Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-04-10

Sammanträde 2014-04-10

Datum
Klockan
18.00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner 2014

Dnr 2014/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Två interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Elisabeth Hedlund (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 13 februari 2014 om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) den 6 mars 2013 om beredning av motioner (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation om tillgänglighet till vallokaler.pdf
Svar interpellation om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar.pdf
Interpellation angående beredning av motioner till Ann-Christin Svensson (M) från Marie Åkesdotter (MP).pdf
Svar på interpellation angående beredning av motioner till Marie Åkesdotter (MP) från Ann-Christin Svensson (M).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ny sammanräkning från Länsstyrelsen har inkommit (bilaga). Veronica Stafbom blir ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige och Peter Odelvall blir ny ledamot för Moderaterna i kommunfullmäktige.

Inga avsägelser eller förslag till fyllnadsval har lämnats in till sammanträdet.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

Bilagor
Protokoll från Länsstyrelsen om ny ersättare för Moderaterna Veronica Stafbom.pdf

5 Årsredovisning för Tyresö kommun 2013

Dnr 2014/KS 0145 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Godkänna årsredovisningen för 2013.

2. Överföra 93 065 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2013.

3. Utöka investeringsprogrammet med 11 000 tkr för iordningställande av tillagningskök.

4. Utöka investeringsprogrammet med 10 000 tkr för ombyggnad av förskolan Galaxen.

5. Utöka investeringsprogrammet med 20 000 tkr för rivning m.m. av Forellskolan.

6. Överföra -975 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2013 i enlighet med bilaga 2.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har upprättat en årsredovisning för år 2013 och föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt ovan.

Resultatet av revisorernas granskning samt revisionsberättelse har lämnats in till kommunfullmäktiges behandling av ärendet (bilagor).

Följande handlingar har ändrats efter kommunstyrelsens behandling av ärendet:
Bilaga 2 Resultatöverföring 2013-2014 som tillhör tjänsteskrivelsen är en ny version där kostnaderna kring Tyresö gymnasium har specificerats (se ny bilaga).

Årsredovisning för Tyresö kommun 2013 har uppdaterats med revisionsberättelse (se ny bilaga).

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 46.pdf
Bilaga 2 Resultatöverföring 2013-2014.pdf
Årsredovisning_Lågupplöst_20140331.pdf
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av årsredovisning 2013 Tyresö kommun.pdf
Revisionsberättelse för år 2013 Tyresö kommun.pdf
Revisionsredogörelse för år 2013 Tyresö kommun.pdf

6 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2013

Dnr 2014/KS 0146 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2013 redovisas i bilaga. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen.

Årsredovisningen för Tyresö bostäder AB 2013 har justerats av Tyresö bostäder efter kommunstyrelsens behandling av ärendet (se ny bilaga).

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 47.pdf
Årsredovisning 2013 Tyresö bostäder AB.pdf

7 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2013

Dnr 2014/KS 0147 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2013 redovisas i bilaga. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen.

Årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2013 har justerats av Tyresö Näringslivsaktiebolag efter kommunstyrelsens behandling av ärendet (se ny bilaga).

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 48.pdf
Årsredovisning 2013 Tyresö näringslivsaktiebolag.pdf

8 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2013

Dnr 2014/KS 0149 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2013 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2013 redovisas i bilagor. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen och att ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 49.pdf

9 Utredning om avgift för boendestöd

Dnr 2014/KS 0155 51
Utredning om avgift för boendestöd

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Egenavgiften för boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning upphör från och med den 1 maj 2014.

Beskrivning av ärendet
År 2011 infördes en avgift för insatsen boendestöd för personer som har en psykisk funktionsnedsättning (beslut i kommunfullmäktige 2011-04-14, § 53). Inkomsterna för kommunen är marginella samtidigt som avgiften kan leda till att personer med psykisk ohälsa inte får det stöd de är i behov av.

Socialnämnden behandlade ärendet den 26 februari och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 mars. Båda instanserna föreslår att avgiften upphör.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 56.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (123 kb)

§43 Anmälan av nya motioner 2014

Dnr 2014/KS 0236 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Luis Arias-Vera (MP) lämnar in en motion om whistlerblower-funktion i kommunen (bilaga).

