Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-02-14

Sammanträde 2013-02-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av nya motioner

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2013/KS 0023 001

Beskrivning av ärendet
Inga interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet.

Interpellationer kan lämns in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0049 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Förslag till beslut

1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Beslutsprotokoll från Nacka Tingsrätt noteras.
3. Avsägelserna godkänns.
4. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.
5. Ändring av tidigare fel, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet
En ny sammanräkning från Länsstyrelsen har kommit in:
Heléne Sundman (S) blir ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i stället för Lovisa Lagerström Lanz (S).

Ett beslutsprotokoll från Nacka Tingsrätt har kommit in:
Gunilla Ehrler (S) är inte längre folkbokförd i Tyresö kommun och hennes uppdrag som nämndeman har därför upphört.

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet:
Dan Bekking (M) - ledamot för Moderaterna i polisnämnden.

Yvonne Lédel (M) - ledamot för Moderaterna i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Marianne Kronberg (M) - ersättare för Moderaterna i kommunstyrelsen.

Peter Bylund (MP) - uppdrag som andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden (sitter kvar som ledamot).

Lotta Stjernfeldt (M) - ledamot för och uppdrag som förste vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet:
Lena Arvidsson (M) - förste vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Peter Odenvall (M)
- ledamot för Moderaterna i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
- ersättare för Moderaterna i kommunstyrelsen.

Johannes Samuelsson (M) - ledamot för Moderaterna i kultur- och fritidsnämnden.

Mats Fält (M) - ledamot för Moderaterna i polisnämnden.

Sonja Gustafson (M) - uppdrag som begravningsombud.

Alfonso Morales (S) - uppdrag som andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Ändring av fel:
Peter Freij (M) - väljs till ersättare för Moderaterna i stället för ledamot i Socialnämnden.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

5 Reviderad taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Dnr 2013 KSM 0040 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs.
2. Taxan träder i kraft den 1 mars 2013.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter har utarbetats som följd av utökade avfallstjänster och utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader.

Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet.

Det pågående införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även en gradvis avveckling av förekommande komposteringsrabatter i samband med att matavfallsinsamling erbjuds etappvis i kommunen.

Taxeförslaget innehåller även en reduktion med 25 procent av samtliga dessa rabatter fram till dess att matavfallsinsamling införs i berörda områden. I taxan införs även en motsvarande tjänst för flerbostadshus med reducerad grundavgift där matavfallsinsamling införs.

6 Aktualitetsprövning av översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr 2011 KSM 0429 212

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Tyresö kommuns översiktsplan, bestående av en kommunomfattande del från 2008 samt en fördjupning för Östra Tyresö från 2003, bedöms i stora drag vara aktuell.

Beskrivning av ärendet
En översiktsplan ska vara aktuell för att kunna vara vägledande för exempelvis beslut om bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige ska därför varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om.

Tyresös kommunomfattande översiktsplan är från 2008. Det finns en fördjupning för Östra Tyresö från 2003. Båda dessa delar utgör tillsammans kommunens översiktsplan och ska aktualitetsprövas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen finner att intentionerna i den kommunomfattande översiktsplanen från 2008 i stora drag är aktuella. Många av de utpekade projekten i planen har genomförts och en rad förutsättningar och förväntningar på översiktsplanen har förändrats.

Vidare bedömer förvaltningen att fördjupningen av översiktsplanen för Östra Tyresö delvis är genomförd men att den i stort är aktuell. Fördjupningen kompletteras av översiktsplanen från 2008. Detaljplanearbete i enlighet med fördjupningen pågår. Stora delar av Inre Brevik är klara, och för Raksta, Solberga och Bergholm är planeringen påbörjad.

7 Beslut om antagande av detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö

Dnr 2012 KSM 0573 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö, antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö.

Planens syfte är att möjliggöra för en gång- och cykelväg som en förlängning av Brinkvägen.

