Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-06-12

Sammanträde 2013-06-12

Datum
Klockan
13:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg
Bilagor till dagordning
Information.pdf (84 kb)

68 Anmälan av nya motioner

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

69 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

70 Anmälan av interpellationer

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet.

Interpellationer kan lämns in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

71 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser eller förslag till fyllnadsval har hittils lämnats in till sammanträdet.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

72 Revidering av brukningsavgifter i VA-taxa för kommunalt vatten och avlopp

Dnr 2013 KSM 0364 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ny taxa för kommunalt vatten och avlopp (brukningsavgifter) inom Tyresö kommun antas.

2. Den nya taxan ska träda i kraft den 1 januari 2014.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för brukningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp antogs den 13 december 2012 av kommunfullmäktige.

Nu gällande anläggningsavgifter för vatten och avlopp antogs av kommunfullmäktige den 17 november 2011.

En översyn av avgifterna har genomförts. Uppgifterna är baserade på förväntade kostnadsförändringar till följd av indexuppräkningar, ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt förväntad mängd levererat renvatten under 2014.

I det nya förslaget till VA-taxa 2014 föreslås att brukningsavgifterna för vatten höjs med 3 procent. Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp berörs dock inte av dessa prisjusteringar.

För att även anpassa VA-taxan i enlighet med den förändrade strategi- och budgethanteringen föreslås att nuvarande basindexmånad (september) enligt § 9 i bilaga 1 till VA-taxa, antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2012, § 121, ändras till mars 2013.

73 Reviderad taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Dnr 2013 KSM 0040 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.

2. Den nya taxan ska träda i kraft den 1 januari 2014.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter.

Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet.

Införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis utvecklas för att på sikt även innebära att avfallsmängder kan minskas. Under en övergångsperiod kan renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter därför vara något svår att överblicka. Detta som en följd av hur omfattande beteendeför-ändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blir hos abonnenterna.

För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås smärre förändringar av både de rörliga och de fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom intervallet 4 - 5 procent beroende på avfallstjänst.

74 Detaljplan för Ugglevägen etapp 9, Östra Tyresö, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0074 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Ugglevägen etapp 9 i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Ugglevägen etapp 9, Östra Tyresö.

Planen är en omvandlingsplan vars syfte är att möjliggöra permanent boende i friliggande villor.

Området förses med väg och VA med kommunalt huvudmannaskap.

Området innehåller en tomt för förskola alternativt omsorgsboende. Denna plats jämte tomten bredvid kan temporärt användas som etableringsplats under utbyggnaden i 10 års tid.

Planen möjliggör också att ett seniorboende med 12 lägenheter kan uppföras i området.

Under samrådet inkom 38 yttranden varav elva var från myndigheter och föreningar. Under utställningen inkom 24 yttranden från myndigheter och föreningar. Planarbetet sker med normalt förfarande.

75 Exploateringsavtal för seniorbostäder på fastigheterna Brevik 1:125 -127, beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0353 251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Exploateringsavtalet avseende Brevik 1:125 - 127 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, inkom fastighetsägaren till Brevik 1:125 - 127 med en förfrågan om att möjliggöra för en tätare småskalig bostadsbebyggelse inom fastigheterna.

För att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren.

76 Gatukostnadsutredning gällande Ugglevägen, etapp 9 Brevik, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0459 254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Gatukostnadsutredning för Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området.

Den totala kostnaden för byggnationen av park och gator inom fördelningsområdet beräknas bli 26 219 246 kronor.

Gatukostnaden för en befintlig fastighet föreslås vara 166 511 kronor med index för november 2011 som bas.

77 Detaljplan för handel och småindustri Bollmoragården 4 samt del av Bollmora 1:94, beslut om antagande

Dnr 2013/KS 0213

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för handel och småindustri på fastigheten Bollmoragården 4, samt del av fastigheten Bollmora 1:94 (samt del av fastigheten Älta 38:1 i Nacka kommun) antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för handel och småindustri. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en livsmedelsbutik på platsen med tillhörande ca 103 parkeringsplatser. För att få en så flexibel plan som möjligt planläggs marken för både handel- och industriändamål.

78 Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för handel och småindustri Bollmoragården 4, del av Bollmora 1:94 samt del av Älta 38:1 i Nacka kommun, beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0232

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för handel och småindustri på fastigheten Bollmoragården 4, del av fastigheten Bollmora 1:94 samt del av fastigheten Älta 38:1 i Nacka kommun godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Genom antagandet av detaljplan för "Område för handel och småindustri vid Bollmora Gårdsväg" uppstår en ny markanvändning inom planområdet. Hur mark, ekonomi och där tillhörande genomförandefrågor ska regleras framgår i exploateringsavtalet.

För Tyresö kommun innebär genomförandet av exploateringsavtalet följande:

1. Tyresö kommun försäljer del av Bollmora 1:94 för 1200 kr/kvm till exploatör (totalt ca 6 000 000 kr).

2. JHCS Tyresö AB ska erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen på 802 000 kr, senast en månad efter att exploateringsavtal och detaljplan har vunnit laga kraft.

3. Tyresö kommun ska flytta kommunala VA-ledningar inom Bollmoragården 4.

4. Anlägga en 150 m lång GC-väg, från Njupkärrsvägen mot planområdet.

5. Innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige erhåller kommunen pantbrev/bankgaranti på motsvarande 802 000 kr i Bollmoragården 4, som säkerhet för kommunens åtaganden.

79 Ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik), beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0404

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik) antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora. Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådstiden har 28 yttranden kommit in.

Under granskningen inkom 16 yttranden. Länsstyrelsen har i yttrande som inkommit efter granskningstiden, och efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i maj, meddelat att det är osäkert om det går att klara vattentillgången inom ett delområde längs Ällmoravägen. Planenheten har med anledning av yttrandet undantagit tre fastigheter i planändringen samt vidtagit generella försiktighetsåtgärder i planområdet till antagandet.

Sammantaget bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen åtgärderna som godtagbara för att motverka vattenbrist där det lokalt kan uppstå.

80 Besvarande av interpellationer

Dnr 2013/KS 0077 001

Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Peter Bylund (MP) har den den 16 april lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående bland annat Earth Hour i Tyresö kommun 2013 (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Alfonso Morales (S) har den 17 april lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående kulturhus i Tyresö centrum (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Anita Mattsson (S) har den 15 maj lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående gymnasiet (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Elisabeth Hedlund (V) har den 15 maj lämat in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om verksamhetsåret 2012 (bilaga).

81 Kommunplan 2014-2016

Dnr 2013/KS 0096 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Med hänvisning till vad som redovisas i kommunplanen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa utdebiteringen för 2014 till 19,48 kronor per skattekrona,

2. den i kommunplanens kapitel 2 redovisade visionen för år 2030 ska ligga till grund för den verksamhet kommunen bedriver och planerar liksom för kommunens insatser och påverkan utanför den egna verksamheten,

3. fastställa de kommungemensamma uppdrag och kvalitetsgarantier som framgår av kapitel 4 i kommunplanen,

4. fastställa de kommungemensamma mål som framgår av kapitel 5 i kommunplanen,

5. fastställa de mål för olika verksamhetsområden som anges i kapitel 6 i kommunplanen,

6. de nu gällande mål som anges i bilaga 7 till kommunplanen ska utgå under planperioden 2014-2016

7. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåren 2014-2016 enligt vad som framgår av bilagorna 1 och 2 till kommunplanen,

8. fastställa budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2014-2016 enligt bilagorna 3 och 4 till kommunplanen,

9. fastställa det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen,

10. godkänna att kommunstyrelsen får besluta efter förslag från berörd nämnd om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter,

11. lån får tas upp inom en ram på 750 miljoner kronor,

12. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

13. fastställa revisorernas budget till 1 350 000 kronor för 2014 samt

14. den årliga borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB uppgår till 0,4 procent av borgensbeloppet per år from 2014-01-01.