Bilagor
Motion om whistleblower-funktion i kommunen.pdf

§44 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Mats Lindblom (FP) lämnar in en fråga till Fredrik Saweståhl (M) om beslutat förvärv av fastigheten Lillström, Ällmora 1: 172 (bilaga). Frågan bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Bilagor
Fråga om Lillström till Fredrik Saweståhl (M) från Mats Lindblom (FP).pdf

§45 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Sex nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Två interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 10 april 2014
Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om bolaget Tyresö FF och kommunens stöd (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om problem att få kontakt med polisen i Tyresö-Nacka (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om säkrare trafikmiljö för cyklister (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Peter Bylund (MP) lämnar in en interpellation till Dick Bengtson (M) om ifall att bastun vid Alby friluftsgård kommer att vara öppen i sommar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Dick Bengtson (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Luis Arias-Vera (MP) lämnar in en interpellation till Margareta Ternstedt (FP) om sommar-/feriejobb 2014 (bilaga). Margareta Ternstedt (FP) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Margareta Ternstedt (FP), Luis Arias-Vera (MP), Karin Ljung (S) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Anita Mattsson (S) lämnar in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) om barngruppernas storlek i förskolan (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Tidigare inlämnade interpellationer
Elisabeth Hedlund (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 13 februari 2014 om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Marie Åkesdotter (MP) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) den 6 mars 2013 om beredning av motioner (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras på sammanträdet. Ann-Christin Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Bilagor
Interpellation om tillgänglighet till vallokaler.pdf
Svar interpellation om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar.pdf
Interpellation angående beredning av motioner till Ann-Christin Svensson (M) från Marie Åkesdotter (MP).pdf
Svar på interpellation om beredning av motioner till Marie Åkesdotter (MP) från Ann-Christin Svensson (M).pdf
Interpellation om bolaget Tyresö FF och kommunens stöd till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Interpellation om problem att få kontakt med polisen i Tyresö-Nacka till Fredrik Saweståhl (M) Från Peter Bylund (MP).pdf
Interpellation om säkrare trafikmiljö för cyklister till Fredrik Saweståhl (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Interpellation om bastun vid Alby friluftsgård till Dick Bengtson (M) från Peter Bylund (MP).pdf
Interpellation om sommarjobb 2014 till Margareta Ternstedt (FP) från Luis Arias-Vera (MP).pdf
Svar på interpellation om sommarjobb 2014 till Luis Arias-Vera (MP) från Margareta Ternstedt (FP).pdf
Interpellation om barngruppernas storlek i förskolan till Ann-Christin Svensson (M) från Anita Mattsson (S).pdf

§46 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.

2. Avsägelserna godkänns.

3. Fyllnadsvalen, enligt förslag, godkänns.

Beskrivning av ärendet
En ny sammanräkning från Länsstyrelsen har inkommit (bilaga). Veronica Stafbom blir ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige och Peter Odelvall blir ny ledamot för Moderaterna i kommunfullmäktige.

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Ingvar Persson (FP) - ersättare i byggnadsnämnden för Folkpartiet.

Inger Lundgren (V) - ersättare i socialnämnden för Vänsterpartiet.

Jannice Rockstroh (S) - ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Socialdemokraterna.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Lena Hedström (V) - ersättare i socialnämnden för Vänsterpartiet.

Agneta Hallbeck (S) - ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Socialdemokraterna.

Åsa Demander (FP) - ersättare i barn- och utbildningsnämnden för Folkpartiet.

Lotta Stjernfeldt (M) - ledamot i Tyresö Bostäders styrelse för Moderaterna.

Bilagor
Protokoll från Länsstyrelsen om ny ersättare för Moderaterna Veronica Stafbom.pdf

§47 Årsredovisning för Tyresö kommun 2013

Dnr 2014/KS 0145 10

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna årsredovisningen för 2013.*

2. Överföra 93 065 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2013.

3. Utöka investeringsprogrammet med 11 000 tkr för iordningställande av tillagningskök.

4. Utöka investeringsprogrammet med 10 000 tkr för ombyggnad av förskolan Galaxen.

5. Utöka investeringsprogrammet med 20 000 tkr för rivning m m av Forellskolan.

6. Överföra -975 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2013 i enlighet med bilaga 2.

7. Styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.**

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2014-03-25 § 46 (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.

* Socialdemokraterna deltar inte i beslut nummer ett.
** Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltar inte i något av besluten (beslut nummer ett till sju).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har upprättat en årsredovisning för år 2013. Resultatet av revisorernas granskning samt revisionsberättelse har lämnats in till kommunfullmäktiges behandling av ärendet (bilagor).

Revisorerna tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Revisorernas representeras av ordförande Paul Carlsson (S) som redovisar uppdraget och de bedömningar revisorerna gjort (bilaga).

Följande handlingar har ändrats efter kommunstyrelsens behandling av ärendet:
Bilaga 2 Resultatöverföring 2013-2014 som tillhör tjänsteskrivelsen är en ny version där kostnaderna kring Tyresö gymnasium har specificerats (se ny bilaga).

Årsredovisning för Tyresö kommun 2013 har uppdaterats med revisionsberättelse (se ny bilaga).