Vägen kommer under arbetet med ombyggnationen av Brakmarsvägen (Solberga, etapp 7) att kunna användas som tillfällig väg för att kunna säkerställa genomfart för bland annat räddningstjänsten.

Planen har varit ute på samråd under perioden 11 september -2 oktober 2012 och utställd för granskning under perioden 26 november -16 december 2012. Planarbetet har skett med normalt förfarande.

8 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun

Dnr 2011/KS 0067 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. De reviderade lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun antas.
2. Föreskrifterna träder i kraft fyra veckor efter den dag då de har kungjorts i Stockholms läns författningssamling. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har konsult- och servicekontoret gjort en förnyad översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun. Två tidigare versioner har gjorts, som dock har upphävts av Länsstyrelsen.

I förslaget till reviderade föreskrifter har ändringar skett för att bättre tillgodose kommuninvånarnas önskemål, "onödiga" föreskrifter som är svåra att efterleva har tagits bort och vissa redaktionella ändringar har gjorts. De punkter som Länsstyrelsen har påpekat har också korrigerats.

Enligt 13 § i ordningslagen (1993:1517) ska kommunens beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala föreskrifter anmälas till Länsstyrelsen för publicering i länets författningssamling. Länsstyrelsen ska, enligt samma paragraf, upphäva föreskrifterna om Länsstyrelsen gör bedömningen att dessa inte är förenliga med lag.

Bemyndigandet för en kommun att skriva ordningsföreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) är begränsat till ordningslagens tillämpningsområde, dvs. är begränsat till offentliga platser som vägar, gator, torg , parker m.m. Kommunen har därutöver viss möjlighet att jämställa vissa, i ordningslagen uppräknade, platser med offentliga platser. Dessa är anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra liknande områden som normalt inte inryms i definitionen av offentliga platser. Detta har gjorts i 3 § i förslaget. Platser som inte är offentliga platser eller räknas upp i 3 § omfattas därmed inte av dessa föreskrifter. Det kan t.ex. gälla skogsområden som inte är anvisade som park enligt detaljplan, skolgårdar, gårdar till förskolor eller innergårdar till bostadshus.

9 Svar på motion angående nyproduktion av bostäder i Tyresö

Dnr 2012 KS 0111 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en bostadsförsörjningsplan som kan antas under gällande mandatperiod.
2. Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om nyproduktion av bostäder till kommunfullmäktige den 24 mars 2011 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag:

- att lägga fram en bostadsförsörjningsplan till kommunfullmäktige senast till december 2011,

- att denna plan ska inrymma målet "att vid planering av nya bostadsområden ska kommunen sträva efter att komplettera med sådan bebyggelse som det finns minst av, eller som helt saknas i området,

- att planen ska möjliggöra införande av en ungdomsbostadsgaranti,

- att fram till dess att planen antagits, sträva efter den mångfald i upplåtelseformer som föreslås ovan, vid aktuella projekt (såsom exempelvis Bollmora allé, Trädgårdsstaden etapp 3, Hasselbacken, Tyresö centrum)

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet har berett frågan och föreslår att en bostadsförsörjningsplan tas fram och antas under gällande mandatperiod. Vad bostadsförsörjningsplanen ska innehålla, utöver vad som tydligt framgår av lagtexten, lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen ingen synpunkt på.

10 Svar på motion om markanvisningspolicy i Tyresö

Dnr 2012 KS 0068 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om markanvisningspolicy till kommunfullmäktige den 16 februari 2012. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande.

Tyresö kommun har i dag utarbetade metoder för markanvisningsprocessen och tillämpar tre olika tilldelningsmetoder: direktanvisning, anbudsförfarande, markanvisningstävling. De generella villkoren och kraven på exploatören är dock desamma oavsett vilken metod som används. En eventuell markanvisningspolicy bör hållas relativt generell för att markanvisningsprocessen ska kunna anpassas till varje specifikt exploateringsprojekt.

