Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-10-20

Sammanträde 2016-10-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella interpellationer som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Två interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 16 juni 2016
Mikael Fallmo (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om att öka simkunnigheten i skärgårdskommunen Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) väljer att lämna över interpellationen för besvarande till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M). Dick Bengtson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 8 september 2016
Martin Nilsson (S) lämnar in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) med anledning av beslutad åtgärdsplan (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Om att öka simkunnigheten i skärgårdskommunen Tyresö interpellation.pdf
Interpellationssvar om simkunnighet.pdf
Interpellation med anledning av beslutad åtgärdsplan.pdf
Interpellationssvar med anledning av beslutad åtgärdsplan.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet

Lisa Månsson (MP)
- ersättare i socialnämnden för Miljöpartiet
- ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet

Niclas Åberg (SD)
- ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna
- ersättare i valberedningen för Sverigedemokraterna

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet

Sonja Gustafsson (M)
-vice ordförande i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Erik Olm (M)
- ersättare i barn- och utbildningsnämnden för Moderaterna.

5 Delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0278 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - augusti 2016 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultat helåret 2016.

Rapporten visar på god måluppfyllelse avseende verksamhetsmässiga mål, medan utvecklingen av den finansiella ställningen fortsatt är svag.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016. Efter kommunstyrelsens behandling har språkredigeringar av delårsrapporten gjorts.

Tyresö kommuns revisorer ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Revisorernas bedömning redovisas i bilaga.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §147.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2016 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 2 2016 Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §113.pdf
Byggnadsnämnden Delårsbokslut 2016-09-22 §59.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2016.pdf
Protokollsutdrag § 41 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd 160915 delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160919 § 56 Delårsrapport 2.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-09-28 § 1074.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet delår 2 2016 Protokollsutdrag 2016-09-21 §108.pdf
Gemensam verksamhet och tekniska kontoret delår 2 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §146.pdf

6 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Dnr 2016/KS 0273 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 10 080 968 kronor i syfte att snabba på kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Beskrivning av ärendet
Föreningsstämman för Kommuninvest fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medelemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen efterhör nu om kommunen som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Bindande besked om kommunens intresse ska lämnas senast 31 oktober 2015.

Kommunfullmäktige beslutade att erlägga en särskild insats upp till 75 procent av högsta nivån, vilken också betalades 2015.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det är en långsiktig fördel för kommunen att Kommuninvest har ett gott anseende hos investerarna. Takten i kommunens investeringsprogram är fortfarande lägre än planerat och den likvida situationen medger därför en utbetalning. Förvaltningen föreslår därför att kommunen även 2016 erlägger en särskild insats med 10 080 968 kr för att därmed uppnå den högsta nivån.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 10 080 968 kronor i syfte att snabba på kapitaliseringen av Kommuninvest samt att utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §149.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §115.pdf
Tjänsteskrivelse Särskild medlemsinsats till Kommuninvest.pdf
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016.pdf

7 Boendelösningar för nyanlända

Dnr 2016/KS 0313 010

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Tyresö Bostäder AB ges ett kompletterande ägardirektiv att 25 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun fram till 1 oktober 2019.

Beskrivning av ärendet
Den första mars 2016 trädde en ny bosättningslag för nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd i kraft. Den innebär att alla kommuner blir anvisade en kvot som man ska ta emot och bosätta i den egna kommunen.

Kommunstyrelsen har beslutat om placering av modulhus. För att kunna lösa boendefrågan föreslår kommunstyrelsen dessutom kommunfullmäktige att ge ett kompletterande ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB att 25 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun fram till 1 oktober 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §164.pdf
Boendelösningar för nyanlända.pdf

8 Revidering av taxor 2017 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2016/KS 0264 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande justerade taxor, i enlighet med förbundsstyrelsens beslut 2016-08-22, §§ 35-39, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete men offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen.

2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet då ett kommunförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt, det vill säga rätt att utfärda taxor och andra föreskrifter som är bindande för kommunmedlemmarna.

