Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-10-26

Sammanträde 2017-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
En fråga lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 7 september. En ny fråga har lämnats in till sammanträdet. Frågorna listas nedan.

Anders Wickberg (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående bostäder för nyanlända.

Mikael Ordenius (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående fasta hinder i vägnätet.

Bilagor
Fråga angående köp av bostäder till nyanlända.pdf
Fråga angående fasta hinder i vägnätet.pdf

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Två interpellationer anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 19 juni. Interpellationerna bordlades åter vid sammanträdet den 7 september. Interpellationerna listas nedan.

Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om specialpedagoger inom skola och förskola i Tyresö kommun (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation angående besked om ekonomiska ramarna för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Svar på interpellation angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Interpellation om specialpedagoger i förskola och skola.pdf
Svar på interpellation om specialpedagoger i skolor och förskolor.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats till sammanträdet. Motioner kan lämnas efter att kallelsen skickats ut.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna godkänns.
3. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ersättare och ledamot i kommunfullmäktige
Jerry Svensson (S) har utsetts till ordinarie ledamot i fullmäktige efter Selma Harki (S)

Agneta Hallbeck (S) har utsetts till ny ersättare i fullmäktige efter
Jerry Svensson (S)

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Andreas Jonsson (M)
ordförande i socialnämnden
ledamot i kommunstyrelsen
avsägelserna gäller från och med den 1 november 2017

Fredrik Bergkuist (M)
ersättare i socialnämnden

Alejandro Ozano (MP)
ersättare i socialnämnden

Julia Fedioutchek (MP)
ersättare i byggnadsnämnden

Nina Dahl (MP)
ombud i Tyresåns Vattenvårdsförbund

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Rode Kennerberg (KS)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

5 Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2017

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att samtliga förvaltningar vidtar fortsatta åtgärder under kvartal 4 2017 för att förbättra det ekonomiska utfallet.
3. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.
4. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018.
5. Till dess att planen är genomförd, ska kommunstyrelsen varje kvartal få en rapport.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde. Nämndernas delårsbeslut bifogas ärendet för kännedom.

Sedan kommunstyrelsens behandling av ärendet har delårsrapporten kompletterats med följande förtydligande längst ned på sidan 29 "För flyktingverksamheten gäller att kommunen under 2015 hade ett överskott på 2 535 tkr och 2016 ett överskott på 13 532, totalt 16 067 tkr. Över tid har flyktingverksamheten bedrivits inom ramen av de bidrag kommunen fått från Migrationsverket."

Revisionen ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Revisorernas bedömning redovisas i bilagt utlåtande samt granskningsrapport.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att:
1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att samtliga förvaltningar vidtar fortsatta åtgärder under kvartal 4 2017 för att förbättra det ekonomiska utfallet.
3. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.
4. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018.
5. Till dess att planen är genomförd, ska kommunstyrelsen varje kvartal få en rapport.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §172.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 2 2017-08-31 till KF.pdf
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per augusti 2017.pdf
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2017.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §114.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-09-20 § 70.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20170919 § 49 Delår 2.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-09-19 § 66.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-10-03 §60.pdf
Delårsrapport 2 2017 Gemensam verksamhet Näringsliv.pdf
Delårsrapport 2 2017 tekniska kontoret.pdf

6 Revidering av taxor 2018 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2017/KS 0302 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande justerade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2017-08-21, §§ 25-30, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen.
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Samtliga taxor enligt a-f ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderade taxor för 2018 enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion.

Sedan kommunstyrelsens behandling har två paragrafer på sidan 5 rättats ifråga om lagstiftningshänvisning. Den rättade bilagan har namngivits "Taxa Miljöbalken bilaga 1 2018 till KF."

Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade taxor för 2018 enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §173.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Protokoll från direktionens sammanträde.pdf
2017-08-21 taxor omedelbar just.pdf
Ärende 8, Taxa animaliska biprodukter, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa animaliska biprodukter.pdf
Ärende 9, Taxa livsmedelskontroll, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa livsmedelskontroll.pdf
Taxa Miljöbalken bilaga 1 2018 till KF.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken.pdf
Ärende 11, Taxa receptfria läkemedel, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11, Taxa receptfria läkemedel.pdf
Ärende 12, Taxa strålskyddslagen, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa strålskyddslagen.pdf
Ärende 13, Taxa sprängämnesprekursorer, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 13, Taxa sprängämnesprekursorer.pdf

