Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-03-06

Sammanträde 2014-03-06

Datum
Klockan
18.00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner 2014

Dnr 2014/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in tas upp på sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in tas upp på sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Fyra interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Peter Söderlund (MP) lämnade in en interpellation till Andreas Jonsson (M) den 16 januari 2014 om anhörigstöd (bilaga). Andreas Jonsson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) den 16 januari 2014 om etablering av Engelska Skolan AB (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) den 16 januari 2014 om barn- och utbildningsnämndens budgetarbete (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Elisabeth Hedlund (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 13 februari 2014 om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer och svar kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella interpellationer och/eller svar som lämnas in tas upp på sammanträdet.

Bilagor
Interpellation om anhörigstöd till Andreas Jonsson (M) från Peter Söderlund (MP).pdf
Interpellation om Engelska Skolan AB till Ann-Christin Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Interpellation om barn- och utbildningsnämndens budgetarbete till Ann-Christin Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Svar på interpellation om Engelska skolan AB till Jerry Svensson (S) från Ann-Christin Svensson (M).pdf
Svar på interpellation om anhörigstöd till Peter Söderlund (MP) från Andreas Jonsson (M).pdf
Svar om barn och utbildningsnämndens budget till Jerry Svensson från Ann-Christin Svensson.pdf
Interpellation om tillgänglighet till vallokaler.pdf
Svar interpellation om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar.pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marianne Kronbergs avsägelse i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

2. Peder Holmströms avsägelse godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser i kommunfullmäktige som har lämnats in till sammanträdet:
Marianne Kronberg (M) - ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Övriga avsägelser som har lämnats in till sammanträdet:
Peder Holmström (M) - styrelseledamot i Tyresö Bostäder AB.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

5 Informationssäkerhetspolicy

Dnr 2014/KS 0064 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun antas och ersätter informationssäkerhetspolicy från 2010.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny informationssäkerhetspolicy har tagits fram för att ersätta nuvarande informationssäkerhetspolicy antagen i kommunstyrelsen
2010-03-30 § 44. Informationssäkerhetspolicyn beskriver inriktning och grundprinciper för informationssäkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar.

Det förslag till informationssäkerhetspolicy som har tagits fram utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps metodstöd och vägledning som bygger på standarderna i ISO 27000-serien. Till policyn ska riktlinjer och rutiner arbetas fram för att stödja verksamheterna i deras arbete med informationssäkerhet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun antas och ersätter informationssäkerhetspolicy från 2010.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 29.pdf

6 Ändring i aktieägaravtal Stockholmsregionens Försäkring AB

Dnr 2014/KS 0062 30

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. SRF:s styrelses förslag till ändringar i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB godkänns.

2. Tyresö kommuns ombud till SRF:s bolagsstämma 2014-03-20 bemyndigas att träffa överenskommelse med övriga aktieägare i SRF om att aktieägaravtalet ändras i överensstämmelse med ovan.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 20 av 26 kommuner inom Stockholms län. SRF har tillstånd (koncession) att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring.

SRF har sett över aktieägaravtalet och den modell som togs fram 2007 för hur premierna ska fastställas från år till år. I det nya aktieägaravtalet föreslås en ny modell som ger SRF bättre möjligheter att ta hänsyn till fler faktorer än bara skaderesultatet när man sätter premier i framtiden. Den nya modellen ger till exempel utrymme för att ta hänsyn till mätbara förändringar i riskhanteringsarbetet samt individuella och försäkringsspecifika riskfaktorer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna SRF:s styrelses förslag till ändringar i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB. Tyresö kommuns ombud till SRF:s bolagsstämma 2014-03-20 föreslås även bemyndigas att träffa överenskommelse med övriga aktieägare i SRF om att aktieägaravtalet ändras i överensstämmelse med ovan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 31.pdf

7 Förändringar i mät- och karttaxan 2015

Dnr 2014/SBF 0024 92

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Ändringarna i mät- och karttaxan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa fastställdes av kommunfullmäktige den 14 april 2011. Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar med att ta fram ett nytt förslag på normaltaxa för plan, bygglov, mät- och kartverksamheterna. I väntan på detta finns det dock behov av förtydliganden och mindre ändringar i nuvarande mät- och karttaxa.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att ändringarna i mät- och karttaxan godkänns.

Bilagor
PU KS, ändringar i mät- och karttaxan 2015.pdf

8 Revisorer till Tyresåns vattenvårdsförbund

Dnr 2014/KS 0110 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Claes-Göran Enman (S) föreslås som revisor i Tyresåns vattenvårdsförbund.

2. Bengt Verlestam (M) föreslås som revisorsersättare i Tyresåns vattenvårdsförbund.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun ska föreslå lekmannarevisor och ersättare till Tyresåns vattenvårdsförbund, för att utföra revision av förbundets ekonomi för år 2014. Den 11 april 2014 håller förbundet årsmöte och då ska medlemmarna godkänna förslaget till revisorer.

