Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-09-08

Sammanträde 2016-09-08

Datum
Klockan
17:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Två frågor bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2016:

Carl-Johan Karlson (S) lämnade in en fråga till Andreas Jonsson (M) om avdelningen vitsippan inom Björkbackens äldreboende (bilaga).

Carl-Johan Karlson (S) lämnade in en fråga till Andreas Jonsson (M) om situationen inom barn- och ungdomsenheten i Tyresö kommun (bilaga).

Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Bilagor
Om Vitsippan fråga till Andreas Jonsson (M).pdf
Om barn och ungdom fråga till Andreas Jonsson (M).pdf

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella interpellationer som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Sex interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden och listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 februari 2016
Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om personal- och kompetensförsörjning (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 23 mars 2016
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 28 april 2016
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 19 maj 2016
Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om åtgärder för att förebygga självmord (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 16 juni 2016
Mikael Fallmo (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om att öka simkunnigheten i skärgårdskommunen Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) väljer att lämna över interpellationen för besvarande till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M). Dick Bengtson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Per Carlberg (SD) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om belysning vid bågskytteföreningens skjutplats (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) väljer att lämna över interpellationen för besvarande till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M). Dick Bengtson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation om kommunens personal- och kompetensförsörjning till Fredrik Saweståhl (M) från Anita Mattsson (S).pdf
Svar ang. personal- och kompetensförsörjningen.pdf
Om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta interpellation.pdf
Svar om tillgänglighetsanpassade konferenslokaler.pdf
Interpellation angående Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun.pdf
Svar om borgensavgifter.pdf
Om åtgärder för att förebygga självmord interpellation.pdf
Svar om att förebygga självmord.pdf
Om att öka simkunnigheten i skärgårdskommunen Tyresö interpellation.pdf
Interpellationssvar om simkunnighet.pdf
Om belysning vid bågskytteföreningens skjutplats interpellation.pdf
Interpellationssvar förhållandena för Tyresö bågskyttar.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övrig avsägelse godkänns.
Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet

Ida Antonsson (M)
- ledamot och vice ordförande i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Anders Olsson (C)
- ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Centerpartiet.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Inga förslag till fyllnadsval har lämnats in till sammanträdet.

5 Marköverlåtelseavtal för Kryddvägen etapp 1

Dnr 2016/KSM0613.253

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att avyttra mark för bostadsbebyggelse, säkerställa kvalitéten i projektet, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen.

Detaljplanen för området och avtalet behandlades av kommunstyrelsen 2016-05-10 § 77, men ska beslutas i kommunfullmäktige. Avtalet föreslås nu kompletteras med ett tillägg i § 5 om att exploatören även förbinder sig till att 10 stycken av bostadslägenheterna ska förmedlas genom Tyresö bostäders kö. Därför behöver avtalet behandlas igen i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet och ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar.

I övrigt är avtalet detsamma som tidigare. I avtalet framgår det att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt samt att 10 procent av samtliga bostäder ska upplåtas till Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §114.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §82.pdf
Tjänsteskrivelse_för_marköverlåtelseavtal_Kryddvägen_etapp 1.pdf
Marköverlåtelseavtal_LW_Kryddvägen etapp1_slutversion_160401_rev160622.pdf
Bilaga 2 - Kvalitetsprogram.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §77.pdf

6 Beslut om antagande gällande ny detaljplan för Kryddvägen etapp 1, del av fastigheten Näsby 4:1469

Dnr 2015/KSM 0502.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Ny detaljplan för del av fastigheten Näsby 4:1469 antas.

Beskrivning av ärendet
I september 2014 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samrådshandlingarna för detaljplan för alla Kryddvägsetapper. Planförslaget var ute på samråd under perioden 9 september - 30 september 2014 och en öppen samrådsaktivitet hölls på plats i området. Efter samrådet har etapp 1 brutits ur det övriga orådet och tas upp för granskning som en enskild plan. Företaget LW-plåt har direktanvisats marken och avser att bygga bostäder åt sina anställda.

De synpunkter som kom fram under samrådsskedet samt granskningen som har fått betydelse för arbetet med etapp 1 är bland annat att en bullerutredning och dagvattenutredning har tagits fram. Även en geoteknisk bedömning av markens lämplighet har utförts, för att säkerställa säkerheten med avseende på risk för blocknedfall/bergras.

Detaljplanen möjliggör två lamellhus i 6 våningar med ett tillhörande parkeringsgarage längs med Kryddvägens västra sida. Husen innehåller ca 33 lägenheter. Ett kvalitetsprogram har tagits fram och knyts till exploaterings­avtalet för att säkerställa att den nya bebyggelsen håller en hög arkitektonisk kvalitet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och därefter kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ny detaljplan för del av fastigheten Näsby 4:1469 antas.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §78.pdf
§ 64 MSU Kryddvägen etapp 1 detaljplan.pdf
Tjänsteskrivelse antagande detaljplan Kryddvägen etapp 1.pdf
Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Granskningsutlåtande.pdf
SD reservation kommunstyrelsen 2015-05-12 § 89.pdf
MP reservation miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-10-21 § 144.pdf
S reservation miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-04-28 § 66.pdf
V ersättaryttrande miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-11-12 § 177.pdf

7 Uppföljning av energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi

Dnr 2016/KS 0118 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Uppföljningen av energiplanen noteras.
2. Uppföljningen av energieffektiviseringsstrategin noteras.
3. Uppföljningen av klimatstrategin noteras.
4. Ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi som bilagor antas.

Beskrivning av ärendet
Tekniska kontoret har följt upp kommunens energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi. Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen beslutas av kommunfullmäktige.

