Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-10-10

Sammanträde 2013-10-10

Datum
Klockan
Plats

109 Anmälan av nya motioner

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

110 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

111 Anmälan av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Peter Bylund (MP) har den 22 augusti lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om kreosotoljeinpregnerade belysningsstolpar i kommunen (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).
Peter Bylund (MP) har den 22 augusti lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående scenen i Tyresö centrum och tillträde för partier och andra föreningar i Tyresö centrum (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).
Jerry Svensson (S) har den 12 september lämnat in en interpalltion till Ann-Christine Svensson (M) om åtgärder för elever i årskurs nio (bilaga).

Interpellationer och svar kan lämns in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och/eller svar som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

112 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Förslag till beslut
1. Mikael Borgströms avsägelse godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

2. Övriga avsägelser godkänns.

3. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser och förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet listas nedan.

Avsägelser i kommunfullmäktige
Mikael Borgström (M) - ersättare i kommufullmäktige för Moderaterna.

Övriga avsägelser
Gunilla Lovén (M) - ersättare i socialnämnden för Moderaterna.

Förslag på fyllnadsval
Gunilla Lovén (M) - ledamot i socialnämnden för Moderaterna.

Tom Nilstierna (MP) - ersättare i socialnämnden för Miljöpartiet.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

113 Om- och tillbyggnad av Tyresö sportcenter

Dnr 2013/KS 0231 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Trollbäckens TK ges ett ränte- och amorteringsfritt lån om 30 procent av kostnaden för ombyggnaden, dock högst sex miljoner kronor SEK.

2. Lån enligt 1) avskrivs med 1/20 per år under förutsättning att föreningen tillhandahåller verksamhet riktad mot barn, unga och funktionshindrade.

3. Borgen tecknas såsom för egen skuld för Trollbäckens TK låneförpliktelser inom en ram av sex miljoner SEK. För detta ska Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.

4. Utgiften för lånet finansieras via kommunens rörelsekapital.

5. Den årliga kostnaden för lånet finansieras via kultur- och fritidsnämndens anslag för fritids- och kulturverksamhet. Anslaget till kultur- och fritidsverksamhet höjs från 2014 med högst 300 tkr per år.

6. Som villkor för att bidragsbeloppet ska betalas ut och borgensåtagande få utnyttjas, gäller att Trollbäckens TK godkänner omförhandling av gällande arrendeavtal samt uppvisar en tillfredsställande samlad finansieringslösning för om- och tillbyggnaden.

Beskrivning av ärendet
Ärendet angående bidrag för om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter återremitterades från kommunfullmäktige 2013-08-22 för komplettering av uppgifter om budget för om- och tillbyggnaden, en redovisning av hur många som nyttjar Tyresö Sportcenter, hur behovet av närliggande framtida investeringar inom kultur- och fritidsverksamhet i icke kommunala anläggningar ser ut samt för att justera borgensavgiften till motsvarande den som gäller för Tyresö bostäder.

Kompletteringarna har tagits fram av fritidsenheten och kommundirektörens stab i bifogade handlingar.

114 Markanvisningsavtal, Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen-Töresjövägen (Pluto)

Dnr 2013 KSM 0588 253

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Markanvisningsavtalet för del av Pluto 8 och Bollmora 1:94 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen - Töresjövägen (Pluto) har upprättats för att möjliggöra byggnation av ca 75 lägenheter. Syftet är att lägenheterna ska vara mindre till ytan och bebyggas som hyresbostäder med ByggVesta som byggherre. För att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden, reglera genomförandet av projektet samt avyttra kommunal mark har ett markanvisningsavtal tagits fram mellan kommunen och byggherren.

115 Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen-Töresjövägen (Pluto), beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0086 241

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Detaljplan Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen - Töresjövägen (Pluto) antas.

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2011 gick Tyresö kommun ut med en intresseförfrågan till ett flertal byggherrar gällande möjligheten att bygga hyresrätter. Kommunen fick in sex svar som sedan utvärderades utifrån fem olika kriterier. Den byggherre vars förslag värderades högst var Bygg Vesta. Några av anledningarna var företagets miljökoncept, som innebär att byggnaden föreslås byggas som ett lågenergihus, samt att förslaget enbart innehöll mindre hyresrätter och att vissa av dessa kan byggas som s.k. "kompislägenheter". Ett stort plus ansågs även vara att byggherren kommer att förvalta bostäderna genom egen förvaltning.

116 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2013/KS 0073 51

Förslag till beslut
* Kommunfullmäktige noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m. 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform. Se bilaga i protokollsutdraget från socialnämnden (bilaga).

