Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-04-27

Sammanträde 2017-04-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet. Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet. En fråga lämnades in och bordlades på grund av svarandens frånvaro vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars.

Anders Wickberg (SD) ställer en fråga angående informationsmöten i samband med byggnation av modulbostäder (bilaga). Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Bilagor
Fråga angående informationsmöten i samband med byggnation av modulbostäder.pdf

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. En interpellation lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari och bordlades vid sammanträdet den 30 mars på grund av interpellantens frånvaro. Tre interpellationer anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars. Interpellationerna listas nedan.

Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 23 februari
Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) angående ohälsa bland personal inom äldreomsorgen (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnades in till sammanträdet den 30 mars
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående avtal om stombusstrafik (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skrifligt svar (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående matavfallsinsamling (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om fiskekontroll (bilaga).

Bilagor
Interpellation angående ohälsa bland personalen inom äldreomsorgen.pdf
Svar på interpellation angående ohälsa bland personalen inom äldreomsorgen.pdf
Interpellation angående avtal om förbättrad stombusstrafik.pdf
Svar på interpellation angående stombusstrafik.pdf
Interpellation angående matavfallsinsamling.pdf
Svar på interpellation angående matavfallsinsamling.pdf
Interpellation angående fiskekontroll.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet. Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
Avsägelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Mattias Eriksson (KD)
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Avsägelsen gäller från och med den 1 maj 2017.

5 Årsredovisning för Tyresö kommun 2016

Dnr 2017/KS 0101 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2016 godkänns.
2. 96 194 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats
under 2016 enligt bilaga 1.
3. -5 522 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2016.
4. Styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet. *

* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet
om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi för 2016. Syftet med årsredovisningen är att ge politiker,
medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och
verksamhet har utvecklats under året. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har
finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet
blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har
uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

En sammanställning av investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under
2016 har upprättats, se bilaga 1. Sammantaget för projekten uppgår budget som
föreslås överföras till 2017 till 96 194 tkr. I kommunen finns också ett antal
intäktsfinansierade enheter vars ekonomiska resultat förs över i ny räkning påföljande
år. Det sammanlagda beloppet uppgår till -5 522 tkr.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2016, att 96 194 tkr överförs
avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2016 enligt
bilaga 1 samt att -5 522 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters
resultat 2016.

Sedan kommunstyrelsens sammanträde har en ny version av årsredovisningen lagts
till ärendet. Revisionsrapport samt revisionsberättelse har även lämnats in till
kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunfullmäktiges revisorer föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Årsredovisning Tyresö kommun 2016 - ny version till KF.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §63.pdf
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2016.pdf
Revisionsberättelse för år 2016.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2016.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §44 del 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §44 del 2.pdf
Årsredovisning för Tyresö kommun 2016.pdf
Bilaga 1 Resultatenheter och överföringar årsredovisning 2016.pdf
Verksamhetsberättelser 2016 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 10 Verksamhetsberättelse 2016.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2017-02-14 §4.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-02-22 § 1011.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-02-20 §2.pdf
Byggnadsnämnden verksamhetsberättelse 2016 Protokollsutdrag 2017-02-22 § 2.pdf

6 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016

Dnr 2017/KS 0117 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö bostäder AB under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö Bostäder AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö bostäder AB 2016. Till kommunfullmäktiges behandling av ärendet har en granskningsrapport från lekmannarevisionen med tillhörande revisionsrapport lagts till ärendet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §64.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §45.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016.pdf
Styrelseprotokoll Tyresö bostäder 2017-02-10 § 30 Årsredovisning 2016.pdf
Tyresö bostäder årsredovisning 2016.pdf
Granskningsrapport lekmannarevision samt pwc granskning av Tyresö Bostäder AB 2016.pdf

7 Årsredovisning Tyresö vindkraft AB 2016

Dnr 2017/KS 0119 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2016 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Vindkraft AB redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö Vindkraft AB under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö vindkraft AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Tyresö vindkraft AB 2016. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har en slutgiltig version av årsredovisning 2016 inklusive revisionsrapport samt lekmannarevisionens granskningsrapport tillkommit till ärendet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §65.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §46.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2016.pdf
Årsredovisning 2016 inkl revisionberättelse för Tyresö Vindkraft AB.pdf
Lekmannarevisionens granskningsrapport 2016 för Tyresö Vindkraft AB.pdf

8 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016

Dnr 2017/KS 0118 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har en slutgiltig version av årsredovisning 2016 inklusive revisionsrapport samt lekmannarevisionens granskningsrapport tillkommit till ärendet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §66.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016.pdf
Årsredovisning 2016 inkl revisionsberättelse för Tyresö Näringslivs AB.pdf
Lekmannarevisionens granskningsrapport 2016 för Tyresö Näringslivs AB.pdf

