Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-12-17

Sammanträde 2015-12-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0001 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Motioner som lämnas in tas upp
direkt på sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Frågor som lämnas in tas upp
direkt på sammanträdet.

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Fem interpellationer är
bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 26 november 2015
Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl (M) om den borgerliga majoritetens brist på ordning och reda
(bilaga).

Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den så kallade stadsparken i Tyresö (bilaga).
Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 22 oktober 2015
Nina Dahl (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl (M) om frågor om krissamordning (bilaga). Fredrik Saweståhl (M)
har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation
till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om nedskärningar i
skolan (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Niclas Åberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Saweståhl (M) om tiggeriförbud (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in
ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Om krissamordning interpellation.pdf
Svar angående Tyresö kommuns krissamordning.pdf
Om nedskärningar i skolan interpellation.pdf
Svar om nedskärningar i skolan.pdf
Interpellation om tiggeriförbud.pdf
Svar angående tiggeriförbud.pdf
Om den borgerliga majoritetens brist på ordning och reda.pdf
Svar angående tid i förskolan.pdf
Angående tillgängligheten i den så kallade stadsparken i Tyresö.pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser eller förslag på fyllnadsval har hittills lämnats in till sammanträdet.

Avsägelser och förslag på fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut.
Avsägelser och förslag på fyllnadsval som lämnas in tas upp direkt på sammanträdet.

5 Tyresö Bostäder AB:s avsikt att försälja fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till HSB Brf Pärlröksgången

Dnr 2015/KS 0487 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby
1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.
2. Då viss mark i direkt anslutning till de berörda fastigheterna ägs av en
samfällighetsförening bör de exakta ägarförhållandena klargöras innan den slutliga
försäljningen genomförs.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av
fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till den nybildande bostadsrättsföreningen
HSB Pärlröksgången i Tyresö. En extern värdering har utförts och fastigheterna har
värderats till 77,6 miljoner kronor. Tyresö Bostäder AB har lämnat ett erbjudande till
föreningen om 80 miljoner kronor. Affären bedöms av Tyresö Bostäder vara
affärsmässig och stämmer väl med bolagets långsiktiga bolagsplan.

Då viss mark i direkt anslutning till de berörda fastigheterna ägs av en
samfällighetsförening bör de exakta ägarförhållandena klargöras innan den slutliga
försäljningen genomförs.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby
1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.
2. Då viss mark i direkt anslutning till de berörda fastigheterna ägs av en
samfällighetsförening bör de exakta ägarförhållandena klargöras innan den slutliga
försäljningen genomförs.

Kommunstyrelsen har sitt sammanträde den 8 december 2015. Justering kommer att
ske den 14 december 2015. Därför finns endast kommunstyrelsens handlingar från
kallelsen med i utskicket till kommunfullmäktige. Så fort justeringen av
kommunstyrelsens handlingar sker kommer kommunfullmäktiges handlingar att
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö Bostäder ABs planerade försäljning.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 169.pdf
Underlag från Tyresö Bostäder 2015-11-25.pdf
Underlag avseende försäljning.pdf
Tyresö bostäders förslag till ombildning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt
1:798, Pärlröksgången i Krusboda till bostadsrätter.pdf

6 Omvandling av lån till ägartillskott för Tyresö Näringslivs AB

Dnr 2015/KS 0505 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunens lånefordran på Tyresö Näringslivsaktiebolag om 10 miljoner kronor
efterges per den 1 januari 2016.
2. 10 miljoner kronor tillskjuts som villkorat aktieägartillskott. Tillskottet förväntas
kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Beskrivning av ärendet
På grund av förändrade skatteförhållanden avseende ränteavdrag i Tyresö
Näringslivsaktiebolaget föreslår kommunledningsutskottet kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att Tyresö Kommun efterger sin fordran på bolaget om 10 miljoner
kronor och tillskjuter beloppet såsom villkorat aktieägartillskott. Tillskottshandling
kommer att upprättas. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets
avveckling.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Kommunens lånefordran på Tyresö Näringslivsaktiebolag om 10 miljoner kronor
efterges per den 1 januari 2016.
2. 10 miljoner kronor tillskjuts som villkorat aktieägartillskott. Tillskottet förväntas
kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Kommunstyrelsen har sitt sammanträde den 8 december 2015. Justering kommer att
ske den 14 december 2015. Därför finns endast kommunstyrelsens handlingar från
kallelsen med i utskicket till kommunfullmäktige. Så fort justeringen av
kommunstyrelsens handlingar sker kommer kommunfullmäktiges handlingar att
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 170.pdf

7 Revidering av renhållningsordningen med avfallsföreskrifter

Dnr 2015/KSM 07l4 50

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun
fastställs.
2. Den reviderade lokala renhållningsordningen ersätter den lokala renhåll­
ningsordningen med föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun fastställd av
kommunfullmäktige den 19 april 2012.
3. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun
träder i kraft 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 19 april 2012 en lokal renhåll­ningsordning med
föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Ett förslag till reviderad
renhållnings­ordning har arbetats fram av renhållnings­avdelningen.