Följande handlingar, utöver materialet från revisorerna, har tillkommit efter kommunstyrelsens behandling av ärendet:

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013

Korrigeringar årsredovisning

Yttrande
Mats Larsson (FP), Andreas Jonsson (M), Dick Bengtson (M), Anita Mattsson (S), Ann-Christin Svensson (S), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V), Jerry Svensson (S), Leif Kennerberg (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Alfonso Morales (S), Carl-Johan Karlsson (S), Margareta Ternstedt (FP), Kristjan Vaigur (S), Anders Erixon (V), Peter Bylund (MP), Luis Arias-Vera (MP), Lilian Nylinder (MP), Susann Ronström (S), Mats Lindblom (FP), Jenny Jonsson (M) och Paul Karlsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Mats Larsson (FP), Andreas Jonsson (M), Dick Bengtson (M), Leif Kennerberg (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ann-Christin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 46.pdf
Bilaga 2 Resultatöverföring 2013-2014.pdf
Årsredovisning_Lågupplöst_20140331.pdf
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av årsredovisning 2013 Tyresö kommun.pdf
Revisionsberättelse för år 2013 Tyresö kommun.pdf
Revisionsredogörelse för år 2013 Tyresö kommun.pdf
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013.pdf
Korrigeringar årsredovisning.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§47_prot_20140410.pdf (184 kb)
Bilagor
§ 47 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2013.pdf (1 446 kb) § 47 Bilaga 2 Resultatöverföring 2013-2014.pdf (11 kb) § 47 Bokslut och verksamhetsber GAN 2013 PU 2014-02-20 § 15.pdf (6 931 kb) § 47 Byggnadsnämnden Protokollsutdrag Verksamhetsberättelse 2013.pdf (553 kb) § 47 Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2013.pdf (555 kb) § 47 Konsult- och servicekontorets verksamhetsberättelse 2013.pdf (634 kb) § 47 Korrigeringar årsredovisning.pdf (68 kb) § 47 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2013.pdf (3 110 kb) § 47 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §46 del 1.pdf (33 264 kb) § 47 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §46 del 2.pdf (21 774 kb) § 47 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §46 del 3.pdf (3 799 kb) § 47 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §46 del 4.pdf (3 863 kb) § 47 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §46.pdf (3 226 kb) § 47 Reviderad budget investeringar 2014.pdf (309 kb) § 47 Revisionsberättelse för år 2013 Tyresö kommun.pdf (324 kb) § 47 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Tyresö kommun.pdf (11 370 kb) § 47 Revisionsredogörelse för år 2013 Tyresö kommun.pdf (4 746 kb) § 47 Revisionsskrivelse Granskning av årsredovisning 2013 Tyresö kommun.pdf (220 kb) § 47 Socialnämnden verksamhetsberättelse 2013.pdf (496 kb) § 47 Särskilt yttrande Miljöpartiet Årsredovisning Tyresö kommun 2013.pdf (879 kb) § 47 Särskilt yttrande Socialdemokraterna kommunfullmäktige 2014-04-10 § 47.pdf (970 kb) § 47 Särskilt yttrande Socialdemokraterna Årsredovisning Tyresö kommun 2013.pdf (590 kb) § 47 Tjänsteskrivelse årsredovisning 2013.pdf (251 kb) § 47 Verksamhetsberättelse SBF 2013.pdf (552 kb) § 47 Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013.pdf (10 658 kb) § 47 Årsredovisning_Lågupplöst_20140331.pdf (5 175 kb)

§48 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2013

Dnr 2014/KS 0146 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2013 redovisas i bilaga. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen.

Årsredovisningen för Tyresö bostäder AB 2013 har justerats av Tyresö bostäder efter kommunstyrelsens behandling av ärendet (se ny bilaga).

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 47.pdf
Årsredovisning 2013 Tyresö bostäder AB.pdf

§49 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2013

Dnr 2014/KS 0147 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2013 noteras.

Särskilt yttrande
Anita Mattson (S) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2013 redovisas i bilaga. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen.

Årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2013 har justerats av Tyresö Näringslivsaktiebolag efter kommunstyrelsens behandling av ärendet (se ny bilaga).

Yttrande
Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 48.pdf
Årsredovisning 2013 Tyresö näringslivsaktiebolag.pdf

§50 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2013

Dnr 2014/KS 0149 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2013 noteras.

2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Protokollsanteckning
Ledamöter som ingår i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2013 redovisas i bilagor. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen och att ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 49.pdf

§51 Utredning om avgift för boendestöd

Dnr 2014/KS 0155 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Egenavgiften för boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning upphör från och med den 1 maj 2014.

Beskrivning av ärendet
År 2011 infördes en avgift för insatsen boendestöd för personer som har en psykisk funktionsnedsättning (beslut i kommunfullmäktige 2011-04-14, § 53). Inkomsterna för kommunen är marginella samtidigt som avgiften kan leda till att personer med psykisk ohälsa inte får det stöd de är i behov av.

Socialnämnden behandlade ärendet den 26 februari och kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 mars. Båda instanserna föreslår att avgiften upphör.

Yttrande
Andreas Jonsson (M), Carl-Johan Karlsson (S), Peter Bylund (MP), Nomi Lind (FP) och Susann Ronström (S) yttrar sig.

Yrkande
Andreas Jonsson (M), Carl-Johan Karlsson (S), Peter Bylund (MP), Nomi Lind (FP) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 56.pdf