Under hösten kommer två statliga utredningar om kommunala markanvisningar att redovisas, dels en ESO-rapport och dels en rapport av Statskontoret, vilka kan vara lämpliga att läsa i samband med ett eventuellt framtagande av en markanvisningspolicy.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

11 Svar på motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion

Dnr 2012/KSM/0660 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om upphandling av vindkraft och pågående arbete att vid nyproduktion och större ombyggnader utreda möjligheten att förse byggnaderna med solfångare.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion den 25 mars 2010 till kommunfullmäktige. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder för besvarande.

Svar från Tyresö Bostäder på motionen behandlades i kommunstyrelsen den 27 mars 2012. Svaret återremitterades från kommunfullmäktige den 10 maj 2012 för att svaret skulle kompletteras med samhällsbyggnadsförvaltningens svar.

Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen har behandlats i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 14 november 2012.

12 Svar på motion om Rättvis Va-taxa

Dnr 2011/KS 0189 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade den 19 maj 2011 in en motion om tillämpningen av då gällande Va-taxa i syfte att förändra taxan och dess anläggningsavgifter så att kostnaderna i dess helhet belastar berörda fastighetsägare. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen för besvarande. Svaret har behandlats i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Kommunens Va-taxor, tillämpning av dessa samt intäkts- och avgiftshantering har alltid hanterats i enlighet med gällande Va-lagstiftningar och kommunala redovisningsprinciper.

En skärpning av Va-lagstiftning samt förändringar av kommunal ekonomisk redovisning har medfört att en periodisering av intäkter från anläggningsavgifter numera tillämpas. Detta medförde en justering av Va-taxan den 1 januari och 1 juli 2012 för brukningsavgifter och anläggningsavgifter.

De nivåer för anläggningsavgifter som nu tillämpas baseras på ett genomsnitt av de direkta kostnader för Va-utbyggnad som beräknas uppstå i kommande omvandlings- och exploateringsområden. Detta medför att befintliga abonnenter inte drabbas av merkostnader för utbyggnaderna utöver Va-verkets kapitalkostnader.

13 Svar på motion om att införa äldreombudsman i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0362 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion om att införa äldreombudsman till kommunfullmäktige den 15 november 2012.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår i sitt ordförandeutlåtande att motionen avslås. Se motionen och ordförandeutlåtandet i protokollsutdraget från kommunstyrelsen den 29 januari 2013 (bilaga).

14 Svar på motion om trygghetsberedning

Dnr 2012/KS 0361 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion om trygghetsberedning till kommunfullmäktige den 15 november 2012.

Det finns i dag ett väl etablerat och förankrat arbete kring trygghets- och säkerhetsfrågorna i Tyresö kommun, knutet till den befintliga säkerhetsorganisationen. Sedan 15 år finns ett lokalt Brottsförebyggande råd och därtill har det sedan några år tillkommit en beredning där såväl politiker och andra nyckelpersoner ingår. Arbetet sker med medborgarnas bästa i fokus.

Kommunen anser därför att man redan arbetar med dessa frågor på ett bra sätt och att önskemålen kring en Trygghetsberedning därmed är uppfyllda.

15 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder

Dnr 2012/KS 0363 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 15 november 2012 om insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår i sitt ordförandeutlåtande att motionen avslås. Se motionen och ordförandeutlåtandet i protokollsutdraget från kommunstyrelsen den 29 januari 2013 (bilaga).

16 Redovisning av motioner

Dnr 2013/KS 0014 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Redovisningen av motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kansliavdelningen har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning. För en motion har beredningen pågått i över ett år:

- Motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter, dnr 2010/KS 0120 12, 2010-05-17.

Se redovisningen av samtliga motioner i protokollsutdraget från kommunstyrelsen den 29 januari 2013 (bilaga).