Denna gång redovisas ej verkställda beslut enligt SoL för perioden den första arril till den 30 juni 2013. Några ej verkställda beslut enligt LSS finns inte att rapportera denna gång.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (1 221 kb)

§109 Anmälan av nya motioner

Dnr 2013/KS 0355 001

2013/KS 0358 001

2013/KS 0359 001

-        Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Anita Mattsson (S) och Eija Räty (S) lämnar in en motion om en giftfri förskola (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om en förskola fri från farliga ämnen (bilaga).

Bilagor

Motion om en giftfri förskola

Motion om att tiden är mogen för ett verkligt skolmatslyft

Motion om en förskola fri från farliga ämnen

§110 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2013/KS 0077 001

Beskrivning av ärendet

Elisabeth Hedlund (V) lämnar in en fråga til Andreas Jonsson (M) om varför Strokeföreningen inte fått något föreningsstöd 2013 (bilaga). Frågan besvaras muntligt av Andreas Jonsson (M). Elisabeth Hedlund (V) yttrar sig.

Bilagor

Fråga om varför Strokeföreningen inte fått något föreningsstöd 2013

§111 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2013/KS 0053 001

Beskrivning av ärendet

Tre nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Tre interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 10 oktober 2013

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående eventuell användning av plastmaterial innehållande bisfenol A vid relining i Tyresö (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om sjunkande skolresultat och än sämre placering i Lärarförbundets rankning – Bästa skolkommun (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Lilian Nylinder (MP) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående cykeln som ett färdmedel (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Tidigare inlämnade interpellationer

Peter Bylund (MP) har den 22 augusti 2013 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om kreosotoljeinpregnerade belysningsstolpar i kommunen (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras även muntligt av Fredrik Saweståhl (M). Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.

Peter Bylund (MP) har den 22 augusti 2013 lämnat in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående scenen i Tyresö centrum och tillträde för partier och andra föreningar i Tyresö centrum (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras även muntligt av Fredrik Saweståhl (M). Peter Bylund (MP), Anita Mattsson (S) och José Blanco Garcia (S) yttrar sig.

Jerry Svensson (S) har den 12 september 2013 lämnat in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om åtgärder för elever i årskurs nio (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Bilagor

Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP) angående eventuell användning av plastmaterial innehållande bisfenol A vid relining i Tyresö

Interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Marie Åkesdotter (MP) om sjunkande skolresultat och än sämre placering i Lärarförbundets rankning – Bästa skolkommun

Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Lilian Nylinder (MP) angående cykeln som ett färdmedel

Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP) om kreosotoljeinpregnerade belysningsstolpar i kommunen

Interpellationssvar till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M) om kreosotoljeinpregnerade belysningsstolpar i kommunen

Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP) angående scenen i Tyresö centrum och tillträde för partier och andra föreningar i Tyresö centrum

Interpellationssvar till Peter Bylund (MP) från Fredrik Saweståhl (M) angående scenen i Tyresö centrum och tillträde för partier och andra föreningar i Tyresö centrum

Interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Jerry Svensson (S) om åtgärder för elever i årskurs nio

Interpellationssvar till Jerry Svensson (S) från Ann-Christin Svensson (M) om åtgärder för elever i årskurs nio

§112 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2013/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.

2. Avsägelsen godkänns.

3. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet

En ny sammanräkning från Länsstyrelsen har kommit in (bilaga).

Yvonne Ledel (M) blir ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige i stället för Olle Chevalier (M).

Avsägelser som lämnas in till sammanträdet

Marita Bertilsson (S) – ersättare i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

Förslag på fyllnadsval som lämnas in till sammanträdet

Gunilla Lovén (M) – ledamot i socialnämnden för Moderaterna (tidigare ersättare i samma nämnd).

Tom Nilstierna (MP) – ersättare i socialnämnden för Miljöpartiet.

Karin Ljung (S) – ersättare i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

Petra Attfors Burcher (S) – nämndeman i Nacka Tingsrätt för Socialdemokraterna.

Bilagor

Sammanräkning från Länsstyrelsen i Stockholms län

§113 Om- och tillbyggnad av Tyresö sportcenter

Dnr 2013/KS 0231 12

Kommunfullmäktiges beslut

1. Trollbäckens TK ges ett ränte- och amorteringsfritt lån om 30 procent av kostnaden för ombyggnaden, dock högst sex miljoner kronor SEK.

2. Lån enligt 1) avskrivs med 1/20 per år under förutsättning att föreningen tillhandahåller verksamhet riktad mot barn, unga och funktionshindrade.