Revisoruppdraget växlar mellan medlemskommunerna, enligt § 13 i förbundets stadgar:

"Förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av en av förbundsmötet utsedd revisor och en ersättare. Uppdraget att vara revisor och ersättare bör cirkulera mellan kommunerna i turordningen Stockholm, Tyresö, Haninge och Huddinge."

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att föreslå Claes-Göran Enman (S) som revisor i Tyresåns vattenvårdsförbund och Bengt Verlestam (M) som revisorsersättare i Tyresåns vattenvårdsförbund.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 39.pdf

9 Svar på motion "Oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning"

Dnr 2012/KS 0356 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 11 oktober 2012 om en oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning. Motionen remitterades till valnämnden och demokratiberedningen, vilka föreslår att motionen avslås.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 september 2013 behandlades motionen men återremitterades med motiveringen att kommunstyrelsen ska invänta Sveriges Kommuner och Landstings då pågående utvärdering av folkomröstningar.

Sveriges Kommuner och Landsting har nu färdigställt rapporten "Det reformerade folkinitiativet - Erfarenheter 2011-2013" (bifogas).

Kommunledningskontorets bedömning efter att ha läst rapporten är densamma som tidigare då motionen behandlades, vid sammanträdet den 12 september 2013.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-02-13 § 32.pdf

§34 Anmälan av nya motioner 2014

Dnr 2014/KS 0012 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet.
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Peter Söderlund (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare (bilaga).

Bilagor
Motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.pdf

§35 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor lämnas in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20140306.pdf (110 kb)

§36 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
En ny interpellation lämnas in till sammanträdet och fyra interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Inlämnade interpellationer listas nedan.

Interpellation som lämnas in till sammanträdet den 6 mars 2014
Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om beredning av motioner (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Tidigare inlämnade interpellationer
Peter Söderlund (MP) lämnade in en interpellation till Andreas Jonsson (M) den 16 januari 2014 om anhörigstöd (bilaga). Andreas Jonsson har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationen behandlas vid sammanträdet. Andreas Jonsson (M), Peter Söderlund (MP) och Eija Räty (S) yttrar sig.

Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) den 16 januari 2014 om etablering av Engelska Skolan AB (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationen behandlas vid sammanträdet. Ann-Christin Svensson (M), Jerry Svensson (S), Leif Lanke (FP), Martin Nilsson (S), Lilian Nylinder (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Elisabeth Hedlund (V) yttrar sig.

Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) den 16 januari 2014 om barn- och utbildningsnämndens budgetarbete (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationen behandlas vid sammanträdet. Ann-Christin Svensson (M), Jerry Svensson (S) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.
Elisabeth Hedlund (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 13 februari 2014 om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Bilagor
Interpellation om anhörigstöd till Andreas Jonsson (M) från Peter Söderlund (MP).pdf
Interpellation om Engelska Skolan AB till Ann-Christin Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Interpellation om barn- och utbildningsnämndens budgetarbete till Ann-Christin Svensson (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Svar på interpellation om Engelska skolan AB till Jerry Svensson (S) från Ann-Christin Svensson (M).pdf
Svar på interpellation om anhörigstöd till Peter Söderlund (MP) från Andreas Jonsson (M).pdf
Svar om barn och utbildningsnämndens budget till Jerry Svensson från Ann-Christin Svensson.pdf
Interpellation om tillgänglighet till vallokaler.pdf
Svar interpellation om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar.pdf
Interpellation angående beredning av motioner till Ann-Christin Svensson (M) från Marie Åkesdotter (MP).pdf

§37 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marianne Kronbergs avsägelse i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

2. Peder Holmströms avsägelse godkänns.

3. Fyllnadsval, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser i kommunfullmäktige som har lämnats in till sammanträdet:
Marianne Kronberg (M) - ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Övriga avsägelser som har lämnats in till sammanträdet:
Peder Holmström (M) - styrelseledamot i Tyresö Bostäder AB.

Fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet:
Micha Yang (MP) - ersättare i Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund.

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20140306.pdf (178 kb)

§38 Informationssäkerhetspolicy

Dnr 2014/KS 0064 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun antas och ersätter informationssäkerhetspolicy från 2010.

Jäv
Thomas Halvarsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Peter Bylund (MP) reserverar sig med hänvisning till särskilt yttrande från Miljöpartiet i kommunstyrelsen den 18 februari 2014, § 29 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ny informationssäkerhetspolicy har tagits fram för att ersätta nuvarande informationssäkerhetspolicy antagen i kommunstyrelsen 2010-03-30 § 44. Informationssäkerhetspolicyn beskriver inriktning och grundprinciper för informationssäkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar.