Kontoret har tagit fram förslag till reviderad energieffektiviseringsstrategi och reviderad energiplan (informationsdel). Målen i dokumenten är uppfyllda eller på god väg att uppfylla och flertalet åtgärder är klara eller pågående. Förslag till ny klimat- och energistrategi som motsvarar den tidigare klimatstrategin och beslutsdelen i energiplanen har tagits fram.

Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen den 12 april 2016 för att ta fram en analys för vad som är möjligt att åstadkomma och ge förslag på skarpare målsättning gällande klimatneutralitet, samt eventuellt införa mål om fossilbränslefritt årtal. Tekniska kontoret har därefter gjort en analys för vad som är realistiskt att åstadkomma och föreslår ett nytt mål om fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt att målet för andelen biodrivmedel justeras upp och ska utgöra 20 procent år 2020. Övriga mål förslås fortfarande gälla.

Kommunstyreslen behandlade ärendet igen den 23 augusti 2016 och föreslår att kommunfullmäktige noterar uppföljningen av energiplanen, energieffektiviseringsstrategin och klimatstrategin. Kommunstyrelsen föreslår också att ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi som bilagor antas.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §113 del 1.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §113 del 2.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §81 del 1.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §81 del 2.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljning energiplan energieffektiviseringsstrategi klimatstrategi samt ny klimat- och energistrategi.pdf
Klimat- och energistrategi för Tyreso kommun.pdf
Rapport Energiplan Tyresö reviderad 2016.pdf
Energieffektiviseringsstrategi reviderad 2016.pdf
Samlat åtgärdsdokument för energiplan energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §55.pdf

8 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ifråga om tillsyn av sprängämnesprekursorer

Dnr 2016/KS 0194 006

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs. Revideringen innebär att förbundet förutom den tillsyn som nu bedrivs, också får tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.
2. Den nya förbundsordningen ska gälla från och med den 1 oktober 2016.
3. Beslutet enligt punkt 1-2 gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade 2016-04-19, § 16, att föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö att ändra förbundsordningen så att ansvaret för att bedriva den kommunala tillsyn som avses i lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer läggs på förbundet. Fullmäktige rekommenderas att fatta beslut enligt Smohf:s framställan. Samtliga medverkande kommuner ska fatta likalydande beslut för att den nya förbundsordningen ska börja gälla.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad förbundsordning att gälla från och med 1 oktober 2016 samt att besluten gäller om även Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §118.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §86.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE ändring av förbundsordning Smohf.pdf
Förbundsordning med föreslagna revideringar inarbetade (3).pdf
Gällande förbundsordning (3).pdf
Protokollsutdrag Smohf 2016-04-19 § 16 (3).pdf

9 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Dnr 2016/KS 0195 006

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från och med 1 oktober 2016.
2. Beslutet enligt punkt ett gäller under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende beslutar att fastställa Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som tillsynsmyndighet samt att samtliga medlemskommuner fattar likalydande beslut om förbundsordning och taxa.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade 2016-04-19, § 17, att föreslå att samtliga kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö beslutar om taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer enligt inskickat förslag från förbundet. Fullmäktige rekommenderas att fatta beslut enligt Smohf:s framställan. Samtliga medlemskommuner måste fatta likalydande beslut om taxan.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige fastställer föreslagen taxa att gälla från och med 1 oktober 2016.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §119.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §87.pdf
TJÄNSTESKTIVELSE taxa Smohf tillsyn sprängämnesprekursorer.pdf
Förslag taxa för Smohfs verksamhet enligt lag om sprängämnesprekursorer.pdf
Protokollsutdrag Smohf 2016-04-19 § 17.pdf

10 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet

Dnr 2016/KS 0205 002

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamheten inom socialnämnden förs över till kommunstyrelsen.
2. Förändringen träder i kraft från och med den 1 december 2016.

Beskrivning av ärendet
En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i att ansvaret för verksamheten flyttats från barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen från 1 januari 2016 (kommunfullmäktige 2015-09-10 § 89) samt att nu även socialnämndens kost- och måltidsverksamhet föreslås flyttas till kommunstyrelsen från och med december 2016.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ansvaret för kost- och måltidsverksamheten inom socialnämnden förs över till kommunstyrelsen samt att förändringen träder i kraft från och med den 1 december 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §89.pdf
Tjänsteskrivelse ansvar för kost- och måltidsproduktion.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1047.pdf

11 Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0143 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Riktlinjerna för hantering av arkiv i Tyresö kommun antas.
2. Beslutet ersätter nuvarande arkivreglemente antaget i kommunfullmäktige 2012-04-19 § 43.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog det nuvarande arkivreglementet 2012. Sedan dess har utvecklingen med digitala och analoga handlingar gått framåt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och riksarkivet har sett över hur arkivreglementen bör och får se ut enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och kommit med ett förslag om hur reglementet respektive riktlinjer bör se ut.

Kommunkansliet har tagit fram förslag till nya riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun vilka ska ersätta arkivreglementet. Riktlinjerna förtydligar även ansvaret en nämnd har att utse arkivansvarig samt arkivredogörare vilka ska fullgöra skyldigheterna gentemot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och dessa riktlinjer.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att riktlinjerna för hantering av arkiv i Tyresö kommun antas och att beslutet ersätter nuvarande arkivreglemente antaget i kommunfullmäktige 2012-04-19 § 43.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §80.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer för arkiv.pdf
Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun.docx.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §50.pdf

12 Revidering av socialnämndens reglemente

Dnr 2016/KS 0216 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Det bifogade förslaget till nytt reglemente för socialnämnden antas.
2. Det reviderade reglementet tillämpas från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens reglemente reviderades senast 2012 och är därför i behov av revidering, då det bland annat hänvisar till upphävd lagstiftning. Vidare har i förslaget lagts till ett antal uppgifter som socialförvaltningen gör men som inte återspeglas i nu gällande reglemente. Det gäller exempelvis avseende upphandlade verksamheter inom socialtjänstens område eller områden där lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) använts.

