Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-11-24

Sammanträde 2016-11-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Inga frågor har hittills lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Interpellationer kan lämnas efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella interpellationer som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Tre interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 16 juni 2016
Mikael Fallmo (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om att öka simkunnigheten i skärgårdskommunen Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) väljer att lämna över interpellationen för besvarande till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M). Dick Bengtson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellation som lämnas in till sammanträdet den 20 oktober 2016
Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en interpellation till Anki Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden om skolbibliotek (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till Dick Bengtson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden om kulturen i Tyresö (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Om att öka simkunnigheten i skärgårdskommunen Tyresö interpellation.pdf
Interpellationssvar om simkunnighet.pdf
Interpellation till Anki Svensson(M) om skolbibliotek.pdf
Svar på interpellation om skolbibliotek.pdf
Interpelllation till Dick Bengtson (M) om kulturen i Tyresö.pdf
Svar på interpellation om kulturen i Tyresö.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har lämnats till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslag på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Gerd Dufberg (M) har utsetts till ny ledamot och Susanne Sohlberg (M) har utsetts till ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).

Luis Arias-Vera (MP) har utsetts till ny ersättare för Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).

Sandra Ekengren (SD) har utsetts till ny ledamot och Sture Ericson (SD) har utsetts till ny ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Marcus Svanfeldt Obligado (V)
- ersättare i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet. Avsägelsen gäller från och med 1 januari 2017.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Inger Gemicioglu (V)
-ersättare i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet. Tillträde från och med 1 januari 2017.

Bilagor
Ny sammanräkning ledamöter och ersättare moderaterna.pdf
Ny sammanräkning ledamöter och ersättare miljöpartiet.pdf
Ny sammanräkning ledamöter och ersättare sverigedemokraterna.pdf

5 Val till nämnder och till styrelsen för Tyresö Bostäder 2017

Dnr 2016/KS 0344 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag för 2017.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till styrelsen för Tyresö Bostäder AB enligt förslag för 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning ska redovisa förslag på val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för 2017 till kommunfullmäktige. Partiernas nomineringar till de olika posterna framgår i bilaga.

Bilagor
Protokollsutdrag valberedningen 20161114.pdf
Val till nämnder 2017 - uppdaterad 14 november.docx

6 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Dnr 2016/KS 0321 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen behandlar bland annat inriktningen på det förebyggande arbetet, samverkan och samordning samt utbildning och stöd vid förekomst av våldsbejakande extremism.

Utifrån handlingsplanen kommer riktlinjer och rutiner tas fram för det praktiska arbetet inom kommunens verksamheter, och samverkan med andra aktörer.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplanen mot våldsbejakande extremism.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Tyresö kommun.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-11-08 §171.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-10-20 §133.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-10-18 §28.pdf

7 Redovisning av användning av partistöd 2015 samt beslut om partistöd för år 2017

Dnr 2016/KS 0189 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen, 2 kap. 11 §, ska ett politiskt parti som mottar lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar hur partistödet har använts.

Av lokala bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun framgår att redovisningen ska ha inkommit till kommunstyrelsen innan juni månads utgång. Om redovisning inte inkommer ska stöd inte utbetalas för nästkommande år (5 § i de lokala föreskrifterna).

Kommunallagen reglerar även att fullmäktige ska fatta ett årligt beslut om utbetalning av partistöd (2 kap. 12 § kommunallagen). Eftersom samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat in redovisningen i tid, kan fullmäktige fatta beslut om att utbetala partistöd för 2017 till samtliga berörda partier.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd samt att partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Kristdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Moderaterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - centerpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Sverigedemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Miljöpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Liberalerna.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-11-08 §173.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-10-20 §134.pdf

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2016/KS 0050 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträder redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2016.

Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-10-26 § 1088.pdf

9 Svar på motion om förstärkt anhörigstöd och att anställa en anhörigkonsulent

Dnr 2016/KS 0169 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Marcus Obligado från Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om förstärkt anhörigstöd genom att en anhörigkonsulent anställs. I motionen föreslås:

att Tyresö kommun från 1 januari 2017 inrättar en tjänst som anhörigkonsulent i enlighet med motionens intentioner
att ekonomiska medel avsätts, ca 600 000 kronor, för att finansiera tjänsten som anhörigkonsulent.

Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. De båda råden föreslår att motionen ska bifallas.
Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunfullmäktige bordlade ärendet på sitt sammanträde den 20 oktober 2016.

Bilagor
Motion Förstärk anhörigstödet - anställ en anhörigkonsulent.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §161.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §124.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-08-29 § 1066.pdf
Kommunala Funktionshinderrådets svar på motionen om anhörigstöd 160518 §32.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2016-05-18 § 22.pdf

10 Svar på motion om att låna en svensk

Dnr 2015/KS 0526 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Rickard Ljung, Marie Åkesdotter och Peter Bylund lämnade för Miljöpartiet de gröna in en motion till kommunfullmäktige i november 2015 med förslag om att "låna en svensk". Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsnämnden tar initiativ att starta projektet "Låna en svensk", och att kommunstyrelsen bidrar med den eventuella kostnaden.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald för yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Motion om att låna en svensk.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-11-08 §174.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-10-18 §31.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160523 § 43 - Svar på motion från MP - Låna en svensk.pdf

§182 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2016/KS 0011 001

Beskrivning av ärendet
Två frågor har lämnats in till sammanträdet. Frågorna listas nedan.
Karin Ljung (S) ställer en fråga till Dick Bengtson (M) angående lågt antal möten samt diskussioner och beslut inom kultur- och fritidsområdet (bilaga). Dick Bengtson (M) besvarar frågan.

Carl Johan Karlson (S) ställer en fråga till Anna Lund (KD) om tidplanen för förfrågningsunderlaget avseende äldreboendet Basilikan (bilaga). Anna Lund (KD) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga angående lågt antal möten samt diskussioner och beslut inom kultur- och fritidsnämndsområdet.pdf
Fråga om tidplan för förfrågningunderlaget avseende äldreboendet Basilikan.pdf

§183 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2016/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Fyra nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.
Tre interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.
 
Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 16 juni 2016
Mikael Fallmo (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om att öka simkunnigheten i skärgårdskommunen Tyresö (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) väljer att lämna över interpellationen för besvarande till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M). Dick Bengtson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Dick Bengtson (M), Mikael Fallmo (S), Inger Gemicioglu (V), Karin Ljung (S) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.
 
Interpellation som lämnas in till sammanträdet den 20 oktober 2016
Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en interpellation till Anki Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden om skolbibliotek (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Anki Svensson (M), Lilian Nylinder (MP), Jerry Svensson (S) och Mikael Fallmo (S) yttrar sig.
 
Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till Dick Bengtson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden om kulturen i Tyresö (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Dick Bengtson (M), Marcus Svanfelt Obligado (V), Karin Ljung (S) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig.
 
Interpellationer som lämnas in till sammanträdet den 24 november 2016
Peter Bylund (MP lämnar in en interpellation till Dick Bengtson (M) om det satsas tillräckligt på skol- och övriga bibliotek (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.
 
Jerry Svensson (S) lämnar in en interpellation till Anki Svensson (M) om sociodemografiskt tillägg (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö kommun tar del av "klimatklivet" (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.
 
Per Carlberg (SD) lämnar in en interpellation till  kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om stopp för mottagande av migranter till Tyresö kommun (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Bilagor
Om att öka simkunnigheten i skärgårdskommunen Tyresö interpellation.pdf
Interpellationssvar om simkunnighet.pdf
Interpellation till Anki Svensson(M) om skolbibliotek.pdf
Svar på interpellation om skolbibliotek.pdf
Interpelllation till Dick Bengtson (M) om kulturen i Tyresö.pdf
Svar på interpellation om kulturen i Tyresö.pdf
Interpellation om det satsas tillräckligt mycket på skol- och övriga bibliotek.pdf
Interpellation till Ann-Christine Svensson (M) om sociodemografiskt tillägg.pdf
Interpellation om Tyresö kommuns deltagande i klimatklivet.pdf
Interpellation om stopp för mottagande av migranter till Tyresö kommun.pdf

§184 Anmälan av nya motioner

Dnr 2016/KS 0010 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Fyra motioner lämnas in till sammanträdet.

