Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-04-18

Sammanträde 2013-04-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

29 Anmälan av nya motioner

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

30 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Marie Åkesdotter (MP) har den 7 februari 2013 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om Hällberga Nyfors (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Peter Söderlund (MP) har den 12 februari lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående Brännpunktens fortsatta framtid (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer och svar kan lämns in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och/eller svar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

31 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

32 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Förslag till beslut

- Avsägelserna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser i kommunfullmäktige som har lämnats in till sammanträdet
Tommy Johannesson (C) - erstättare för Centerpartiet i kommunfullmäktige.

Övriga avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Dan Bekking (M) - samtliga kommunala förtroendeuppdrag för Moderaterna i Tyresö kommun.

Rode Kennerberg (KD) - ersättare för Kristdemokraterna i socialnämnden.

Viktor Bengtsson (MP) - ersättare för Miljöpartiet i Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

33 Köp av ett vindkraftverk

Dnr 2012/KS 0320 011
2012/KS 0352 011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- En investeringsutgift på 28 800 000 kr tas upp i gällande investeringsprogram för köp av ett vindkraftverk.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB föreslås att tillsammans förvärva ett vindkraftverk som kommer att uppföras i en vindkraftpark på Bösjövarden i Mora kommun.

Leverantör av vindkraftverket blir O2 Vindkompaniet AB.

Av den lönsamhetskalkyl och riskanalys som redovisas i ärendet framgår att lönsamheten i att äga ett vindkraftverk får betecknas som hög och robust.

Produktionen i vindkraftverket kommer att motsvara ca 22 procent av kommunens och bolagets gemensamma behov. Fördelningen av såväl investeringsutgift och driftkostnader liksom elproduktionen från vindkraftverket mellan kommunen och bolaget föreslås ske i samma proportion som behovet av el, dvs 2/3 för kommunen och 1/3 för bolaget.

34 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tyresö kommun 2012

Dnr 2013/KS 0033 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bifogat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2012 för Tyresö kommun godkänns.

2. De föreslagna överföringarna av investeringar som inte hann genomföras 2012 förs över till 2013 enligt bilaga 1.

3. Verksamhetsområdet förskolas budget förstärks med 10 miljoner 2013.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö kommun verksamhetsåret 2012 redovisas i bifogat dokument.

Revisorerna har överlämnat revisionsberättelsen angående granskning av 2012 års räkenskaper och förvaltning. Revisorerna tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Revisorernas representeras av ordförande Paul Carlsson (S) som på kommunfullmäktiges möte den 18 april kommer att redovisa uppdraget och de bedömningar revisorerna gjort (bilaga).

35 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tyresö Bostäder AB 2012

Dnr 2013/KS 0108 10

Förslag till beslut

- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2012 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2012 redovisas i bilaga.

36 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2012

Dnr 2013/KS 0041 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2012 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2012 redovisas i bilaga.

37 Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012

Dnr 2013/KS 0109 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012 redovisas i bilaga.

38 Årsredovisning och revisionsberättelse för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012

Dnr 2013/KS 0110 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012 redovisas i bilaga.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 mars 2013

39 Resursfördelningsmodell

Dnr 2013/KS 0130 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Metod för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av fasta anslag fastställs.

2. Metod och modell för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning fastställs.

3. Modell för avräkning av budget för verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning fastställs.

4. Ovan redovisade metoder och modeller ska tillämpas vid fördelning av resurser i kommunplan 2014-2016.

5. Ovan redovisade metoder och modeller ska utvärderas efter två år.

Beskrivning av ärendet
Konsult- och servicekontoret har inom ramen för en genomförd översyn av verksamhets- och ekonomistyrningen i kommunen arbetat fram ett förslag till metod och modell för fördelning av resurser från kommunfullmäktige till de olika verksamhetsområdena. Fördelning av resurser delas in i två kategorier; fördelning genom fasta anslag och fördelning genom demografibaserade anslag som baseras på à-priser. Metod och modell har tagits fram i samråd med ett konsultföretag, varvid inspiration hämtats från SKL samt Karlstads, Järfälla och Vara kommun.

Syftet har varit att ta fram en enkel och transparent modell som tar hänsyn till förändrade verksamhetsvolymer samt konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utförare.