17 Kommunfullmäktiges meddelanden

Dnr 2013/KS 0050 001

Förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges meddelanden listas nedan:

Långsiktiga konsekvenser av en förändrad åldersstruktur
En långsiktig analys kring konsekvensen av den demografiska förändringen i form av ökad andel äldre i Tyresö fram till 2025 har tagits fram (se färgbilaga).

Svar på revisionsrapport om investeringsprojektet Nyboda skola
Kommunens revisorer har riktat kritik mot "investeringsprojektet Nyboda". Kommunstyrelsen har beslutat att överlämna en tjänsteskrivelse från kommundirektörens stab som sitt yttrande till revisorerna (bilaga).

Förvaltningsrätten i Stockholm
Dom i mål 17719 - 12 Överklagande av fördelning av gatukostnader Solberga etapp 7 (bilaga).

Förvaltningsrätten i Stockholm
Dom i mål 13904 - 12 Överklagande av valnämndens godkännande av informationsbroschyr (bilaga).

§1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2013/KS 0078 001

2013/KS 0079 001

2013/KS 0075 001

Beslut

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Alfonso Morales (S) och Ann Sandin-Lindgren (S) lämnar in en motion angående att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum (bilaga).

Anita Mattsson (S) och Marita Bertilsson (S) lämnar in motionen Se barnen (bilaga).

Anders Erixon (V) lämnar in en motion om tillgång till naturen (bilaga).

§2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet

Fem interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Interpellationerna listas nedan.

Inlämnade interpellationer:

Peter Bylund (MP) har den 12 februari 2013 lämnat in en interpellation till Andreas Jonsson (M) angående drömmar och individuella val (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras även muntligt av Andreas Jonsson (M). Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Marie Åkesdotter (MP) har den 7 februari 2013 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om Hällberga Nyfors (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Anders Erixon (V) har den 11 februari 2013 lämnat in en interpellation till Ann-Christine Svensson (M) om situationen på Nyboda skola (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Elisabeth Hedlund (V) har den 11 februari 2013 lämnat in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om besparingar och effektiviseringar för att socialnämnden ska kunna hålla sin budget år 2013 (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Peter Söderlund (MP) har den 12 februari lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående Brännpunktens fortsatta framtid (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

§3 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0049 001

Beskrivning av ärendet

Jerry Svensson (S) har lämnat in en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Ann-Christine Svensson (M) om Nyboda skola (bilaga). Frågan besvaras muntligt av Ann-Christine Svensson (M). Jerry Svensson (S) yttrar sig.

§4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.

2. Beslutsprotokoll från Nacka Tingsrätt noteras.

3. Avsägelserna godkänns.

4. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

5. Ändring av tidigare fel, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet

En ny sammanräkning från Länsstyrelsen har kommit in:

Heléne Sundman (S) blir ny ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i stället för Lovisa Lagerström Lanz (S).

Ett beslutsprotokoll från Nacka Tingsrätt har kommit in:

Gunilla Ehrler (S) är inte längre folkbokförd i Tyresö kommun och hennes uppdrag som nämndeman har därför upphört.

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet:

Dan Bekking (M) – ledamot för Moderaterna i polisnämnden.

Yvonne Lédel (M) – ledamot för Moderaterna i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Marianne Kronberg (M) – ersättare för Moderaterna i kommunstyrelsen.

Peter Bylund (MP) – uppdrag som andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden (sitter kvar som ledamot).

Lotta Stjernfeldt (M) – ledamot för och uppdrag som förste vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Monika Grönstedt (C)

– ersättare för Centerpartiet i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

– ersättare för Centerpartiet i kultur- och fritidsnämnden.

Camilla Sellergren (MP) – ledamot för Miljöpartiet i barn- och utbildningsnämnden.

Zubeyde Demirörs (S) – ersättare för Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden.