Anita Matsson och Carl-Johan Karlson (S) lämnar in en motion om en utvecklad äldreomsorg (bilaga).

Mathias Tegnér och Anita Mattson (S) lämnar in en motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun (bilaga).

Anders Wickberg (SD) lämnar in en motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen (bilaga).

Per Carlberg (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) lämnar in en motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun (bilaga).

Bilagor
Motion om en utvecklad äldreomsorg.pdf
Motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf
Motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun.pdf
Motion om rondell vid korsningen Njupkärrsvägen och Bollmoravägen.pdf

§185 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2016/KS 0013 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslag på fyllnadsval godkänns. 

Beskrivning av ärendet
Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Gerd Dufberg (M) har utsetts till ny ledamot och Susanne Sohlberg (M) har utsetts till ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).
 
Luis Arias-Vera (MP) har utsetts till ny ersättare för Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).
 
Sandra Ekengren (SD) har utsetts till ny ledamot och Sture Ericson (SD) har utsetts till ny ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige, se bifogat protokoll från Länsstyrelsen (bilaga).
 
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Marcus Svanfeldt Obligado (V)
- ersättare i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet. Avsägelsen gäller från och med 1 januari 2017.

Marianne Broberg (M)
- ersättare i kommunfullmäktige.
 
Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
 Inger Gemicioglu (V)
-ersättare i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet. Tillträde från och med 1 januari 2017.
 
Bilagor
Ny sammanräkning ledamöter och ersättare moderaterna.pdf
Ny sammanräkning ledamöter och ersättare miljöpartiet.pdf
Ny sammanräkning ledamöter och ersättare sverigedemokraterna.pdf

§186 Val till nämnder och till styrelsen för Tyresö Bostäder 2017

Dnr 2016/KS 0344 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag för 2017.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till styrelsen för Tyresö Bostäder AB enligt förslag för 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning ska redovisa förslag på val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för 2017 till kommunfullmäktige. Partiernas nomineringar till de olika posterna framgår i bilaga.

Bilagor
Protokollsutdrag valberedningen 20161114.pdf
Val till nämnder 2017 - uppdaterad 24 november.pdf

§187 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Dnr 2016/KS 0321 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Handlingsplan mot våldsbejakande extremism antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen behandlar bland annat inriktningen på det förebyggande arbetet, samverkan och samordning samt utbildning och stöd vid förekomst av våldsbejakande extremism.
 
Utifrån handlingsplanen kommer riktlinjer och rutiner tas fram för det praktiska arbetet inom kommunens verksamheter, och samverkan med andra aktörer.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplanen mot våldsbejakande extremism.

Yttrande
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Markus Svanfeldt Obligado (V) och Pål Keusch (S) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Markus Svanfeldt Obligado (V) och Pål Keusch (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Tyresö kommun.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-11-08 §171.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-10-20 §133.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-10-18 §28.pdf

§188 Redovisning av användning av partistöd 2015 samt beslut om partistöd för år 2017

Dnr 2016/KS 0189 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen, 2 kap. 11 §, ska ett politiskt parti som mottar lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar hur partistödet har använts.
 
Av lokala bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun framgår att redovisningen ska ha inkommit till kommunstyrelsen innan juni månads utgång. Om redovisning inte inkommer ska stöd inte utbetalas för nästkommande år (5 § i de lokala föreskrifterna).
 