40 Justering (årlig prövning) av felparkeringsavgifter och kontrollavgifter, taxor och avgifter för schakttillstånd, trafikanordningsplaner, upplåtelse av allmän platsmark och flyttning, uppställning och skrotning av fordon

Dnr 2013 KSM 0213 051
2013 KSM 0214 051
2013 KSM 0215 051
2013 KSM 0216 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Felparkeringsavgiften, kontrollavgiften, avgifter och viten för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schaktningstillstånd höjs från och med den 1 juli 2013 i enlighet med bifogade förslag.

2. Avgift för upplåtelse av allmän platsmark för cirkus etc, flyttning, uppställning och skrotning av långtidsuppställda fordon/fordonsvrak höjs från och med den 1 januari 2014 i enlighet med bifogade förslag.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterat ökade kostnader för parkeringsövervakning (höjd tim-/lappdebitering) från 2012 med cirka 60 tkr.

Antalet felaktigt och långtidsuppställda fordon och fordonsvrak har ökat från 193 stycken år 2011 till 236 stycken år 2012.

Antalet ansökningar om schaktningstillstånd och trafikanordningsplaner (TA-planer) har ökat från 44 stycken år 2010 till 91 stycken år 2012. Med schaktningstillstånden följer också ökad hantering med granskning av TA-planer.

Förvaltningen har även konstaterat att kvaliteten och efterlevnaden av TA-planerna ofta är låg och att tiderna för dem ofta överskrids. Detta är oacceptabelt ur trafiksäkerhetssynpunkt och kräver en noggrannare granskning av schaktningstillstånd och TA-planer samt tätare efterkontroller.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför (och i linje med Kommunplanen och ekonomihandboken) gjort en översyn av de taxor och avgifter som ligger under verksamhetens ansvar.

Förslaget medför en ökning av intäkterna med 250 - 300 tkr per år vilket är i samma storleksordning som ökade personal- och bevakningskostnader.

41 Revidering av lokala ordningsföreskrifter

Dnr 2011/KS 0067 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun enligt bifogat förslag.

2. Föreskrifterna träder i kraft dagen efter att det anslagits på kommunens anslagstavla att protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.

Beskrivning av ärendet
En förnyad översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun har genomförts, efter att förslaget till föreskrifter återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2013.

Enligt 13 § i ordningslagen (1993:1517) ska kommunens beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala föreskrifter anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska, enligt samma paragraf, upphäva föreskrifterna om Länsstyrelsen gör bedömningen att dessa inte är förenliga med lag.

Den första versionen av revidering antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2010. Föreskrifterna anmäldes av Tyresö kommun till Länsstyrelsen den 17 februari 2011, och Länsstyrelsen fattade beslut om upphävande den 14 mars 2011.

Efter viss korrigering, antogs nya föreskrifter av kommunfullmäktige den 15 december 2011. Föreskrifterna upphävdes ännu en gång av Länsstyrelsen den 23 januari 2012.

Därefter har en omarbetad version tagits fram, som lades fram för kommunfullmäktige den 14 februari 2013. Dock återremitterades ärendet på grund av oklarhet främst gällande områden som pekats ut för rastning av hundar utan koppel.

42 Revidering av förbundsordning för samordningsförbundet Östra Södertörn

Dnr 2013/KS 0016 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ändringar i förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn gällande §§ 5, 6, 14 och 16 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har beslutat om förslag till reviderad förbundsordning. Förändringarna innebär huvudsakligen att kravet på konsensusbeslut utgår och att styrelsen är beslutsför om fler än hälften av medlemmarna är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med kvalificerad majoritet, vilket här avser minst 2/3 respektive 5/6 av ledamöterna, beroende på vilken fråga beslutet gäller.

Samordningsförbundet hemställer att medlemmarna fastställer föreslagna förändringar i förbundsordningen §§ 5, 6, 14 och 16.

43 Ärende till kommunfullmäktige om svaret på revisionsrapporten Investeringsprojektet Nyboda skola

Dnr 2012/KS 0394 016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanställningen av ärendet om revisionssvaret om Nyboda skola till kommunfullmäktige 18 april noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören avrapporterar härmed det uppdrag som han fick av kommunstyrelsen den 19 februari att sammanställa ett ärende om revisionssvaret om Nyboda skola till kommunstyrelsen 26 mars och kommunfullmäktige 18 april.

Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2013 att överlämna en tjänsteskrivelse från kommundirektörens stab som sitt yttrande till revisorerna på revisionsrapporten Investeringsprojektet Nyboda skola. I arbetet med att sammanställa svaret till revisorerna tog kommundirektörens stab fram det underlag för beslut som låg till grund för beslutet att bygga nya Nyboda skola. Dessa underlag finns sammanställda som bifogade handlingar i detta ärende.

44 Förvärv av Lillström

Dnr 2013/KS 0150

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. För att säkra utvecklingen av det rörliga friluftslivet i Tyresta Naturreservat tas en post på 1,5 miljoner kronor upp i investeringsprogrammet för inköp av fastigheten Lillström. Framtida driftkostnader (kapitaltjänstkostnader plus övriga driftkostnader minus eventuella hyresintäkter) belastar verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid".

2. Fastighetschefen får i uppdrag att verkställa köpet.

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars 2013 informerade kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl om att Stockholms stad fortfarande har fastigheten Lillström till försäljning för 1,5 miljoner kronor.

45 Svar på motion angående ökad öppenhet och transparens

Dnr 2012/KS 0419 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade den 13 december 2012 in en motion till kommunfullmäktige om ökad öppenhet och transparens. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M). Se ordförandeutlåtandet i protokollsutdraget från kommunstyrelsen den 19 februari 2013 (bilaga).

46 Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond

Dnr 2012/KS 0069 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att invänta den utvärdering av sociala investeringsfonder som nu genomförs av SKL. Utvärderingens slutsatser ska tas i beaktande vid utformande av framtida kommun- och nämndplaner.

2. Att i övrigt anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade en motion till kommunfullmäktige den 16 februari 2012 om att inrätta en social investeringsfond. Motionen remitterades för besvarande till samtliga nämnder, vilkas svar bifogas ärendet tillsammans med ett yttrande från kommundirektörens stab.

47 Svar på motion om oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning

§29 Anmälan av nya motioner

Dnr 2013/KS 0166 001

2013/KS 0167 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Anders Erixon (V) lämnar in en motion om naturreservat och skyddade områden i Tyresö kommun (bilaga).

Marita Bertilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö (bilaga).


§30 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet

Två nya interpellationer lämnas in till sammanträdet och två interpellationer är bordlagda från ett tidigare sammanträde. Interpellationerna listas nedan.

Inlämnade interpellationer till sammanträdet den 18 april 2013

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående bland annat Earth Hour i Tyresö kommun 2013 (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Alfonso Morales (S) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående kulturhus i Tyresö centrum (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Tidigare inlämnade interpellationer

Marie Åkesdotter (MP) har den 7 februari 2013 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om Hällberga Nyfors (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras även muntligt av Fredrik Saweståhl (M). Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Elisabeth Hedlund (V), Martin Nilsson (S) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Peter Söderlund (MP) har den 12 februari lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående Brännpunktens fortsatta framtid (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

§31 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet

Tre frågor har lämnats in till sammanträdet.

Elisabeth Hedlund (V) lämnar in en fråga till Fredrik Saweståhl (M) och/eller Mats Larsson (FP) om handikappssekreterare (bilaga). Frågan bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Karin Ljung (S) lämnar in en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om kommunala sommarjobb (bilaga). Frågan bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Alfonso Morales (S) lämnar in en fråga till Dick Bengtsson (M) om Medeltidsdagarna (bilaga). Frågan bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

§32 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Förslag till beslut

1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.

2. Tommy Johannessons (C) och Dan Bekkings (M) avsägelser godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

3. Övriga avsägelser godkänns.

4. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet

En ny sammanräkning från Länsstyrelsen har kommit in (bilaga)

Luis Arias-Vera (MP) blir ny ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige i stället för Frida Bengtsdotter (MP).

Avsägelser i kommunfullmäktige som har lämnats in till sammanträdet

Tommy Johannesson (C) – erstättare för Centerpartiet i kommunfullmäktige.

Dan Bekking (M) – ledamot för Moderaterna i kommunfullmäktige.

Övriga avsägelser som har lämnats in till sammanträdet

Dan Bekking (M) – ledamot för Moderaterna i kultur- och fritidsnämnden.

Rode Kennerberg (KD) – ersättare för Kristdemokraterna i socialnämnden.

Viktor Bengtsson (MP) – ersättare för Miljöpartiet i Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund.

Lars Devinger (FP) – ledamot för Folkpartiet i valnämnden.

Thomas Holmberg (FP)

– ersättare för Folkpartiet i kommunstyrelsen.

– ledamot i näringslivsbolaget.

– ledamot i Mälardalsrådets kulturutskott.

Förslag på fyllnadsval

Christina Melzén (FP) – ersättare för Folkpartiet i kommunstyrelsen.

Emilie Eklånge – ersättare för Kristdemokraterna i socialnämnden.

§33 Köp av ett vindkraftverk

Dnr 2012/KS 0320 011

2012/KS 0352 011

Kommunfullmäktiges beslut

- En investeringsutgift på 28 800 000 kr tas upp i gällande investeringsprogram för köp av ett vindkraftverk.

Reservation

Mats Larsson (FP) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till reservation i kommunstyrelsen den 26 mars 2013 (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB föreslås tillsammans förvärva ett vindkraftverk som kommer att uppföras i en vindkraftpark på Bösjövarden i Mora kommun.

Leverantör av vindkraftverket blir O2 Vindkompaniet AB.

Av den lönsamhetskalkyl och riskanalys som redovisas i ärendet framgår att lönsamheten i att äga ett vindkraftverk får betecknas som hög och robust.

Produktionen i vindkraftverket kommer att motsvara ca 22 procent av kommunens och bolagets gemensamma behov. Fördelningen av såväl investeringsutgift och driftkostnader liksom elproduktionen från vindkraftverket mellan kommunen och bolaget föreslås ske i samma proportion som behovet av el, dvs 2/3 för kommunen och 1/3 för bolaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: En investeringsutgift på 28 800 000 kr tas upp i gällande investeringsprogram för köp av ett vindkraftverk.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Mats Larsson (FP), Peter Bylund (MP), Leif Lanke (FP), Martin Nilsson (S), Andreas Jonsson (M), Anders Erixon (V), Christina Melzén (FP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Mats Lindblom (FP) och Dick Bengtsson (M) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP) Martin Nilsson (S), Anders Erixon (V), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Dick Bengtsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Leif Lanke (FP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Mats Larsson (FP) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag.

Christina Melzén (FP) och Mats Lindblom (FP) stödjer Mats Larssons (FP) yrkanden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att besluta om ärendet på mötet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att återremittera ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar att besluta om ärendet på mötet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på att beslut i ärendet ska tas på mötet röstar ja.

- Den som röstar på förslaget att återremittera ärendet röstar nej.

Röstningsresultat: 42 ja, 7 nej, 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed avslagit yrkandet att återremittera ärendet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som röstar på förslaget att avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.

Röstningsresultat: 42 ja, 7 nej, 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

§34 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tyresö kommun 2012

Dnr 2013/KS 0033 10

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Bifogat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2012 för Tyresö kommun godkänns.*

 1. De föreslagna överföringarna av investeringar som inte hann genomföras 2012 förs över till 2013 enligt bilaga 1.

 1. Verksamhetsområdet förskolas budget förstärks med 10 miljoner 2013.

 1. Styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 26 mars 2013 (bilaga).

Protokollsanteckning

I de delar som berör den egna styrelsen eller nämnden deltar ledamot inte i beslut om ansvarsfrihet.

* Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet att godkänna förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2012 för Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö kommun verksamhetsåret 2012 redovisas i bifogat dokument.

Revisorerna har överlämnat revisionsberättelsen angående granskning av 2012 års räkenskaper och förvaltning. Revisorerna tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Revisorernas representeras av ordförande Paul Carlsson (S) som på kommunfullmäktiges möte den 18 april redovisar uppdraget och de bedömningar revisorerna gjort (bilaga).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Bifogat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2012 för Tyresö kommun godkänns.

 1. De föreslagna överföringarna av investeringar som inte hann genomföras 2012 förs över till 2013 enligt bilaga 1.

 1. Verksamhetsområdet förskolas budget förstärks med 10 miljoner 2013.

Yttranden

Paul Carlsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V), Lillian Nylinder (MP), Kristjan Vaigur (S), Alfonso Morales (S), Margareta Ternstedt (FP), Jerry Svensson (S), Leif Lanke (FP), Peter Bylund (MP) och Peter Söderlund (MP) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till punkt två och punkt tre.

§35 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tyresö Bostäder AB 2012

Dnr 2013/KS 0108 10

Kommunfullmäktiges beslut

- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2012 noteras.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2012 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2012 noteras.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

§36 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2012

Dnr 2013/KS 0041 10

Kommunfullmäktiges beslut

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2012 noteras.


Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2012 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2012 noteras.

§37 Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012

Dnr 2013/KS 0109 10

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012 noteras.

 1. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Protokollsanteckning

Andreas Jonsson (M) deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012 noteras.

 1. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Yttranden

Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

§38 Årsredovisning och revisionsberättelse för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012

Dnr 2013/KS 0110 10

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Protokollsanteckning

Ledamöter som ingår i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012 redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2012 noteras.

 1. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Yttranden

Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkanden

Peter Bylund (MP) yrkar att ärendet bordläggs.

§39 Resursfördelningsmodell

Dnr 2013/KS 0130 10

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Konsult- och servicekontoret har inom ramen för en genomförd översyn av verksamhets- och ekonomistyrningen i kommunen arbetat fram ett förslag till metod och modell för fördelning av resurser från kommunfullmäktige till de olika verksamhetsområdena. Fördelning av resurser delas in i två kategorier; fördelning genom fasta anslag och fördelning genom demografibaserade anslag som baseras på à-priser. Metod och modell har tagits fram i samråd med ett konsultföretag, varvid inspiration hämtats från SKL samt Karlstads, Järfälla och Vara kommun.

Syftet har varit att ta fram en enkel och transparent modell som tar hänsyn till förändrade verksamhetsvolymer samt konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utförare.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Metod för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av fasta anslag fastställs.

 1. Metod och modell för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning fastställs.

 1. Modell för avräkning av budget för verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning fastställs.

 1. Ovan redovisade metoder och modeller ska tillämpas vid fördelning av resurser i kommunplan 2014-2016.

 1. Ovan redovisade metoder och modeller ska utvärderas efter två år.

§40 Justering (årlig prövning) av felparkeringsavgifter och kontrollavgifter, taxor och avgifter för schakttillstånd, trafikanordningsplaner, upplåtelse av allmän platsmark och flyttning, uppställning och skrotning av fordon

-Dnr 2013 KSM 0213 051
2013 KSM 0214 051
2013 KSM 0215 051
2013 KSM 0216 051

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterat ökade kostnader för parkeringsövervakning (höjd tim-/lappdebitering) från 2012 med cirka 60 tkr.

Antalet felaktigt och långtidsuppställda fordon och fordonsvrak har ökat från 193 stycken år 2011 till 236 stycken år 2012.

Antalet ansökningar om schaktningstillstånd och trafikanordningsplaner (TA-planer) har ökat från 44 stycken år 2010 till 91 stycken år 2012. Med schaktningstillstånden följer också ökad hantering med granskning av TA-planer.

Förvaltningen har även konstaterat att kvaliteten och efterlevnaden av TA-planerna ofta är låg och att tiderna för dem ofta överskrids. Detta är oacceptabelt ur trafiksäkerhetssynpunkt och kräver en noggrannare granskning av schaktningstillstånd och TA-planer samt tätare efterkontroller.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför (och i linje med Kommunplanen och ekonomihandboken) gjort en översyn av de taxor och avgifter som ligger under verksamhetens ansvar.

Förslaget medför en ökning av intäkterna med 250 – 300 tkr per år vilket är i samma storleksordning som ökade personal- och bevakningskostnader.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Felparkeringsavgiften, kontrollavgiften, avgifter och viten för trafikanordningsplan (TA-plan) och avgift för schaktningstillstånd höjs från och med den 1 juli 2013 i enlighet med bifogade förslag.

 1. Avgift för upplåtelse av allmän platsmark för cirkus etc, flyttning, uppställning och skrotning av långtidsuppställda fordon/fordonsvrak höjs från och med den 1 januari 2014 i enlighet med bifogade förslag.

§41 Revidering av lokala ordningsföreskrifter

Dnr 2011/KS 0067 006

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet

En förnyad översyn av de lokala ordningsföreskrifterna i Tyresö kommun har genomförts, efter att förslaget till föreskrifter återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2013.

Enligt 13 § i ordningslagen (1993:1517) ska kommunens beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala föreskrifter anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska, enligt samma paragraf, upphäva föreskrifterna om Länsstyrelsen gör bedömningen att dessa inte är förenliga med lag.

Den första versionen av revidering antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2010. Föreskrifterna anmäldes av Tyresö kommun till Länsstyrelsen den 17 februari 2011, och Länsstyrelsen fattade beslut om upphävande den 14 mars 2011.

Efter viss korrigering, antogs nya föreskrifter av kommunfullmäktige den 15 december 2011. Föreskrifterna upphävdes ännu en gång av Länsstyrelsen den 23 januari 2012.

Därefter har en omarbetad version tagits fram, som lades fram för kommunfullmäktige den 14 februari 2013. Dock återremitterades ärendet på grund av oklarhet främst gällande områden som pekats ut för rastning av hundar utan koppel.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun enligt bifogat förslag.

 1. Föreskrifterna träder i kraft dagen efter att det anslagits på kommunens anslagstavla att protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.

§42 Revidering av förbundsordning för samordningsförbundet Östra Södertörn

Dnr 2013/KS 0016 005

Kommunfullmäktiges beslut

- Ändringar i förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn gällande §§ 5, 6, 14 och 16 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Östra Södertörn har beslutat om förslag till reviderad förbundsordning. Förändringarna innebär huvudsakligen att kravet på konsensusbeslut utgår och att styrelsen är beslutsför om fler än hälften av medlemmarna är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med kvalificerad majoritet, vilket här avser minst 2/3 respektive 5/6 av ledamöterna, beroende på vilken fråga beslutet gäller.

Samordningsförbundet hemställer att medlemmarna fastställer föreslagna förändringar i förbundsordningen §§ 5, 6, 14 och 16.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- Ändringar i förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn gällande §§ 5, 6, 14 och 16 fastställs enligt förslag.

§43 Ärende till kommunfullmäktige om svaret på revisionsrapporten Investeringsprojektet Nyboda skola

Dnr 2012/KS 0394 016

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören avrapporterar härmed det uppdrag som han fick av kommunstyrelsen den 19 februari att sammanställa ett ärende om revisionssvaret om Nyboda skola till kommunstyrelsen 26 mars och kommunfullmäktige 18 april.

Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2013 att överlämna en tjänsteskrivelse från kommundirektörens stab som sitt yttrande till revisorerna på revisionsrapporten Investeringsprojektet Nyboda skola. I arbetet med att sammanställa svaret till revisorerna tog kommundirektörens stab fram det underlag för beslut som låg till grund för beslutet att bygga nya Nyboda skola. Dessa underlag finns sammanställda som bifogade handlingar i detta ärende.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- Sammanställningen av ärendet om revisionssvaret om Nyboda skola till kommunfullmäktige 18 april noteras.

§44 Förvärv av Lillström

Dnr 2013/KS 0150

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet återremitteras.

Beskrivning av ärendet

På kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars 2013 informerade kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl om att Stockholms stad fortfarande har fastigheten Lillström till försäljning för 1,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. För att säkra utvecklingen av det rörliga friluftslivet i Tyresta Naturreservat tas en post på 1,5 miljoner kronor upp i investeringsprogrammet för inköp av fastigheten Lillström. Framtida driftkostnader (kapitaltjänstkostnader plus övriga driftkostnader minus eventuella hyresintäkter) belastar verksamhetsområde ”Bibliotek, kultur och fritid”.

 1. Fastighetschefen får i uppdrag att verkställa köpet.

Yttranden

Mats Lindblom (FP), Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Leif Kennerberg (KD), Peter Bylund (MP), Dick Bengtsson (M) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkanden

Mats Lindblom (FP) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag.

Leif Kennerberg (KD), Dick Bengtsson (M) och Peter Bylund (MP) stödjer Fredrik Saweståhls (M) yrkande om återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att besluta om ärendet på mötet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att återremittera ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar att besluta om ärendet på mötet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

- Den som röstar på att beslut i ärendet ska tas på mötet röstar ja.

- Den som röstar på förslaget att återremittera ärendet röstar nej.

Röstningsresultat: 24 ja, 25 nej, 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet.

§45 Svar på motion angående ökad öppenhet och transparens

Dnr 2012/KS 0419 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna lämnade den 13 december 2012 in en motion till kommunfullmäktige om ökad öppenhet och transparens. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M). Se ordförandeutlåtandet i protokollsutdraget från kommunstyrelsen den 19 februari 2013 (bilaga).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad.

§46 Svar på motion om att inrätta en social investeringsfond

Dnr 2012/KS 0069 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet de gröna lämnade en motion till kommunfullmäktige den 16 februari 2012 om att inrätta en social investeringsfond. Motionen remitterades för besvarande till samtliga nämnder, vilkas svar bifogas ärendet tillsammans med ett yttrande från kommundirektörens stab.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Att invänta den utvärdering av sociala investeringsfonder som nu genomförs av SKL. Utvärderingens slutsatser ska tas i beaktande vid utformande av framtida kommun- och nämndplaner.

 1. Att i övrigt anse motionen besvarad.

§47 Svar på motion om oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning

Dnr 2012/KS 0356 001

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 2012-10-11 om "Oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning".

Motionen remitterades till valnämnden och demokratiberedningen, vilka föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Motionen avslås med hänvisning till SKL:s pågående utvärdering av lokala folkomröstningar.