Kiberom Berhane (S) – ersättare för Socialdemokraterna i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet:

Lena Arvidsson (M) – förste vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Peter Odenvall (M)

– ledamot för Moderaterna i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

– ersättare för Moderaterna i kommunstyrelsen.

Johannes Samuelsson (M) – ledamot för Moderaterna i kultur- och fritidsnämnden.

Mats Fält (M) – ledamot för Moderaterna i polisnämnden.

Sonja Gustafson (M) – uppdrag som begravningsombud.

Alfonso Morales (S) – uppdrag som andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Lars Lagerstedt (C) – ersättare för Centerpartiet i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Birger Vuorinen (C) – ersättare för Centerpartiet i kultur- och fritidsnämnden.

Lilian Nylinder (MP) – ledamot för Miljöpartiet i barn- och utbildningsnämnden.

Nina Dahl (MP) – ersättare för Miljöpartiet i barn- och utbildningsnämnden.

(Nina går in för Zubeyde Demirörs (S), men det är MP:s plats från början).

Jannice Rochstroh (S) – ersättare för Socialdemokraterna i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Ändring av fel:

Peter Freij (M) – väljs till ersättare för Moderaterna i stället för ledamot i Socialnämnden.

§5 Reviderad taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Dnr 2013 KSM 0040 051

Kommunfullmäktiges beslut

  1. Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs.
  2. Taxan träder i kraft den 1 mars 2013.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter har utarbetats som följd av utökade avfallstjänster och utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader.

Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet.

Det pågående införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även en gradvis avveckling av förekommande komposteringsrabatter i samband med att matavfallsinsamling erbjuds etappvis i kommunen.

Taxeförslaget innehåller även en reduktion med 25 procent av samtliga dessa rabatter fram till dess att matavfallsinsamling införs i berörda områden. I taxan införs även en motsvarande tjänst för flerbostadshus med reducerad grundavgift där matavfallsinsamling införs.


Yttranden

Mats Larsson (FP) yttrar sig.

Yrkanden

Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§6 Aktualitetsprövning av översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr 2011 KSM 0429 212

Kommunfullmäktiges beslut

- Tyresö kommuns översiktsplan, bestående av en kommunomfattande del från 2008 samt en fördjupning för Östra Tyresö från 2003, bedöms i stora drag vara aktuell.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till gemensamt särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-12-05 § 159 (bilaga).

Beskrivning av ärendet

En översiktsplan ska vara aktuell för att kunna vara vägledande för exempelvis beslut om bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige ska därför varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om.

Tyresös kommunomfattande översiktsplan är från 2008. Det finns en fördjupning för Östra Tyresö från 2003. Båda dessa delar utgör tillsammans kommunens översiktsplan och ska aktualitetsprövas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen finner att intentionerna i den kommunomfattande översiktsplanen från 2008 i stora drag är aktuella. Många av de utpekade projekten i planen har genomförts och en rad förutsättningar och förväntningar på översiktsplanen har förändrats.

Vidare bedömer förvaltningen att fördjupningen av översiktsplanen för Östra Tyresö delvis är genomförd men att den i stort är aktuell. Fördjupningen kompletteras av översiktsplanen från 2008. Detaljplanearbete i enlighet med fördjupningen pågår. Stora delar av Inre Brevik är klara, och för Raksta, Solberga och Bergholm är planeringen påbörjad.

Yttranden

Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V), Mats Larsson (FP) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkanden

Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§7 Beslut om antagande av detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö

Dnr 2012 KSM 0573 214

Kommunfullmäktiges beslut

- Detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö, antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Brinkvägen, Gamla Tyresö.

Planens syfte är att möjliggöra för en gång- och cykelväg som en förlängning av Brinkvägen.

Vägen kommer under arbetet med ombyggnationen av Brakmarsvägen (Solberga, etapp 7) att kunna användas som tillfällig väg för att kunna säkerställa genomfart för bland annat räddningstjänsten.