9 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016

Dnr 2017/KS 0115 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas
ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*

* Ledamöter i kommunfullmäktige som även är ledamöter i Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för
direktionens verksamhet 2016. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet,
personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har
beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i
Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund 2016 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår
kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund 2016 samt att bevilja ledamöterna i direktionen för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §67.pdf
Protokollsutdrag Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2016.pdf
Tjänsteskrivelse årsredovisning 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Årsredovisning 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .pdf
Uppföljning av förbundsplan 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .pdf
protokoll internkontroll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016- Bilaga 1 Rapport
- Granskning av Målstyrning .pdf
Revisionsberättelse 2016 - bilaga 2 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

10 Svar på motionen utred effekterna av leasing/köp av bil på bruttolön

Dnr 2016/KS 0277 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har lämnat in motionen "Utred effekterna av leasing/köp av bil på bruttolön". I motionen föreslår de fullmäktige:

att utreda effekterna av att kommunen erbjuder/har erbjudit sina anställda köp av miljöbil på bruttolön.
att avskaffa detta, om det visar sig att effekterna är negativa för klimatet och hälsan.

Tekniska kontoret har tillsammans med kvalitetsenheten och HR-avdelningen utrett effekterna av leasing av så kallade personalbil mot bruttolöneavdrag. Resultatet visar att i stort sett alla hade en annan bil före den nuvarande personalbilen och i 68 procent av fallen var bilen en konventionell diesel- eller bensinbil. 8 procent behöll sin gamla bil när personalbilen anskaffades. 66 procent uppger att de kör ungefär lika mycket, 5 procent kör mera och 13 procent kör mindre med personalbilen jämfört med den gamla bilen.

Mot bakgrund av resultaten är tekniska kontorets slutsats att personalbil mot bruttolöneavdrag har inneburit en miljömässig vinst i och med att konventionella bensin-/dieselbilar fasats ut samt att körsträckan med personalbilar, totalt jämfört med tidigare, är på motsvarande nivå alternativt har minskat något.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §76.pdf
Svar på motionen Utred effekterna av leasing köp av bil på bruttolön.pdf
Motion om utred effekterna av leasing-köp av bil på bruttolön!.pdf

11 Svar på motion om införande av förmånscykel

Dnr 2016/KS 0276 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige avseende ett införande av möjligheten för medarbetare inom Tyresö kommun att genom bruttolöneavdrag leasa så kallad förmånscykel. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunledningskontoret och HR-avdelningen för förslag till besvarande.

Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att Tyresö kommun i dagsläget bör avvakta med att införa möjligheten till förmånscykel till dess att en översyn av kommunens anställningsförmåner är genomförd.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §77.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om införande av förmånscykel.pdf
Motion om inför förmånscykel!.pdf

12 Svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0366 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér och Anita Mattsson, Socialdemokraterna, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 24 november 2016 om bostadsbyggande i Tyresö kommun. I motionen föreslår Socialdemokraterna:

- att ett kommunalt mål för antal tillkommande hyresrätter tas fram
- att ett kommunalt mål för ett växande Tyresö bostäder tas fram
- att Tyresö kommuns ägardirektiv till Tyresö bostäder uppdateras i enlighet med motionens intentioner
- att kommunfullmäktige anmodar Tyresö bostäder att revidera inkomstkraven för sina hyresgäster i motionens anda

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och Tyresö Bostäder AB. Stadsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäders styrelse har var för sig tagit fram förslag till svar på motionen. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §78.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-03-22 §30.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Tyresö bostäders svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf
Motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf

§39 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet. En fråga bordlades på grund av svarandens frånvaro vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars:
 
Anders Wickberg (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående informationsmöten i samband med byggnation av modulbostäder (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga angående informationsmöten i samband med byggnation av modulbostäder.pdf

§40 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
En ny interpellation har lämnats in till sammanträdet. En interpellation lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari och bordlades vid sammanträdet den 30 mars på grund av interpellantens frånvaro. Tre interpellationer anmäldes och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars. Interpellationerna listas nedan.

Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 23 februari
Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) angående ohälsa bland personal inom äldreomsorgen (bilaga). Andreas Jonsson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Eija Räty (S), Andreas Jonsson (S) och Carl Johan Karlson (S) yttrar sig.
 
Interpellationer som lämnades in till sammanträdet den 30 mars
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående avtal om stombusstrafik (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skrifligt svar (bilaga). Peter Bylund (MP), Fredrik Saweståhl (M) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.
 
Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående matavfallsinsamling (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M) och Kjell Andersson (S) yttrar sig.
 
Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om fiskekontroll (bilaga). Dick Bengtson har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Per Carlberg (SD) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Interpellation som lämnats in till sammanträdet den 27 april
Carl Johan Karlson (S) lämnar in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om eventuella platser i planerade vård- och omsorgsboenden. Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation angående ohälsa bland personalen inom äldreomsorgen.pdf
Svar på interpellation angående ohälsa bland personalen inom äldreomsorgen.pdf
Interpellation angående avtal om förbättrad stombusstrafik.pdf
Svar på interpellation angående stombusstrafik.pdf
Interpellation angående matavfallsinsamling.pdf
Svar på interpellation angående matavfallsinsamling.pdf
Interpellation angående fiskekontroll.pdf
Svar på interpellation angående fiskekontroll.pdf
Interpellation angående platser i planerade vård- och omsorgsboenden.pdf

§41 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP), Mikael Ordenius (MP) och Peter Söderlund (MP) lämnar in en motion om antagande av en handlingsplan för att ersätta palmolja i Tyresö kommun.
 
Anders Wickberg (SD) lämnar in en motion om att utöka träffpunkterna för pensionärer i Tyresö kommun.

Bilagor
Motion om att ersätta palmolja i Tyresö kommun.pdf
Motion om att utöka öppna träffpunkterna för pensionärer.pdf

§42 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelsen godkänns.
3. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya ersättare i kommunfullmäktige
Johan Engström (M) har utsetts till ny ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige.
 
Johan Rydén (MP) har utsetts till ny ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige.
 
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Mattias Eriksson (KD)
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Avsägelsen gäller från och med den 1 maj 2017.
 
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Rode Kennerberg (KD)
ny ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Mattias Eriksson (KD) från och med den 1 maj 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§42_prot_20170427.pdf (177 kb)

§43 Årsredovisning för Tyresö kommun 2016

Dnr 2017/KS 0101 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2016 godkänns.
2. 96 194 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2016 enligt bilaga 1.
3. -5 522 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2016.
4. Styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. *

* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.

Särskilt yttrande
Peter Bylund (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen
2017-04-04 § 63 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi för 2016. Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.
 
En sammanställning av investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2016 har upprättats, se bilaga 1. Sammantaget för projekten uppgår budget som föreslås överföras till 2017 till 96 194 tkr. I kommunen finns också ett antal intäktsfinansierade enheter vars ekonomiska resultat förs över i ny räkning påföljande år. Det sammanlagda beloppet uppgår till -5 522 tkr.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2016, att 96 194 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2016 enligt bilaga 1 samt att -5 522 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2016.
 
Sedan kommunstyrelsens sammanträde har en ny version av årsredovisningen lagts till ärendet. Revisionsrapport samt revisionsberättelse har även lämnats in till kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunfullmäktiges revisorer föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
 
På kommunfullmäktiges sammanträde representeras revisorerna av ordförande Claes-Göran Enman (S) samt förste vice ordförande Bengt Verlestam (M) som redogör för det bedömningar revisorerna gjort.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattson (S), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Anna Steele (L), Peter Bylund (MP), Kristjan Vajgur (S), Dick Bengtson (M), Mikael Ordenius (MP) Lilian Nylinder (MP), Andreas Jonsson (M), Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S), Carl Johan Karlson (S), Annika Henningsson (M), Lennart Jönsson (S), Jerry Svensson (S) och Mathias Tegnér (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (L), Anna Steele (L), Dick Bengtson (M), Andreas Jonsson (M) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Årsredovisning Tyresö kommun 2016 - ny version till KF.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §63.pdf
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2016.pdf
Revisionsberättelse för år 2016.pdf
Särskilt yttrande MP Årsredovisning för Tyresö kommun 2016.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2016.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §44 del 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §44 del 2.pdf
Årsredovisning för Tyresö kommun 2016.pdf
Bilaga 1 Resultatenheter och överföringar årsredovisning 2016.pdf
Verksamhetsberättelser 2016 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 10 Verksamhetsberättelse 2016.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2017-02-14 §4.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-02-22 § 1011.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-02-20 §2.pdf
Byggnadsnämnden verksamhetsberättelse 2016 Protokollsutdrag 2017-02-22 § 2.pdf

§44 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016

Dnr 2017/KS 0117 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB redovisas i bilaga.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö bostäder AB under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö Bostäder AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö bostäder AB 2016. Till kommunfullmäktiges behandling av ärendet har en granskningsrapport från lekmannarevisionen med tillhörande revisionsrapport lagts till ärendet.

Yttrande
Leif Kennerberg (KD) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §64.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §45.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016.pdf
Styrelseprotokoll Tyresö bostäder 2017-02-10 § 30 Årsredovisning 2016.pdf
Tyresö bostäder årsredovisning 2016.pdf
Granskningsrapport lekmannarevision samt pwc granskning av Tyresö Bostäder AB 2016.pdf

§45 Årsredovisning Tyresö vindkraft AB 2016

Dnr 2017/KS 0119 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2016 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Vindkraft AB redovisas i bilaga.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö Vindkraft AB under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö vindkraft AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Tyresö vindkraft AB 2016. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har en slutgiltig version av årsredovisning 2016 inklusive revisionsrapport samt lekmannarevisionens granskningsrapport tillkommit till ärendet.