3. Att teckna borgen såsom för egen skuld för Trollbäckens TK låneförpliktelser inom en ram av högst sex miljoner SEK, under förutsättning att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse Trollbäckens TK inte fullgör sina åtaganden mot långivaren. För detta ska Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4      procent på aktuell upplåning.

4. Utgiften för lånet finansieras via kommunens rörelsekapital.

5. Den årliga kostnaden för lånet finansieras via kultur- och fritidsnämndens anslag för fritids- och kulturverksamhet. Anslaget till kultur- och fritidsverksamhet höjs från 2014 med högst 300 tkr per år.

6. Som villkor för att bidragsbeloppet ska betalas ut och borgensåtagande få utnyttjas, gäller att Trollbäckens TK godkänner omförhandling av gällande arrendeavtal samt uppvisar en tillfredsställande samlad finansieringslösning för om- och tillbyggnaden.

Jäv

Peter Odelvall (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservationer

Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) lämnar in en skriftlig reservation (bilaga).

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Röstförklaring

Anita Mattsson (S) lämnar in en röstförklaring för Socialdemokraterna (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Ärendet angående bidrag för om- och tillbyggnad av Tyresö Sportcenter återremitterades från kommunfullmäktige den 22 augusti 2013 för komplettering av uppgifter om budget för om- och tillbyggnaden, en redovisning av hur många som nyttjar Tyresö Sportcenter, hur behovet av närliggande framtida investeringar inom kultur- och fritidsverksamhet i icke kommunala anläggningar ser ut samt för att justera borgensavgiften till motsvarande den som gäller för Tyresö bostäder.Kompletteringarna har tagits fram av fritidsenheten och kommundirektörens stab i bifogade handlingar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Trollbäckens TK ges ett ränte- och amorteringsfritt lån om 30 procent av kostnaden för ombyggnaden, dock högst sex miljoner kronor SEK.

2. Lån enligt 1) avskrivs med 1/20 per år under förutsättning att föreningen tillhandahåller verksamhet riktad mot barn, unga och funktionshindrade.

3. Borgen tecknas såsom för egen skuld för Trollbäckens TK låneförpliktelser inom en ram av sex miljoner SEK. För detta ska Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.

4. Utgiften för lånet finansieras via kommunens rörelsekapital.

5. Den årliga kostnaden för lånet finansieras via kultur- och fritidsnämndens anslag för fritids- och kulturverksamhet. Anslaget till kultur- och fritidsverksamhet höjs från 2014 med högst 300 tkr per år.

6. Som villkor för att bidragsbeloppet ska betalas ut och borgensåtagande få utnyttjas, gäller att Trollbäckens TK godkänner omförhandling av gällande arrendeavtal samt uppvisar en tillfredsställande samlad finansieringslösning för om- och tillbyggnaden.

Yttranden

Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Mats Larsson (FP), Anita Mattsson (S), Anders Erixon (V) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkanden

Peter Bylund (MP) yrkar i första hand återremiss av ärendet med motiveringen att Miljöpartiet inte anser att kommunfullmäktige har fått svar på frågorna som ställdes när ärendet senast återremitterades av kommunfullmäktige den 22 augusti 2013. I andra hand yrkar Peter Bylund (MP) avslag.

Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett tilläggsyrkande att det skrivs in i avtalet att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att tennisklubben inte skulle fullgöra sina åtaganden mot långivaren.

Dick Bengtson (M) stödjer Mats Larssons (FP) yrkande.

Anita Mattsson (S) yrkar i första hand återremiss av ärendet med motiveringen att det trots kommunfullmäktiges återremiss av frågan den 22 augusti 2013 fortfarnade saknas godtagbar redovisning av finansiering samt behov av närliggande framtida övriga investeringar inom kultur och fritid i icke kommunala anläggningar. I andra hand stödjer Anita Mattsson (S) Mats Larssons (FP) yrkande.

Anders Erixon (V) stödjer Peter Bylunds (MP) och Anita Mattssons (S) yrkanden om återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om att avgöra ärendet idag.

Kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

Den som önskar besluta om ärendet idag röstar röstar ja.

Den som önskar återremittera ärendet röstar nej.

Röstningsresultat: 27 ja, 22 nej, 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 1).

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden ställer proposition på Mats Larssons (FP) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag med ett tilläggsyrkande att det skrivs in i avtalet att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att tennisklubben inte skulle fullgöra sina åtaganden mot långivaren.

Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägget att det skrivs in i avtalet att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att tennisklubben inte skulle fullgöra sina åtaganden mot långivaren.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

Den som röstar bifall till Mats Larssons (FP) yrkande röstar ja.

Den som röstar bifall till Peter Bylunds (MP) yrkande röstar nej.

Röstningsreslutat: 41 ja, 6 nej, 2 avstår, 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 2).