Planen har varit ute på samråd under perioden 11 september –2 oktober 2012 och utställd för granskning under perioden 26 november –16 december 2012. Planarbetet har skett med normalt förfarande.


Yttranden

Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§8 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun

Dnr 2011/KS 0067 006

Kommunfullmäktiges beslut

- Förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun återremitteras till kommunstyrelsen.


Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har konsult- och servicekontoret gjort en förnyad översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun. Två tidigare versioner har gjorts, som dock har upphävts av Länsstyrelsen.

I förslaget till reviderade föreskrifter har ändringar skett för att bättre tillgodose kommuninvånarnas önskemål, ”onödiga” föreskrifter som är svåra att efterleva har tagits bort och vissa redaktionella ändringar har gjorts. De punkter som Länsstyrelsen har påpekat har också korrigerats.

Enligt 13 § i ordningslagen (1993:1517) ska kommunens beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala föreskrifter anmälas till Länsstyrelsen för publicering i länets författningssamling. Länsstyrelsen ska, enligt samma paragraf, upphäva föreskrifterna om Länsstyrelsen gör bedömningen att dessa inte är förenliga med lag.

Bemyndigandet för en kommun att skriva ordningsföreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) är begränsat till ordningslagens tillämpningsområde, dvs. är begränsat till offentliga platser som vägar, gator, torg , parker m.m. Kommunen har därutöver viss möjlighet att jämställa vissa, i ordningslagen uppräknade, platser med offentliga platser. Dessa är anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra liknande områden som normalt inte inryms i definitionen av offentliga platser. Detta har gjorts i 3 § i förslaget. Platser som inte är offentliga platser eller räknas upp i 3 § omfattas därmed inte av dessa föreskrifter. Det kan t.ex. gälla skogsområden som inte är anvisade som park enligt detaljplan, skolgårdar, gårdar till förskolor eller innergårdar till bostadshus.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Elisabeth Hedlund (V), Mats Larsson (FP) och Jan Larsson (FP) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M) yrkar återremiss till kommunstyrelsen med motiveringen att frågan om områden för hundar inte har hunnit hanteras färdigt av förvaltningen och därför bör kompletteras innan slutlig behandling.

Mats Larsson (FP) stödjer Fredrik Saweståhls (M) yrkande om återremittering.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige har bifallit det.

§9 Svar på motion angående nyproduktion av bostäder i Tyresö

Dnr 2012 KS 0111 001

Kommunfullmäktiges beslut

  1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en bostadsförsörjningsplan som kan antas under gällande mandatperiod.
  2. Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om nyproduktion av bostäder till kommunfullmäktige den 24 mars 2011 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag:

- att lägga fram en bostadsförsörjningsplan till kommunfullmäktige senast till december 2011,

- att denna plan ska inrymma målet "att vid planering av nya bostadsområden ska kommunen sträva efter att komplettera med sådan bebyggelse som det finns minst av, eller som helt saknas i området,

- att planen ska möjliggöra införande av en ungdomsbostadsgaranti,

- att fram till dess att planen antagits, sträva efter den mångfald i upplåtelseformer som föreslås ovan, vid aktuella projekt (såsom exempelvis Bollmora allé, Trädgårdsstaden etapp 3, Hasselbacken, Tyresö centrum)

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet har berett frågan och föreslår att en bostadsförsörjningsplan tas fram och antas under gällande mandatperiod. Vad bostadsförsörjningsplanen ska innehålla, utöver vad som tydligt framgår av lagtexten, lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen ingen synpunkt på.

Yttranden

Karin Ljung (S), Fredrik Saweståhl (M) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till motionen förutom datumangivelsen för att lägga fram bostadsförsörjningsplanen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Martin Nilssons (S) yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§10 Svar på motion om markanvisningspolicy i Tyresö

Dnr 2012 KS 0068 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om markanvisningspolicy till kommunfullmäktige den 16 februari 2012. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande.