Förslaget innebär mindre ändringar av föreskrifterna med anledning av
behovshämtningen av hushållsavfall och matavfallsinsamlingen som införts i
kommunen sedan den förra renhållningsordningen antagits. Förslaget innehåller även
lokal anpassning kring tillkommande stationär sopsugsanläggning i Norra Tyresö
centrum.

De föreslagna ändringarna i renhållningsordningen har bedömts vara av sådan
begränsad omfattning som berörs av miljöbalken 15 kap, 15 §, 2 st, vilket innebär att
föreskrifterna kan fastställas av kommunfullmäktige utan föregående samråd och
utställningsförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och
föreslår att:
1. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun
fastställs.
2. Den reviderade lokala renhållningsordningen ersätter den lokala renhåll­
ningsordningen med föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun fastställd av
kommunfullmäktige den 19 april 2012.
3. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun
träder i kraft 1 januari 2016.
Kommunstyrelsen har sitt sammanträde den 8 december 2015. Justering kommer att
ske den 14 december 2015. Därför finns endast kommunstyrelsens handlingar från
kallelsen med i utskicket till kommunfullmäktige. Så fort justeringen av
kommunstyrelsens handlingar sker kommer kommunfullmäktiges handlingar att
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU 2015-11-25 § 166.pdf
Tjänsteskrivelse signerad.pdf
Förslag renhållningsordning Tyresö kommun_2016.pdf
renhallningsordning_med_kommentarer.pdf

8 Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Dnr 2015/KS 0504 61

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från den 15
januari 2016 för ensamkommande asylsökande barn och unga.
2. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om ytterligare
överenskommelse med Migrationsverket om övriga etapper upp till 189 platser.
3. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under
år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har kommit in med framställan om överenskommelse om boendeplatser
för asylsökande ensamkommande barn. Ärendet har beretts i socialnämnden och
kommunledningsutskottet, och går vidare till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, eftersom det rör många barn och kommer att påverka flera
verksamheter.

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner att
överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från den 15 januari
2016 för ensamkommande asylsökande barn och unga samt att kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige godkänner att överenskommelse tecknas med Migrationsverket
avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått
permanent uppehållstillstånd.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från den 15
januari 2016 för ensamkommande asylsökande barn och unga.
2. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om ytterligare
överenskommelse med Migrationsverket om övriga etapper upp till 189 platser.

3. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under
år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen har sitt sammanträde den 8 december 2015. Justering kommer att
ske den 14 december 2015. Därför finns endast kommunstyrelsens handlingar från
kallelsen med i utskicket till kommunfullmäktige. Så fort justeringen av
kommunstyrelsens handlingar sker kommer kommunfullmäktiges handlingar att
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 172.pdf
Socialnämndens förslag om Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande
ensamkommande barn 2016.pdf
Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande
ensamkommande barn.pdf
Informationsbrev och fördelningstal ensamkommande flyktingbarn 2016.pdf

9 Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0484 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2016-2018 antas.
2. Handlingsplanen träder i kraft 2016-01-01 och gäller till och med 2018.
3. Handlingsplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser fastställd av
kommunfullmäktige 2011-02-17, Risk- och säkerhetspolicy fastställd av
kommunfullmäktige 2012-09-13 och Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-
09-13.

Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära
händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete
med skydd mot oönskade händelser. För att få ett samlat grepp om arbetet inom
trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och bolag, anges
inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2016-
2019.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2016-2018 antas.
2. Handlingsplanen träder i kraft 2016-01-01 och gäller till och med 2018.
3. Handlingsplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser fastställd av
kommunfullmäktige 2011-02-17, Risk- och säkerhetspolicy fastställd av
kommunfullmäktige 2012-09-13 och Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-
09-13.

Kommunstyrelsen har sitt sammanträde den 8 december 2015. Justering kommer att
ske den 14 december 2015. Därför finns endast kommunstyrelsens handlingar från
kallelsen med i utskicket till kommunfullmäktige. Så fort justeringen av
kommunstyrelsens handlingar sker kommer kommunfullmäktiges handlingar att
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 187.pdf

10 Tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning och försök att tidigarelägga starttiden för behandling av interpellationer och frågor i januari och februari 2016

Dnr 2015/KS 0500 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med skrivningen att
kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter
än mer än hälften är närvarande.
2. Kommunfullmäktiges sammanträden i januari och februari år 2016 ska starta
klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor mellan 17:00-18:00.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att komplettera
kommunfullmäktiges arbetsordning med skrivningen att kommunfullmäktige får
behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är
närvarande.