7 Marköverlåtelseavtal gällande del av Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2017KSM0824

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2 har upprättats för att möjliggöra 47 nya rad- och parhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 30 miljoner kronor för den överlåtna marken.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet mellan Tyresö kommun och Besqab Mark AB samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §175.pdf
Tjänsteskrivelse underskriven.pdf
Marköverlåtelseavtal underskrivet av Besqab.pdf
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2.pdf
Bilaga 3.pdf
Bilaga 4 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5 Lokala riktlinjer.pdf
Bilaga 6 Dagvattenutredning.pdf

8 Antagande av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2015KSM0602.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2. Planförslaget ger möjlighet till en ny exploatering med enbostadshus som radhus eller parhus. Planförslaget möjliggör även en ombyggnation av delar av Kryddvägen och säkerställer gång- och cykelstråket från Farmarstigen ned mot Barnsjön. Bebyggelsen ska så långt som det är möjligt anpassas efter platsens topografi. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen i dess lydelse före 1 januari 2015.

Ärendet har behandlats av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för Kryddvägen etapp 2 antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §176.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Antagandebeskrivning_Kryddvägen2.pdf
DP_Kryddvägen_etapp2_PKantagande_FOKUS_2-Plankarta_A1.pdf
granskningsutlåtande_Kryddvägen2.pdf
170908_Kvalitetsprogram_Kryddvägen2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §89.pdf

9 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granängsvägen

Dnr 2017KSM0800.256

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marköverlåtelseavtalet avseende bostäder vid Granängsvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granängsvägen. Avtalets syfte är dels att sälja del av fastighet Bollmora 1:94 till Tyresö Granängen Förvaltning AB, och dels att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet.

Ärendet har behandlats av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet avseende bostäder vid Granängsvägen samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §177.pdf
Tjänsteskrivelse_granängsvägen_marköverlåtelse.pdf
Marköverlåtelseavtal.pdf
Bilaga 1 Detaljplan för Bostadsbebyggelse vid Granvägen.pdf
Bilaga 2 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 3 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 4 Trädvitesplan.pdf
Bilaga 5 Ljus BTA.pdf

10 Antagande av detaljplan för bostäder vid Granängsvägen

Dnr 2016KSM0597.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för bostäder vid Granängsvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan, inom del av fastigheten Bollmora 1:94, vilken skapar byggrätt för cirka 80 bostadslägenheter i flerbostadshus. Små studiolägenheter eller lokaler för centrumändamål får inrymmas i bottenvåningen. Parkering anordnas i huvudsak under planterade bostadsgårdar. Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder vid Granängsvägen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §178.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning Dp Bostäder vid Granängsvägen Antagande.pdf
Plankarta-DP-Granängsvägen_PKantagande.pdf
granskningsutlåtande.pdf
Kvalitetsprogram_del av Bollmora 1_94 170908.pdf
Bollmora Tyresö Dagvattenutredning - 161026.pdf
Granängsvägen Trafikbuller rev 160225.pdf
MUR-001 (Markteknisk Undersökningsrapport).pdf
Solstudier.pdf

11 Gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8, Östra Tyresö

Dnr 2013KSM0921.254

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8 antas.

Beskrivning av ärendet
Gatukostnadsutredningen för Raksta etapp 8, Östra Tyresö, har ställts ut för ny granskning under tiden 16 maj till 7 juni 2017. Granskningsyttrandena gällde främst att gatukostnaderna är för höga för de boende i området, att kostnader för vägbygget är orimligt höga, att fördelningsområdet inte anses rättvist, misstanke om att gatuombyggnaden görs för att kommunen ska finansiera anläggande av kommunalt VA samt att vägarna inte blir tillräckligt trafiksäkra.

Stadsbyggnadsförvaltningen har inte gjort några förändringar i handlingarna då beslut om sättet att ta ut gatukostnad samt att hantera storlek på gatukostnaden är beslutade i enlighet med kommunens sätt att hantera gatukostnader och dessa kan därför inte avstås. Kostnaderna ligger i nivå med kostnaderna för övriga omvandlingsområden i nivå med hur gatukostnaden för Raksta såg ut i samrådshandlingarna.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att gatukostnadsutredningen antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §157.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsutlåtande_gatukostnadsutredning Raksta_8_extern (utan namn).pdf
Kostnadsfördelning.pdf
Redovisninga av kostnader bilaga 3.pdf
Kartbilaga 1.pdf
Kartbilaga 2.pdf
Gatukostnadsprocess, bilaga 1.pdf