Tyresö kommun har i dag utarbetade metoder för markanvisningsprocessen och tillämpar tre olika tilldelningsmetoder: direktanvisning, anbudsförfarande och markanvisningstävling. De generella villkoren och kraven på exploatören är dock desamma oavsett vilken metod som används. En eventuell markanvisningspolicy bör hållas relativt generell för att markanvisningsprocessen ska kunna anpassas till varje specifikt exploateringsprojekt.

Under hösten kommer två statliga utredningar om kommunala markanvisningar att redovisas, dels en ESO-rapport och dels en rapport av Statskontoret, vilka kan vara lämpliga att läsa i samband med ett eventuellt framtagande av en markanvisningspolicy.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Yttranden

Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Mats Larsson (FP) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Fredrik Saweståhl (M) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) och Mats Larssons (FP) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§11 Svar på motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion

Dnr 2012/KSM/0660 214

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om upphandling av vindkraft och pågående arbete att vid nyproduktion och större ombyggnader utreda möjligheten att förse byggnaderna med solfångare.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion om lokal förnybar energiförsörjning och energiproduktion den 25 mars 2010 till kommunfullmäktige. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder för besvarande.

Svar från Tyresö Bostäder på motionen behandlades i kommunstyrelsen den 27 mars 2012. Svaret återremitterades från kommunfullmäktige den 10 maj 2012 för att svaret skulle kompletteras med samhällsbyggnadsförvaltningens svar.

Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen har behandlats i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 14 november 2012.

Yttranden

Peter Bylund (MP), Dick Bengtson (M), Fredrik Saweståhl (M), Ulrica Riis Pedersen (C), Mathias Tegnér (S), Mats Larsson (FP) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkanden

Peter Bylund (MP) och Mathias Tegnér (S) yrkar bifall till motionen.

Dick Bengtson (M) och Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) och Mathias Tegnérs (S) yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden ställer proposition på Dick Bengtsons (M) och Fredrik Saweståhls (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

§12 Svar på motion om Rättvis Va-taxa

Dnr 2011/KS 0189 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet lämnade den 19 maj 2011 in en motion om tillämpningen av då gällande Va-taxa i syfte att förändra taxan och dess anläggningsavgifter så att kostnaderna i dess helhet belastar berörda fastighetsägare. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen för besvarande. Svaret har behandlats i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Kommunens Va-taxor, tillämpning av dessa samt intäkts- och avgiftshantering har alltid hanterats i enlighet med gällande Va-lagstiftningar och kommunala redovisningsprinciper.

En skärpning av Va-lagstiftning samt förändringar av kommunal ekonomisk redovisning har medfört att en periodisering av intäkter från anläggningsavgifter numera tillämpas. Detta medförde en justering av Va-taxan den 1 januari och 1 juli 2012 för brukningsavgifter och anläggningsavgifter.

De nivåer för anläggningsavgifter som nu tillämpas baseras på ett genomsnitt av de direkta kostnader för Va-utbyggnad som beräknas uppstå i kommande omvandlings- och exploateringsområden. Detta medför att befintliga abonnenter inte drabbas av merkostnader för utbyggnaderna utöver Va-verkets kapitalkostnader.

Yttranden

Peter Bylund (MP), Mats Larsson (FP) och Lilian Edberg (M) yttrar sig.

§13 Svar på motion om att införa äldreombudsman i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0362 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet

Sverigedemokraterna lämnade in en motion om att införa äldreombudsman till kommunfullmäktige den 15 november 2012.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår i sitt ordförandeutlåtande att motionen avslås. Se motionen och ordförandeutlåtandet i protokollsutdraget från kommunstyrelsen den 29 januari 2013 (bilaga).

Yttranden

Per Carlberg (SD), Andreas Jonsson (M) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkanden

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Andreas Jonsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Per Carlbergs (SD) yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden ställer proposition på Andreas Jonssons (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som röstar på förslaget att bifalla motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 49 ja, 2 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Per Carlbergs (SD) yrkande att bifalla motionen.