Förbundsstyrelsen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har 2016-08-22 §§ 35-39 beslutat om reviderade taxor för 2017. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer beslutet från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundsstyrelse.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta de justerade taxorna och att de ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §148.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2017 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds område.pdf
Protokoll från förbundsstyrelse 2016-08-22.pdf
Taxa animaliska biprodukter.pdf
Taxa livsmedel.pdf
Taxa miljöbalken.pdf
Taxa miljöbalken bilaga 1.pdf
Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Taxa receptfria läkemedel.pdf
Taxa strålskyddslagen.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §114.pdf

9 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Dnr 2016/KS 0275 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och börjar gälla från och med 1 januari 2017.
2. Nu gällande attestreglemente beslutat av fullmäktige den 9 december 2004 § 87 upphör att gälla vid utgången av år 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Reglementet föreslås ersätta nuvarande attestreglemente, vilket beslutades av kommunfullmäktige den 9 december 2004 § 87.

Kommunen inför ett system för elektronisk handel som ska tas i bruk från och med 1 januari 2017. Reglementet har anpassats till flödet i systemet. Reglementet föreslås börja gälla från och med 1 januari 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i reglementet att kommunstyrelsen, eller annan som kommunstyrelsen utser, årligen eller vid behov ska fastställa beloppsgränser för olika attestnivåer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser att ekonomichefen får fastställa dessa beloppsgränser.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner att gälla från och med 1 januari 2017 samt att nu gällande attestreglemente beslutat av fullmäktige den 9 december 2004 § 87 ska upphöra att gälla vid utgången av år 2016.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §150.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §116.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf
Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf

10 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Dnr 2016/KS 0254 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Det reviderade reglementet ska gälla från och med beslutsdagen i fullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Ansvaret för kost-och måltidsverksamheten har flyttats från barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Det kan bli aktuellt med prövning enligt tobaks- och alkohollagen för dessa verksamheter. Enligt 3 kap. 5 § 2 kommunallagen får en nämnd inte utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden tilldelas beslutanderätten när kommunstyrelsen driver verksamheten. I övriga ärenden som rör alkohol- och tobakstillsyn kvarstår beslutanderätten enligt nuvarande ordning.

Kommunstyrelsen har behandlat förslaget och föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun samt att det reviderade reglementet ska gälla från och med beslutsdagen i fullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderat reglemente för byggnadsnämnden.pdf
förslag - reglemente för byggnadsnämnden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §135.pdf

11 Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Dnr 2016/KS 0308 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Från och med sammanträdet den 24 november 2016 ska starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden återgå till kl. 18:00.
2. I kommunfullmäktiges arbetsordning ska införas en bestämmelse om att fullmäktiges presidium i samråd med gruppledarna vid behov får besluta om att tidigarelägga starttiden till kl. 17:00 för ett visst sammanträde för behandling av interpellationer och frågor.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-23, § 70 om att ändra starttid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 till kl. 17:00 från den tidigare normala startiden kl. 18:00. Tidigareläggningen av starttid berodde på stor ärendebalans av framförallt obehandlade motioner. Eftersom ärendebalansen nu har betats av föreslås att starttiden återgår till kl. 18.00. Vidare föreslås, för att öka flexibiliteten, ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning att fullmäktiges presidium i samråd med gruppledarna vid behov får besluta om att tidigarelägga starttiden till kl. 17:00 för ett visst sammanträde för behandling av interpellationer och frågor.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden återgår till kl. 18:00 från och med sammanträdet den 24 november 2016. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar införa en bestämmelse i kommunfullmäktiges arbetsordning om att fullmäktiges presidium i samråd med gruppledarna vid behov får besluta om att tidigarelägga starttiden till kl. 17:00 för ett visst sammanträde för behandling av interpellationer och frågor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §158.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges sammanträdestider.pdf

12 Svar på motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut

Dnr 2016/KS 0173 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson (SD) har lämnat in en motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut. I motionen föreslås utredning av:
- hur kommunens skolor jobbar med att förhindra smittspridning
- hur kommunen uppmuntrar nyanlända föräldrar att låta barnen genomgå kostnadsfritt erbjudande om undersökning
- hur kommunens åtgärdsplan vid smittspridning i skolor och förskolor ser ut