12 Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård

Dnr 2017KSM0604 301

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 2,6 miljoner kronor. Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk. Övrig hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
Planerad om- och tillbyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård med en investering på 42 miljoner kronor föreslås för att säkerställa arbetsmiljö och logistik på gården samt för att kunna utöka lektionstillfällen och tillgänglighet för funktionsnedsatta.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 9 augusti och remitterade då ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att kompletteras med finansieringsförslag. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga 1 på Fårdala gård.
Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 3,3 miljoner kronor. Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att kultur- och fritidsförvaltningen inte ska få full kompensation för kostnadsökningarna som uppstår genom det nya ridhuset, utan att kompensationen begränsas till 2,6 miljoner kronor som täcker kapitalkostnaden. Övriga kostnader föreslås nämnden finansiera dels genom en hyreshöjning, dels inom sin demografiskt kompenserade ekonomiska ram.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:

1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 2,6 miljoner kronor. Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk. Övrig hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens ram.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §156.pdf
Tjänsteskrivelse Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård 2017-08-30.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-08-28 §50.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §118.pdf
Tyresö Ridanläggning Programskiss 20170124.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-110 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-120 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-210 BL.pdf

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2017/KS 0194 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2017.

Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-08-30 § 1071.pdf

14 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov

Dnr 2016/KS 0191 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:

- att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym.
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade ärendet i december 2016 och föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26 återremitteras ärendet till kultur- och fritidsnämnden, genom minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en ekonomisk redovisning. Utvecklingsförvaltningen och tekniska kontoret har därför utrett möjligheterna till och kostnaderna för att anlägga dricksvattenanläggningar och toaletter vid utvalda rekreationsytor, utegym vid Alby samt i Wättingestråket. Kultur- och fritidsnämnden har därefter behandlat ärendet på nytt och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §148.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §29.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §9.pdf
Motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf

15 Svar på motion om att starta en hantverksby i Tyresö

Dnr 2017/KS 0057 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att starta en hantverksby i Tyresö. De föreslår:

- att möjligheterna för att anlägga en hantverksby i området vid Follbrinksströmmen och Lilla Tyresö utreds.
- att möjligheterna för att bygga ett hembygdsmuseum i samma område utreds.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §149.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §30.pdf
Motion om att starta en hantverksby i Tyresö.pdf

16 Svar på motion om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola

Dnr 2017/KS 0098 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen bifalls.
2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola. I motionen föreslår de:

- att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi
- att undersöka intresset för en sådan skola bland barn och unga i Tyresö.
- att om resultatet av de två första att-satserna blir positivt ha som mål att starta upp verksamheten höstterminen 2017 eller senast vårterminen 2018.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalls samt att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §150.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §28.pdf
Motion om att starta en skrivar alt författarskola vid kommunens kulturskola.pdf

17 Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida

Dnr 2017/KS 0099 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 23 februari 2017 där de föreslår att Tyresö kommun snarast lägger upp en motionsbank med en snabblänk på kommunens startsida. Motionen har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen.

Tyresö kommun publicerar sedan många år tillbaka kommunfullmäktiges och nämndernas kallelser, protokoll och tillhörande handlingar via Insyn på tyreso.se. Via Insyn är det möjligt att hitta handlingarna sorterade på respektive politisk organ samt årtal. Det är också möjligt att fritextsöka ärendet och enskilda dokument, däribland motioner. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att kommunen därigenom på ett överskådligt och enkelt sätt tillgängliggör beslutsunderlagen. Förvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet har beretts av Beredningen för medborgardialog och mångfald, kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §151.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-06-01 § 23.pdf
Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf
Motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf

18 Svar på motion om att ta fram en parkeringsplan med åtgärder

Dnr 2017/KS 0055 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en parkeringsplan med åtgärder. I motionen föreslår de:

- att en trafikstrategi omgående tas fram
- att en parkeringsplan omgående tas fram i enlighet med motionen
- att en parkeringslösning med accesskort kopplat till infartsparkeringar undersöks.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §152.pdf
Tjänsteskrivelse parkeringsplan motion.pdf
Motion om att ta fram en parkeringsplan med åtgärder.pdf

19 Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan

Dnr 2016/KS 0401 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Tyresö bostäder AB rekommenderas att ytterligare satsa på informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet har i december 2016 lämnat in motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan. I motionen föreslås att fulmäktige beslutar:

- att initiera informationsinsatser om avfallshantering för att erbjuda hushåll "miljötratten" så att vegetabiliska matoljor kan samlas upp.
- att ge Tyresö bostäder AB i uppdrag att initiera informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende

Motionen remitterades till tekniska kontoret inom kommunstyrelseförvaltningen och till Tyresö bostäder. Tekniska kontoret beskriver i bifogad tjänsteskrivelse det arbete som redan pågår och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Tyresö bostäders styrelse har skickat in svar på motionen, vilket har kompletterats med en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunledningsutskottet återremitterade ärendet den 9 augusti 2017 till kommunstyrelseförvaltningen för komplettering med svar även på att-sats två. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i den kompletterade tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad samt att rekommendera Tyresö bostäder AB att göra ytterligare informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad samt att Tyresö bostäder AB rekommenderas att ytterligare satsa på informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §164.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappans andra attsats.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §125.pdf
Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Tyresö bostäder Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Motion Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf

20 Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

Dnr 2016/KS 0402 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Åsa de Mander (L), Anita Mattson (S) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2016 om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. I motionen föreslås:

- att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför ledamöterna lämnar sina uppdrag, samt
- att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda ledamöterna ska kunna/vilja fullgöra sina kommunalpolitiska uppdrag.

I den bifogade tjänsteskrivelsen redogör kommunkansliet för forskningsresultat som finns avseende folkvaldas avhopp samt kommunkansliets uppfattning avseende en eventuell utredning av potentiella förändringsförslag som skulle kunna underlätta för förtroendevalda att fullfölja sitt uppdrag. Kommunkansliet föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och mångfald, kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §165.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-08-17 § 29.pdf
Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf
Motion angående folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf

21 Svar på motion om mer idrott och fysisk aktivitet i skolan

Dnr 2017/KS 0054 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om mer idrott/fysisk aktivitet i skolan med förslag om att utreda vilka möjligheter som finns och vilka resurser som krävs för att öka antalet timmar i idrott och hälsa i Tyresös grundskolor. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §184.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-08-23 §61.pdf
Motion om mer idrott och fysisk aktivitet i skolan.pdf

22 Svar på motion avseende avtal om hälsokommunikation

Dnr 2017/KS 0164 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Alfonso Morales, Sara Granestad och Carl Johan Karlson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska teckna avtal med Stockholms läns landsting om så kallade hälsokommunikatörer. Motionen remitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande.

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §185.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017-08-29 §31.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1058.pdf
Motion avseende avtal om hälsokommunikation.pdf

23 Svar på motion om bättre kollektivtrafik för framtiden

Dnr 2017/KS 0224 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Martin Nilsson, Alfonso Morales och Mathias Tegnér från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en kollektivtrafikstrategi med åtgärder för bättre kollektivtrafik.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som har berett förslag till svar från stadsbyggnadsförvaltningen. I svaret anges att förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen bedriver och att översiktsplaneringsenheten kommer starta arbetet med en trafikstrategi under hösten 2017.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §186.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga Motion Socialdemokraterna BUSSTRATEGI 170828.pdf
Motion om bättre kollektivtrafik för framtiden.pdf

§87 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
En fråga lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 7 september. Två nya frågor har lämnats in till sammanträdet. Frågorna listas nedan.
 
Anders Wickberg (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående bostäder för nyanlända. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.
 
Mikael Ordenius (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående fasta hinder i vägnätet. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.
 
Anita Mattsson (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående konsultkostnader för individ- och familjeomsorgen. Fredrik Saweståhl (M) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga angående köp av bostäder till nyanlända.pdf
Fråga angående fasta hinder i vägnätet.pdf
Fråga angåede konsultkostnader på IFO.pdf

§88 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
En ny interpellation har lämnats in till sammanträdet. Två interpellationer anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 19 juni. Interpellationerna bordlades åter vid sammanträdet den 7 september. Interpellationerna listas nedan.
 
Peter Bylund (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Frågan bordläggs på grund av interpellantens frånvaro och behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om specialpedagoger inom skola och förskola i Tyresö kommun (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Marie Åkesdotter (MP), Anki Svensson (M), Jannice Rockstroh (S) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Interpellation som lämnats in till sammanträdet den 26 oktober
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) angående nedläggningen av Björkbackens äldreboende. Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation angående besked om ekonomiska ramarna för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Svar på interpellation angående besked om ekonomiska ramar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Interpellation om specialpedagoger i förskola och skola.pdf
Svar på interpellation om specialpedagoger i skolor och förskolor.pdf
Interpellation angående nedläggningen av Björkbackens äldreboende.pdf

§89 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Beskrivning av ärendet
Sju nya motioner har lämnats till sammanträdet.
 
Anita Mattsson (S), Karin Ljung (S) och Beatrice Rubeling (S) lämnar in en motion om Tyresövallen.
 