Om kommunfullmäktige beslutar att införa denna del i arbetsordningen skapas
möjlighet att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden en timme utan att mer
än hälften av ledamöterna behöver vara på plats innan klockan 18:00. Tanken är att
kommunfullmäktige mellan klockan 17:00 och klockan 18:00, innan beslutsärendena
behandlas, ska behandla aktuella interpellationer och frågor i syfte att skapa mer tid
för behandling av aktuella beslutsärenden. I nuläget är det många ärenden som
bordlagts.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med skrivningen att
kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter
än mer än hälften är närvarande.
2. Kommunfullmäktiges sammanträden i januari och februari år 2016 ska starta
klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor mellan 17:00-18:00.

Kommunstyrelsen har sitt sammanträde den 8 december 2015. Justering kommer att
ske den 14 december 2015. Därför finns endast kommunstyrelsens handlingar från
kallelsen med i utskicket till kommunfullmäktige. Så fort justeringen av
kommunstyrelsens handlingar sker kommer kommunfullmäktiges handlingar att
kompletteras med protokollsutdrag från kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 180.pdf

11 Svar på motion om jämställdhet i förskola och skola

Dnr 2013/KS 0481 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola
och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och
utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 31 mars
2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett
ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §121.pdf
Motion om jämställdhet i förskola och skola.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 §39.pdf
Ersättaryttrande Vänsterpartiet i beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Reservation S och MP beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-05-19 § 29.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §123.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §103.pdf

12 Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö

Dnr 2014/KS 0502 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2014 med
förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpöpartiet föreslår att kultur- och
fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt
program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar
genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015
och föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att
motionen avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §122.pdf
Motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i
Tyresö.pdf
PU från KFN 150518 § 49 - Yttrande avseende motion _Aktualisera kulturplan.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §111.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §134.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §104.pdf

13 Svar på motion om palliativ vårdenhet

Dnr 2015/KS 0161 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion i vilken de föreslår att socialnämnden
ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Socialnämnden har yttrat sig över förslaget, den 20 maj 2015, och föreslår att
motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att
motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §123.pdf
Motion om palliativ vårdenhet.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1051.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §112.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §105.pdf

14 Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

Dnr 2015/KS 0222 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om utveckling av Trollbäcken
i stället för inskränkning av Fornuddsparken. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges
att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan
användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande.
Utskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska
anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §124.pdf
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2015-08-12 § 102.pdf
Miljöpartiet särskilt yttrande i kommunstyrelsen.pdf
Vänsterpartiet särskilt yttrande kommunstyrelsen.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §106.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utveckling av Trollbäcken.pdf

15 Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten

Dnr 2015/KS 0033 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den
socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:
- styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på
personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
- kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa
pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att
motionen ska anses besvarad. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att
motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §125.pdf
Motion om att frigöra tid för kärnverksamheten.pdf
Svar på motion Frigör tid för kärnverksamheten.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §124.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §147.pdf

16 Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen

Dnr 2014/KS 0236 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet
de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun
inför en whistleblower-funktion.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunledningsutskottet har
berett frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Inför kommunstyrelsens sammanträde har en ny tjänsteskrivelse med kompletterande
information lagts till ärendet. Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att
motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §126.pdf
Motion om whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §125.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion angående whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna Svar på motion om whistleblower-funktion.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §148.pdf

17 Svar på motion om årets pedagog

Dnr 2015/KS 0139 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska
kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag
att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog"
utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen
ska anses besvarad.

Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till
en bra skolkommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att
motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §127.pdf
Motion om årets pedagog.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 53.pdf
Framgångsrika skolkommuner - presentation för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Nämnduppdrag framgångsfaktorer för en bra skolkommun.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §126.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §149.pdf

18 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare

Dnr 2014/KS 0152 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Peter Söderlund och Lilian Nylinder har för Miljöpartiet
de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna
för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens
förvaltning att utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en fristadskommun för
författare enligt Migrationsverkets regelsystem, samt återkomma med förslag hur
detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som ger stöd till en författare och dels
berikar Tyresö som kulturkommun.

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som föreslår att motionen ska
anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att
motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §128.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda
författare.pdf
Svar från kommunledningskontoret på motion om fristad för författare.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §127.pdf
Särskilt yttrande Miljöpartiet Svar på motion om fristad för förföljda författare.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §150.pdf

19 Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Dnr 2015/KS 0082 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixson har för Vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med
deltagande från alla berörda förvaltningar om "Tyresömodell" för hur elev- och
äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret
har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att
motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §129.pdf
Motion om att bekämpa ungdomsarbetsösheten och skapa en ny Tyresömodell.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 150617 § 1057.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150615 §53.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledninskontoret - motion om att bekämpa
ungdomsarbetslöshet.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 52.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §128.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §151.pdf

20 Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Dnr 2015/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-
Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige den
5 mars 2015 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:
- ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av
förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
- området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
- fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med
uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på
förskolan
- åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid
sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att
motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §130.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §139.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om friskare barn i Tyresö.pdf

21 Svar på motion om kulturlyft i skolan

Dnr 2015/KS 0223 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice
Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till
kommunfullmäktige 16 april 2015. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft
genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till
barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och
föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 23 september och föreslår
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att
motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §131.pdf
Motion om kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 150608 § 57 svar på motion kulturlyft i
skolan.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §140.pdf
Protokollutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23 § 50.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §169.pdf

22 Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Dnr 2013/KS 0136 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en
välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i
Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att
motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även
att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens
genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett
ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §132.pdf
Motion Ta vara på ungas röst i Tyresö.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Ta vara på de ungas röst.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 54.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-09-22 § 42.pdf
Reservation MP 2015-09-22 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §170.pdf

23 Svar på motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism

Dnr 2014/KS 0503 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Nina Dahl har för Miljöpartiet de
gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett rikare frilufts- och kulturliv
samt ökad turism. I motionen föreslås att:
- kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en
turistutvecklingsstrategi,
- kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts-
och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp motionens frågeställningar,
- arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att
till exempel tillsätta en referensgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt svar att andra och tredje att-satserna anses
besvarade. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen anses
besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att
motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 186.pdf
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism.pdf
PU från KFN 150518 § 48 - Yttrande avseende motion _Ett rikare frilufts- och
kulturliv..._.pdf
Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen motion MP kultur och fritid.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 116.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 156.pdf

24 Svar på motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö

Dnr 2014/KS 0300 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda
utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö
kommun satsar på att kulturen blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar
till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och
upplevelse- Sverige. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att:
- uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen
utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående,
- återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som
berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter
Tyresö på kulturkartan.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och
föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att
motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 187.pdf
Motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om utvecklingspotentialen för
kultursatsningar.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §157.pdf

25 Svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering

Dnr 2012/KS 0205 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012.

Beslutsförslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:
- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s
"Program för Hållbar Jämställdhet",
- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser
och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att
kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter,
styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram
förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett
jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda
förhållanden.

Motionen remitterades till och har behandlats i samtliga nämnder i Tyresö kommun.
Kommunledningskontoret har valt att komplettera underlaget inför ytterligare
behandling av ärendet.

Kommunledningskontoret föreslår att den första att-satsen avslås med hänvisning till
att ansökningstiden för att söka anslag från SKL har gått ut och att den andra att-
satsen avslås med hänvisning till den politiska prioriteringen på HBT för åren 2014-
2016.

Den tredje att-satsen har besvarats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och
barn- och utbildningsnämnden som föreslår att att-satsen ska anses besvarad med
hänvisning till att den verksamhet som nämnderna ansvarar för till stor del regleras av
styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Den fjärde att satsen har besvarats av socialnämnden som föreslår att att-satsen
bifalls med motiveringen att det är av stor vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas
vid fördelning av hemtjänstens resurser, vilket det saknas direkt kontroll av idag.

Den femte att-satsen har besvarats av socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden
som föreslår att att-satsen anses besvarad med hänvisning till att det finns riktlinjer
för ekonomiskt stöd och bidrag inom deras områden och att det inte bedöms förelägga
ojämställda förhållanden avseende fördelningen.

Kommunledningskontoret delar nämndernas bedömningar och föreslår att motionens
fjärde att-sats bifalls och att motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett
ärendet och föreslår att:
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 188.pdf
Socialnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Svar KFN motion jämställdhetsarbete.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Byggnadsnämnden motionssvar hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Reservation Socialdemokraterna 2015-10-29 beredningen för medborgardialog och
mångfald.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-10-29 § 47.pdf
Reservation MP Svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf

§157 Anmälan av nya motioner

Dnr 2015/KS 0585 001 2015/KS 0598 001 2015/KS 0597 001 2015/KS 0599 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Fyra motioner lämnas in till sammanträdet. Motionerna listas nedan.

Motioner som lämnas in till sammanträdet den 17 december 2015
Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) lämnar in en motion om ätbar park i Tyresö (bilaga).

Mikael Ordenius (MP) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en motion om att namnsätta cykelstråk (bilaga).

Mikael Ordenius (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om förbud av vilda djur på cirkus i Tyresö (bilaga).

Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnar in en motion om utbildad personal i förskolan (bilaga).

Bilagor
Motion om ätbar park.pdf
Motion att namnsätta huvudcykelstråk.pdf
Motion om förbud av vilda djur på cirkus.pdf
Motion om utbildad personal inom förskolan.pdf

§158 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2015/KS 0002 001

Beskrivning av ärendet
Tre frågor ställs på sammanträdet. Frågorna listas nedan.

Frågor som ställs på sammanträdet den 17 december 2015
Jannice Rockstroh (S) ställer en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om bristen på förskoleplatser (bilaga). Anki Svensson (M) besvarar frågan.

Anita Mattsson (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om socialtjänsten i akut situation (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.

Marie Åkesdotter (MP) ställer en fråga till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) angående krisen i socialtjänsten (bilaga). Andreas Jonsson (M) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga om bristen på förskoleplatser.pdf
Fråga angående socialtjänsten i akut situation.pdf
Fråga angående krisen i socialtjänsten.pdf

§159 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2015/KS 0003 001

Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Fem interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 17 december 2015
Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om kommunens klimatarbete (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Carl Johan Karlson (S) lämnar in en interpellation till Andreas Jonsson (M) om situationen inom socialförvaltningen (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 26 november 2015
Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den borgerliga majoritetens brist på ordning och reda (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om den så kallade stadsparken i Tyresö (bilaga). Bifogat finns även information från samhällsbyggnadsförvaltningen (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 22 oktober 2015
Nina Dahl (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om frågor om krissamordning (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M) och Nina Dahl (MP) yttrar sig.
Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om nedskärningar i skolan (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Anki Svensson (M), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Inger Gemicioglu (V) och Jannice Rockstroh (S) yttrar sig.

Niclas Åberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tiggeriförbud (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Om krissamordning interpellation.pdf
Svar angående Tyresö kommuns krissamordning.pdf
Om nedskärningar i skolan interpellation.pdf
Svar om nedskärningar i skolan.pdf
Interpellation om tiggeriförbud.pdf
Svar angående tiggeriförbud.pdf
Om den borgerliga majoritetens brist på ordning och reda.pdf
Svar angående tid i förskolan.pdf
Angående tillgängligheten i den så kallade stadsparken i Tyresö.pdf
Svar på interpellation om tillgängligheten till Stadsparken.pdf
Angående kommunens klimatarbete interpellation till Fredrik Saweståhl (M).pdf
Om situationen inom socialförvaltningen interpellation till Andreas Jonsson (M).pdf

§160 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2015/KS 0004 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ny ersättare i kommunfullmäktige
Martin Johem (M) har utsetts till ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).

Bilagor
Ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige.pdf

§161 Tyresö Bostäder AB:s avsikt att försälja fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till HSB Brf Pärlröksgången

Dnr 2015/KS 0487 005

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till den nybildande bostadsrättsföreningen HSB Pärlröksgången i Tyresö. En extern värdering har utförts och fastigheterna har värderats till 77,6 miljoner kronor. Tyresö Bostäder AB har lämnat ett erbjudande till föreningen om 80 miljoner kronor. Affären bedöms av Tyresö Bostäder vara affärsmässig och stämmer väl med bolagets långsiktiga bolagsplan.

Då viss mark i direkt anslutning till de berörda fastigheterna ägs av en samfällighetsförening bör de exakta ägarförhållandena klargöras innan den slutliga försäljningen genomförs.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby 1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.
2. Då viss mark i direkt anslutning till de berörda fastigheterna ägs av en samfällighetsförening bör de exakta ägarförhållandena klargöras innan den slutliga försäljningen genomförs.

Yttrande
Leif Kennerberg (KD), Tom Nilstierna (MP), Mathias Tegnér (S), Inger Gemicioglu (V), Jerry Svensson (S), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Leif Kennerberg (KD) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mathias Tegnér (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att de exakta ägarförhållandena ska klargöras innan beslut.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Mathias Tegnérs (S) yrkande.

Inger Gemicioglu (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta om ärendet idag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill återremittera ärendet, enligt Mathias Tegnérs (S) yrkande om återremiss.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet via minoritetsåterremiss med motiveringen att de exakta ägarförhållandena ska klargöras innan beslut.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §194.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö Bostäder ABs planerade försäljning.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 169.pdf
Underlag från Tyresö Bostäder 2015-11-25.pdf
Underlag avseende försäljning.pdf
Tyresö bostäders förslag till ombildning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798, Pärlröksgången i Krusboda till bostadsrätter.pdf

§162 Omvandling av lån till ägartillskott för Tyresö Näringslivs AB

Dnr 2015/KS 0505 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunens lånefordran på Tyresö Näringslivsaktiebolag om 10 miljoner kronor efterges per den 1 januari 2016.
2. 10 miljoner kronor tillskjuts som villkorat aktieägartillskott. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Beskrivning av ärendet
På grund av förändrade skatteförhållanden avseende ränteavdrag i Tyresö Näringslivsaktiebolaget föreslår kommunledningsutskottet kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Tyresö Kommun efterger sin fordran på bolaget om 10 miljoner kronor och tillskjuter beloppet såsom villkorat aktieägartillskott. Tillskottshandling kommer att upprättas. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Kommunens lånefordran på Tyresö Näringslivsaktiebolag om 10 miljoner kronor efterges per den 1 januari 2016.
2. 10 miljoner kronor tillskjuts som villkorat aktieägartillskott. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §195.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 170.pdf

§163 Revidering av renhållningsordningen med avfallsföreskrifter

Dnr 2015/KSM 0714 50

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun fastställs.
2. Den reviderade lokala renhållningsordningen ersätter den lokala renhåll­ningsordningen med föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun fastställd av kommunfullmäktige den 19 april 2012.
3. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun träder i kraft 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 19 april 2012en lokal renhåll­ningsordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Ett förslag till reviderad renhållningsordning har arbetats fram av renhållnings­avdelningen.