§14 Svar på motion om trygghetsberedning

Dnr 2012/KS 0361 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet

Sverigedemokraterna lämnade in en motion om trygghetsberedning till kommunfullmäktige den 15 november 2012.

Det finns i dag ett väl etablerat och förankrat arbete kring trygghets- och säkerhetsfrågorna i Tyresö kommun, knutet till den befintliga säkerhetsorganisationen. Sedan 15 år finns ett lokalt Brottsförebyggande råd och därtill har det sedan några år tillkommit en beredning där såväl politiker och andra nyckelpersoner ingår. Arbetet sker med medborgarnas bästa i fokus.

Kommunen anser därför att man redan arbetar med dessa frågor på ett bra sätt och att önskemålen kring en Trygghetsberedning därmed är uppfyllda.

Yttranden

Per Carlberg (SD) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkanden

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Per Carlbergs (SD) yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) yrkande om avslag till motionen.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

§15 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelse och kommunala nämnder

Dnr 2012/KS 0363 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet

Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 15 november 2012 om insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår i sitt ordförandeutlåtande att motionen avslås. Se motionen och ordförandeutlåtandet i protokollsutdraget från kommunstyrelsen den 29 januari 2013 (bilaga).

Yttranden

Henrik Mellström (SD), Fredrik Saweståhl (M), Jerry Svensson (S), Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Mathias Tegnér (S) och Elisabeth Hedlund (V) yttrar sig.

Yrkanden

Henrik Mellström (SD) yrkar bifall till motionen.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till motionen.

Peter Bylund (MP) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand på öppna nämndsammanträden och i andra hand bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet från Peter Bylund (MP) och Marie Åkesdotter (MP) om öppna nämndsammanträden och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå motionen.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som röstar på förslaget att bifalla motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 44 ja, 7 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Henrik Mellströms (SD) yrkande att bifalla motionen.

§16 Redovisning av motioner

Dnr 2013/KS 0014 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Redovisningen av motioner noteras.

Beskrivning av ärendet

I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kansliavdelningen har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning. För en motion har beredningen pågått i över ett år:

- Motion angående ersättning för hyra till enskilda och kommunala verksamheter, dnr 2010/KS 0120 12, 2010-05-17.

Se redovisningen av samtliga motioner i protokollsutdraget från kommunstyrelsen den 29 januari 2013 (bilaga).

§17 Kommunfullmäktiges meddelanden

Dnr 2013/KS 0050 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges meddelanden för kännedom listas nedan.

Långsiktiga konsekvenser av en förändrad åldersstruktur

En långsiktig analys kring konsekvensen av den demografiska förändringen i form av ökad andel äldre i Tyresö fram till 2025 har tagits fram (se färgbilaga).

Svar på revisionsrapport om investeringsprojektet Nyboda skola

Kommunens revisorer har riktat kritik mot ”investeringsprojektet Nyboda”. Kommunstyrelsen har beslutat att överlämna en tjänsteskrivelse från kommundirektörens stab som sitt yttrande till revisorerna (bilaga).

Förvaltningsrätten i Stockholm

Dom i mål 17719 – 12 Överklagande av fördelning av gatukostnader Solberga etapp 7 (bilaga).

Förvaltningsrätten i Stockholm

Dom i mål 13904 – 12 Överklagande av valnämndens godkännande av informationsbroschyr (bilaga).

Yttranden

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) begärde talarinlägg med anledning av revisionssvaret om Nyboda skola. Kommunfullmäktiges ordförande Jan Larsson (FP) avslog begäran om debatt med hänvisning till att meddelandet inte är ett berett ärende från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige, utan enbart ett meddelande för kännedom. Ett berett ärende från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige om svar på revisionsrapport om Nyboda skola väntas till ett kommande sammanträde i kommunfullmäktige.