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunfullmäktige bordlade ärendet på sitt sammanträde 2016-09-08.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §127.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §96.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 53.pdf
Motion Utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-09-08 §161.pdf

13 Svar på motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar

Dnr 2015/KS 0397 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 10 september 2015 om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar, med förslag om att kommunen tar initiativ för att tillgängliggöra omklädningsrummen på de kommunala anläggningarna för att fler ska känna sig välkomna.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt fastighetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2016-02-17 § 8.pdf
Protokollsutdrag KFN 2015-12-07 § 92 Motion om könsneutrala omklädningsrum (S).pdf
Motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §136.pdf

14 Svar på motion om att införa en vikariepool för förskolor

Dnr 2016/KS 0142 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 23 mars 2016 om vikariepool på förskolorna, med följande förslag:

att Tyresö kommun tar fram en modell för en vikariepool primärt inom förskolans verksamhetsområde i enlighet med beskrivningen i motionen
att utifrån erfarenheterna av vikariepoolen inom förskolans område, utveckla modellen att även tillämpas på andra verksamhetsområden

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med HR-avdelningen skrivit förslag till svar på motionen. Nämnden och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §137.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 51.pdf
Motion om att införa en vikariepool för förskolor.pdf

15 Svar på motion om att namnsätta huvudcykelstråk

Dnr 2015/KS 0598 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen bifalls.
2. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att namnsätta kommunens huvudcykelstråk som inte redan är namnsatta.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter har för Miljöpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige avseende namnsättning av huvudcykelstråk inom Tyresö kommun. I motionen föreslås att lämplig instans ges i uppdrag att ta fram förslag till namn på kommunens huvudcykelstråk. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit framförslag till svar och ser positivt på att ge cykelvägarna namn. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat motionen och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Byggnadsnämnden har ansvaret för namnsättning av cykelvägar enligt § 1 i nämndens reglemente och § 5 i det gemensamma reglementet. Kommunfullmäktige föreslås därför ge byggnadsnämnden i uppdrag att namnsätta kommunens huvudcykelstråk som inte redan är namnsatta.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §138.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-08-31 §100.pdf
Motion om att namnsätta cykelstråk.pdf

16 Svar på motion angående CEMR-deklarationen

Dnr 2015/KS 0462 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har i oktober 2015 lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående CEMR-deklarationen. Motionären föreslår att Tyresö kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå framtagen av Rådet för kommuner och regioner i Europa, CEMR.

Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald för yttrande. Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §139.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-08-30 §21.pdf
Motion angående CEMR-deklarationen.pdf

17 Svar på motion om ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö

Dnr 2016/KS 0141 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Kristjan Vaigur och Pål Keusch har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i mars 2016 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ny integrationsplan för Tyresö kommun. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun, i samverkan med föreningslivet, näringslivet och frivilligorganisationerna, skyndsamt tar fram en ny plan för integrationsarbetet i Tyresö, samt att arbetet ska leda till att den nya integrationsplanen kan komma till praktisk användning senast vid årsskiftet 2016/2017.

Motionen har efter remiss behandlats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Nämnderna har föreslagit att motionen avslås förutom socialnämnden som föreslår att motionen anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda om en separat integrationsplan ska upprättas, alternativt om frågan införlivas i andra planer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås, och att integrationsstrategin ska integreras i styrprocessen, förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan och kommunövergripande aktiviteter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Motionen har även remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald, som har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §140.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-08-30 §22.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens svar på motion Ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 20160526 § 31 Motion (S) integrationsplan.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 52.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-06-22 § 1057.pdf
Motion om ett Tyresö för alla och en ny integrationsplan.pdf

18 Svar på motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längs med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden

Dnr 2015/KS 0464 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter från Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö kommun ska ta initiativ till förhandlingar med berörda aktörer, i syfte att ta över väghållningen av gång- och cykelbanorna längs med Skrubba malmväg och Gudöbroleden.