Det förslag till informationssäkerhetspolicy som har tagits fram utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps metodstöd och vägledning som bygger på standarderna i ISO 27000-serien. Till policyn ska riktlinjer och rutiner arbetas fram för att stödja verksamheterna i deras arbete med informationssäkerhet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun antas och ersätter informationssäkerhetspolicy från 2010.

Yttrande
Peter Bylund (MP), Mats Larsson (FP), Andreas Jonsson (M) och Peter Söderlund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar att andra meningen under spårbarhet, på sida tre i förslaget till ny informationssäkerhetspolicy, ändras till att det ska gå att se vilka förändringar som har hänt eller gjorts och av vem dessa har utförts samt vilka som har läst dokumentet.

Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) ändringsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på Mats Larssons (FP) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 29.pdf

§39 Ändring i aktieägaravtal Stockholmsregionens Försäkring AB

Dnr 2014/KS 0062 30

Kommunfullmäktiges beslut
1. SRF:s styrelses förslag till ändringar i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB godkänns.

2. Tyresö kommuns ombud till SRF:s bolagsstämma 2014-03-20 bemyndigas att träffa överenskommelse med övriga aktieägare i SRF om att aktieägaravtalet ändras i överensstämmelse med ovan.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 20 av 26 kommuner inom Stockholms län. SRF har tillstånd (koncession) att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring. 

SRF har sett över aktieägaravtalet och den modell som togs fram 2007 för hur premierna ska fastställas från år till år. I det nya aktieägaravtalet föreslås en ny modell som ger SRF bättre möjligheter att ta hänsyn till fler faktorer än bara skaderesultatet när man sätter premier i framtiden. Den nya modellen ger till exempel utrymme för att ta hänsyn till mätbara förändringar i riskhanteringsarbetet samt individuella och försäkringsspecifika riskfaktorer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna SRF:s styrelses förslag till ändringar i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB. Tyresö kommuns ombud till SRF:s bolagsstämma 2014-03-20 föreslås även bemyndigas att träffa överenskommelse med övriga aktieägare i SRF om att aktieägaravtalet ändras i överensstämmelse med ovan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 31.pdf

§40 Förändringar i mät- och karttaxan 2015

Dnr 2014/SBF 0024 92

Kommunfullmäktiges beslut
- Ändringarna i mät- och karttaxan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa fastställdes av kommunfullmäktige den 14 april 2011. Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar med att ta fram ett nytt förslag på normaltaxa för plan, bygglov, mät- och kartverksamheterna. I väntan på detta finns det dock behov av förtydliganden och mindre ändringar i nuvarande mät- och karttaxa.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att ändringarna i mät- och karttaxan godkänns.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 33.pdf

§41 Revisorer till Tyresåns vattenvårdsförbund

Dnr 2014/KS 0110 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Claes-Göran Enman (S) föreslås som revisor i Tyresåns vattenvårdsförbund.

2. Bengt Verlestam (M) föreslås som revisorsersättare i Tyresåns vattenvårdsförbund.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun ska föreslå lekmannarevisor och ersättare till Tyresåns vattenvårdsförbund, för att utföra revision av förbundets ekonomi för år 2014. Den 11 april 2014 håller förbundet årsmöte och då ska medlemmarna godkänna förslaget till revisorer.
 
Revisoruppdraget växlar mellan medlemskommunerna, enligt § 13 i förbundets stadgar:

"Förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av en av förbundsmötet utsedd revisor och en ersättare. Uppdraget att vara revisor och ersättare bör cirkulera mellan kommunerna i turordningen Stockholm, Tyresö, Haninge och Huddinge."

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att föreslå Claes-Göran Enman (S) som revisor i Tyresåns vattenvårdsförbund och Bengt Verlestam (M) som revisorsersättare i Tyresåns vattenvårdsförbund.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 39.pdf

§42 Svar på motion "Oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning"

Dnr 2012/KS 0356 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation från Miljöpartiet i kommunstyrelsen den 18 februari 2014, § 21 (bilaga).

Martin Nilsson (S) och Elisabeth Hedlund (V) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 11 oktober 2012 om en oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning. Motionen remitterades till valnämnden och demokratiberedningen, vilka föreslår att motionen avslås.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 september 2013 behandlades motionen men återremitterades med motiveringen att kommunstyrelsen ska invänta Sveriges Kommuner och Landstings då pågående utvärdering av folkomröstningar.

Sveriges Kommuner och Landsting har nu färdigställt rapporten "Det reformerade folkinitiativet - Erfarenheter 2011-2013" (bifogas).

Kommunledningskontorets bedömning efter att ha läst rapporten är densamma som tidigare då motionen behandlades, vid sammanträdet den 12 september 2013.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Elisabeth Hedlund (V), Andreas Jonsson (M), Mats Larsson (FP), Peter Bylund (MP), Anna Steele (FP) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M), Andreas Jonsson (M) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Elisabeth Hedlund (V) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som röstar bifall till motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 22 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 1).

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-02-13 § 32.pdf