Förslaget innebär mindre ändringar av föreskrifterna med anledning av behovshämtningen av hushållsavfall och matavfallsinsamlingen som införts i kommunen sedan den förra renhållningsordningen antagits. Förslaget innehåller även lokal anpassning kring tillkommande stationär sopsugsanläggning i Norra Tyresö centrum.

De föreslagna ändringarna i renhållningsordningen har bedömts vara av sådan begränsad omfattning som berörs av miljöbalken 15 kap, 15 §, 2 st, vilket innebär att föreskrifterna kan fastställas av kommunfullmäktige utan föregående samråd och utställningsförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun fastställs.
2. Den reviderade lokala renhållningsordningen ersätter den lokala renhåll­ningsordningen med föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun fastställd av kommunfullmäktige den 19 april 2012.
3. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun träder i kraft 1 januari 2016.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §199.pdf
Protokollsutdrag MSU 2015-11-25 § 166.pdf
Tjänsteskrivelse signerad.pdf
Förslag renhållningsordning Tyresö kommun_2016.pdf
renhallningsordning_med_kommentarer.pdf

§164 Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Dnr 2015/KS 0504 61

Kommunfullmäktiges beslut
1. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från den 15 januari 2016 för ensamkommande asylsökande barn och unga.
2. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om ytterligare överenskommelse med Migrationsverket om övriga etapper upp till 189 platser.
3. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Reservation
Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för Vänsterpartiets tjänstgörande ledamöters räkning.

Särskilt yttrande
Jörgen Bengtsson (SD) hänvisar för Sverigedemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 8 december 2015 § 202 (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 8 december 2015 § 202 (bilaga).

Anita Mattsson (S) hänvisar för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 8 december 2015 § 202 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har kommit in med framställan om överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn. Ärendet har beretts i socialnämnden och kommunledningsutskottet, och går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, eftersom det rör många barn och kommer att påverka flera verksamheter.

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner att överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från den 15 januari 2016 för ensamkommande asylsökande barn och unga samt att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner att överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från den 15 januari 2016 för ensamkommande asylsökande barn och unga.
2. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om ytterligare överenskommelse med Migrationsverket om övriga etapper upp till 189 platser.
3. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Yttrande
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Jörgen Bengtsson (SD), Åsa de Mander (L), Anders Wickberg (SD), Peter Freij (M), Marie Åkesdotter (MP) och Anna Steele (L) och Anna Lund (KD) yttrar sig.

Yrkande
Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar:
Att beslutspunkt ett ändras till Överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 189 platser från den 15 januari 2016 för ensamkommande asylsökande barn och unga.
Avslag till beslutspunkt 2 i kommunstyreslens förslag.
Bifall till beslutspunkt 3 och 4 i kommunstyrelsens förslag.

Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M), Åsa de Mander (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jörgen Bengtsson (SD) och Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt Vänsterpartiets förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt Sverigedemokraternas förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §202.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 172.pdf
Socialnämndens förslag om Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2016.pdf
Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn.pdf
Informationsbrev och fördelningstal ensamkommande flyktingbarn 2016.pdf

§165 Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0484 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2016-2018 antas.
2. Handlingsplanen träder i kraft 2016-01-01 och gäller till och med 2018.
3. Handlingsplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-17, Risk- och säkerhetspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-13 och Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-09-13.

Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser. För att få ett samlat grepp om arbetet inom trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2016-2019.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2016-2018 antas.
2. Handlingsplanen träder i kraft 2016-01-01 och gäller till och med 2018.
3. Handlingsplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-17, Risk- och säkerhetspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-13 och Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-09-13.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §203.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 187.pdf

§166 Tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning och försök att tidigarelägga starttiden för behandling av interpellationer och frågor i januari och februari 2016

Dnr 2015/KS 0500 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med skrivningen att kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är närvarande.
2. Kommunfullmäktiges sammanträden i januari och februari år 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor mellan 17:00-18:00.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att komplettera kommunfullmäktiges arbetsordning med skrivningen att kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är närvarande.

Om kommunfullmäktige beslutar att införa denna del i arbetsordningen skapas möjlighet att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden en timme utan att mer än hälften av ledamöterna behöver vara på plats innan klockan 18:00. Tanken är att kommunfullmäktige mellan klockan 17:00 och klockan 18:00, innan beslutsärendena behandlas, ska behandla aktuella interpellationer och frågor i syfte att skapa mer tid för behandling av aktuella beslutsärenden. I nuläget är det många ärenden som bordlagts.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med skrivningen att kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är närvarande.
2. Kommunfullmäktiges sammanträden i januari och februari år 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor mellan 17:00-18:00.

Yttrande
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Mats Fält (M), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige i stället beslutar att ett extra insatt sammanträde hålls under första kvartalet år 2016.

Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt Vänsterpartiets förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §213.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 180.pdf

§167 Svar på motion om jämställdhet i förskola och skola

Dnr 2013/KS 0481 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till skriftlig reservation i beredningen för medborgardialog och mångfald den 19 maj 2015 § 29 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt sammanträde den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Anki Svensson (M), Nina Dahl (MP), Fredrik Saweståhl (M), Jannice Rockstroh (S), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Anna Steele (L), Ulrica Riis Pedersen (C) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nina Dahl (MP) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt  kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Motion om jämställdhet i förskola och skola.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 §39.pdf
Ersättaryttrande Vänsterpartiet i beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Reservation S och MP beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-05-19 § 29.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §123.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §103.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §142.pdf

§168 Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö

Dnr 2014/KS 0502 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2014 med förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpöpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015 och föreslår att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen avslås.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Mikael Ordenius (MP), Karin Ljung (S), Jerry Svensson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mikael Ordenius (MP), Karin Ljung (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §122.pdf
Motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö.pdf
PU från KFN 150518 § 49 - Yttrande avseende motion _Aktualisera kulturplan......._.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §111.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §134.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §104.pdf

§169 Svar på motion om palliativ vårdenhet

Dnr 2015/KS 0161 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion i vilken de föreslår att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Socialnämnden har yttrat sig över förslaget, den 20 maj 2015, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Andreas Jonsson (M), Per Carlberg (SD), Carl-Johan Karlson (S), Anders Wickberg (SD), Marie Åkesdotter (MP), Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Peter Freij (M) yttrar sig.

Yrkande
Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Carl-Johan Karlson (S) stödjer kommunstyrelsens förslag och yrkar på följande tillägg: att socialnämnden får i uppdrag att höja kompetensen inom palliativ vård, och säkerställa att det finns utbildad personal på alla boenden.

Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) stödjer Carl-Johan Karlsons (S) yrkande.

Andreas Jonsson (M) och Peter Freij (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta att bifalla motionen.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill besluta att bifalla Carl-Johan Karlsons (S) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §123.pdf
Motion om palliativ vårdenhet.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1051.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §112.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §105.pdf

§170 Svar på motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken

Dnr 2015/KS 0222 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om utveckling av Trollbäcken
i stället för inskränkning av Fornuddsparken. Motionärerna föreslår att ett uppdrag ges att påbörja planeringen av Kringlan-tomten utifrån perspektivet att tomten kan användas till äldreboende, eventuellt i kombination med annan verksamhet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för besvarande. Utskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §124.pdf
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Protokollsutdrag 2015-08-12 § 102.pdf
Miljöpartiet särskilt yttrande i kommunstyrelsen.pdf
Vänsterpartiet särskilt yttrande kommunstyrelsen.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §106.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utveckling av Trollbäcken.pdf

§171 Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten

Dnr 2015/KS 0033 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:
- styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
- kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §125.pdf
Motion om att frigöra tid för kärnverksamheten.pdf
Svar på motion Frigör tid för kärnverksamheten.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §124.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §147.pdf

§172 Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen

Dnr 2014/KS 0236 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Inför kommunstyrelsens sammanträde har en ny tjänsteskrivelse med kompletterande information lagts till ärendet. Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §126.pdf
Motion om whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §125.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion angående whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna Svar på motion om whistleblower-funktion.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §148.pdf

§173 Svar på motion om årets pedagog

Dnr 2015/KS 0139 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog" utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §127.pdf
Motion om årets pedagog.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 53.pdf
Framgångsrika skolkommuner  - presentation för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Nämnduppdrag framgångsfaktorer för en bra skolkommun.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §126.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §149.pdf

§174 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare

Dnr 2014/KS 0152 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Särskilt yttrande
Mikael Ordenius (MP) hänvisar för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 15 september 2015, § 150 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Peter Söderlund och Lilian Nylinder har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en fristadskommun för författare enligt Migrationsverkets regelsystem, samt återkomma med förslag hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som ger stöd till en författare och dels berikar Tyresö som kulturkommun.

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

§175 Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Dnr 2015/KS 0082 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixson har för Vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om "Tyresömodell" för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §129.pdf
Motion om att bekämpa ungdomsarbetsösheten och skapa en ny Tyresömodell.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 150617 § 1057.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150615 §53.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledninskontoret - motion om att bekämpa ungdomsarbetslöshet.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 52.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §128.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §151.pdf

§176 Svar på motion om friskare barn i Tyresö

Dnr 2015/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Jannice Rockstroh, Carl-Johan Karlson och Sarah Heidenborg lämnade in en motion till kommunfullmäktige 5 mars 2015 om friskare barn i Tyresö, med förslag om att:
- ett särskilt uppdrag ges kvalitetsenheten där granskning och genomlysning av förskolors arbete med miljö- och hälsorisker och egenkontroller granskas
- området "egenkontroller" ingår i kvalitetsenhetens ordinarie granskningsområde
- fortbildning ges till Tyresös förskolechefer om hur smittspridning kan förhindras med uppdrag att tydligt informera inte bara personal löpande, utan föräldrar med barn på förskolan
- åtgärder vidtas för att informera föräldrar i ämnet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §130.pdf
Motion om friskare barn i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §139.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om friskare barn i Tyresö.pdf