Reglementet har också setts över redaktionellt och vissa språkjusteringar har gjorts. I förslaget har inte lagts till några nya uppgifter som inte socialnämnden redan idag gör. Inte heller har några uppgifter tagits bort. Revideringen syftar således enbart till att bättre återspegla socialnämndens nuvarande uppgifter.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden och att det ska tillämpas från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §90.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat reglemente socialnämnden.pdf
Reglemente för socialnämnden.docx.pdf
nu gällande reglemente socialnämnden beslutad KF 2012-04-19 § 42.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §122.pdf

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2016/KS 0050 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 den juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är från och med den 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, om hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2016 (bilaga).

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-01-27 § 1008.pdf

14 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2017

Dnr 2016/KS 0209 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2017 fastställs enligt förlag med ändringen att kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2017 flyttas till den 26 oktober 2017.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2017 fastställs enligt förlag med ändringen att kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2017 flyttas till den 26 oktober 2017.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §124.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §92.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum 2017.pdf

15 Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd

Dnr 2013/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Rickard Svensson från Miljöpartiet lämnade in en motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd till kommunfullmäktige den 21 mars 2013. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort. Motionen remitterades till socialnämnden som föreslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2013 via minoritetsåterremiss att återremittera ärendet för komplettering.

Socialnämnden kompletterade sitt svar på motionen den 24 februari 2016 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-05-19 §129.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §69.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §44.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1017.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-12 § 107.pdf
Motion SL-kort inom normen för ekonomiskt bistånd.pdf

16 Svar på motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Dnr 2015/KS 0530 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 26 november 2015. Motionären föreslår att Tyresö kommun ska upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att samtliga förvaltningschefer och förtroendevalda ska erbjudas utbildning med utgångspunkt i handlingsplanen.

Motionen remitterades till Tyresö kommuns brottsförebyggare för besvarande. Brottsförebyggaren svarar i bifogad tjänsteskrivelse att arbete påbörjades under år 2015 med att ta fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till planen under hösten år 2016. Motionen föreslås anses besvarad.

Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-05-19 §130.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §70.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 11.pdf
Svar Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf

17 Svar på motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor

Dnr 2016/KS 0058 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion inom barn- och utbildningsnämndens område som rör tillämpning av skollagen vid godkännande av enskild huvudman för förskola (skollagen 2 kap.7 § 2). I motionen föreslås att kommunen ska utreda om regler ska införas om förnyat godkännande för verksamhet om betydande aktieöverlåtelse har skett.

Även om ärendet rör barn- och utbildningsnämndens område har motionen överlämnats till kommunjuristen för besvarande att göra en juridisk genomgång om vad skollagen tillåter respektive inte tillåter i samband med godkännande av enskild huvudman. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås. Svaret är utformat i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §87.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §60.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion om riktlinjer för förskola.pdf
Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor.pdf

18 Svar på motion om översyn av ägardirektiven till Tyresö Bostäder

Dnr 2015/KS 0529 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag till kommunstyrelsen att se över ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB av följande anledningar:

1) Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag använder begreppet "affärsmässiga principer" och ägardirektiven "affärsmässiga grunder".
2) I ändamålsparagrafen bör läggas till att bolaget också ska ha som huvudinriktning att bebygga Tyresö kommun.
3) Även i övrigt bör direktiven ses över så att direktiven är i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad. Bedömningen är att direktiven bör ses över på sikt men inte är i behov av omedelbar revidering.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §88.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §61.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion Tyresö Bostäder AB.pdf
Motion om en översyn av ägardirektiven till Tyresö Bostäder.pdf

19 Svar på motion om utbildad personal inom förskolan

Dnr 2015/KS 0599 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnade in en motion om utbildad personal i förskolan till kommunfullmäktige den 17 december 2015 med följande förslag:
- att barn- och utbildningsförvaltningen inför krav på att all personal har adekvat utbildning, för att kommunen ska finansiera verksamheten
- att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fram ett program för att underlätta för befintlig personal att utbilda sig inom yrket.

Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-31 §107.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §74.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-04-20 § 32.pdf
Motion om utbildad personal inom förskolan.pdf

20 Svar på motion om att slopa ensamstängningarna

Dnr 2016/KS 0069 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) lämnade in en motion om att slopa ensamstängningarna på förskolor och fritidshem till kommunfullmäktige den 28 januari 2016 med följande förslag:
- att Tyresö kommun i budgeten fört 2017 tillför medel med det tydliga målet att samtliga förskolor och fritidshem ska slopa ensamstängningarna
- att de berörda fackliga organisationerna delges kommunens målsättning med de ökade resurserna.
- att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med verksamheterna genomför en schemaöversyn för att undersöka om ändringar kan göras bland den befintliga arbetsstyrkan med det tydliga målet att ingen ska stänga en förskola eller ett fritidshem ensam.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Sedan barn- och utbildningsnämndens behandling har ärendet kompletterats av HR-avdelningen i bifogat PM.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §125.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §94.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-04-20 § 31.pdf
PM angående ensamstängning på förskolan.docx.pdf
Motion om att slopa ensamstängningarna.pdf

21 Svar på motion om att förbjuda vilda djur på cirkus i Tyresö

Dnr 2015/KS 0597 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius, Marie Åkesdotter och Liljan Nylinder (MP) har den 16 december 2015 inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska fatta ett generellt beslut om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar som har vilda djur samt att Tyresö kommun inte ska stödja cirkusar med vilda djur.

Kommunkansliet gör bedömningen att det inte ligger inom den kommunala kompetensen att införa lokala föreskrifter i frågor där bemyndigande saknas i lag eller annan författning att reglera frågan. Ordningslagen har inte till syfte att reglera djurskyddsfrågor, utan syftar till att upprätthålla ordning och säkerhet. Djurskyddsfrågor regleras i en annan lagstiftning, och det måste i så fall ske ändringar i djurskyddslagstiftningen om kommunen ska tillåtas att förhindra vilda djur på cirkus. Ordningslagen anger särskilt att frågor som kan och ska hanteras i annan lagstiftning inte ska hanteras enligt den lagstiftningen. Motionen föreslås anses besvarad genom kommunkansliets juridiska bedömning.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens första att-sats och att anse motionens andra att-sats besvarad.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartisterna Mikael Ordenius, Marie Åkesdotter och Lilian Nylinder föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö kommun inte ska hyra ut mark till cirkusar med vilda djur samt att inte stödja den typen av cirkusar.

Jag delar Miljöpartiets syn på användning av icke-domesticerade djur på cirkus. Sjölejon ska hålla till i havet på klippor, inte i sågspån på en cirkus. Miljön på en cirkus går aldrig att jämföra med den i det vilda.

Men samtidigt är det ingen fråga som Tyresö kommun kan reglera genom lokala föreskrifter i ordningsstadgan, vilket det redogörs för i tjänsteskrivelsen. Djurskyddsfrågor regleras i en annan lagstiftning, och det måste i så fall ske ändringar i djurskyddslagstiftningen om kommunen ska tillåtas att förhindra vilda djur på cirkus. Viktigt att påpeka är dock att Tyresö inte stöder användningen av vilda och exotiska djur på cirkus. Det är också positivt att antalet cirkusar i Sverige som fortfarande använder vilda djur i föreställningarna är väldigt få till antalet och att utvecklingen går åt rätt håll.

Med anledning av detta föreslås motionens första att-sats avslås och motionens andra att-sats anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §126.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §95.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE - svar på motion om förbud av vilda djur på cirkus.pdf
Motion om förbud av vilda djur på cirkus.pdf

22 Svar på motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut

Dnr 2016/KS 0173 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson (SD) har lämnat in en motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut. I motionen föreslås utredning av:
- hur kommunens skolor jobbar med att förhindra smittspridning
- hur kommunen uppmuntrar nyanlända föräldrar att låta barnen genomgå kostnadsfritt erbjudande om undersökning
- hur kommunens åtgärdsplan vid smittspridning i skolor och förskolor ser ut

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §127.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §96.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 53.pdf
Motion Utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut.pdf

§140 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Två frågor bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2016:
 
Carl-Johan Karlson (S) lämnade in en fråga till Andreas Jonsson (M) om avdelningen vitsippan inom Björkbackens äldreboende (bilaga). Anna Lund (KD), tillförordnad ordförande för socialnämnden, besvarar frågan.
 
Carl-Johan Karlson (S) lämnade in en fråga till Andreas Jonsson (M) om situationen inom barn- och ungdomsenheten i Tyresö kommun (bilaga). Anna Lund (KD), tillförordnad ordförande för socialnämnden, besvarar frågan.
 
Två frågor har lämnats in till sammanträdet. Frågorna listas nedan.
 
Martin Nilsson (S) ställer en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) med anledning av beslutad åtgärdsplan (bilaga). Kommunfullmäktiges presidium beslutar omvandla den till en interpellation på grund av dess omfattning. Martin Nilsson (S) yttrar sig.
 
Marcus Obligado (V) ställer en fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om förläsning om gatukonst (bilaga). Dick Bengtson (M) besvarar frågan.

Bilagor
Om Vitsippan fråga till Andreas Jonsson (M).pdf
Om barn och ungdom fråga till Andreas Jonsson (M).pdf
Fråga om föreläsning om gatukonst.pdf

§141 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
En ny interpellation lämnas in till sammanträdet. Sex interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 februari 2016
Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om personal- och kompetensförsörjning (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marcus Obligado (V), Peter Freij (M) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 23 mars 2016
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Inger Gemicioglu (V) och Mats Larsson (L) yttrar sig.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 28 april 2016
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Inger Gemicioglu (V) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 19 maj 2016
Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om åtgärder för att förebygga självmord (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Tillförordnade ordföranden i socialnämnden Anna Lund (KD), Marie Åkesdotter (MP) och Anna Steele (L) yttrar sig.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 16 juni 2016
Mikael Fallmo (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om att öka simkunnigheten i skärgårdskommunen Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) väljer att lämna över interpellationen för besvarande till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M). Dick Bengtson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.
 
Per Carlberg (SD) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om belysning vid bågskytteföreningens skjutplats (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) väljer att lämna över interpellationen för besvarande till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M). Dick Bengtson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Dick Bengtson (M), Per Carlberg (SD) och Peter Freij (M) yttrar sig.
 
Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 8 september 2016
Martin Nilsson (S) lämnar in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) med anledning av beslutad åtgärdsplan (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation om kommunens personal- och kompetensförsörjning till Fredrik Saweståhl (M) från Anita Mattsson (S).pdf
Svar ang. personal- och kompetensförsörjningen.pdf
Om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta interpellation.pdf
Svar om tillgänglighetsanpassade konferenslokaler.pdf
Interpellation angående Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun.pdf
Svar om borgensavgifter.pdf
Om åtgärder för att förebygga självmord interpellation.pdf
Svar om att förebygga självmord.pdf
Om att öka simkunnigheten i skärgårdskommunen Tyresö interpellation.pdf
Interpellationssvar om simkunnighet.pdf
Om belysning vid bågskytteföreningens skjutplats interpellation.pdf
Interpellationssvar förhållandena för Tyresö bågskyttar.pdf
Interpellation med anledning av beslutad åtgärdsplan.pdf

§142 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Tre motioner lämnas in till sammanträdet.
 
Pål Keusch (S), Sara Granestrand (S), Kjell Andersson (S) och Eija Räty (S) lämnar in en motion om demokrati - en rättighet för alla (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Rickard Ljung (MP), Mikael Ordenius (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om att införa förmånscykel (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP), Rickard Ljung (MP), Mikael Ordenius (MP) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in en motion om att utreda effekterna av leasing/köp av bil på bruttolön (bilaga).

Bilagor
Motion om demokrati-en rättighet för alla.pdf
Motion om utred effekterna av leasing-köp av bil på bruttolön!.pdf
Motion om inför förmånscykel!.pdf

§143 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet

Ida Antonsson (M)
- ledamot och vice ordförande i kommunfullmäktige för Moderaterna.
 
Anders Olsson (C)
- ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Centerpartiet.
 
Jenny Jonsson (M)
- ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna.
- ersättare i barn- och utbildningsnämnden för Moderaterna.
 
Susann Ronström (S)
- ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd för Socialdemokraterna.
 
Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
 
Marita Bertilsson (S)
- ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd för Socialdemokraterna.

Beslut/Protokollsutdrag
§143_prot_20160908.pdf (193 kb)

§144 Marköverlåtelseavtal för Kryddvägen etapp 1

Dnr 2016/KSM0613.253

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Per Carlberg (SD) meddelar att de tjänstgörande ledamöterna för Sverigedemokraterna inte deltar i beslut.

Reservation
Marcus Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas från Västerpartiet räkning (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar för de tjänstgörande ledamöternas från Miljöpartiet räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2016-08-23 § 114 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal avseende Kryddvägen etapp 1 mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att avyttra mark för bostadsbebyggelse, säkerställa kvalitéten i projektet, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen. 
 
Detaljplanen för området och avtalet behandlades av kommunstyrelsen 2016-05-10 § 77, men ska beslutas i kommunfullmäktige. Avtalet föreslås nu kompletteras med ett tillägg i § 5 om att exploatören även förbinder sig till att 10 stycken av bostadslägenheterna ska förmedlas genom Tyresö bostäders kö. Därför behandlades avtalet igen i kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet och ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar.
 
I övrigt är avtalet detsamma som tidigare. I avtalet framgår det att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt samt att 10 procent av samtliga bostäder ska upplåtas till Tyresö kommun.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Marcus Obligado (V), Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Marcus Obligado (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §114.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §82.pdf
Tjänsteskrivelse_för_marköverlåtelseavtal_Kryddvägen_etapp 1.pdf
Marköverlåtelseavtal_LW_Kryddvägen etapp1_slutversion_160401_rev160622.pdf
Bilaga 2 - Kvalitetsprogram.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §77.pdf

§145 Beslut om antagande gällande ny detaljplan för Kryddvägen etapp 1, del av fastigheten Näsby 4:1469

Dnr 2015/KSM 0502.214

Kommunfullmäktiges beslut
- Ny detaljplan för del av fastigheten Näsby 4:1469 antas.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas från Sverigedemokraterna räkning (bilaga).
 
Marcus Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas från Västerpartiet räkning (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar för de tjänstgörande ledamöternas från Miljöpartiet räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2016-08-23 § 114 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I september 2014 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samrådshandlingarna för detaljplan för alla Kryddvägsetapper. Planförslaget var ute på samråd under perioden 9 september - 30 september 2014 och en öppen samrådsaktivitet hölls på plats i området. Efter samrådet har etapp 1 brutits ur det övriga orådet och tas upp för granskning som en enskild plan. Företaget LW-plåt har direktanvisats marken och avser att bygga bostäder åt sina anställda.
 
De synpunkter som kom fram under samrådsskedet samt granskningen som har fått betydelse för arbetet med etapp 1 är bland annat att en bullerutredning och dagvattenutredning har tagits fram. Även en geoteknisk bedömning av markens lämplighet har utförts, för att säkerställa säkerheten med avseende på risk för blocknedfall/bergras.
 
Detaljplanen möjliggör två lamellhus i 6 våningar med ett tillhörande parkeringsgarage längs med Kryddvägens västra sida. Husen innehåller ca 33 lägenheter. Ett kvalitetsprogram har tagits fram och knyts till exploaterings­avtalet för att säkerställa att den nya bebyggelsen håller en hög arkitektonisk kvalitet.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och därefter kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår  kommunfullmäktige att ny detaljplan för del av fastigheten Näsby 4:1469 antas.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar så.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §78.pdf
§ 64 MSU Kryddvägen etapp 1 detaljplan.pdf
Tjänsteskrivelse antagande detaljplan Kryddvägen etapp 1.pdf
Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Granskningsutlåtande.pdf
SD reservation kommunstyrelsen 2015-05-12 § 89.pdf
MP reservation miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-10-21 § 144.pdf
S reservation miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-04-28 § 66.pdf
V ersättaryttrande miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-11-12 § 177.pdf

§146 Uppföljning av energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi

Dnr 2016/KS 0118 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Uppföljningen av energiplanen noteras.
2. Uppföljningen av energieffektiviseringsstrategin noteras.
3. Uppföljningen av klimatstrategin noteras.
4. Ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi som bilagor antas.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Miljöpartiet räkning med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2016-08-23 § 113 (bilaga).

Marcus Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Vänsterpartiet räkning.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tekniska kontoret har följt upp kommunens energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi. Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen beslutas av kommunfullmäktige.
 
Kontoret har tagit fram förslag till reviderad energieffektiviseringsstrategi och reviderad energiplan (informationsdel). Målen i dokumenten är uppfyllda eller på god väg att uppfyllas och flertalet åtgärder är klara eller pågående. Förslag till ny klimat- och energistrategi som motsvarar den tidigare klimatstrategin och beslutsdelen i energiplanen har tagits fram.
 
Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen den 12 april 2016 för att ta fram en analys för vad som är möjligt att åstadkomma och ge förslag på skarpare målsättning gällande klimatneutralitet, samt eventuellt införa mål om fossilbränslefritt årtal. Tekniska kontoret har därefter gjort en analys för vad som är realistiskt att åstadkomma och föreslår ett nytt mål om fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt att målet för andelen biodrivmedel justeras upp och ska utgöra 20 procent år 2020. Övriga mål förslås fortfarande gälla.
 
Kommunstyreslen behandlade ärendet igen den 23 augusti 2016 och föreslår att kommunfullmäktige noterar uppföljningen av energiplanen, energieffektiviseringsstrategin och klimatstrategin. Kommunstyrelsen föreslår också att ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi som bilagor antas.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Mats Larsson (L) Peter Bylund (MP) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Peter Bylund (MP) yrkar att målformuleringarna vad gäller klimatneutralitet skärps till att Tyresö kommun ska ha en klimatneutral organisation 2030 och vara klimatneutral som geografiskt område 2040. Inger Gemicioglu (V) stödjer Marie Åkesdotters (MP) och Peter Bylunds (MP) yrkande.
 
Fredrik Saweståhl (M) och Mats Larsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Marie Åkesdotters (MP) och Peter Bylunds (MP) ändringsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §113 del 1.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §113 del 2.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §81 del 1.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §81 del 2.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljning energiplan energieffektiviseringsstrategi klimatstrategi samt ny klimat- och energistrategi.pdf
Klimat- och energistrategi  för Tyreso kommun.pdf
Rapport Energiplan Tyresö reviderad 2016.pdf
Energieffektiviseringsstrategi reviderad 2016.pdf
Samlat åtgärdsdokument för energiplan energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §55.pdf

§147 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ifråga om tillsyn av sprängämnesprekursorer

Dnr 2016/KS 0194 006

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs. Revideringen innebär att förbundet förutom den tillsyn som nu bedrivs, också får tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.
2. Den nya förbundsordningen ska gälla från och med den 1 oktober 2016.
3. Beslutet enligt punkt 1-2  gäller under förutsättning att fullmäktige i Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade 2016-04-19, § 16, att föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö att ändra förbundsordningen så att ansvaret för att bedriva den kommunala tillsyn som avses i lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer läggs på förbundet. Fullmäktige rekommenderas att fatta beslut enligt Smohf:s framställan. Samtliga medverkande kommuner ska fatta likalydande beslut för att den nya förbundsordningen ska börja gälla.
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad förbundsordning att gälla från och med 1 oktober 2016 samt att besluten gäller om även Haninge och Nynäshamn fattar likalydande beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §118.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §86.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE ändring av förbundsordning Smohf.pdf
Förbundsordning med föreslagna revideringar inarbetade (3).pdf
Gällande förbundsordning (3).pdf
Protokollsutdrag Smohf 2016-04-19 § 16 (3).pdf

§148 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Dnr 2016/KS 0195 006

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från och med 1 oktober 2016.
2. Beslutet enligt punkt ett gäller under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende beslutar att fastställa Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som tillsynsmyndighet samt att samtliga medlemskommuner fattar likalydande beslut om förbundsordning och taxa.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) beslutade 2016-04-19, § 17, att föreslå att samtliga kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö beslutar om taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer enligt inskickat förslag från förbundet. Fullmäktige rekommenderas att fatta beslut enligt Smohf:s framställan. Samtliga medlemskommuner måste fatta likalydande beslut om taxan.
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige fastställer föreslagen taxa att gälla från och med 1 oktober 2016.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §119.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §87.pdf
TJÄNSTESKTIVELSE taxa Smohf tillsyn sprängämnesprekursorer.pdf
Förslag taxa för Smohfs verksamhet enligt lag om sprängämnesprekursorer.pdf
Protokollsutdrag Smohf 2016-04-19 § 17.pdf

§149 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet

Dnr 2016/KS 0205 002

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvaret för kost- och måltidsverksamheten inom socialnämnden förs över till kommunstyrelsen.
2. Förändringen träder i kraft från och med den 1 december 2016.

Beskrivning av ärendet
En utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet har resulterat i att ansvaret för verksamheten flyttats från barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen från 1 januari 2016 (kommunfullmäktige 2015-09-10 § 89) samt att nu även socialnämndens kost- och måltidsverksamhet föreslås flyttas till kommunstyrelsen från och med december 2016.
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ansvaret för kost- och måltidsverksamheten inom socialnämnden förs över till kommunstyrelsen samt att förändringen träder i kraft från och med den 1 december 2016.

Yttrande
Jannice Rockstroh (S), Fredrik Saweståhl (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §121.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §89.pdf
Tjänsteskrivelse ansvar för kost- och måltidsproduktion.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1047.pdf

§150 Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0143 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Riktlinjerna för hantering av arkiv i Tyresö kommun antas.
2. Beslutet ersätter nuvarande arkivreglemente antaget i kommunfullmäktige 2012-04-19 § 43.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog det nuvarande arkivreglementet 2012. Sedan dess har utvecklingen med digitala och analoga handlingar gått framåt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och riksarkivet har sett över hur arkivreglementen bör och får se ut enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och kommit med ett förslag om hur reglementet respektive riktlinjer bör se ut.
 
Kommunkansliet har tagit fram förslag till nya riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun vilka ska ersätta arkivreglementet. Riktlinjerna förtydligar även ansvaret en nämnd har att utse arkivansvarig samt arkivredogörare vilka ska fullgöra skyldigheterna gentemot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och dessa riktlinjer.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att riktlinjerna för hantering av arkiv i Tyresö kommun antas och att beslutet ersätter nuvarande arkivreglemente antaget i kommunfullmäktige 2012-04-19 § 43.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §80.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer för arkiv.pdf
Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun.docx.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §50.pdf

§151 Revidering av socialnämndens reglemente

Dnr 2016/KS 0216 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Det bifogade förslaget till nytt reglemente för socialnämnden antas.
2. Det reviderade reglementet tillämpas från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens reglemente reviderades senast 2012 och är därför i behov av revidering, då det bland annat hänvisar till upphävd lagstiftning. Vidare har i förslaget lagts till ett antal uppgifter som socialförvaltningen gör men som inte återspeglas i nu gällande reglemente. Det gäller exempelvis avseende upphandlade verksamheter inom socialtjänstens område eller områden där lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) använts.
 
Reglementet har också setts över redaktionellt och vissa språkjusteringar har gjorts. I förslaget har inte lagts till några nya uppgifter som inte socialnämnden redan idag gör. Inte heller har några uppgifter tagits bort. Revideringen syftar således enbart till att bättre återspegla socialnämndens nuvarande uppgifter.
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden och att det ska tillämpas från och med beslutsdatum i fullmäktige.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §90.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat reglemente socialnämnden.pdf
Reglemente för socialnämnden.docx.pdf
nu gällande reglemente socialnämnden beslutad KF 2012-04-19 § 42.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §122.pdf

§152 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2016/KS 0050 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 den juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 
Rapporteringsmyndighet är från och med den 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.
 
Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, om hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2016 (bilaga).

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-01-27 § 1008.pdf

§153 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2017

Dnr 2016/KS 0209 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2017 fastställs enligt förlag med ändringen att kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2017 flyttas till den 26 oktober 2017.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2017 fastställs enligt förlag med ändringen att kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2017 flyttas till den 26 oktober 2017.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §124.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §92.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum 2017.pdf

§154 Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd

Dnr 2013/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Miljöpartiet räkning med hänvisning till reservation i socialnämnden 2016-02-24 §1017 (bilaga).
 
Marcus Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Vänsterpartiet räkning.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Rickard Svensson från Miljöpartiet lämnade in en motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd till kommunfullmäktige den 21 mars 2013. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort. Motionen remitterades till socialnämnden som föreslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2013 via minoritetsåterremiss att återremittera ärendet för komplettering.

Socialnämnden kompletterade sitt svar på motionen den 24 februari 2016 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Yttrande
Peter Bylund (MP), Anna Lund (KD), Inger Gemicioglu (V), Peter Freij (M), Marie Åkesdotter (MP) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Peter Bylund (MP), Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.
 
Anna Lund (KD) yrkar att motionen ska avslås, enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill avslå motionen. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-05-19 §129.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §69.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-03-23 §44.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1017.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-12 § 107.pdf
Motion SL-kort inom normen för ekonomiskt bistånd.pdf

§155 Svar på motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Dnr 2015/KS 0530 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 26 november 2015. Motionären föreslår att Tyresö kommun ska upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att samtliga förvaltningschefer och förtroendevalda ska erbjudas utbildning med utgångspunkt i handlingsplanen.

Motionen remitterades till Tyresö kommuns brottsförebyggare för besvarande. Brottsförebyggaren svarar i bifogad tjänsteskrivelse att arbete påbörjades under år 2015 med att ta fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism och att kommunfullmäktige kommer att ta ställning till planen under hösten år 2016. Motionen föreslås anses besvarad.
 
Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Marcus Obligado (V), Ulrica Riis-Pedersen (C), Martin Nilsson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Marcus Obligado (V) yrkar bifall till motionen.
 
Ulrica Riis-Pedersen (C), Martin Nilsson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill att motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-05-19 §130.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-04-12 §70.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-03-22 § 11.pdf
Svar Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Motion om handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf

§156 Svar på motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor

Dnr 2016/KS 0058 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras, via minoritetsåterremiss, för behandling även i barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion inom barn- och utbildningsnämndens område som rör tillämpning av skollagen vid godkännande av enskild huvudman för förskola (skollagen 2 kap.7 § 2). I motionen föreslås att kommunen ska utreda om regler ska införas om förnyat godkännande för verksamhet om betydande aktieöverlåtelse har skett.
 
Även om ärendet rör barn- och utbildningsnämndens område har motionen överlämnats till kommunjuristen för besvarande att göra en juridisk genomgång om vad skollagen tillåter respektive inte tillåter i samband med godkännande av enskild huvudman. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås. Svaret är utformat i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Yttrande
Anki Svensson (M), Jerry Svensson (S), Marcus Obligado (V), Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att motionen ska avslås.
 
Martin Nilsson (S) och Marcus Obligado (V) yrkar att motionen ska återremitteras för att behandlas även i barn- och utbildningsnämnden. Marie Åkesdotter (MP) stödjer yrkandet om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktige beslutar via minoritetsåterremiss att ärendet återremitteras, för behandling även i barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §87.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §60.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion om riktlinjer för förskola.pdf
Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor.pdf

§157 Svar på motion om översyn av ägardirektiven till Tyresö Bostäder

Dnr 2015/KS 0529 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marcus Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Vänsterpartiet räkning.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag till kommunstyrelsen att se över ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB av följande anledningar:
 
1) Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag använder begreppet "affärsmässiga principer"  och ägardirektiven  "affärsmässiga grunder".
2) I ändamålsparagrafen bör läggas till att bolaget också ska ha som huvudinriktning att bebygga Tyresö kommun.
3) Även i övrigt bör direktiven ses över så att direktiven är i överensstämmelse med gällande lagstiftning.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad. Bedömningen är att direktiven bör ses över på sikt men inte är i behov av omedelbar revidering.
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Yttrande
Marcus Obligado (V), Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Marcus Obligado (V), Anita Mattsson (S) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till motionen.
 
Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill anse motionen besvarad. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §88.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §61.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion Tyresö Bostäder AB.pdf
Motion om en översyn av ägardirektiven till Tyresö Bostäder.pdf

§158 Svar på motion om utbildad personal inom förskolan

Dnr 2015/KS 0599 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Marcus Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Vänsterpartiet räkning.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Miljöpartiet räkning.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnade in en motion om utbildad personal i förskolan till kommunfullmäktige den 17 december 2015 med följande förslag:
 
- att barn- och utbildningsförvaltningen inför krav på att all personal har adekvat utbildning, för att kommunen ska finansiera verksamheten
- att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fram ett program för att underlätta för befintlig personal att utbilda sig inom yrket.
 
Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yttrande
Karin Ljung (S), Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Lilian Nylinder (MP), Inger Gemicioglu (V), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Anna Steele (L) yttrar sig.

Yrkande
Karin Ljung (S), Lilian Nylinder (MP), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.
 
Anki Svensson (M) yrkar att motionen ska avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill avslå motionen. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-31 §107.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §74.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag  2016-04-20 § 32.pdf
Motion om utbildad personal inom förskolan.pdf

§159 Svar på motion om att slopa ensamstängningarna

Dnr 2016/KS 0069 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Marcus Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Vänsterpartiet räkning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar för de tjänstgörande ledamöternas i Miljöpartiet räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2016-08-23 § 125 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) lämnade in en motion om att slopa ensamstängningarna på förskolor och fritidshem till kommunfullmäktige den 28 januari 2016 med följande förslag:

- att Tyresö kommun i budgeten fört 2017 tillför medel med det tydliga målet att samtliga förskolor och fritidshem ska slopa ensamstängningarna
- att de berörda fackliga organisationerna delges kommunens målsättning med de ökade resurserna.
- att barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med verksamheterna genomför en schemaöversyn för att undersöka om ändringar kan göras bland den befintliga arbetsstyrkan med det tydliga målet att ingen ska stänga en förskola eller ett fritidshem ensam.
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Sedan barn- och utbildningsnämndens behandling har ärendet kompletterats av HR-avdelningen i bifogat PM.
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Anki Svensson (M), Marcus Obligado (V), Lilian Nylinder (MP) och Jannice Rockstroh (S) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att motionen ska avslås.
 
Marcus Obligado (V) yrkar bifall till motionen.
 
Lilian Nylinder (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill avslå motionen. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill anse motionen besvarad. Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §125.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §94.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-04-20 § 31.pdf
PM angående ensamstängning på förskolan.docx.pdf
Motion om att slopa ensamstängningarna.pdf

§160 Svar på motion om att förbjuda vilda djur på cirkus i Tyresö

Dnr 2015/KS 0597 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Miljöpartiet räkning med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen 2016-08-23 § 126 (bilaga).
 
Marcus Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Vänsterpartiet räkning.
 
Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius, Marie Åkesdotter och Liljan Nylinder (MP) har den 16 december 2015 inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska fatta ett generellt beslut om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar som har vilda djur samt att Tyresö kommun inte ska stödja cirkusar med vilda djur.
 
Kommunkansliet gör bedömningen att det inte ligger inom den kommunala kompetensen att införa lokala föreskrifter i frågor där bemyndigande saknas i lag eller annan författning att reglera frågan. Ordningslagen har inte till syfte att reglera djurskyddsfrågor, utan syftar till att upprätthålla ordning och säkerhet. Djurskyddsfrågor regleras i en annan lagstiftning, och det måste i så fall ske ändringar i djurskyddslagstiftningen om kommunen ska tillåtas att förhindra vilda djur på cirkus. Ordningslagen anger särskilt att frågor som kan och ska hanteras i annan lagstiftning inte ska hanteras enligt den lagstiftningen. Motionen föreslås anses besvarad genom kommunkansliets juridiska bedömning.
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens första att-sats och att anse motionens andra att-sats besvarad.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Per Carlberg (SD), Mats Lindblom (L), Rickard Ljung (MP), Marcus Obligado (V), Anna Steele (L) och Peter Freij (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Mats Linsblom (L) yrkar att motionens första att-sats avslås och att motionens andra att-sats ska anses besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.
 
Marie Åkesdotter (MP), Per Carlberg (SD), Rickard Ljung (MP) och Marcus Obligado (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
 
Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
- Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,
- Den som vill bifalla motionen röstar nej.
 
Resultat: 40 ja och 11 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §126.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §95.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE - svar på motion om förbud av vilda djur på cirkus.pdf
Motion om förbud av vilda djur på cirkus.pdf
Omröstningsresultat Svar på motion om vilda djur på cirkus.pdf

§161 Svar på motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut

Dnr 2016/KS 0173 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson (SD) har lämnat in en motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut. I motionen föreslås utredning av:

- hur kommunens skolor jobbar med att förhindra smittspridning
- hur kommunen uppmuntrar nyanlända föräldrar att låta barnen genomgå kostnadsfritt erbjudande om undersökning
- hur kommunens åtgärdsplan vid smittspridning i skolor och förskolor ser ut
 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §127.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §96.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 53.pdf
Motion Utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut.pdf