhelmsson (M) med anledning av kommande folkomröstning om omsorgstaxan för äldre och personer med funktionshinder den 23 september 2012. Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Peter Bylund (MP) har den 11 oktober 2012 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående tolkning och ställningstagande till folkomröstningsresultatet. Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.


§105 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2012/KS 0190 001

Ärendebeskrivning

Martin Nilsson (S) ställer en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om avgifterna i äldreomsorgen. Frågan bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

§106 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2012/KS 0012 001

Förslag till beslut

- Nya sammanräkningar från Länsstyrelsen noteras.

Ärendebeskrivning

Från Länsstyrelsen har fyra protokoll inkommit med nya sammanräkningar enligt vilka:

Thomas Henriksson (S) blir ny ordinarie ledamot och Jakob Gille (S) ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i stället för Christina Tallberg (S).

Anita Mattsson (S) blir ny ordinarie ledamot och Mia Lindström (S) blir ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i stället för Sara Albornoz (S).

Tommy Johannesson (C) blir ny ersättare för Centerpartiet i kommunfullmäktige i stället för Marianne Gustavsson (C).

Olle Chevalier (M) blir ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige i stället för Hans Wallner (M).

Avsägelser i kommunfullmäktige:

Mia Lindström (S)

- Ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Hans Wallner (M)

- Ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige.

Jacob Gille (S)

- Ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Förslag till nyval:

Karin Lundbeck (M)

- Nämndeman i Nacka tingsrätt för Moderaterna.

Lilian Nylinder (MP)

- Ersättare för Miljöpartiet i kultur- och fritidsnämnden.

Carl-Johan Karlson (S)

- Ledamot i Mälardalsrådets kulturutskott för Socialdemokraterna.

Lennart Jönsson (S)

- Ersättare i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

Anders Linder (S)

- Andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

  1. Godkänner avsägelserna och förslagen till nyval.
  2. Noterar nya sammanräkningar från Länsstyrelsen.
  3. Begär ny sammanräkning från Länsstyrelsen, gällande Mia Lindströms (S) och Jacob Gilles (S) avsägelser i kommunfullmäktige.


§107 Ekologiska och sociala perspektiv i ägardirektiven för Tyresö bostäder

Dnr 2012/KS 0128

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Inga förändringar görs av ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB vad gäller ekologiska och sociala perspektiv.

Ärendebeskrivning

I samband med att kommunstyrelsen behandlade nya ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB tidigare i år, fick kommundirektören i uppdrag att utreda hur ekologiska och sociala perspektiv kan utvecklas ytterligare i ägardirektiven.

Med utgångspunkt från vad som stadgas om allmännyttiga bostadsbolag i den lag som trädde i kraft den 1 januari 2011, redovisas i tjänsteskrivelsen med tillhörande bilagor inledningsvis sambandet mellan allmännyttiga ändamål, t ex i form av mer långtgående sociala eller ekologiska åtaganden, och kravet på affärsmässig avkastning.

Därefter görs en genomgång av vad nuvarande ägardirektiv innebär i fråga om sociala och ekologiska perspektiv och hur de har tillämpats av bolaget. En jämförelse görs med dels de av Miljöpartiet föreslagna formuleringarna och dels motsvarande innehåll i ägardirektiven för kommunala bostadsbolag i två andra kommuner. Exempel på mer långtgående krav redovisas, men också skäl för att inte införa liknande krav i ägardirektiven för Tyresö Bostäder. Slutsatsen av denna genomgång blir att det inte finns anledning att ändra ägardirektiven i dessa delar. En bättre metod är att i stället ge konkreta uppdrag till bolaget om kommunen/ägaren önskar utnyttja bolaget i specifika syften.

Samtliga dokument finns med i protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-10-23 (bilaga).

Utredningen har skickats på remiss till styrelsen för Tyresö Bostäder AB som har svarat att den ställer sig bakom utredningen.

Protokollsanteckning

Anders Linder (S) och Matilda Lundh (M) deltar ej i beslutet.

Yttranden

Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S), Elisabeth Hedlund (V), Fredrik Saweståhl (M), Leif Kennerberg (KD), Marie Åkesdotter (MP) och Anders Linder (S) yttrar sig.

Yrkanden

Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag när det gäller justeringar.

Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Miljöpartiets förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Inga förändringar görs av ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB vad gäller ekologiska och sociala perspektiv.

Reservationer

Peter Bylund (MP) reserverar sig mot beslutet.

§108 Valnämndens återrapportering av folkomröstningen 23 september 2012 om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Dnr 2012/KS 0129

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Valnämndens fastställande av resultatet i folkomröstningen den 23 september 2012 noteras.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars att genomföra en folkomröstning med anledning av namninsamling med begäran att pröva beslut fattat i kommunfullmäktige den 14 april 2011 § 53 om förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Tyresö kommun genomförde söndagen den 23 september 2012 en lokal folkomröstning i frågan. Vid valnämndens sammanträde den 26 september fastställdes resultatet för folkomröstningen.

Valnämndens protokollsutdrag finns som bilaga i protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-10-23 (bilaga).

Yttranden

Martin Nilsson (S), Elisabeth Hedlund (V), Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M) och Mats Larsson (FP) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M) yrkar att kommunfullmäktige noterar rapporten.

Särskilda yttranden

Martin Nilsson (S) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

Kommunfullmäktiges beslut

- Valnämndens fastställande av resultatet i folkomröstningen den 23 september 2012 noteras.

§109 Höjning av förbehållsbeloppet för äldre i Tyresö

Dnr 2012/KS 0365

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Minimibeloppet i förbehållsbeloppet för personer i Tyresö kommun som är 61 år och äldre höjs till 5 223 kr per månad för ensamboende och 4 345 kr per person och månad för sammanboende från den 1 januari 2013.
  2. Ovanstående belopp föreslås ligga fast tills nytt beslut tas eller lagen föreskriver annat.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 april 2011 beslutades, efter förslag från socialnämnden, att Tyresö kommun övergår från en inkomst- och nivårelaterad taxa till en enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser. Syftet var dels att tydliggöra den enskildes avgifter i förhållande till de insatser som ges, dels att öka intäkterna via taxan inom ramen för det lagstadgade högkostnadsskyddet (den så kallade maxtaxan). Den förändrade taxan och avgifterna beräknas öka kommunens intäkter med cirka 1,5 miljon kronor per år.

Efter namninsamling och beslut i kommunfullmäktige hölls den 23 september 2012 en folkomröstning i Tyresö kommun om den nya taxan inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. 29 procent av de röstberättigade deltog i folkomröstningen och 83 procent av dem röstade nej till den nya taxan. Folkomröstningen är rådgivande. Alliansen vill behålla den nuvarande taxan, men föreslår att den justeras genom en höjning av minimibeloppet i förbehållsbeloppet för personer som är 61 år och äldre.

Yttranden

Anderas Jonsson (M), Anita Mattsson (S), Peter Söderlund (MP), Elisabeth Hedlund (V), Nomi Lind (FP), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Mats Larsson (FP), Leif Kennerberg (KD), Alfonso Morales (S), Anders Linder (S) och Lillian Edberg (M) yttrar sig.

Yrkanden

Andreas Jonsson (M) Nomi Lind (FP) och Leif Kennerberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anita Mattsson (S) yrkar att beslutet i stället lyder: Minimibeloppet i förbehållsbeloppet för personer i Tyresö kommun som är 61 år och äldre höjs med 200 kronor för ensamstående och 100 kronor för sammanboende utöver det av staten fastställda förbehållsbeloppet från den 1 januari 2013.

Peter Söderlund (MP) Elisabeth Hedlund (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattson (S) förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som röstar på Anita Mattssons (S) förslag röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 22 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Anita Mattssons (S) yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

  1. Minimibeloppet i förbehållsbeloppet för personer i Tyresö kommun som är 61 år och äldre höjs till 5 223 kr per månad för ensamboende och 4 345 kr per person och månad för sammanboende från den 1 januari 2013.
  2. Ovanstående belopp föreslås ligga fast tills nytt beslut tas eller lagen föreskriver annat.

§110 Tillgänglighetshandbok för Tyresö kommun

Dnr 2008 KSM 0738 195

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den uppdaterade och omarbetade tillgänglighetshandboken antas.

Ärendebeskrivning

Tillgänglighetshandboken för Tyresö kommun antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2008. Den nya plan- och bygglagen har medfört ett behov av att uppdatera tillgänglighetshandboken. Förutom uppdaterade hänvisningar till regelverket har även en översyn skett av utförandebeskrivningar, bildmaterial och kapitelindelning.