Carl-Johan Karlson (S) och Anita Mattsson (S) lämnar in en motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten.
 
Jannice Rockstroh (S) och Alfonso Morales (S) lämnar in motionen En skola för var och en - NPF-säkra Tyresös grundskolor.
 
Marie Åkesdotter (MP) Lilian Nylinder (MP) och Mikael Ordenius (MP) lämnar in en motion om genomlysning av elevhälsan i syfte att stärka barns och ungdomars hälsa.
 
Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Inger Gemicioglu (V) lämnar in motionen Nollvision för fallolyckor i Tyresö.
 
Mikael Ordenius (MP) lämnar in en motion om Revidering av cykelplan för centrumnära miljöer.
 
Mikael Ordenius (MP) lämnar in en motion om skolkort i grundskolan för samtliga elever.

Bilagor
Motion om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.pdf
Motion om Tyresövallen.doc
Motion om nollvision för fallolyckor i Tyresö.pdf
Motion om genomlysning av elevhälsan, i syfte att stärka barns och ungdomars hälsa.pdf
Motion om att avskaffa LOV inom hemtjänsten.pdf
Motion om revidering av cykelplan för centrum.pdf
Motion om skolkort i grundskolan.pdf

§90 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Beskrivning av ärendet
Nya ersättare och ledamot i kommunfullmäktige
Jerry Svensson (S) har utsetts till ordinarie ledamot i fullmäktige efter Selma Harki (S)
 
Agneta Hallbeck (S) har utsetts till ny ersättare i fullmäktige efter
Jerry Svensson (S)

 
David Westius (S) har utsetts till ny ersättare i fullmäktige efter
Kjell Andersson (S).
 
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Andreas Jonsson (M)
ordförande i socialnämnden
ledamot i kommunstyrelsen
avsägelserna gäller från och med den 1 november 2017

Fredrik Bergkuist (M)
ersättare i socialnämnden

Alejandro Ozano (MP)
ersättare i socialnämnden
 
Julia Fedioutchek (MP)
ersättare i byggnadsnämnden

Nina Dahl (MP)
ersättare till ombud i Tyresåns Vattenvårdsförbund
 
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Rode Kennerberg (KS)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Beslut/Protokollsutdrag
§90_prot_20171026.pdf (140 kb)

§91 Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2017

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att samtliga förvaltningar vidtar fortsatta åtgärder under kvartal 4 2017 för att förbättra det ekonomiska utfallet.
3. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.
4. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018.
5. Till dess att planen är genomförd, ska kommunstyrelsen varje kvartal få en rapport.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2017 för Tyresö kommun. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys redovisat per verksamhetsområde. Nämndernas delårsbeslut bifogas ärendet för kännedom.
 
Sedan kommunstyrelsens behandling av ärendet har delårsrapporten kompletterats med följande förtydligande längst ned på sidan 29 "För flyktingverksamheten gäller att kommunen under 2015 hade ett överskott på 2 535 tkr och 2016 ett överskott på 13 532, totalt 16 067 tkr.  Över tid har flyktingverksamheten bedrivits inom ramen av de bidrag kommunen fått från Migrationsverket."
 
Revisionen ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Revisorernas bedömning redovisas i bilagt utlåtande samt granskningsrapport.

Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att
1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att samtliga förvaltningar vidtar fortsatta åtgärder under kvartal 4 2017 för att förbättra det ekonomiska utfallet.
3. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.
4. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2018.
5. Till dess att planen är genomförd, ska kommunstyrelsen varje kvartal få en rapport.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Dick Bengtson (M), Inger Gemicioglu (V), Jannice Rockstroh (S), Carl Johan Karlson (S), Anna Lund (KD) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §172.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 2 2017-08-31 till KF.pdf
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per augusti 2017.pdf
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2017.pdf
MSU Protokollsutdrag 20170925 §114.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-09-20 § 70.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20170919 § 49 Delår 2.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-09-19 § 66.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-10-03 §60.pdf
Delårsrapport 2 2017 Gemensam verksamhet Näringsliv.pdf
Delårsrapport 2 2017 tekniska kontoret.pdf

§92 Revidering av taxor 2018 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2017/KS 0302 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande justerade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2017-08-21, §§ 25-30, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen.
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Samtliga taxor enligt a-f ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderade taxor för 2018 enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion.
 
Sedan kommunstyrelsens behandling har två paragrafer på sidan 5 rättats ifråga om lagstiftningshänvisning. Den rättade bilagan har namngivits "Taxa Miljöbalken bilaga 1 2018 till KF."
 