Yttrande
Leif Lanke (L), Mats Larsson (L), Martin Nilsson (S), Fredrik Saweståhl (M) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §65.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §46.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2016.pdf
Årsredovisning 2016 inkl revisionberättelse för Tyresö Vindkraft AB.pdf
Lekmannarevisionens granskningsrapport 2016 för Tyresö Vindkraft AB.pdf

§46 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016

Dnr 2017/KS 0118 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har en slutgiltig version av årsredovisning 2016 inklusive revisionsrapport samt lekmannarevisionens granskningsrapport tillkommit till ärendet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §66.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016.pdf
Årsredovisning 2016 inkl revisionsberättelse för Tyresö Näringslivs AB.pdf
Lekmannarevisionens granskningsrapport 2016 för Tyresö Näringslivs AB.pdf

§47 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016

Dnr 2017/KS 0115 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*

- Ledamöter i kommunfullmäktige som även har ett uppdrag i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2016. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner.
 
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 samt att bevilja ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §67.pdf
Protokollsutdrag Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2016.pdf
Tjänsteskrivelse årsredovisning 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Årsredovisning 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .pdf
Uppföljning av förbundsplan 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .pdf
protokoll internkontroll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
  Revisionsberättelse 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  2016- Bilaga 1 Rapport - Granskning av Målstyrning .pdf
 Revisionsberättelse 2016 - bilaga 2 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

§48 Svar på motionen utred effekterna av leasing/köp av bil på bruttolön

Dnr 2016/KS 0277 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har lämnat in motionen "Utred effekterna av leasing/köp av bil på bruttolön". I motionen föreslår de fullmäktige:
 
- att utreda effekterna av att kommunen erbjuder/har erbjudit sina anställda köp av miljöbil på bruttolön.
- att avskaffa detta, om det visar sig att effekterna är negativa för klimatet och hälsan.
 
Tekniska kontoret har tillsammans med kvalitetsenheten och HR-avdelningen utrett effekterna av leasing av så kallade personalbil mot bruttolöneavdrag. Resultatet visar att i stort sett alla hade en annan bil före den nuvarande personalbilen och i 68 procent av fallen var bilen en konventionell diesel- eller bensinbil. 8 procent behöll sin gamla bil när personalbilen anskaffades. 66 procent uppger att de kör ungefär lika mycket, 5 procent kör mera och 13 procent kör mindre med personalbilen jämfört med den gamla bilen.
 
Mot bakgrund av resultaten är tekniska kontorets slutsats att personalbil mot bruttolöneavdrag har inneburit en miljömässig vinst i och med att konventionella bensin-/dieselbilar fasats ut samt att körsträckan med personalbilar, totalt jämfört med tidigare, är på motsvarande nivå alternativt har minskat något.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen anses besvarad.
 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag om att motionen anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §76.pdf
Svar på motionen Utred effekterna av leasing köp av bil på bruttolön.pdf
Motion om utred effekterna av leasing-köp av bil på bruttolön!.pdf

§49 Svar på motion om införande av förmånscykel

Dnr 2016/KS 0276 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning med hänvisning till den egna motionen.
 
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige avseende ett införande av möjligheten för medarbetare inom Tyresö kommun att genom bruttolöneavdrag leasa så kallad förmånscykel. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunledningskontoret och HR-avdelningen för förslag till besvarande.
 
Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att Tyresö kommun i dagsläget bör avvakta med att införa möjligheten till förmånscykel till dess att en översyn av kommunens anställningsförmåner är genomförd.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Mikael Ordenius (MP), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP) och Mathias Tegnér (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen anses besvarad.
 
Mikael Ordenius (MP), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP) och Mathias Tegnér (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag om att motionen anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §77.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om införande av förmånscykel.pdf
Motion om inför förmånscykel!.pdf

§50 Svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0366 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér och Anita Mattsson, Socialdemokraterna, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 24 november 2016 om bostadsbyggande i Tyresö kommun. I motionen föreslår Socialdemokraterna:
 
- att ett kommunalt mål för antal tillkommande hyresrätter tas fram
- att ett kommunalt mål för ett växande Tyresö bostäder tas fram
- att Tyresö kommuns ägardirektiv till Tyresö bostäder uppdateras i enlighet med motionens intentioner
- att kommunfullmäktige anmodar Tyresö bostäder att revidera inkomstkraven för sina hyresgäster i motionens anda
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och Tyresö Bostäder AB. Stadsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäders styrelse har var för sig tagit fram förslag till svar på motionen. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-04-04 §78.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-03-22 §30.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Tyresö bostäders svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf
Motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf