Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-02-13

Sammanträde 2014-02-13

Datum
Klockan
18.00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner 2014

Dnr 2014/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Fyra interpellationer är bordlagda från ett tidigare sammanträde. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Peter Söderlund (MP) lämnade in en interpellation till Andreas Jonsson (M) den 16 januari 2014 om barnavårdsutredningar (bilaga).

Peter Söderlund (MP) lämnade in en interpellation till Andreas Jonsson (M) den 16 januari 2014 om anhörigstöd (bilaga).

Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) den 16 januari 2014 om etablering av Engelska Skolan AB (bilaga).

Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) den 16 januari 2014 om barn- och utbildningsnämndens budgetarbete (bilaga).

Bilagor
Interpellation om barnavårdsutredningar till Andreas Jonsson (M) från Peter Söderlund (MP).pdf
Interpellation om anhörigstöd till Andreas Jonsson (M) från Peter Söderlund (MP).pdf
Interpellation om Engelska Skolan AB till Ann-Christin Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Interpellationssvar om Engelska skolan AB till Jerry Svensson (S) från Ann-Christin Svensson (M).pdf
Interpellation om barn- och utbildningsnämndens budgetarbete till Ann-Christin Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Avsägelserna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet:
Jeanette Skaar (FP) - ersättare i barn- och utbildningsnämnden för Folkpartiet.

Inger Elwin (FP) - ersättare i socialnämnden för Folkpartiet.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

5 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Dnr 2014/KS 0041 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Samtliga kommuner i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund lägger fram ett gemensamt förslag till beslut till respektive kommunfullmäktige (se förslag ovan).

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-01-28 § 5.pdf

6 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Dnr 2014/KS 0083 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Samtliga kommuner i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund lägger fram ett gemensamt förslag till beslut till respektive kommunfullmäktige (se förslag ovan).

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-01-28 § 6.pdf

7 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen

Dnr 2014/KS 0082 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Samtliga kommuner i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund lägger fram ett gemensamt förslag till beslut till respektive kommunfullmäktige (se förslag ovan).

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-01-28 § 7.pdf

8 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll inom animaliska biprodukter

Dnr 2014/KS 0081 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds offentlig kontroll inom animaliska biprodukter fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Samtliga kommuner i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund lägger fram ett gemensamt förslag till beslut till respektive kommunfullmäktige (se förslag ovan).

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-01-28 § 8.pdf

9 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa

Dnr 2014/KS 0080 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Samtliga kommuner i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund lägger fram ett gemensamt förslag till beslut till respektive kommunfullmäktige (se förslag ovan).

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-01-28 § 9.pdf

10 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Dnr 2014/KS 0079 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Samtliga kommuner i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund lägger fram ett gemensamt förslag till beslut till respektive kommunfullmäktige (se förslag ovan).

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-01-28 § 10.pdf

11 Fastställande av taxa 2014 för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Dnr 2014/KS 0084 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Samtliga kommuner i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund lägger fram ett gemensamt förslag till beslut till respektive kommunfullmäktige (se förslag ovan).

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-01-28 § 11.pdf

12 Fastställande av taxor 2014 för Södertörns brandförsvarsförbund

Dnr 2014/KS 0043 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor och avgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor avseende brandskyddskontroll, sotning och tillsyn.

2. Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor och avgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor avseende tillsyn och tillstånd.

3. Kommunfullmäktige antar föreslagen kopieringstaxa.

4. Taxorna ska gälla från och med 1 januari 2014, förutom de delar som avser timtaxa för tillsynsbeslut som ska tillämpas från det datum när samtliga medlemskommuner i Södertörns brandförsvarsförbund har beslutat om en sådan taxa.

5. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att revidera taxorna för brandskyddskontroll och sotning i enlighet med sotningsindex, överenskommet av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
I detta ärende fastställs de avgifter och taxor som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen i Södertörns brandförsvarsförbund. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom i december 2013 fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa taxor och avgifter för obligatoriska tjänster som gäller inom kommunalförbundets ansvarområde. Ett kommunalförbud har enligt domen inte föreskriftsrätt för sådana obligatoriska verksamheter.

Avgifter som avser fakultativ (frivillig) verksamhet som förbundet erbjuder kommuninvånarna i respektive kommun omfattas inte.

Samtliga kommuner i Södertörns brandförsvarsförbund lägger fram ett gemensamt förslag till beslut till respektive kommunfullmäktige (se förslag ovan).

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-01-28 § 12.pdf

13 Försäljning av Tyresö bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4

Dnr 2013/KS 0218 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Försäljningen av Tyresö Bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4 tillstyrks.

Beskrivning av ärendet
De boende på Tyresö Bostäders område Diamanten bildade 2003 en bostadsrättsförening, brf Diamanten. Styrelsen i brf Diamanten lämnade in en intresseanmälan i maj 2011 om att förvärva ovan nämnda fastigheter av Tyresö bostäder AB.

Tyresö bostäder AB har erbjudit brf Diamanten att förvärva fastigheten för 225 Mkr. Brf Diamanten accepterade erbjudandet vid köpstämma den 1 december 2013.

Tyresö bostäder AB och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Diamanten 1 och Turkosen 4. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid sitt sammanträde den 16 januari 2014 för kompletterande beredning.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-01-28 § 13.pdf

14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 2013 *

Dnr 2013/SN 0069 006

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m. 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform (se bilaga).

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 oktober 2013.

Bilagor
Protokollsutdrag socialnämnden 2014-01-29 § 5.pdf

15 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2014/KS 0036 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Redovisningen av motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar redovisningen av pågående motioner.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-01-28 § 23.pdf

16 Svar på motion "Inga barn får vräkas i Tyresö"

Dnr 2012/KS 0421 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om att inga barn får vräkas i Tyresö (bilaga).

Motionen remitterades till socialnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad, samt till Tyresö bostäder som föreslår att motionen bifalls. Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-01-16 § 9.pdf

17 Svar på motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö

Dnr 2013/KS 0167 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 18 april 2013 om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö (bilaga). Motionärerna vill att kommunen skyndsamt uppdrar åt Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund att inventera funktioner och kvaliteter i enskilda avloppsanläggningar, främst i delar av östra Tyresö.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen föreslår även att motionen ska anses vara besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-01-16 § 10.pdf

18 Svar på motion om naturreservat och skyddade områden i Tyresö kommun

Dnr 2013/KS 0166 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 18 april 2013 om att skydda naturområden i kommunen och dess närhet (bilaga). Motionen tar upp behov av en ny naturinventering, föreslår några naturområden som bör skyddas och att kommunen ska inleda förhandlingar med Stockholms stad och länsstyrelsen för att ge norra delen av Skrubbatriangeln varaktigt skydd.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen föreslår även att motionen ska anses vara besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-01-16 § 11.pdf

19 Svar på motion om lokal odling av grönsaker, ökad biologisk mångfald och ökat lokalt engagemang i Tyresö

Dnr 2012/KS 0204 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen bifalls.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäder ges i uppdrag att undersöka möjligheter för och intresse av lokal odling i Tyresö kommun. Vid intresse ska samhällsbyggnadsförvaltningen initiera ett arbete för lokal odling.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 10 maj 2012 om lokal odling av grönsaker, ökad biologisk mångfald och ökat lokalt engagemang i Tyresö med förslag till beslut om;
- att undersöka lämpliga markområden och intresse hos hyresgäster och andra kommuninnevånare att odla på mark ägd av Tyresö kommun och Tyresö bostäder.
- att initiera ett arbete för att möjliggöra lokalsmart odling och/eller plantering om medborgarintresse finns.

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäder för besvarande. Båda remissinstanserna föreslår att motionen bifalls samt att de ges i uppdrag att undersöka möjligheter för och intresse av lokal odling. Remissvaret från Tyresö bostäder godkändes av styrelsen för Tyresö bostäder 2013-12-04.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas och att samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäder ges i uppdrag att undersöka möjligheter för och intresse av lokal odling i Tyresö kommun. Vid intresse ska samhällsbyggnadsförvaltningen initiera ett arbete för lokal odling.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-01-28 § 20.pdf

20 Svar på motion "Oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning"

Dnr 2012/KS 0356 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 11 oktober 2012 om en oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning. Motionen remitterades till valnämnden och demokratiberedningen, vilka föreslår att motionen avslås.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 september 2013 behandlades motionen men återremitterades med motiveringen att kommunstyrelsen ska invänta Sveriges Kommuner och Landstings då pågående utvärdering av folkomröstningar.

Sveriges Kommuner och Landsting har nu färdigställt rapporten "Det reformerade folkinitiativet - Erfarenheter 2011-2013" (bifogas).

Kommunledningskontorets bedömning efter att ha läst rapporten är densamma som tidigare då motionen behandlades, vid sammanträdet den 12 september 2013.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-01-28 § 21.pdf

21 Svar på motion om att ge demokratiberedningen egna muskler

Dnr 2013/KS 0397 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 med förslag att demokratiberedningen snarast tilldelas en budget för de väsentliga uppgifter som demokratiberedningen har att genomföra. Motionen har besvarats av kommunkansliet.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-01-28 § 22.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (806 kb)

§13 Anmälan av nya motioner 2014

Dnr 2014/KS 0012 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP), Luis Arias-Vera (MP) och Rickard Svensson (MP) lämnar in en motion om skjutbana i Gimmersta (bilaga).

Bilagor
Motion om skjutbana i Gimmersta.pdf

§14 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter (MP) ställer en fråga till Ann-Christin Svensson (M) om kemikalieinventering av Tyresös förskolor (bilaga).

Ann-Christin Svensson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) och Ann-Christin Svensson (M) yttrar sig.

Bilagor
Fråga om kemikalieinventering av Tyresös förskolor till Ann-Christin Svensson (M) från Marie Åkesdotter (MP).pdf
Svar på fråga om kemikalieinventering av Tyresös förskolor till Marie Åkesdotter (MP) från Ann-Christin Svensson (M).pdf

§15 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
En ny interpellation lämnas in till sammanträdet och fyra interpellationer är bordlagda från ett tidigare sammanträde.

Interpellation som lämnas in till sammanträdet den 13 februari 2014
Elisabeth Hedlund (V) lämnar in en interpellation om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Tidigare inlämnade interpellationer
Peter Söderlund (MP) lämnar in en interpellation till Andreas Jonsson (M) den 16 januari 2014 om barnavårdsutredningar (bilaga). Andreas Jonsson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationen behandlas vid sammanträdet. Andreas Jonsson (M), Peter Söderlund (MP), Carl-Johan Karlsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S), Elisabeth Hedlund (V) och Susann Ronström (S) yttrar sig.

Peter Söderlund (MP) lämnar in en interpellation till Andreas Jonsson (M) den 16 januari 2014 om anhörigstöd (bilaga).  Andreas Jonsson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) den 16 januari 2014 om etablering av Engelska Skolan AB (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) den 16 januari 2014 om barn- och utbildningsnämndens budgetarbete (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Bilagor
Interpellation om barnavårdsutredningar till Andreas Jonsson (M) från Peter Söderlund (MP).pdf
Interpellation om anhörigstöd till Andreas Jonsson (M) från Peter Söderlund (MP).pdf
Interpellation om Engelska Skolan AB till Ann-Christin Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Interpellation om barn- och utbildningsnämndens budgetarbete till Ann-Christin Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Svar på interpellation om Engelska skolan AB till Jerry Svensson (S) från Ann-Christin Svensson (M).pdf
Svar på interpellation om anhörigstöd till Peter Söderlund (MP) från Andreas Jonsson (M).pdf
Svar på interpellation om barnavårdsutredningar till Peter Söderlund (MP) från Andreas Jonsson (M).pdf
Svar på interpellation om barn- och utbildningsnämndens budgetarbete till Jerry Svensson (S) från Ann-Christin Svensson (M).pdf
Interpellation om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar till Fredrik Saweståhl (M) från Elisabeth Hedlund (V).pdf

§16 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna godkänns.

2. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet:
Jeanette Skaar (FP) - ersättare i barn- och utbildningsnämnden för Folkpartiet.

Inger Elwin (FP) - ersättare i socialnämnden för Folkpartiet.

Susann Ronström (S) - ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor för Socialdemokraterna.

Jenny Leontine Olsson (MP) - ersättare i kultur- och fritidsnämnden för Miljöpartiet.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet:
Carl Johan Karlsson (S) - ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor för Socialdemokraterna.

Tony Thorén (FP) - ersättare i socialnämnden för Folkpartiet och ersättare i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOF) för Folkpartiet.

Jenny Bertvall (MP) - ersättare i kultur- och fritidsnämnden för Miljöpartiet.

Ann Ödlund (V) - ersättare i byggnadsnämnden för Vänsterpartiet.

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20140213.pdf (178 kb)

§17 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Dnr 2014/KS 0041 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-01-28 § 5.pdf

 

§18 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Dnr 2014/KS 0083 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-01-28 § 6.pdf

§19 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen

Dnr 2014/KS 0082 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-01-28 § 7.pdf

§20 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll inom animaliska biprodukter

Dnr 2014/KS 0081 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds offentliga kontroll inom animaliska biprodukter fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-01-28 § 8.pdf

§21 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa

Dnr 2014/KS 0080 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-01-28 § 9.pdf

§22 Fastställande av taxa 2014 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Dnr 2014/KS 0079 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-01-28 § 10.pdf

§23 Fastställande av taxa 2014 för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Dnr 2014/KS 0084 12

Kommunfullmäktiges beslut
- Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

Beskrivning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa de taxor och avgifter som gäller inom kommunalförbundets ansvarsområde. Tyresö är medlem i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. I detta ärende fastställs taxa som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-01-28 § 11.pdf

§24 Fastställande av taxor 2014 för Södertörns brandförsvarsförbund

Dnr 2014/KS 0043 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor och avgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor avseende brandskyddskontroll, sotning och tillsyn.

2. Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor och avgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor avseende tillsyn och tillstånd.

3. Kommunfullmäktige antar föreslagen kopieringstaxa.

4. Taxorna ska gälla från och med 1 januari 2014, förutom de delar som avser timtaxa för tillsynsbeslut som ska tillämpas från det datum när samtliga medlemskommuner i Södertörns brandförsvarsförbund har beslutat om en sådan taxa.

5. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att revidera taxorna för brandskyddskontroll och sotning i enlighet med sotningsindex, överenskommet av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Jäv
Christer Flodfält (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
I detta ärende fastställs de avgifter och taxor som tidigare har beslutats av förbundsstyrelsen i Södertörns brandförsvarsförbund. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom i december 2013 fastställt att alla medlemskommuner i ett kommunalförbund var och en för sig måste fastställa taxor och avgifter för obligatoriska tjänster som gäller inom kommunalförbundets ansvarområde. Ett kommunalförbud har enligt domen inte föreskriftsrätt för sådana obligatoriska verksamheter. Avgifter som avser fakultativ (frivillig) verksamhet som förbundet erbjuder kommuninvånarna i respektive kommun omfattas inte.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-01-28 § 12.pdf

§25 Försäljning av Tyresö bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4

Dnr 2013/KS 0218 005

Kommunfullmäktiges beslut
- Försäljningen av Tyresö Bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4 tillstyrks.

Jäv
Karin Ljung (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig (bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
De boende på Tyresö Bostäders område Diamanten bildade 2003 en bostadsrättsförening, brf Diamanten. Styrelsen i brf Diamanten lämnade in en intresseanmälan i maj 2011 om att förvärva ovan nämnda fastigheter av Tyresö bostäder AB.

Tyresö bostäder AB har erbjudit brf Diamanten att förvärva fastigheten för 225 Mkr. Brf Diamanten accepterade erbjudandet vid köpstämma den 1 december 2013.

Tyresö bostäder AB och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Diamanten 1 och Turkosen 4. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid sitt sammanträde den 16 januari 2014 för kompletterande beredning.

Yttrande
Mathias Tegnér (S), Fredrik Saweståhl (M), Marie Linder (S), Leif Lanke (FP), Marie Åkesdotter (MP), Luis Arias-Vera (MP), Elisabeth Hedlund (V),

Martin Nilsson (S), Sven A Svenberg (M) och Leif Kennerberg (KD) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Leif Kennerberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mathias Tegnér (S), Elisabeth Hedlund (V), Marie Linder (S) och Martin Nilsson (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som röstar avslag till kommunstyrelsens förslag röstar nej.

Röstningsresultat: 31 ja, 19 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 1).

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-01-28 § 13.pdf

§26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS 2013

Dnr 2013/SN 0069 006

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet var tidigare Länsstyrelsen men ansvaret har fr.o.m. 1 januari 2010 övergått till Socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till Socialstyrelsen sker på individnivå en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen, inom omsorg för äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.
Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till socialstyrelsen. Informationen ska redovisas i statistikform (se bilaga).

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 oktober 2013.

Bilagor
Protokollsutdrag socialnämnden 2014-01-29 § 1004.pdf

§27 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2014/KS 0036 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Redovisningen av motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP), Jerry Svensson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-01-28 § 23.pdf

§28 Svar på motion "Inga barn får vräkas i Tyresö"

Dnr 2012/KS 0421 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.