§177 Svar på motion om kulturlyft i skolan

Dnr 2015/KS 0223 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktige Anita Mattsson, Jannice Rockstroh och Karin Ljung lämnade in en motion om kulturlyft i skolan till kommunfullmäktige 16 april 2015. I motionen föreslår ledamöterna att ett kulturlyft genomförs där intresserade kulturföreningar ges stöd att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och fritidsklubbar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen den 8 juni 2015 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 23 september och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §131.pdf
Motion om kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 150608 § 57 svar på motion kulturlyft i skolan.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §140.pdf
Protokollutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23 § 50.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §169.pdf

§178 Svar på motion om att ta vara på ungas röst i Tyresö

Dnr 2013/KS 0136 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ta vara på ungas röst i Tyresö. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att gentemot Rädda Barnen inta en välkomnande attityd om organisationen vill genomföra Ung röst-enkäten på skolor i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Båda nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att elevrådet på Tyresö gymnasium erbjuds att ta ställning till enkätens genomförande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §132.pdf
Motion Ta vara på ungas röst i Tyresö.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Ta vara på de ungas röst.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 54.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-09-22 § 42.pdf
Reservation MP 2015-09-22 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Protokollsutdrag från kommunstyrelen §170.pdf

§179 Svar på motion för ett rikare frilufts- och kulturliv, samt ökad turism

Dnr 2014/KS 0503 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder och Nina Dahl har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism. I motionen föreslås att:
- kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en turistutvecklingsstrategi,
- kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera arbetet med en frilufts- och naturvårdsplan som förslagsvis tar upp motionens frågeställningar,
- arbetet sker tillsammans med intresserade lokala föreningar och företag genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt svar att andra och tredje att-satserna anses besvarade. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår att motionen anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 186.pdf
Motion för ett rikare frilufts- och kulturliv samt ökad turism.pdf
PU från KFN 150518 § 48 - Yttrande avseende motion _Ett rikare frilufts- och kulturliv..._.pdf
Svar från samällsbyggnadsförvaltningen motion MP kultur och fritid.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 116.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §156.pdf

§180 Svar på motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö

Dnr 2014/KS 0300 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö. Miljöpartiet vill att Tyresö kommun satsar på att kulturen blir en samlande kraft för lokal utveckling, inspirerar till nya kulturprojekt, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kartan för kultur- och upplevelse- Sverige. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att:
- uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med kulturförvaltningen utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en kulturkommun enligt ovanstående,
- återkomma med förslag till hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som berikar Tyresö som kulturkommun för oss som bor här, skapar nya jobb och sätter Tyresö på kulturkartan.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 187.pdf
Motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om utvecklingspotentialen för kultursatsningar.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §157.pdf

§181 Svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering

Dnr 2012/KS 0205 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion för hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämställdhetsintegrering den 10 mars 2012.

Beslutsförslaget är att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen:
- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s "Program för Hållbar Jämställdhet",
- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Motionen remitterades till och har behandlats i samtliga nämnder i Tyresö kommun. Kommunledningskontoret har valt att komplettera underlaget inför ytterligare behandling av ärendet.

Kommunledningskontoret föreslår att den första att-satsen avslås med hänvisning till att ansökningstiden för att söka anslag från SKL har gått ut och att den andra att-satsen avslås med hänvisning till den politiska prioriteringen på HBT för åren 2014-2016.

Den tredje att-satsen har besvarats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som föreslår att att-satsen ska anses besvarad med hänvisning till att den verksamhet som nämnderna ansvarar för till stor del regleras av styrande dokument som präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Den fjärde att satsen har besvarats av socialnämnden som föreslår att att-satsen bifalls med motiveringen att det är av stor vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas vid fördelning av hemtjänstens resurser, vilket det saknas direkt kontroll av idag.

Den femte att-satsen har besvarats av socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden som föreslår att att-satsen anses besvarad med hänvisning till att det finns riktlinjer för ekonomiskt stöd och bidrag inom deras områden och att det inte bedöms förelägga ojämställda förhållanden avseende fördelningen.

Kommunledningskontoret delar nämndernas bedömningar och föreslår att motionens fjärde att-sats bifalls och att motionens tredje och femte att-satser anses besvarade.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att:
1. Motionens första och andra att-satser avslås.
2. Motionens fjärde att-sats bifalls.
3. Motionens tredje och femte att-satser anses besvarade

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 188.pdf
Socialnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Svar KFN motion jämställdhetsarbete.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.Hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Byggnadsnämnden motionssvar hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion för hållbart jämställdhetsarbete.pdf
Reservation Socialdemokraterna 2015-10-29 beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-10-29 § 47.pdf
Reservation MP Svar på motion om hållbart jämställdhetsarbete.pdf