Ärendet har behandlats av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade taxor för 2018 enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §173.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Protokoll från direktionens sammanträde.pdf
2017-08-21 taxor omedelbar just.pdf
Ärende 8, Taxa animaliska biprodukter, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa animaliska biprodukter.pdf
Ärende 9, Taxa livsmedelskontroll, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa livsmedelskontroll.pdf
Taxa Miljöbalken bilaga 1 2018 till KF.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10, Taxa miljöbalken.pdf
Ärende 11, Taxa receptfria läkemedel, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11, Taxa receptfria läkemedel.pdf
Ärende 12, Taxa strålskyddslagen, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa strålskyddslagen.pdf
Ärende 13, Taxa sprängämnesprekursorer, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 13, Taxa sprängämnesprekursorer.pdf

§93 Marköverlåtelseavtal gällande del av Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1 - Ärendet utgår

§94 Antagande av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1 - Ärendet utgår

§95 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granängsvägen

Dnr 2017KSM0800.256

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtalet avseende bostäder vid Granängsvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal för bostäder vid Granängsvägen. Avtalets syfte är dels att sälja del av fastighet Bollmora 1:94 till Tyresö Granängen Förvaltning AB, och dels att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet.
 
Ärendet har behandlats av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet avseende bostäder vid Granängsvägen samt att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §177.pdf
Tjänsteskrivelse_granängsvägen_marköverlåtelse.pdf
Marköverlåtelseavtal.pdf
Bilaga 1 Detaljplan för Bostadsbebyggelse vid Granvägen.pdf
Bilaga 2 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 3 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 4 Trädvitesplan.pdf
Bilaga 5 Ljus BTA.pdf

§96 Antagande av detaljplan för bostäder vid Granängsvägen

Dnr 2016KSM0597.214

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplan för bostäder vid Granängsvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan, inom del av fastigheten Bollmora 1:94, vilken skapar byggrätt för cirka 80 bostadslägenheter i flerbostadshus. Små studiolägenheter eller lokaler för centrumändamål får inrymmas i bottenvåningen. Parkering anordnas i huvudsak under planterade bostadsgårdar. Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder vid Granängsvägen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §178.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning Dp Bostäder vid Granängsvägen Antagande.pdf
Plankarta-DP-Granängsvägen_PKantagande.pdf
granskningsutlåtande.pdf
Kvalitetsprogram_del av Bollmora 1_94 170908.pdf
Bollmora Tyresö Dagvattenutredning - 161026.pdf
Granängsvägen Trafikbuller rev 160225.pdf
MUR-001 (Markteknisk Undersökningsrapport).pdf
Solstudier.pdf

§97 Gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8, Östra Tyresö

Dnr 2013KSM0921.254

Kommunfullmäktiges beslut
- Gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8 antas.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig med hänvisning till eget budgetförslag.

Beskrivning av ärendet
Gatukostnadsutredningen för Raksta etapp 8, Östra Tyresö, har ställts ut för ny granskning under tiden 16 maj till 7 juni 2017. Granskningsyttrandena gällde främst att gatukostnaderna är för höga för de boende i området, att kostnader för vägbygget är orimligt höga, att fördelningsområdet inte anses rättvist, misstanke om att gatuombyggnaden görs för att kommunen ska finansiera anläggande av kommunalt VA samt att vägarna inte blir tillräckligt trafiksäkra.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har inte gjort några förändringar i handlingarna då beslut om sättet att ta ut gatukostnad samt att hantera storlek på gatukostnaden är beslutade i enlighet med kommunens sätt att hantera gatukostnader och dessa kan därför inte avstås. Kostnaderna ligger i nivå med kostnaderna för övriga omvandlingsområden i nivå med hur gatukostnaden för Raksta såg ut i samrådshandlingarna.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att gatukostnadsutredningen antas.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Anders Wickberg (SD), Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer frågan om fullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §157.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsutlåtande_gatukostnadsutredning Raksta_8_extern (utan namn).pdf
Kostnadsfördelning.pdf
Redovisninga av kostnader bilaga 3.pdf
Kartbilaga 1.pdf
Kartbilaga 2.pdf
Gatukostnadsprocess, bilaga 1.pdf

§98 Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård

Dnr 2017KSM0604 301

Kommunfullmäktiges beslut
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 2,6 miljoner kronor.  Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.  Övrig hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens ram.

Reservation
Karin Ljung (S) hänvisar till särskild reservation i kommunstyrelsen 2017-09-13 § 156 (bilaga).
 
Mikael Ordenius (MP) reserverar sig för tjänstgörande miljöpartististiska ledamöternas räkning.

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Planerad om- och tillbyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård med en investering på 42 miljoner kronor föreslås för att säkerställa arbetsmiljö och logistik på gården samt för att kunna utöka lektionstillfällen och tillgänglighet för funktionsnedsatta.
 
Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 9 augusti och remitterade då ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att kompletteras med finansieringsförslag. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga 1 på Fårdala gård.

Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 3,3 miljoner kronor.  Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att kultur- och fritidsförvaltningen inte ska få full kompensation för kostnadsökningarna som uppstår genom det nya ridhuset, utan att kompensationen begränsas till 2,6 miljoner kronor som täcker kapitalkostnaden. Övriga kostnader föreslås nämnden finansiera dels genom en hyreshöjning, dels inom sin demografiskt kompenserade ekonomiska ram.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 2,6 miljoner kronor.  Utökningen effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.  Övrig hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens ram.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Karin Ljung (S) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Karin Ljung (S) yrkar att första satsen i beslutspunkt 3 i kommunstyrelsens förslag ändras till "Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad motsvarande hyra på 3,3 miljoner kronor". Mikael Ordenius (MP) bifaller yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkande från Karin Ljung (S) med flera.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår ändringsyrkande från Karin Ljung (S) med flera.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkande från Karin Ljung (S) med flera.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå ändringsyrkande från Karin Ljung (S) med flera röstar ja.
Den som vill bifalla ändringsyrkande från Karin Ljung (S) med flera röstar nej.

Resultat: 29 röstar ja, 21 röstar nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 1).

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §156.pdf
Tjänsteskrivelse Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård 2017-08-30.pdf
Reservation S Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2017-10-26 §§ 98, 103, 106, 107.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-08-28 §50.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §118.pdf
Tyresö Ridanläggning Programskiss 20170124.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-110 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-120 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-210 BL.pdf

§99 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2017/KS 0194 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2017.
 
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-08-30 § 1071.pdf

§100 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov

Dnr 2016/KS 0191 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:
 
- att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym.
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun. 
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade ärendet i december 2016 och föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26 återremitteras ärendet till kultur- och fritidsnämnden, genom minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en ekonomisk redovisning.   Utvecklingsförvaltningen och tekniska kontoret har därför utrett möjligheterna till och kostnaderna för att anlägga dricksvattenanläggningar och toaletter vid utvalda rekreationsytor, utegym vid Alby samt i Wättingestråket. Kultur- och fritidsnämnden har därefter behandlat ärendet på nytt och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Marie Åkesdotter (MP) och Karin Ljung (S) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Marie Åkesdotter (MP) och Karin Ljung (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag om att motionen avslås.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §148.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §29.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §9.pdf
Motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf

§101 Svar på motion om att starta en hantverksby i Tyresö

Dnr 2017/KS 0057 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att starta en hantverksby i Tyresö. De föreslår:
 
- att möjligheterna för att anlägga en hantverksby i området vid Follbrinksströmmen och Lilla Tyresö utreds.
- att möjligheterna för att bygga ett hembygdsmuseum i samma område utreds.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Inger Gemicioglu (V) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M), Inger Gemicioglu (V) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §149.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §30.pdf
Motion om att starta en hantverksby i Tyresö.pdf

§102 Svar på motion om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola

Dnr 2017/KS 0098 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola. I motionen föreslår de:
 
- att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi
- att undersöka intresset för en sådan skola bland barn och unga i Tyresö.
- att om resultatet av de två första att-satserna blir positivt ha som mål att starta upp verksamheten höstterminen 2017 eller senast vårterminen 2018.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalls samt att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Inger Gemicioglu (V) och Beatrice Rubeling (S) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M), Inger Gemicioglu (V) och Beatrice Rubeling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §150.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §28.pdf
Motion om att starta en skrivar alt författarskola vid kommunens kulturskola.pdf

§103 Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida

Dnr 2017/KS 0099 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Mikael Ordenius (MP) hänvisar till miljöpartiets reservation i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-06-01 § 23 (bilaga).

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) hänvisar till vänsterpartiets ersättaryttrande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-06-01 § 23 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 23 februari 2017 där de föreslår att Tyresö kommun snarast lägger upp en motionsbank med en snabblänk på kommunens startsida. Motionen har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen.
 
Tyresö kommun publicerar sedan många år tillbaka kommunfullmäktiges och nämndernas kallelser, protokoll och tillhörande handlingar via Insyn på tyreso.se. Via Insyn är det möjligt att hitta handlingarna sorterade på respektive politisk organ samt årtal. Det är också möjligt att fritextsöka ärendet och enskilda dokument, däribland motioner.  Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att kommunen därigenom på ett överskådligt och enkelt sätt tillgängliggör beslutsunderlagen. Förvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad.
 