Kommunallagen reglerar även att fullmäktige ska fatta ett årligt beslut om utbetalning av partistöd (2 kap. 12 § kommunallagen). Eftersom samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat in redovisningen i tid, kan fullmäktige fatta beslut om att utbetala partistöd för 2017 till samtliga berörda partier.
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd samt att partistöd för år 2017 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Yttrande
Mats Lindblom (L), Mikael Ordenius (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Kristdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Moderaterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Centerpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Sverigedemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Miljöpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd - Liberalerna.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-11-08 §173.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-10-20 §134.pdf

§189 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2016/KS 0050 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträder redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2016.
 
Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-10-26 § 1088.pdf

§190 Svar på motion om förstärkt anhörigstöd och att anställa en anhörigkonsulent

Dnr 2016/KS 0169 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Markus Svanfeldt Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) reserverar sig till förmån för den egna motionen (bilaga).

Anita Mattson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning.

Särskilt yttrande
Christina Melzén och Mats Larsson (L) lämnar röstförklaring för de tjänstgörande liberala ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Marcus Svanfeldt Obligado från Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om förstärkt anhörigstöd genom att en anhörigkonsulent anställs. I motionen föreslås:
 
- att Tyresö kommun från 1 januari 2017 inrättar en tjänst som anhörigkonsulent i enlighet med motionens intentioner
- att ekonomiska medel avsätts, ca 600 000 kronor, för att finansiera tjänsten som anhörigkonsulent.
 
Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. De båda råden föreslår att motionen ska bifallas.
Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunfullmäktige bordlade ärendet på sitt sammanträde den 20 oktober 2016.

Yttrande
Inger Gemicioglu (V), Christina Meltzén (L), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Anna Lund (KD), Lilian Nylinder (MP), Carl-Johan Karlson (S), Peter Freij (M), Eija Räty (S), Jörgen Bengtson (SD), Mats Larsson (L), Andreas Jonsson (M), Marie Åkesdotter (MP) och Anna Steele (L) yttrar sig.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) yrkar bifall till första att-satsen i motionen med ändringen att "1 januari 2017" ändras till "under 2017". Vidare yrkar de för den andra att-satsen bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga att motionen ska anses besvarad. Lilian Nylinder (MP), Marie Åkesdotter (MP), Carl-Johan Karlson (S) och Jörgen Bengtsson (SD) instämmer i yrkandet.

Christina Meltzén (L), Anna Lund (KD, Peter Freij (M), Mats Larsson (L), Andreas Jonsson (M) och Anna Steele (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet från Inger Gemicioglu (V) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) med flera. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Inger Gemicioglu (V) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) med flera röstar nej.

Resultat: 26 ja, 25 nej.  Se bifogat omröstningsprotokoll (votering 1).
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Motion Förstärk anhörigstödet - anställ en anhörigkonsulent.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-10-04 §161.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §124.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-08-29 § 1066.pdf
Kommunala Funktionshinderrådets svar på motionen om anhörigstöd 160518 §32.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2016-05-18 § 22.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2016-11-24 § 190.pdf

§191 Svar på motion om att låna en svensk

Dnr 2015/KS 0526 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Rickard Ljung, Marie Åkesdotter och Peter Bylund lämnade för Miljöpartiet de gröna in en motion till kommunfullmäktige i november 2015 med förslag om att "låna en svensk". Motionärerna föreslår att kultur- och fritidsnämnden tar initiativ att starta projektet "Låna en svensk", och att kommunstyrelsen bidrar med den eventuella kostnaden.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald för yttrande.
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Yttrande
Rickard Ljung (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Dick Bengtson (M), Karin Ljung (S), Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C), Dick Bengtson (M) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Rickard Ljung (MP), Karin Ljung (S), Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
 
Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
- Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja
- Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 30 ja och 21 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Motion om att låna en svensk.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-11-08 §174.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-10-18 §31.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160523 § 43 - Svar på motion från MP - Låna en svensk.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2016-11-24 § 191.pdf