Tillgänglighetshandboken och tillhörande tjänsteskrivelse finns som bilagor i protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-10-23 (bilaga).

Yttranden

Mats Larsson (FP), Kjell Andersson (S), Lillian Nylinder (MP), Elisabeth Hedlund (V), Ulrica Riis Pedersen (C), Ida Antonssn (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkanden

Mats Larsson (FP) och Ida Antonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den uppdaterade och omarbetade tillgänglighetshandboken antas.

§111 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

2012/SN 0004 006

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige noterar rapporten.

Ärendebeskrivning

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m. 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal.

Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform. Se bilaga i protokollsutdraget från socialnämnden (bilaga).

Denna gång redovisas ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 september 2012. Några ej verkställda beslut enligt LSS finns inte att rapportera denna gång.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige noterar rapporten.

§112 Svar på motion "Projekt Arbetslinjen"

Dnr 2012/KS 0132

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.


Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna lämnade in motionen "Projekt arbetslinjen" till kommunfullmäktige den 19 april 2012. Motionen remitterades för besvarande till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt till socialnämnden. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Se samtliga dokument i protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-10-23 (bilaga).

Yttranden

Anita Mattsson (S), Peter Söderlund (MP), Andreas Jonsson (M), Marie Linder (S), Anders Erixon (V), Karin Ljung (S), Margareta Ternstedt (FP), Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Lotta Stjernfeldt (M) och José Blanco Garcia (S) yttrar sig.

Yrkanden

Anita Mattsson (S), Peter Söderlund (MP), Marie Linder (S), Anders Erixon (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Andreas Jonsson (M), Margareta Ternstedt (FP) och Lotta Stjernfeldt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på förslaget att bifalla motionen.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja

- Den som röstar på förslaget att bifalla motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 28 ja, 22 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit yrkandet att bifalla motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen avslås.


§113 Svar på motion angående nyproduktion av bostäder i Tyresö

Dnr 2012 KS 0111 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en bostadsförsörjningsplan som kan antas under gällande mandatperiod.
  2. Motionen anses besvarad.


Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna lämnade in en motion om nyproduktion av bostäder till kommunfullmäktige den 24 mars 2011 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag:

- att lägga fram en bostadsförsörjningsplan till kommunfullmäktige senast till december 2011,

- att denna plan ska inrymma målet "att det vid planering av nya bostadsområden ska kommunen sträva efter att komplettera med sådan bebyggelse som det finns minst av, eller som helt saknas i området,

- att planen ska möjliggöra införande av en ungdomsbostadsgaranti,

- att det fram till dess att planen antagits, sträva efter den mångfald i upplåtelseformer som föreslås ovan, vid aktuella projekt (såsom exempelvis Bollmora allé, Trädgårdsstaden etapp 3, Hasselbacken, Tyresö centrum)

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet har berett frågan och föreslår att en bostadsförsörjningsplan tas fram och antas under gällande mandatperiod. Vad bostadsförsörjningsplanen ska innehålla, utöver vad som tydligt framgår av lagtexten, lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen ingen synpunkt på.

Se samtliga dokument i protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-10-23 (bilaga).

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

§114 Svar på motion om markanvisningspolicy i Tyresö

Dnr 2012 KS 0068 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.


Ärendebeskrivning
Miljöpartiet lämnade in en motion om markanvisningspolicy till kommunfullmäktige den 16 februari 2012. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande.

Tyresö kommun har idag utarbetade metoder för markanvisningsprocessen och tillämpar tre olika tilldelningsmetoder: direktanvisning, anbudsförfarande, markanvisningstävling. De generella villkoren och kraven på exploatören är dock desamma oavsett vilken metod som används. En eventuell markanvisningspolicy bör hållas relativt generell för att markanvisningsprocessen ska kunna anpassas till varje specifikt exploateringsprojekt.

Under hösten kommer två statliga utredningar om kommunala markanvisningar att redovisas, dels en ESO-rapport och dels en rapport av Statskontoret, vilka kan vara lämpliga att läsa i samband med ett eventuellt framtagande av en markanvisningspolicy.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Se samtliga dokument i protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-10-23 (bilaga).

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.