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägget att det skrivs in i avtalet att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att tennisklubben inte skulle fullgöra sina åtaganden mot långivaren.

Bilagor

Röstningsprotokoll votering 1

Röstningsprotokoll votering 2

Skriftlig reservation från Miljöpartiet

Röstförklaring från Socialdemokraterna

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 24 september 2013

§114 Markanvisningsavtal, Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen-Töresjövägen (Pluto)

Dnr 2013 KSM 0588 253

Kommunfullmäktiges beslut

1. Markanvisningsavtalet för del av Pluto 8 och Bollmora 1:94 godkänns med tillägget att det ska föras in i avtalet att det i samband med genomförandet ska erbjudas praktikplats till elever vid Tyresö gymnasium.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet

Detaljplanen för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen – Töresjövägen (Pluto) har upprättats för att möjliggöra byggnation av ca 75 lägenheter. Syftet är att lägenheterna ska vara mindre till ytan och bebyggas som hyresbostäder med ByggVesta som byggherre. För att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden, reglera genomförandet av projektet samt avyttra kommunal mark har ett markanvisningsavtal tagits fram mellan kommunen och byggherren.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Markanvisningsavtalet för del av Pluto 8 och Bollmora 1:94 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttranden

Anita Mattsson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkanden

Anita Mattsson (S) yrkar att det ska föras in i avtalet att det i samband med genomförandet ska erbjudas praktikplats till elever vid Tyresö gymnasium.

Fredrik Saweståhl (M) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande, att det ska föras in i avtalet att det i samband med genomförandet ska erbjudas praktikplats till elever vid Tyresö gymnasium, och finner att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla det.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 24 september 2013

§115 Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen-Töresjövägen (Pluto), beslut om antagande

Dnr 2013 KSM 0086 241

Kommunfullmäktiges beslut

- Detaljplan Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen – Töresjövägen (Pluto) antas.

Beskrivning av ärendet

Under hösten 2011 gick Tyresö kommun ut med en intresseförfrågan till ett flertal byggherrar gällande möjligheten att bygga hyresrätter. Kommunen fick in sex svar som sedan utvärderades utifrån fem olika kriterier. Den byggherre vars förslag värderades högst var Bygg Vesta. Några av anledningarna var företagets miljökoncept, som innebär att byggnaden föreslås byggas som ett lågenergihus, samt att förslaget enbart innehöll mindre hyresrätter och att vissa av dessa kan byggas som s.k. ”kompislägenheter”. Ett stort plus ansågs även vara att byggherren kommer att förvalta bostäderna genom egen förvaltning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan Bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen – Töresjövägen (Pluto) antas.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Elisabeth Hedlund (V) och Mats Larsson (FP) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Elisabeth Hedlund (V) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 27 augusti 2013

§116 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2013/KS 0073 51

Kommunfullmäktiges beslut

-        Kommunfullmäktige noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet

Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m. 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform. Se bilaga i protokollsutdraget från socialnämnden (bilaga).

Denna gång redovisas ej verkställda beslut enligt SoL för perioden den första arril till den 30 juni 2013. Några ej verkställda beslut enligt LSS finns inte att rapportera denna gång.

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige noterar rapporten.

Yttranden

Jerry Svensson (S) och Andreas Jonsson (M) yttrar sig.

Bilagor

Protokollsutdrag från socialnämnden den 28 augusti 2013

§117 Extra ärende. Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Dnr 2012/KS 0163

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

2. Kommunfullmäktige godkänner tecknad överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet

Kommunförbundet Stockholms län skickade under hösten 2011 ut ett förslag till en övergripande samverkansöverenskommelse rörande barn (BUS- överenskommelse) på tjänstemannaremiss till bland annat förvaltningschefer inom vård, omsorg och utbildning. Förslaget arbetades därefter om och styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län rekommenderade kommunerna att teckna överenskommelsen. Tyresö kommun antog BUS-överenskommelsen den 29 maj 2012 i kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen i Tyresö har för avsikt att ansöka om statliga stimulansmedel från Socialstyrelsen för att utveckla insatserna för barn och unga mellan 0-25 år som har, eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Tyresö kommun har möjlighet att erhålla drygt 1,1 miljoner kronor i stimulansmedel om alla Socialstyrelsens krav uppfylls. Ansökan ska vara inlämnad senast sista oktober 2013.

Socialstyrelsens krav på tydliga reglementen gör att en förutsättning för att Socialstyrelsen ska behandla Tyresö kommuns ansökan är att överenskommelsen är antagen av kommunfullmäktige.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 29 maj 2012

Beslut/Protokollsutdrag
§117_prot_20131010.pdf (82 kb)