Tekniska kontorets bedömning är att det skulle innebära en ökad belastning på redan belastade resurser och att en förmodad ersättningsnivå inte skulle täcka de ökade kostnader det skulle medföra. Ett övertagande kan även innebära en del juridiska komplikationer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §159.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §121.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre väghållning.pdf
Motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längst med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden.pdf

19 Svar på motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast

Dnr 2015/KS 0465 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund och Mikael Ordenius från Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska fasa ut produkter med tillsats av mikroplaster. Tekniska kontorets och upphandlingsenhetens samlade bedömning är att det är angeläget att följa Naturvårdsverkets arbete med att identifiera och prioritera vilka produkter som ska prioriteras först innan en utfasning påbörjas. Upphandlingsenheten skulle dessutom behöva förstärkas med spetskompetens inom miljöområdet för att kunna ställa skarpare miljökrav i upphandlingar.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §160.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §122.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast.pdf
Motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast.pdf

20 Svar på motion om förstärkt anhörigstöd och att anställa en anhörigkonsulent

Dnr 2016/KS 0169 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Marcus Obligado från Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om förstärkt anhörigstöd genom att en anhörigkonsulent anställs. I motionen föreslås:

att Tyresö kommun från 1 januari 2017 inrättar en tjänst som anhörigkonsulent i enlighet med motionens intentioner
att ekonomiska medel avsätts, ca 600 000 kronor, för att finansiera tjänsten som anhörigkonsulent.

Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. De båda råden föreslår att motionen ska bifallas.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §161.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §124.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-08-29 § 1066.pdf
Kommunala Funktionshinderrådets svar på motionen om anhörigstöd 160518 §32.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2016-05-18 § 22.pdf
Motion Förstärk anhörigstödet - anställ en anhörigkonsulent.pdf

§162 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
En fråga har lämnats till Anna Lund (KD), tillförordnad ordförande socialnämnden avseende boende för äldre i någon form av särskilt boende (bilaga). Anna Lund (KD) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga avseende boende för äldre.pdf

§163 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Två interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 16 juni 2016
Mikael Fallmo (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om att öka simkunnigheten i skärgårdskommunen Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) väljer att lämna över interpellationen för besvarande till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M). Dick Bengtson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.
 
Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 8 september 2016
Martin Nilsson (S) lämnar in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) med anledning av beslutad åtgärdsplan (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen behandlas på sammanträdet. Anki Svensson(M), Martin Nilsson (S), Jerry Svensson (S)och  Marcus Svanfeldt Obligado (V) yttrar sig.
 
Interpellation som lämnas in till sammanträdet den 20 oktober 2016
Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en interpellation till Anki Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden om skolbibliotek (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.
 
Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till Dick Bengtson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden om kulturen i Tyresö (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.
 
Bilagor
Om att öka simkunnigheten i skärgårdskommunen Tyresö interpellation.pdf
Interpellationssvar om simkunnighet.pdf
Interpellation med anledning av beslutad åtgärdsplan.pdf
Interpellationssvar med anledning av beslutad åtgärdsplan.pdf
Interpellation till Dick Bengtson (M) om kulturen i Tyresö.pdf

§164 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in till sammanträdet.
Jörgen Bengtsson (SD), Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion om uppföljning av genomförande av motioner (bilaga).

§165 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras
2. Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser godkänns.
4. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Lilian Edberg (M) har utsetts till ny ledamot och Kaj Runelund (M) har utsetts till ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).

Olle Karlström (M) har utsetts till ny ledamot och Marianne Broberg (M) har utsetts till ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).
 
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet

Lisa Månsson (MP)
- ersättare i socialnämnden för Miljöpartiet
- ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet
 
Niclas Åberg (SD)
- ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna
- ersättare i valberedningen för Sverigedemokraterna
 
 Ulrica Roselius (M)
- ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna
- ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för moderaterna

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
 
Sonja Gustafsson (M)
-vice ordförande i kommunfullmäktige för Moderaterna.

Eric Olm (M)
- Ersättare i barn- och utbildningsnämnden för Moderaterna
 
Dennis Bengtson (M)
- ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (M)

Bilagor
Ny sammanräkning ledamöter och ersättare moderaterna.pdf

§166 Delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0278 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.
 
Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Anita Mattson (S) hänvisar för de tjänstgörande ledamöternas från Socialdemokraterna räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2016-10-04 § 147.
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - augusti 2016 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultat helåret 2016.
 
Rapporten visar på god måluppfyllelse avseende verksamhetsmässiga mål, medan utvecklingen av den finansiella ställningen fortsatt är svag.
 
Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016. Efter kommunstyrelsens behandling har språkredigeringar av delårsrapporten gjorts.

Tyresö kommuns revisorer ska bedöma om delårsrapporten är upprätta i enlighet med lagens krav och god redovisningssed somt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Revisorernas bedömning redovisas i bilaga.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Marie Åkesdotter (MP), Kristjan Vaigur (S), Carl Johan Karlsson (S), Anna Steele (L), Anna Lund (KD), Jerry Svensson (S), Lilian Nylinder (MP), och Susann Ronström (S) yttrade sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §147.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2016 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 2 2016 Tyresö kommun.pdf
utlåtande avseende delårsrapport 2016.pdf
Granskning av delårsrapport 2 Tyresö 2016.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §113.pdf
Byggnadsnämnden Delårsbokslut 2016-09-22 §59.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2016.pdf
Protokollsutdrag § 41 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd 160915 delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160919 § 56 Delårsrapport 2.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-09-28 § 1074.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet delår 2 2016 Protokollsutdrag 2016-09-21 §108.pdf
Gemensam verksamhet och tekniska kontoret delår 2 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §146.pdf

§167 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Dnr 2016/KS 0273 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 10 080 968 kronor i syfte att snabba på kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Beskrivning av ärendet
Föreningsstämman för Kommuninvest fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medelemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen efterhör nu om kommunen som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Bindande besked om kommunens intresse ska lämnas senast 31 oktober 2015.
 
Kommunfullmäktige beslutade att erlägga en särskild insats upp till 75 procent av högsta nivån, vilken också betalades 2015.
 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det är en långsiktig fördel för kommunen att Kommuninvest har ett gott anseende hos investerarna. Takten i kommunens investeringsprogram är fortfarande lägre än planerat och den likvida situationen medger därför en utbetalning. Förvaltningen föreslår därför att kommunen även 2016 erlägger en särskild insats med 10 080 968 kr för att därmed uppnå den högsta nivån. 
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 10 080 968 kronor i syfte att snabba på kapitaliseringen av Kommuninvest samt att utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §149.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §115.pdf
Tjänsteskrivelse Särskild medlemsinsats till Kommuninvest.pdf
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016.pdf

§168 Boendelösningar för nyanlända

Dnr 2016/KS 0313 010

Kommunfullmäktiges beslut
- Tyresö Bostäder AB ges ett kompletterande ägardirektiv att 25 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun fram till 1 oktober 2019.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas från Sverigedemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den första mars 2016 trädde en ny bosättningslag för nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd i kraft. Den innebär att alla kommuner blir anvisade en kvot som man ska ta emot och bosätta i den egna kommunen.
 
Kommunstyrelsen har beslutat om placering av modulhus. För att kunna lösa boendefrågan föreslår kommunstyrelsen dessutom kommunfullmäktige att ge ett kompletterande ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB att 25 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun fram till 1 oktober 2019.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Per Carlberg (SD), Mats Lindblom (L), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Anna Lund (KD), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis Pedersen (C), Peter Freij (M) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattson (S), Mats Lindblom (L), Anna Lund (KD), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis Pedersen (C) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige till avslå kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §164.pdf
Boendelösningar för nyanlända.pdf

§169 Revidering av taxor 2017 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2016/KS 0264 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande justerade taxor, i enlighet med förbundsstyrelsens beslut 2016-08-22, §§ 35-39, antas:
a)       Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete men offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b)      Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c)       Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d)      Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e)       Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen.
 
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet då ett kommunförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt, det vill säga rätt att utfärda taxor och andra föreskrifter som är bindande för kommunmedlemmarna.
 
Förbundsstyrelsen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har 2016-08-22 §§ 35-39 beslutat om reviderade taxor för 2017. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer beslutet från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundsstyrelse.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta de justerade taxorna och att de ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §148.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2017 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds område.pdf
Protokoll från förbundsstyrelse 2016-08-22.pdf
Taxa animaliska biprodukter.pdf
Taxa livsmedel.pdf
Taxa miljöbalken.pdf
Taxa miljöbalken bilaga 1.pdf
Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Taxa receptfria läkemedel.pdf
Taxa strålskyddslagen.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §114.pdf

§170 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Dnr 2016/KS 0275 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och börjar gälla från och med 1 januari 2017.
2. Nu gällande attestreglemente beslutat av fullmäktige den 9 december 2004 § 87 upphör att gälla vid utgången av år 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Reglementet föreslås ersätta nuvarande attestreglemente, vilket beslutades av kommunfullmäktige den 9 december 2004 § 87.
 
Kommunen inför ett system för elektronisk handel som ska tas i bruk från och med 1 januari 2017. Reglementet har anpassats till flödet i systemet. Reglementet föreslås börja gälla från och med 1 januari 2017.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i reglementet att kommunstyrelsen, eller annan som kommunstyrelsen utser, årligen eller vid behov ska fastställa beloppsgränser för olika attestnivåer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser att ekonomichefen får fastställa dessa beloppsgränser.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner att gälla från och med 1 januari 2017 samt att nu gällande attestreglemente beslutat av fullmäktige den 9 december 2004 § 87 ska upphöra att gälla vid utgången av år 2016.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §150.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §116.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf
Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf

§171 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Dnr 2016/KS 0254 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun antas.
2. Det reviderade reglementet ska gälla från och med att protokollet är justerat.

Beskrivning av ärendet
Ansvaret för kost-och måltidsverksamheten har flyttats från barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Det kan bli aktuellt med prövning enligt tobaks- och alkohollagen för dessa verksamheter. Enligt 3 kap. 5 § 2 kommunallagen får en nämnd inte utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden tilldelas beslutanderätten när kommunstyrelsen driver verksamheten. I övriga ärenden som rör alkohol- och tobakstillsyn kvarstår beslutanderätten enligt nuvarande ordning.
 
Kommunstyrelsen har behandlat förslaget och föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för byggnadsnämnden i Tyresö kommun samt att det reviderade reglementet ska gälla från och med beslutsdagen i fullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderat reglemente för byggnadsnämnden.pdf
förslag - reglemente för byggnadsnämnden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §135.pdf

§172 Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Dnr 2016/KS 0308 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Från och med sammanträdet den 24 november 2016 ska starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden återgå till kl. 18:00.
2. I kommunfullmäktiges arbetsordning ska införas en bestämmelse om att fullmäktiges presidium i samråd med gruppledarna vid behov får besluta om att tidigarelägga starttiden till kl. 17:00 för ett visst sammanträde för behandling av interpellationer och frågor.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-23, § 70 om att ändra starttid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 till kl. 17:00 från den tidigare normala startiden kl. 18:00. Tidigareläggningen av starttid berodde på stor ärendebalans av framförallt obehandlade motioner. Eftersom ärendebalansen nu har betats av föreslås att starttiden återgår till kl. 18.00. Vidare föreslås, för att öka flexibiliteten, ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning att fullmäktiges presidium i samråd med gruppledarna vid behov får besluta om att tidigarelägga starttiden till kl. 17:00 för ett visst sammanträde för behandling av interpellationer och frågor.
 
Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden återgår till kl. 18:00 från och med sammanträdet den 24 november 2016. Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar införa en bestämmelse i kommunfullmäktiges arbetsordning om att fullmäktiges presidium i samråd med gruppledarna vid behov får besluta om att tidigarelägga starttiden till kl. 17:00 för ett visst sammanträde för behandling av interpellationer och frågor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §158.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges sammanträdestider.pdf

§173 Svar på motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut

Dnr 2016/KS 0173 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jörgen Bengtsson (SD) har lämnat in en motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut. I motionen föreslås utredning av:
- hur kommunens skolor jobbar med att förhindra smittspridning
- hur kommunen uppmuntrar nyanlända föräldrar att låta barnen genomgå kostnadsfritt erbjudande om undersökning
- hur kommunens åtgärdsplan vid smittspridning i skolor och förskolor ser ut
 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.  Kommunfullmäktige bordlade ärendet på sitt sammanträde 2016-09-08.

Yttrande
Anki Svensson (M), Jörgen Bengtsson (SD), Mikael Ordenius (MP) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S) och Mikael Ordenius (MP) yrkar att motionen anses besvarad enligt kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Bengtsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill anse motionen besvarad. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §127.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-08-11 §96.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 53.pdf
Motion Utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-09-08 §161.pdf

§174 Svar på motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar

Dnr 2015/KS 0397 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Socialdemokraterna räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Miljöpartiet räkning.

Markus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Vänsterpartiet räkning.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 10 september 2015 om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar, med förslag om att kommunen tar initiativ för att tillgängliggöra omklädningsrummen på de kommunala anläggningarna för att fler ska känna sig välkomna.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt fastighetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att motionen ska anses besvarad.
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Anita Mattsson (S), Mikael Ordenius (MP), Fredrik Saweståhl (M), Anki Svensson (M) och Sara Granestrand (S) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtsson (M) yrkar att motionen anses besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag. Anita Mattsson (S) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
- Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja
- Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2016-02-17 § 8.pdf
Protokollsutdrag KFN 2015-12-07 § 92 Motion om könsneutrala omklädningsrum (S).pdf
Motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §136.pdf

§175 Svar på motion om att införa en vikariepool för förskolor

Dnr 2016/KS 0142 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Socialdemokraterna räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Miljöpartiet räkning.

Markus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Vänsterpartiet räkning.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 23 mars 2016 om vikariepool på förskolorna, med följande förslag:
 
att Tyresö kommun tar fram en modell för en vikariepool primärt inom förskolans verksamhetsområde i enlighet med beskrivningen i motionen
att utifrån erfarenheterna av vikariepoolen inom förskolans område, utveckla modellen att även tillämpas på andra verksamhetsområden
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med HR-avdelningen skrivit förslag till svar på motionen. Nämnden och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yttrande
Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Lilian Nylinder och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att motionen ska anses besvarad i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Anita Mattson (S), Jerry Svensson (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §137.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 51.pdf
Motion om att införa en vikariepool för förskolor.pdf

§176 Svar på motion om att namnsätta huvudcykelstråk

Dnr 2015/KS 0598 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
2. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att namnsätta kommunens huvudcykelstråk som inte redan är namnsatta.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter har för Miljöpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige avseende namnsättning av huvudcykelstråk inom Tyresö kommun. I motionen föreslås att lämplig instans ges i uppdrag att ta fram förslag till namn på kommunens huvudcykelstråk. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit framförslag till svar och ser positivt på att ge cykelvägarna namn.  Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat motionen och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 
Byggnadsnämnden har ansvaret för namnsättning av cykelvägar enligt § 1 i nämndens reglemente och § 5 i det gemensamma reglementet. Kommunfullmäktige föreslås därför ge byggnadsnämnden i uppdrag att namnsätta kommunens huvudcykelstråk som inte redan är namnsatta.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Mikael Ordenius (MP), Mats Lindblom (L), Per Carlberg (SD) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §138.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-08-31 §100.pdf
Motion om att namnsätta cykelstråk.pdf

§177 Svar på motion angående CEMR-deklarationen

Dnr 2015/KS 0462 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till reservation lämnad i Beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-08-30 § 21.
Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till ersättaryttrande lämnat i Beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-08-30 § 21.

Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Socialdemokraterna räkning.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado (V) har i oktober 2015 lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående CEMR-deklarationen. Motionären föreslår att Tyresö kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå framtagen av Rådet för kommuner och regioner i Europa, CEMR.
 
Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald för yttrande. Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Yttrande
Ulrica Riis Pedersen (C), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Pål Keusch (S) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar att motionen ska avslås enligt kommunstyrelsens förslag.

Marcus Svanfeldt Obligado (V), Pål Keusch (S) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
 
Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
- Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja
- Den som vill bifalla motionen röstar nej
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §139.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-08-30 §21.pdf
Motion angående CEMR-deklarationen.pdf

§178 Svar på motion om ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö

Dnr 2016/KS 0141 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Socialdemokraterna räkning med hänvisning till motionen.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Miljöpartiets räkning och hänvisar till reservation lämnad i Beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-08-30 § 22.

Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Vänsterpartiets räkning.

Beskrivning av ärendet
Kristjan Vaigur och Pål Keusch har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i mars 2016 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ny integrationsplan för Tyresö kommun. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun, i samverkan med föreningslivet, näringslivet och frivilligorganisationerna, skyndsamt tar fram en ny plan för integrationsarbetet i Tyresö, samt att arbetet ska leda till att den nya integrationsplanen kan komma till praktisk användning senast vid årsskiftet 2016/2017.
 
Motionen har efter remiss behandlats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Nämnderna har föreslagit att motionen avslås förutom socialnämnden som föreslår att motionen anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda om en separat integrationsplan ska upprättas, alternativt om frågan införlivas i andra planer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås, och att integrationsstrategin ska integreras i styrprocessen, förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan och kommunövergripande aktiviteter ska behandlas av kommunstyrelsen.
 
Motionen har även remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald, som har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Kristjan Vaigur (S), Anna Steele (L), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis Pedersen (C) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) och  Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.
Fredrik Saweståhl (M), Ulrica Riis Pedersen (C), Anna Steele (L) och Mats Lindblom (L) yrkar att motionen avslås enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §140.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-08-30 §22.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens svar på motion Ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 20160526 § 31 Motion (S) integrationsplan.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 52.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-06-22 § 1057.pdf
Motion om ett Tyresö för alla och en ny integrationsplan.pdf

§179 Svar på motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längs med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden

Dnr 2015/KS 0464 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Miljöpartiet räkning.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter från Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö kommun ska ta initiativ till förhandlingar med berörda aktörer, i syfte att ta över väghållningen av gång- och cykelbanorna längs med Skrubba malmväg och Gudöbroleden.
 
Tekniska kontorets bedömning är att det skulle innebära en ökad belastning på redan belastade resurser och att en förmodad ersättningsnivå inte skulle täcka de ökade kostnader det skulle medföra. Ett övertagande kan även innebära en del juridiska komplikationer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen avslås, enligt kommunstyrelsens förslag.
Mikael Ordenius (MP) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §159.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §121.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre väghållning.pdf
Motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längst med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden.pdf

§180 Svar på motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast

Dnr 2015/KS 0465 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Socialdemokraterna räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Miljöpartiet räkning med hänvisning till motionen.
Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande ledamöternas i Vänsterpartiet räkning.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund och Mikael Ordenius från Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska fasa ut produkter med tillsats av mikroplaster. Tekniska kontorets och upphandlingsenhetens samlade bedömning är att det är angeläget att följa Naturvårdsverkets arbete med att identifiera och prioritera vilka produkter som ska prioriteras först innan en utfasning påbörjas. Upphandlingsenheten skulle dessutom behöva förstärkas med spetskompetens inom miljöområdet för att kunna ställa skarpare miljökrav i upphandlingar.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Helena Rustas (S) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen anses besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Marie Åkesdotter (MP), Mikael Ordenius (MP) och Helena Rustas (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §160.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §122.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast.pdf
Motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast.pdf

§181 Svar på motion om förstärkt anhörigstöd och att anställa en anhörigkonsulent

Dnr 2016/KS 0169 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Marcus Obligado från Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om förstärkt anhörigstöd genom att en anhörigkonsulent anställs. I motionen föreslås:
 
att Tyresö kommun från 1 januari 2017 inrättar en tjänst som anhörigkonsulent i enlighet med motionens intentioner
att ekonomiska medel avsätts, ca 600 000 kronor, för att finansiera tjänsten som anhörigkonsulent.
 
Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. De båda råden föreslår att motionen ska bifallas.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §161.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §124.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-08-29 § 1066.pdf
Kommunala Funktionshinderrådets svar på motionen om anhörigstöd 160518 §32.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2016-05-18 § 22.pdf
Motion Förstärk anhörigstödet - anställ en anhörigkonsulent.pdf