Beskrivning av ärendet
Förslag till kommunplan 2014-2016 har utarbetats enligt den styrprocess som antogs av kommunfullmäktige år 2011. Efter kommunfullmäktiges beslut upphör nu gällande kommunplan 2013-2015 från och med 1 januari 2014.
Mötesinformation

 

§68 Anmälan av nya motioner

Beskrivning av ärendet

Inga nya motioner lämnas in till sammanträdet.

§69 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet

Inga nya frågor lämnas in till sammanträdet.

§70 Anmälan av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet

Inga nya interpellationer lämnas in till sammanträdet.

§71 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.

2. Avsägelserna godkänns.

3. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

4. Förslag på nya vigselförrättare godkänns och skickas till Länsstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet

En ny sammanräkning från Länsstyrelsen har kommit in (bilaga)

Gunilla Hellgren (M) blir ledamot för Moderaterna i kommunfullmäktige i stället för Nils Frykman (M) och Mikael Borgström (M) blir ny ersättare för Moderaterna i stället för Gunilla Hellgren (M).

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet

Martin Nilsson (S) – ledamot och gruppledare för Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden.

Peter Palmgren (S) – ersättare för Socialdemokraterna i valnämnden.

Förslag på fyllnadsval

Jannice Rochstroh (S) – ledamot och gruppledare för Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden.

Kristjan Vaigur (S) – ersättare för Socialdemokraterna i valnämnden.

Förslag på nya vigselförrättare att skicka till Länsstyrelsen

Peter Bylund (MP)

Ulrica Riis Pedersen (C)

Ann-Christin Svensson (M)

Personerna ovan föreslås som nya vigselförrättare i Tyrsö kommun till och med utgången av nästa mandatperiond, september 2018. Det är Länsstyrelsen som fattar beslut.

§72 Revidering av brukningsavgifter i VA-taxa för kommunalt vatten och avlopp

Dnr 2013 KSM 0364 051

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ny taxa för kommunalt vatten och avlopp (brukningsavgifter) inom Tyresö kommun antas.

2. Den nya taxan ska träda i kraft den 1 januari 2014.

Beskrivning av ärendet

Nuvarande taxa för brukningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp antogs den 13 december 2012 av kommunfullmäktige.

Nu gällande anläggningsavgifter för vatten och avlopp antogs av kommunfullmäktige den 17 november 2011.

En översyn av avgifterna har genomförts. Uppgifterna är baserade på förväntade kostnadsförändringar till följd av indexuppräkningar, ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt förväntad mängd levererat renvatten under 2014.

I det nya förslaget till VA-taxa 2014 föreslås att brukningsavgifterna för vatten höjs med 3 procent. Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp berörs dock inte av dessa prisjusteringar.

För att även anpassa VA-taxan i enlighet med den förändrade strategi- och budgethanteringen föreslås att nuvarande basindexmånad (september) enligt § 9 i bilaga 1 till VA-taxa, antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2012, § 121, ändras till mars 2013.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ny taxa för kommunalt vatten och avlopp (brukningsavgifter) inom Tyresö kommun antas.

2. Den nya taxan ska träda i kraft den 1 januari 2014.

§73 Reviderad taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Dnr 2013 KSM 0040 051

Kommunfullmäktiges beslut

1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.

2. Den nya taxan ska träda i kraft den 1 januari 2014.

Beskrivning av ärendet

Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter.

Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet.

Införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis utvecklas för att på sikt även innebära att avfallsmängder kan minskas. Under en övergångsperiod kan renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter därför vara något svår att överblicka. Detta som en följd av hur omfattande beteendeför-ändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blir hos abonnenterna.

För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås smärre förändringar av både de rörliga och de fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom intervallet 4 – 5 procent beroende på avfallstjänst.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.

2. Den nya taxan ska träda i kraft den 1 januari 2014.

§74 Detaljplan för Ugglevägen etapp 9, Östra Tyresö, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0074 214

Kommunfullmäktiges beslut

- Detaljplan för Ugglevägen etapp 9 i Tyresö kommun antas.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande från Miljöpartiet i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-05-06 § 73 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Ugglevägen etapp 9, Östra Tyresö. Planen är en omvandlingsplan vars syfte är att möjliggöra permanent boende i friliggande villor.

Området förses med väg och VA med kommunalt huvudmannaskap.

Området innehåller en tomt för förskola alternativt omsorgsboende. Denna plats jämte tomten bredvid kan temporärt användas som etableringsplats under utbyggnaden i 10 års tid.

Planen möjliggör också att ett seniorboende med 12 lägenheter kan uppföras i området.

Under samrådet inkom 38 yttranden varav elva var från myndigheter och föreningar. Under utställningen inkom 24 yttranden från myndigheter och föreningar. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Ugglevägen etapp 9 i Tyresö kommun antas.

Yttranden

Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§75 Exploateringsavtal för seniorbostäder på fastigheterna Brevik 1:125 -127, beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0353 251

Kommunfullmäktiges beslut

1. Exploateringsavtalet avseende Brevik 1:125 – 127 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation

Susann Ronström (S) reserverar sig med hänvisning till Socialdemokraternas reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-05-06 § 72 (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till Miljöpartiets reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-05-06 § 72 (bilaga).


Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, inkom fastighetsägaren till Brevik 1:125 – 127 med en förfrågan om att möjliggöra för en tätare småskalig bostadsbebyggelse inom fastigheterna.

För att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Exploateringsavtalet avseende Brevik 1:125 – 127 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttranden

Susann Ronström (S), Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Elisabeth Hedlund (V), Mats Larsson (FP) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkanden

Susann Ronström (S) yrkar att hiss ska installeras i samband med byggandet av bostäderna.

Fredrik Saweståhl (M) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marie Åkesdotter (MP) och Elisabeth Hedlund (V) stödjer Susann Ronströms (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att hiss ska installeras i samband med byggandet av bostäderna.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet att hiss ska installeras i samband med byggandet av bostäderna och beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

§76 Gatukostnadsutredning gällande Ugglevägen, etapp 9 Brevik, beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0459 254

Kommunfullmäktiges beslut

- Gatukostnadsutredning för Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet

I samband med upprättandet av detaljplan Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området.

Den totala kostnaden för byggnationen av park och gator inom fördelningsområdet beräknas bli 26 219 246 kronor.

Gatukostnaden för en befintlig fastighet föreslås vara 166 511 kronor med index för november 2011 som bas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Gatukostnadsutredning för Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, i Tyresö kommun antas.

§77 Detaljplan för handel och småindustri Bollmoragården 4 samt del av Bollmora 1:94, beslut om antagande

Dnr 2013/KS 0213

Kommunfullmäktiges beslut

- Detaljplan för handel och småindustri på fastigheten Bollmoragården 4, samt del av fastigheten Bollmora 1:94 (samt del av fastigheten Älta 38:1 i Nacka kommun) antas.

Reseration

Peter Bylund (MP) reserverar sig med hävisning till Miljöpartiets särskilda yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-05-28 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för handel och småindustri. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en livsmedelsbutik på platsen med tillhörande ca 103 parkeringsplatser. För att få en så flexibel plan som möjligt planläggs marken för både handel- och industriändamål.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för handel och småindustri på fastigheten Bollmoragården 4, samt del av fastigheten Bollmora 1:94 (samt del av fastigheten Älta 38:1 i Nacka kommun) antas.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Peter Bylund (MP), Ulrica Riis Pedersen (C) och Mats Larsson (FP) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Peter Bylund (MP) yrkar att det ska ingå en plats för förpackningsinsamling på tomten.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Peter Bylunds (MP) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet att det ska ingå en plats för förpackningsinsamling på tomten.

Ordföranden ställer proposition på att avslå tilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet, att det ska ingå en plats för förpackningsinsamling på tomten, och beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja.

– Den som röstar på Peter Bylunds (MP) förslag röstar nej.

Röstningsresultat: 41 ja, 9 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

§78 Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för handel och småindustri Bollmoragården 4, del av Bollmora 1:94 samt del av Älta 38:1 i Nacka kommun, beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0232

Kommunfullmäktiges beslut

1. Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för handel och småindustri på fastigheten Bollmoragården 4, del av fastigheten Bollmora 1:94 samt del av fastigheten Älta 38:1 i Nacka kommun godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Genom antagandet av detaljplan för ”Område för handel och småindustri vid Bollmora Gårdsväg” uppstår en ny markanvändning inom planområdet. Hur mark, ekonomi och där tillhörande genomförandefrågor ska regleras framgår i exploateringsavtalet.

För Tyresö kommun innebär genomförandet av exploateringsavtalet följande:

1. Tyresö kommun försäljer del av Bollmora 1:94 för 1200 kr/kvm till exploatör (totalt ca 6 000 000 kr).

2. JHCS Tyresö AB ska erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen på 802 000 kr, senast en månad efter att exploateringsavtal och detaljplan har vunnit laga kraft.

3. Tyresö kommun ska flytta kommunala VA-ledningar inom Bollmoragården 4.

4. Anlägga en 150 m lång GC-väg, från Njupkärrsvägen mot planområdet.

5. Innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige erhåller kommunen pantbrev/bankgaranti på motsvarande 802 000 kr i Bollmoragården 4, som säkerhet för kommunens åtaganden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för handel och småindustri på fastigheten Bollmoragården 4, del av fastigheten Bollmora 1:94 samt del av fastigheten Älta 38:1 i Nacka kommun godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

§79 Ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik), beslut om antagande

Dnr 2011 KSM 0404

Kommunfullmäktiges beslut

- Ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik) antas.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) inkommer med skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora. Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådstiden har 28 yttranden kommit in.

Under granskningen inkom 16 yttranden. Länsstyrelsen har i yttrande som inkommit efter granskningstiden, och efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i maj, meddelat att det är osäkert om det går att klara vattentillgången inom ett delområde längs Ällmoravägen. Planenheten har med anledning av yttrandet undantagit tre fastigheter i planändringen samt vidtagit generella försiktighetsåtgärder i planområdet till antagandet.

Sammantaget bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen åtgärderna som godtagbara för att motverka vattenbrist där det lokalt kan uppstå.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik) antas.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP) och Mats Larsson (FP) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand på återremiss av ärendet och i andra hand på avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att besluta om ärendet på mötet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att återsända ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar att besluta om ärendet på mötet och har därmed avslagit yrkandet att återsända ärendet.

Ordföranden ställer proposition på yrkanedet att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

§80 Besvarande av interpellationer

Dnr 2013/KS 0077 001

Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer

Peter Bylund (MP) har den den 16 april lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående bland annat Earth Hour i Tyresö kommun 2013 (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras även muntligt av Fredrik Saweståhl (M). Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Alfonso Morales (S) har den 17 april lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående kulturhus i Tyresö centrum (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras även muntligt av Fredrik Saweståhl (M). Alfonso Morales (S) yttrar sig.

Anita Mattsson (S) har den 15 maj lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående gymnasiet (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras även muntligt av Fredrik Saweståhl (M). Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S), Karin Ljung (S), Dick Bengtsson (M), MargaretaTernstedt (FP), Marie Linder (S), Kristjan Vaigur (S) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Elisabeth Hedlund (V) har den 15 maj lämat in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om verksamhetsåret 2012 (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

§81 Kommunplan 2014-2016

Dnr 2013/KS 0096 10

Kommunfullmäktiges beslut

1. fastställa utdebiteringen för 2014 till 19,48 kronor per skattekrona,

2. den i kommunplanens kapitel 2 redovisade visionen för år 2030 ska ligga till grund för den verksamhet kommunen bedriver och planerar liksom för kommunens insatser och påverkan utanför den egna verksamheten,

3. fastställa de kommungemensamma uppdrag och kvalitetsgarantier som framgår av kapitel 4 i kommunplanen,

4. fastställa de kommungemensamma mål som framgår av kapitel 5 i kommunplanen,

5. fastställa de mål för olika verksamhetsområden som anges i kapitel 6 i kommunplanen,

6. de nu gällande mål som anges i bilaga 7 till kommunplanen ska utgå under planperioden 2014-2016

7. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåren 2014-2016 enligt vad som framgår av bilagorna 1 och 2 till kommunplanen,

8. fastställa budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2014-2016 enligt bilagorna 3 och 4 till kommunplanen,

9. fastställa det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen,

10. godkänna att kommunstyrelsen får besluta efter förslag från berörd nämnd om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter,

11. lån får tas upp inom en ram på 750 miljoner kronor,

12. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

13. fastställa revisorernas budget till 1 350 000 kronor för 2014 samt

14. den årliga borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB uppgår till 0,4 procent av borgensbeloppet per år from 2014-01-01.

Reservationer

Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) inkommer med skriftlig reservation (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig och hänvisar till Socialdemokraternas vision för 2030.

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Förslag till kommunplan 2014-2016 har utarbetats enligt den styrprocess som antogs av kommunfullmäktige år 2011. Efter kommunfullmäktiges beslut upphör nu gällande kommunplan 2013-2015 från och med 1 den januari 2014.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Med hänvisning till vad som redovisas i kommunplanen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa utdebiteringen för 2014 till 19,48 kronor per skattekrona,

2. den i kommunplanens kapitel 2 redovisade visionen för år 2030 ska ligga till grund för den verksamhet kommunen bedriver och planerar liksom för kommunens insatser och påverkan utanför den egna verksamheten,

3. fastställa de kommungemensamma uppdrag och kvalitetsgarantier som framgår av kapitel 4 i kommunplanen,

4. fastställa de kommungemensamma mål som framgår av kapitel 5 i kommunplanen,

5. fastställa de mål för olika verksamhetsområden som anges i kapitel 6 i kommunplanen,

6. de nu gällande mål som anges i bilaga 7 till kommunplanen ska utgå under planperioden 2014-2016

7. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåren 2014-2016 enligt vad som framgår av bilagorna 1 och 2 till kommunplanen,

8. fastställa budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2014-2016 enligt bilagorna 3 och 4 till kommunplanen,

9. fastställa det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen,

10. godkänna att kommunstyrelsen får besluta efter förslag från berörd nämnd om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter,

11. lån får tas upp inom en ram på 750 miljoner kronor,

12. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

13. fastställa revisorernas budget till 1 350 000 kronor för 2014 samt

14. den årliga borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB uppgår till 0,4 procent av borgensbeloppet per år from 2014-01-01.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Under sammanträdet sker först inledningsanföranden från de representerade partierna i fullmäktige. Därefter behandlas de yrkanden som inkommit under respektive nämnd och slutligen, under området kommunstyrelsen, tas beslut.

Inledning

Inledningsanföranden hålls av:

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Mats Larsson (FP), Marie Åkesdotter (MP), Leif Kennerberg (KD), Elisabeth Hedlund (V), Per Carlberg (SD) och Ulrica Riis Pedersen (C).

Yttranden under området inledning

Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Elisabeth Hedlund (V) och Mats Larsson (FP) yttrar sig.

Yrkanden under området inledning

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Leif Kennerberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas vision.

Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Socialnämnden

Yttranden under området socialnämnden

Andreas Jonsson (M), Susann Ronström (S), Nomi Lind (FP), Anna Lund (KD), Elisabeth Hedlund (V), Peter Söderlund (MP), Carl Johan Karlsson (S), Ulrica Riis Pedersen (C) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkanden under området socialnämnden

Andreas Jonsson (M) yrkar avslag till Vänsterpartiets förslag om att röja fysiska lättavhjälpta hinder med hänvisning till att det inte faller inom socialnämndens område och yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Nomi Lind (FP) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Anna Lund (KD) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

Peter Söderlund (MP) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Carl Johan Karlsson (S) yrkar bifall till de delar som rör socialnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området socialnämnden

Verksamhetsområde nr 14 – Individ och familjeomsorg

1. Budgetyrkande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar att individ- och familjeomsorgens budget förstärks med 3000 000 kronor i enlighet med det socialdemokratiska budgetalternativet.

2. Målyrkande

Socialdemokraterna och Miljöpartet yrkar att inga barn vräks i Tyresö.

3. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att kommunen har tagit fram en plan för att kraftigt minska antalet fattiga barn i Tyresö.

4. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att droganvändningen bland ungdomar minskar.

5. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att Tyresö kommun framför till regeringen som sin mening att regelverket för sjukförsäkringen måste ändras så att utförsäkringarna stoppas. I den mån regeringen inte tar intryck av detta – bör kommunen hävda kompensation för ökande kostnader för försörjningsstödet.

6. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar att kraftigt minska alkohol- och droganvändningen bland Tyresös ungdomar genom kraftsamling i hela förvaltningen och i samarbete med ideella organisationer, såsom Brännpunkten, Smart Ungdom och X-CONS.

7. Budgetyrkande

Återanställa socialsekreterare/socionomer, 3,0 mkr. Yrkandet utgår.

8. Yrkande

Miljöpartiet yrkar att ge i uppdrag till förvaltningen att framställa ett handlingsprogram för våldsutsatta kvinnor och barn som brottsoffer.

Verksamhetsområde nr 15 – Äldreomsorg

9. Budgetyrekande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktiges beslut om höjda taxor inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar från april 2011 upphävs, till en kostnad av 1 000 000 kronor.

10. Målyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att eget regianbud ska lämnas vid ny upphandling av omsorgsverksamhet.

11. Budgetyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att socialnämndens budget förstärks för kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorgen. Kostnad 1500 000 kronor.

12. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att platser i särskilt boende tillförs som motsvarar behovet.

13. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att ingen tvingas avstå från tjänster p.g.a. för hög kostnad.

14. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att ökningen av behovet av särskilt boende har hejdats genom att mer service, tekniska hjälpmedel och omsorg erbjuds i hemmet.

15. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar på valfrihet för äldre som vill bo kvar hemma och för äldre som vill flytta till äldre/trygghets/ serviceboenden och parboenden.

16. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar Hälsofrämjande aktiviteter inom omsorgen, 0,5 mkr.

17. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar ökad personaltäthet, vikariepool inom omsorgen, 1,5 mkr.

18. Yrkande

Miljöpartiet yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan som tillgodoser behovet i ett långsiktigt perspektiv tillsammans med Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF).

19. Yrkande

Sverigedemokraterna yrkar att uppmana landstinget att instifta psykogeriatrisk vård i länet, så den ordinarie äldreomsorgen kan bedriva den vård den är ämnad att bedriva.

Verksamhetsområde nr 16 – Omsorg om personer med funktionsnedsättning

 1. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att alla som behöver klientombud erhåller det kostnadsfritt.

 1. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att ingen anbudsutsättning av nya eller gamla verksamheter ska äga rum under perioden 2014-2016 (mål 16:3).

 1. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar större valfrihet för de som vill bo hemma eller i gruppboenden.

23. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar större valfrihet vid daglig verksamhet – inte beroende av vad kommunen erbjuder eller av vad som upphandlats.

24. Yrkande

Miljöpartiet yrkar att förvaltningen får i uppdrag att skapa fler hälsofrämjande mötesplatser för samvaro – för utövande och upplevelse av kultur och fysisk aktivitet.

Beslutsgång

Nr 1. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 1.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 28 ja, 20 nej, 2 avstår, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 2). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 2. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 2.

Nr 3. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 3.

Nr 4. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 4.

Nr 5. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 5.

Nr 6. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 6.

Nr 8. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 8.

Nr 9. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 9.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 28 ja, 22 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 3). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 10. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 10.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 30 ja, 20 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 4). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 11. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 11.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 30 ja, 20 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 5). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 12. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 12.

Nr 13. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 13.

Nr 14. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 14.

Nr 15. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 15.

Nr 16. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 16.

Nr 17. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 17.

Nr 18. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 18.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 30 ja, 20 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 6). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 19. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 19.

Nr 20. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 20.

Nr 21. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 21.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 30 ja, 2 nej, 18 avstår, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 7). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 22. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 22.

Nr 23. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 23.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 28 ja, 20 nej, 2 avstår, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 8). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 24 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 24.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Yttranden under området gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Margareta Ternstedt (FP), Kristjan Vaigur (S), Leif Kennerberg (KD), Anders Erixon (V), Lena Arvidsson (M), Karin Ljung (S), Peter Bylund (MP), José Blanco Garcia (S) Elisabeth Hedlund (V) och Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Yrkanden under området gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Margareta Ternstedt (FP) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbestmarknadsnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbestmarknadsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

Leif Kennerberg (KD) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbestmarknadsnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Anders Erixon (V) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden i Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

Lena Arvidsson (M) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbestmarknadsnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Karin Ljung (S) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbestmarknadsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden i Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

José Blanco Garcia (S) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbestmarknadsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till de delar som rör gymnasie- och arbestmarknadsnämndens verksamhetsområden i Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsområde nr 10 – Gymnasium (inklusive

gymnasiesärskola)

 1. Målyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att insatser för att öka jämställd rekrytering till program med sned sammansättning genomförs.

 1. Målyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att alla elever i gymnasiesärskolan som kan och vill, har fått arbete/praktik efter avslutad utbildning 2014-2016.

 1. Yrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att beslut om Tyresö gymnasiums framtida strategiska inriktning finns under 2013.

 1. Yrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda de elever som behöver det, tillgång till sommargymnasium 2014.

29. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar följande tilläggsmål: beslut finns om att införa rökfri skoltid för eleverna vid Tyresös skolor (mål 10:5).

30. Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att extra stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsskillnader till en kostnad av 500000 kronor.

31. Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att 500000kronor reserveras för det förebyggande arbetet vid Tyresö gymnasium i form av en elevcoach.

32. Yrkande

Vänsterpartiet yrkar att en handlingsplan upprättas under 2014 för att införa rökfri skoltid.

33. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar ett konkurrenskraftigt gymnasium i Tyresö, med fler sökande från Tyresö och andra kommuner.

34. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar att fler elever ska fullfölja utbildningen och fler få ska behörighet till högskola och universitet.

35. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar inga besparingar på grund av höjda lärarlöner, 2,0 mkr.

36. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar fler sommarjobb och praktik under ordinarie verksamhetsår, 2,0 mkr.

37. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar Stärkt skolhälsovård, 0,7 mkr.

Verksamhetsområde nr 11 – Vuxenutbildning

38. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att samtliga av de studerande som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser når gymnasiekompetens.

39. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar följande ändringsyrkande: alla elever som slutfört grundläggande och gymnasiala kurser vid Komvux ska ha nått behörighet till gymnasiet (mål 11: 1).

40. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att samtliga efter gemongången särskild yrkesutbildning för vuxna (yrkeslärvux) får arbete/arbetspraktik inom sex månader (mål 11:2).

 1. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att komvux inte ska konkurrensutsättas (mål 11: 3).

 1. Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att C3L förstärks med 500000 kronor till elever med neuropsykiatriska funktionsskillnader.

 1. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar att möjligheten till livslångt lärande och att skola om sig i senare skeden i livet ska tillgodoses, så att fler kan komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Verksamhetsområde nr 12 – Arbetscentrum

 1. Budgetyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att alla ungdomar 16-17 år garanteras sommarjobb via kommunen sommaren 2014. För ändamålet utökas kommunens kostnader med 1000 000 kronor.

 1. Budgetyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att sommarjobben ska ersättas med kollektivavtalsmässiga löner. Kostnad: 500 0000 kronor.

 1. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att ungdomsarbetslösheten uppgår till maximalt 3 procent.

47. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att resursjobb inför i enlighet med motion från Socialdemokraterna. Finansieras initialt genom återbetalning av AFA-medel som sker 2013 och 2014.

48. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att C3L får i uppdrag att i samverkan med Tyresö gymnasium aktivt söka upp de ungdomar som lämnat gymnasiet utan slutbetyg för att med varje tidigare elev söka tänkbara alternativ för att kunna uppnå gymnasiekompetens.

49. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar följande ändringsyrkande: alla som inte har medicinska eller andra hinder arbetar eller studerar när kontakten med Arbetscentrum avslutas (mål 12:1).

50. Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att Arbetscentrums budget förstärks med 1500 kronor.

51. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar att alla ungdomar 16-24 år som står till arbetsmarknadens förfogande och som har hänvisats till Arbetscentrum är i arbete, utbildning eller aktiv arbetsmarknadsåtgärd inom 30 dagar.

Beslutsgång

Nr 25. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 25.

Nr 26. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 26.

Nr 27. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 27.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 28 ja, 20 nej, 2 avstår, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 9). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 28. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 28.

Nr 29. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 29.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 6 nej, 16 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 10). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 30 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 30.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 6 nej, 16 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 11). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 31. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 31.

Nr 32. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 32.

Nr. 33 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 33.

Nr. 34 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 34.

Nr. 35 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 35.

Nr. 36 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 36.

Nr 37. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 37.

Nr 38. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 38.

Nr 39. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 39.

Nr 40. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 40.

Nr 41. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 41.

Nr 42. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 42.

Nr 43. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 43.

Nr. 44 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 44.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 12). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 45 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 45.

Nr 46. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 46.

Nr 47. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 47.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 13). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 48. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 48.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 14). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 49. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 49.

Nr. 50 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 50.

Nr. 51 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 51.

Byggnadsnämnden

Yttranden under området byggnadsnämnden

Matilda Lundh (M), Lennart Jönsson (S), Anders Erixon (V), Mats Larsson (FP) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkanden under området byggnadsnämnden

Lennart Jönsson (S) yrkar bifall till de delar som rör byggnadsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

Mats Larsson (FP) yrkar bifall till de delar som rör byggnadsnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området byggnadsnämnden

Verksamhetsområde nr 6 – Bygglovsverksamhet

 1. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att verksamheten under perioden har uppnått i princip full avgiftsfinansiering i den del som kan avgiftsfinansieras.

Beslutsgång

Nr 52 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 52.

Barn- och utbildningsnämnden

Yttranden under området barn- och utbildningsnämnden

Ann-Christin Svensson (M), Martin Nilsson (S), Leif Lanke (FP), Anna Lund (KD), Lilian Nylinder (MP), Anders Erixon (V), Christer Flodfält (M), Ida Antonsson (M), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V) och Ulrica Riis Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkanden under området barn- och utbildningsnämnden

Leif Lanke (FP) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Anna Lund (KD) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Anders Erixon (V) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

Christer Flodfält (M) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

Ann-Christin Svensson (M) yrkar bifall till de delar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området barn- och utbildningsnämnden

 1. Målyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att Tyresö kommun erbjuder barnomsorg på kvälls- och nattid för barn till föräldrar som behöver det för att kunna förvärvsarbeta.

 1. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att Tyresö kommun har antagit riktlinjer för rekommenderat maximalt antal barn/förskolegrupp och inlett arbetet för att uppnå dessa rekommendationer.

 1. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att all personal inom förskola/pedagogisk omsorg har adekvat utbildning för arbete med barn.

 1. Budgetyrkande

Socialdemokraterna yrkar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, utifrån den förstärkta budgetram om 2000 000 kronor som föreslås i socialdemokraternas budgetalternativ, utarbeta en handlingsplan för fler högskoleutbildade pedagoger i förskolan och skolan.

57. Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att kommunen under 2014 och tills vidare anställer en genuspedagog till en kostnad av 500000 kronor.

58. Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att vårdnadsbidaget avskaffas, en besparing på 1,2 miljoner kronor.

59. Yrkande

Vänsterpartiet yrkar att förvaltningen under 2014 får i uppdrag att utreda hur ett tak för antalet barn per pedagog kan sättas och gör en kostnadsberäkning utifrån slutsatserna av utredningen.

60. Yrkande

Vänsterpartiet yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen under 2014 ska undersöka intresset bland våra privata familjedaghem att få en trygg anställning med kollektivavtal i Tyresö kommuns. Förvaltningen ska också utreda vilka eventuella merkostnader för Tyresö kommun detta kan innebär.

61. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar att andelen (årsarbetande) förskolelärare ökar (genom nyrekrytering, kompetensutveckling och genom att behålla personal).

62. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar att andelen män med pedagogisk utbildning i verksamheten ökar.

63. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar att genuspedagogik ska finnas på alla förskolor.

64. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar minskade barngrupper och fler förskolelärare.

65. Yrkande

Miljöpartiet yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra insatser för att minska köttkonsumtionen till förmån för fler vegetariska rätter och vegetabiliska livsmedel.

Verksamhetsområde nr 8 – Grundskola (inklusive grundsärskola och fritidshem)

66. Budgetyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar höjd elevpeng/förskolepeng i samband med nytt hyressättningssystem, motsvarande kostnaderna i dagens system. Kostnad 9900000 kronor.

67. Budgetyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att lärartätheten i grundskolan och personaltätheten i förskolan förstärks. Skolorna ges möjlighet att söka pengar för att minska klasstorlekar eller ha dubbla pedagoger i de tidiga årskurserna. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till ett tak för antalet barn i barngrupperna i förskolan. Till förslaget ska fogas en handlingsplan för hur målet ska kunna uppnås. För dessa ändamål anslås 7000 000 kronor.

68. Budgetyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att det sociodemografiska tillägget utreds i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget och höjs under 2014 med 1000 000 kronor.

 1. Budgetyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige river

upp beslutet (kommunfullmäktige 2011-04-14 - § 49) om höjda taxor för

fritidsklubbarna till en kostnad av 200000 kronor.

 1. Yrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omarbeta systemet för hyressättning så att principerna utgår från det system som gällde fram till och med 2011.

 1. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att varje elev i de tidiga årskurserna erbjuds individuellt stöd för att uppnå bra läs-, skriv- och räknekunskaper genom ökad lärartid.

72. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att alla elever som behöver det erbjuds kompensatoriska insatser, som exempelvis läxläsningshjälp och sommarskola, för att öka möjligheterna till att nå målen.

73. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att 95 procent eller fler av eleverna som slutar i årskurs nio 2014 är behörig till något av gymnasieskolans nationella program.

74. Budgetyrkande

Socialdemokraterna yrkar att alla skolor ska för de yngre barnen som en del av en samlad skoldag med förstärkt fritidshemsverksamhet erbjuda läxläsningshjälp. För de äldre barnen ska motsvarande stöd finnas i skolans verksamhet. För ändamålet anslås totalt 2000 000 kronor.

75. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att skolbibliotekens kvalitet säkerställs genom att en handlingsplan utarbetas mellan barn- och utbildnings- och kultur- och fritidsnämnderna.

76. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till att kommunövergripande läs- och matematikuppföljning införs i grundskolans tidiga årskurser.

77. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att organisera sitt arbete så att rektorernas tid som pedagogiska ledare på respektive skola ökar. Hur uppdraget genomförs ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden senast december 2013.

78. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att fritidshemmens ekonomi ska särredovisas såväl på kommungemensam nivå som per skola. Barn- och utbildningsnämnden bör redovisa detta senast i samband med bokslutet för 2013.

79. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att arbeta om resursfördelningssystemet som bygger in bättre möjligheter till omställning vid snabbt förändrat elevunderlag.

80. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige uttalar ambitionen att bevara och utveckla profilklasser vid Tyresös grundskolor.

81. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda tillskapandet av en språkprofil på nya Nyboda skola.

82. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att redovisa vad som krävs för att åstadkomma mer fysiskt aktivitet/fler idrottslektioner i grundskolan.

83. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att enligt ovan utvärdera och öppet redovisa konsekvenserna av en Skola för var och en.

84. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att Tyresö kommun ska vara bland Sveriges 50 bästa kommuner när det gäller elevernas trivsel och trygghet på grundskola/grundsärskola och fritidshemmen (mål 8:8).

85. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att skolornas och fritidshemmens pedagoger till 95 procent ska vara nöjda med sin arbetssituation (Mål 8:9).

 1. Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar ökat stöd till elever med neuropsykiatriska funktionshinder, 1000000 kronor.

 1. Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att modermålsundervisningen, svenska 2 och stödet för inskolning av nyanlända elever utökas med 1000000 kronor.

88. Yrkande

Vänsterpartiet yrkar att systemet med det sociodemografiska tillägget ses över.

 1. Yrkande

Vänsterpartiet yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur situationen för elever med neuropsykiatriska funktionsskillnader och elever med annan etnisk bakgrund än majoritetssamhället ser ut avseende behörighet till gymnasieskolan samt avhopp från gymnasieskolan. Därefter ska ett åtgärdsprogram tas fram under perioden 2014 – 2015.

90. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar att andelen behöriga lärare och fritidspedagoger (genom nyrekrytering, kompetensutveckling och fokus på att behålla utbildade lärare) ökar.

 1. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar insatser för barn i behov av särskilt stöd, 1,0 mkr.

 1. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar stärkt skolhälsovård, 1,5 mkr.

 1. Yrkande

Miljöpartiet yrkar att förvaltningen får i uppdrag att minska grupperna och öka personaltätheten på fritidshemmen.

 1. Yrkande

Miljöpartiet yrkar att förvaltningen får i uppdrag att skapa insatser för att minska köttkonsumtionen till förmån för fler vegetariska rätter och vegetabiliska livsmedel.

Verksamhetsområde nr 9 – Fritidsgårdar

 1. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att tillgången till fritidsgårdsverksamhet i Tyresös alla kommundelar är tillfredsställande.

 1. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att avslag på majoritetens mål 9:1 och föreslår följande ändring: Senast under 2020 har vi en fritidsgård i varje kommundel.

97. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar att fritidsklubbar ska ha låga avgifter som täcker matkostnad och en symbolisk avgift som inte utestänger något barn på grund av familjens ekonomi.

98. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar fritidsgårdar i alla kommundelar, inklusive ökad satsning, 1,0 mkr.

Beslutsgång

Nr 53 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 53.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 15). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 54 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 54.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 20 nej, 2 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 16). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 55. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 55.

Nr 56 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 56.

Nr 57. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 57.

Nr 58. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 58.

Nr 59. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 59.

Nr 60. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 60.

Nr 61. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 61.

Nr 62. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 62.

Nr 63 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 63.

Nr. 64 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 64.

Nr. 65 Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 65.

Nr 66. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 66.

Nr 67. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 67.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 17). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 68. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 68.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 18). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 69. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 69.

Nr 70. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 70.

Nr 71. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 71.

Nr 72. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 72.

Nr 73. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 73.

Nr 74. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 74.

Nr 75. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 75.

Nr 76. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 76.

Nr 77. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 77.

Nr 78. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 78.

Nr 79. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 79.

Nr 80. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 80.

Nr 81. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 81.

Nr 82. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 82.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 22 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 19). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 83. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 83.

Nr 84. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 84.

Nr 85. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 85.

Nr 86. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 86.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 8 nej, 14 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 20). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 87 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 87.

Nr 88. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 88.

Nr 89. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 89.

Nr 90. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 90.

Nr 91. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 91.

Nr 92. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 92.

Nr 93. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 93.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 9 nej, 13 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 21). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 94. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 94.

Nr 95. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 95.

Nr. 96 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 96.

Nr 97 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 97.

Nr 98. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 98.

Kultur- och fritidsnämnden

Yttranden under området kultur- och fritidsnämnden

Dick Bengtson (M), Leif Kennerberg (KD), Alfonso Morales (S), Mats Lindblom (FP), Elisabeth Hedlund (V), Peter Bylund (MP), Lilian Edberg (M), Lilian Nylinder (MP) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkanden under området kultur- och fritidsnämnden

Dick Bengtson (M) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Alfonso Morales (S) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i Socialdemokraternas alternativ till kommunplan.

Mats Lindblom (FP) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Lilian Edberg (M) yrkar bifall till de delar som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden i kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde nr 13 – Bibliotek, kultur och fritid

99. Budgetyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar aktivitetsstöd till Brännpunkten. Kostnad 250000 kronor.

100. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att tillgången till kommunens bibliotek förbättras genom ökade öppettider.

101. Budgetyrkande

Socialdemokraterna yrkar utökade öppettider på biblioteket i Tyresö centrum. Kostnad: 250000 kronor.

102. Budgetyrkande

Socialdemokraterna yrkar förstärkt aktivitetsstöd till föreningar, studieförbunden och föreningsrådet. Kostnad: 300000 kronor.

103. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att utvärdera avgifterna till kulturskolan utifrån ett tillgänglighetsperspektiv i enlighet med Socialdemokraternas budgetalternativ.

104. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att följande tilläggsmål: under 2014 – 2016 har en grupp, sammansatt av föreningar, medborgare och politiker fattat beslut om innehållet i ett kulturhus och lagt fram ett konkret förslag. Kostnaderna beräknas av tekniska kontoret efter gruppens förslag

(mål 13:4).

105. Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att 200000 kronor reserveras för att ta bort indexregleringen av kulturskolans avgifter.

106. Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar att bibliotekens öppettider (söndagsöppet i Tyresö centrum) 400000 kronor.

107. Yrkande

Vänsterpartiet yrkar att Tyresö kommun utreder möjligheterna att skapa fler kulturcentra i Tyresö kommun under perioden 2014 – 2016.

108. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar att minska köerna till kulturskolan under perioden.

109. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar en förstärkning på kulturskolan, 0,75 mkr.

110. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar sänkta avgifter på kulturskolan, 0,4 mkr.

111. Budgetyrkande

Miljöpariet yrkar utökad tjänst på Naturskolan, 0,4 mkr.

112. Yrkande

Miljöpariet yrkar att förvaltningen ska ta fram en redovisning av investerings-, driftsstöd och sponsring till enskilda idrottsklubbar och föreningar.

113. Yrkande

Miljöpartiet yrkar jämt fördelade satsningar inom fritids- och kulturområdet till tjejer och killar.

Beslutsgång

Nr 99. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 99.

Nr 100. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 100.

Nr 101. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 101.

Nr 102. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 102.

Nr 103. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 103.

Nr 104. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 104.

Nr 105. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 105.

Nr 106. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 106.

Nr 107. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 107.

Nr 108 Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 108.

Nr 109. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 109.

Nr 110. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 110.

Nr 111. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 111.

Nr 112. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 112.

Nr 113. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 113.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 8 nej, 12 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 22). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen

Yttranden under området kommunstyrelsen

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Anna Lund (KD), Martin Nilsson (S), Mats Larsson (FP), Marie Linder (S), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V), Marita Bertilsson (S), Dick Bengtsson (M), Leif Lanke (FP), Jerry Svensson (S) Ann-Christin Svensson (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkanden under området kommunstyrelsen

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Anna Lund (KD) yrkar bifall till kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunsstyrelsens förslag till kommunplan.

Marie Linder (S) yrkar följande tilläggsyrkande till punkt nummer 14: Initiera en utredning med syfte att möjliggöra för Tyresö Bostäder att välja det sätt att uppta lån/borgensåtaganden som är bäst för bolagets långsiktiga utveckling.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till Marie Linders (S) yrkande och bifall till Miljöpartiets alternativ till kommunplan (med en skattesats på 30 öre mer än kommunstyrelsens förslag).

Elisabeth Hedlund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets alternativ till kommunplan.

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Anita Mattsson (S) yrkar:

- Bifall till beslutspunkterna: 1, 6, 9, 10, 11, 12 och 13.

- Avslag till beslutspunkt två med hänvisning till Socialdemokraternas vision för 2030.

- Avslag till beslutspunkterna: 3, 4, 5, 7 och 8 med hänvisning till Socialdemokraternas alternativ till kommunplan (bilaga).

Tilläggs- och ändringsyrkanden under området kommunstyrelsen

Verksamhetsområde nr 1 – Plan och exploatering

114. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att kommunen bidrar till mångfald på bostadsmarknaden genom att det i nytillkommande bostadsbyggande finns vardera minst procent hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter.

115. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att en handlingsplan är initierad med syfte att kartlägga och öka allmänhetens tillgång till strand och vatten.

116. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att kommunens markreserv i centrumnära områden har ökat vilket förbättrar kommunens beredskap och handlingsutrymme för att vid behov kunna förvärva fastigheter.

117. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att det i alla exploateringsavtal avseende byggnationer av flerfamiljshus i två våningsplan eller fler ställs krav på hiss i synnerhet för bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning.

118. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar följande ändringsyrkande: vid utgången av planperioden… som utgår från Vänsterpartiets vision 2030… (mål 1:1).

119. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar bifall till mål 1:2 och 1: 6 (Obs har felaktiga nummer och ska egentligen vara mål 1:3 till 1: 7)

120. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar att bidra till mångfald och minskad segregation på bostadsmarknaden genom minst 30 procent hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter vid byggande av flerbostadshus.

121. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar höjda avgifter inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, -4,3 mkr.

122. Yrkande

Miljöpartiet yrkar att förvaltningen får i uppdrag att initiera en handlingsplan för att öka invånarnas tillgång till strand och vatten, inklusive fler strandpromenader.

Verksamhetsområde nr 2 – Väghållning och park

123. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att den del som berör väghållning har gjorts till resultatenhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

124. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att promenadstråken i kommunen har fått ett betydande tillskott av parksoffor.

125. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att vinterväghållningen framför allt för de boende ska förbättras (mål 2:4).

126. Budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar ingen subventionering av enskilda vägar, besparing 700000 kronor.

127. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar ökad tillgänglighet för cyklister, med ett skyltat cykelnät av god kvalitet, med fler separerade gång- och cykelvägar, respektive bil- och cykelvägar. Satsa på regionala cykelnät.

128. Yrkande

Miljöpartiet yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att förbättra snöröjning och vägunderhåll på gång- och cykelvägar, engagera fler handskottare.

Verksamhetsområde nr 3 – Miljö, trafik och övrigt

129. Målyrkande

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att Tyresö kommun är en Fairtrade-kommun (mål 2014).

130. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att kollektivtrafiken mellan Tyresö olika kommundelar förbättras (mål 2015).

131. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att fosforutsläppen från enskilda avlopp har minskat (mål 2016).

132. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsmål: mål 3:3 – 3: 8.

133. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar 40 procent ekologisk mat 2014 och 50 procent 2015.

134. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar ökat klimat- och miljöarbete, 2,5 mkr.

135. Yrkande

Miljöpartiet yrkar att förvaltningen får i uppdrag att genomföra ett ekopilotprojekt för några enheter år 2014.

Verksamhetsområde nr 4 – Vatten och avlopp

136. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar att Tyresö kommun ska stödja alternativa miljöanpassade VA-lösningar i områden där det kan förbättra kvaliteten och uppnå mindre miljö- och klimatbelastning, samt bidra till minskade investeringskostnader.

Verksamhetsområde nr 5 – Renhållning

137. Målyrkande

Socialdemokraterna yrkar att åtgärder har vidtagits för att minimera störningen från masshanteringsanläggningen i Hanviken.

138. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar följande tilläggsmål: under perioden 2014 – 2016 producerar vi biogas i Tyresö kommun (mål 5:5).

139. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att Tyresö kommun och alla fastigheter tillhörande Tyresö Bostäder Ab har infört källsortering under perioden 2014 – 2016 (mål 5:6).

140. Yrkande

Miljöpartiet yrkar att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en kampanj för att få en större förståelse och bättre efterlevnad av avfallstrappan.

Verksamhetsområde nr 17 – Gemensam verksamhet

141. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att sociala företag ska uppmuntras och ges det stöd som behövs.

142. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att för att möjliggöra var och ens möjlighet till utveckling i sitt arbete utarbetas tydliga lönesystem med individuell lönesättning och som motverkar diskriminering och godtycklighet.

143. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att heltid ska erbjudas till kommunens anställda som så önskar.

144. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att kommunen erbjuder goda arbetsvillkor i en kreativ och positiv arbetsmiljö, som präglas av lyhördhet och öppenhet.

145. Budgetyrkande

Västerpartiet yrkar att Vänsterpartiets förslag till besparingar ska genomföras.

146. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar sänkt partistöd och politikerarvoden, -2,0 mkr.

147. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar minskade lokalkostnader central förvaltning, -4,0 mkr.

148. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar lägre räntekostnader pga. lägre investeringsvolym, -3,0 mkr.

Verksamhetsområde nr 19 – Politisk verksamhet

149. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar en plan för att höja valdeltagandet till mins 70 procent i alla kommundelar i valet 2014.

150. Målyrkande

Miljöpartiet yrkar öka kommuninvånarnas möjlighet till delaktighet och demokratiskt inflytande med samråd i andra frågor än planer, lokala folkomröstningar, ungdomsinflytande med mera.

Kommunens bolag

151. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att Tyresö Bostäders verksamhet vidgas till att omfatta även byggande av nya hyreslägenheter – inte endast förvalta nuvarande bestånd av hyreslägenheter (mål 2.).

152. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att Tyresö Bostäder under 2014 – 2015 ska bygga eller projektera för minst ett lågenergihus, så kallade passivhus (mål 3).

153. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att Tyresö Bostäder inte ska medverka till försäljning av hyresrätter till bostadsrättsföreningar (mål 4).

154. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att Tyresö Bostäder ska fortsätta att anordna feriearbete för gymnasieungdomar (mål 5).

Övriga yrkanden – Yrkanden som inte passar in under rubrikerna ovan

155. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att det socialdemokratiska förslaget till besparingar/intäktshöjningar/effektivitetshöjningar om 33700 000 antas av fullmäktige.

156. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige bör ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Stockholms läns landsting verka för att en närakut etableras i Tyresö.

157. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige bör ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Polisstyrelsen verka för att polisstationen får ökat öppethållande.

158. Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige bör ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med SL verka för att kommunikationerna mellan Östra Tyresö och Tyresö gymnasium förbättras.

159. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar följande ändringsyrkande: andelen ekologiska måltider i kommunens verksamheter ökar så att den uppgår till minst 40 procent år 2014 (uppdrag och kommungemensamma mål – uppdrag 3).

160. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar gällande konkurrensutsättning av verksamheter och utvecklad valfrihet på följande mål: vid all anbudsutsättning inom vård, skola och omsorg ska kommunen själv kunna lägga anbud (uppdrag och kommungemensamma mål – uppdrag 4).

161. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att minst 75 procent ändras i sista delen av mål 11 till följande: nöjd medarbetarindex är lägst 90 procent på alla arbetsplaster (attraktiv arbetsgivare).

162. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar avslag på mål 12 och har följande ändringsyrkande:

Löneklyftorna mellan låg- och högavlönade minskar årligen och i vår

personalpolitik satsar vi framför allt på lönehöjningar för de med låga

löner (attraktiv arbetsgivare).

163. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar att följande ändringsyrkande gällande mål 15: nöjd medarbetar index ändras från 70 procent till 90 procent (attraktiv arbetsgivare).

164. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar avslag till mål 16 (attraktiv arbetsgivare).

165. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar på följande tilläggsmål: under 2014 undanröjer vi alla hinder för personer med funktionsnedsättningar i samtliga kommunens lokaler och dess närmiljö (mål 21).

166. Målyrkande

Vänsterpartiet yrkar bifall till Vänsterpartiets besparingar på 32600 som finansierar Vänsterpartiets satsningar.

167. Budgetyrkande

Miljöpartiet yrkar bifall till att fastställa Miljöpartiets förslag om att avsätta 10000 000 till en social investeringsfond.

168. Yrkande

Miljöpartiet yrkar bifall till att Tyresö kommun gör en jämställdhetsbudget år 2014.

Beslutsgång

Nr 114. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 114.

Nr 115. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 115.

Nr 116. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 116.

Nr 117. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 117.

Nr 118. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 118.

Nr 119. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 119.

Nr 120. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 120.

Nr 121. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 121.

Nr 122. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 122.

Nr 123. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 123.

Nr 124. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 124.

Nr 125. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 125.

Nr 126. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 126.

Nr 127. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 127.

Nr 128. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 128.

Nr 129. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 129.

Nr 130. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 130.

Nr 131. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 131.

Nr 132. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 132.

Nr 133. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 133.

Nr 134. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 134.

Nr 135. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 135.

Nr 136. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 136.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 12 nej, 8 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 23). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 137. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 137.

Nr 138. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 138.

Nr 139. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 139.

Nr 140. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 140.

Nr 141. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 141.

Nr 142. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 142.

Nr 143. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 143.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 24). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 144. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 144.

Nr 145. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 145.

Nr 146. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 146.

Nr 147 Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 147.

Nr 148. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 148.

Nr 149. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 149.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 31 ja, 20 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 25). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 150. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 150.

Nr 151. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har bifallit yrkande nummer 151.

Nr 152. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 152.

Nr 153. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 153.

Nr 154. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 154.

Nr 155. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 155.

Nr 156. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 156.

Nr 157. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 157.

Nr 158. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 158.

Nr 159. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 159.

Nr 160. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 160.

Nr 161. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 161.

Nr 162. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 162.

Nr 163. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 163.

Nr 164. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 164.

Nr 165. Målyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 165.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:

– Den som avslår yrkandet röstar ja

– Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 29 ja, 22 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 26). Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Nr 166. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 166.

Nr 167. Budgetyrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 167.

Nr 168. Yrkande

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nummer 168.

Beslutspunkter i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Beslutspunkt 1

Fastställa utdebiteringen för 2014 till 19,48 kronor per skattekrona.

Ordföranden ställer proposition på Miljöpartiets yrkande att skattesatsen ska höjas med 30 öre.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet att skattesatsen ska höjas med 30 öre och beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutspunkt 2

Den i kommunplanens kapitel 2 redovisade visionen för år 2030 ska ligga till grund för den verksamhet kommunen bedriver och planerar liksom för kommunens insatser och påverkan utanför den egna verksamheten.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet att avslå kommunstyrelsens förslag och beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 3

Fastställa de kommungemensamma uppdrag och kvalitetsgarantier som framgår av kapitel 4 i kommunplanen.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet att avslå kommunstyrelsens förslag och beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 4

Fastställa de kommungemensamma mål som framgår av kapitel 5 i kommunplanen.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet att avslå kommunstyrelsens förslag och beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 5

Fastställa de mål för olika verksamhetsområden som anges i kapitel 6 i kommunplanen.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet att avslå kommunstyrelsens förslag och beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 6

De nu gällande mål som anges i bilaga 7 till kommunplanen ska utgå under planperioden 2014-2016.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 7

Fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåren 2014-2016 enligt vad som framgår av bilagorna 1 och 2 till kommunplanen.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet att avslå kommunstyrelsens förslag och beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 8

Fastställa budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2014-2016 enligt bilagorna 3 och 4 till kommunplanen.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet att avslå kommunstyrelsens förslag och beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 9

Fastställa det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 10

Godkänna att kommunstyrelsen får besluta efter förslag från berörd nämnd om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 11

Lån får tas upp inom en ram på 750 miljoner kronor.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 12

Godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 13

Fastställa revisorernas budget till 1 350 000 kronor för 2014.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutspunkt 14

Den årliga borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB uppgår till 0,4 procent av borgensbeloppet per år from 2014-01-01.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla tilläggsyrkandet från Socialdemokraterna att initiera en utredning med syfte att möjliggöra för Tyresö Bostäder att välja det sätt att uppta lån/borgensåtagande som är bäst för bolagets långsiktiga utveckling.

Ordföranden ställer proposition på att avslå tilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet och har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Fastställande av kommunplan för 2014-2016

Ordföranden frågar ledamöterna om de i och med besluten ovan önskar fastställa den budget som kommunstyrelsen har föreslagit.

Ledamöterna beslutar att fastställa kommunplanen för 2014-2016 och har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.