Reservation
Marita Bertilsson (S) reserverar sig (bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).
Elisabeth Hedlund (V) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om att inga barn får vräkas i Tyresö (bilaga).

Motionen remitterades till socialnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad, samt till Tyresö bostäder som föreslår att motionen bifalls. Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.

Yttrande
Marita Bertilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Andreas Jonsson (M), Peter Söderlund (MP), Elisabeth Hedlund (V), Karin Ljung (S), Luis Arias-Vera (MP), Dick Bengtson (M), Marie Linder (S), Susann Ronström (S), Eija Räty (S), Lilian Nylinder (MP) och Alfonso Morales (S) yttrar sig.

Yrkande
Marita Bertilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP), Elisabeth Hedlund (V), Luis Arias-Vera (MP), Marie Linder (S), Susann Ronström (S), Lilian Nylinder (MP) och Alfonso Morales (S) yrkar bifall till motionen.

Andreas Jonsson (M) och Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som röstar bifall till motionen röstar ja.
Den som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar nej.

Röstningsresultat: 28 ja, 22 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 2).

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-01-16 § 9.pdf

§29 Svar på motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö

Dnr 2013/KS 0167 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 18 april 2013 om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö (bilaga). Motionärerna vill att kommunen skyndsamt uppdrar åt Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund att inventera funktioner och kvaliteter i enskilda avloppsanläggningar, främst i delar av östra Tyresö.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen föreslår även att motionen ska anses vara besvarad.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP), Kjell Andersson (S) och Fredrik Saweståhl (M) och Mats Larsson (FP) yttrar sig.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Kjell Andersson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-01-16 § 10.pdf

§30 Svar på motion om naturreservat och skyddade områden i Tyresö kommun

Dnr 2013/KS 0166 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 18 april 2013 om att skydda naturområden i kommunen och dess närhet (bilaga). Motionen tar upp behov av en ny naturinventering, föreslår några naturområden som bör skyddas och att kommunen ska inleda förhandlingar med Stockholms stad och länsstyrelsen för att ge norra delen av Skrubbatriangeln varaktigt skydd.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen föreslår även att motionen ska anses vara besvarad.

Yttrande
Anders Erixon och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Anders Erixon (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-01-16 § 11.pdf

§31 Svar på motion om lokal odling av grönsaker, ökad biologisk mångfald och ökat lokalt engagemang i Tyresö

Dnr 2012/KS 0204 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäder ges i uppdrag att undersöka möjligheter för och intresse av lokal odling i Tyresö kommun. Vid intresse ska samhällsbyggnadsförvaltningen initiera ett arbete för lokal odling.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 10 maj 2012 om lokal odling av grönsaker, ökad biologisk mångfald och ökat lokalt engagemang i Tyresö med förslag till beslut om;
- att undersöka lämpliga markområden och intresse hos hyresgäster och andra kommuninnevånare att odla på mark ägd av Tyresö kommun och Tyresö bostäder.
- att initiera ett arbete för att möjliggöra lokalsmart odling och/eller plantering om medborgarintresse finns.

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäder för besvarande. Båda remissinstanserna föreslår att motionen bifalls samt att de ges i uppdrag att undersöka möjligheter för och intresse av lokal odling. Remissvaret från Tyresö bostäder godkändes av styrelsen för Tyresö bostäder 2013-12-04.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-01-28 § 20.pdf

§32 Svar på motion "Oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning"

Dnr 2012/KS 0356 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 11 oktober 2012 om en oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning. Motionen remitterades till valnämnden och demokratiberedningen, vilka föreslår att motionen avslås.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 september 2013 behandlades motionen men återremitterades med motiveringen att kommunstyrelsen ska invänta Sveriges Kommuner och Landstings då pågående utvärdering av folkomröstningar.

Sveriges Kommuner och Landsting har nu färdigställt rapporten "Det reformerade folkinitiativet - Erfarenheter 2011-2013" (bifogas).

Kommunledningskontorets bedömning efter att ha läst rapporten är densamma som tidigare då motionen behandlades, vid sammanträdet den 12 september 2013.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-01-28 § 21.pdf

§33 Svar på motion om att ge demokratiberedningen egna muskler

Dnr 2013/KS 0397 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 2013-11-07 med förslag att demokratiberedningen snarast tilldelas en budget för de väsentliga uppgifter som demokratiberedningen har att genomföra. Motionen har besvarats av kommunkansliet.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP), Marie Linder (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-01-28 § 22.pdf