Ärendet har beretts av Beredningen för medborgardialog och mångfald, kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Ulrica Riis Pedersen (C), Inger Gemicioglu (V) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Inger Gemicioglu (V) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Resultat: 30 ja, 7 nej, 13 avstår, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll
(votering 2).
Kommunfullmäktige fattar beslut enligt kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §151.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-06-01 § 23.pdf
Reservation MP Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns hemsida.pdf
Ersättaryttrande V Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns hemsida.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2017-10-26 §§ 98, 103, 106, 107.pdf
Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf
Motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf

§104 Svar på motion om att ta fram en parkeringsplan med åtgärder

Dnr 2017/KS 0055 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en parkeringsplan med åtgärder. I motionen föreslår de:
 
- att en trafikstrategi omgående tas fram
- att en parkeringsplan omgående tas fram i enlighet med motionen
- att en parkeringslösning med accesskort kopplat till infartsparkeringar undersöks.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (MP), Anders Wickberg (SD) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Marie Åkesdotter (MP) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §152.pdf
Tjänsteskrivelse parkeringsplan motion.pdf
Motion om att ta fram en parkeringsplan med åtgärder.pdf

§105 Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan

Dnr 2016/KS 0401 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Tyresö bostäder AB rekommenderas att ytterligare satsa på informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet har i december 2016 lämnat in motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan. I motionen föreslås att fulmäktige beslutar:
 
- att initiera informationsinsatser om avfallshantering för att erbjuda hushåll "miljötratten" så att vegetabiliska matoljor kan samlas upp.
- att ge Tyresö bostäder AB i uppdrag att initiera informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende
 
Motionen remitterades till tekniska kontoret inom kommunstyrelseförvaltningen och till Tyresö bostäder. Tekniska kontoret beskriver i bifogad tjänsteskrivelse det arbete som redan pågår och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Tyresö bostäders styrelse har skickat in svar på motionen, vilket har kompletterats med en tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen.
 
Kommunledningsutskottet återremitterade ärendet den 9 augusti 2017 till kommunstyrelseförvaltningen för komplettering med svar även på att-sats två. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i den kompletterade tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad samt att rekommendera Tyresö bostäder AB att göra ytterligare informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad samt att Tyresö bostäder AB rekommenderas att ytterligare satsa på informationsinsatser och förenkla hanteringen av rest- och matavfall för de boende.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Lennart Jönsson (S) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Lennart Jönsson (S) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §164.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappans andra attsats.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §125.pdf
Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Tyresö bostäder Svar på motionen Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf
Motion Dags att klättra uppför avfallstrappan.pdf

§106 Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

Dnr 2016/KS 0402 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen bifalls.

Reservation
Leif Kennerberg (KD) reserverar sig för de tjänstgörande kristdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Åsa de Mander (L), Anita Mattson (S) och Peter Bylund (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2016 om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. I motionen föreslås:
 
- att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför ledamöterna lämnar sina uppdrag, samt
- att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda ledamöterna ska kunna/vilja fullgöra sina kommunalpolitiska uppdrag.
 
I den bifogade tjänsteskrivelsen redogör kommunkansliet för forskningsresultat som finns avseende folkvaldas avhopp samt kommunkansliets uppfattning avseende en eventuell utredning av potentiella förändringsförslag som skulle kunna underlätta för förtroendevalda att fullfölja sitt uppdrag. Kommunkansliet föreslår att motionen ska anses besvarad.
 
Ärendet har beretts av Beredningen för medborgardialog och mångfald, kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Marcus Svanfeldt Obligado (V), Anita Mattsson (S), Åsa de Mander (L), Lilian Nylinder (MP), Anders Wickberg (SD), Ulrica Riis Pedersen (C), Peter Freij (M), Marie Åkesdotter (MP), Mats Fält (M), Leif Lanke (L), Carl-Johan Karlson (S), Dick Bengtson (M) och Alfonso Morales (S) yttrar sig.

Yrkande
Ulrica Riis Pedersen (C), Peter Freij (M), Mats Fält (M) och Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Marcus Svanfeldt Obligado (V), Anita Mattsson (S), Åsa de Mander (L), Lilian Nylinder (MP), Anders Wickberg (SD), Leif Lanke (L) och Alfonso Morales (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag om att motionen ska anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Resultat: 23 ja, 27 nej, 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 3).
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §165.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-08-17 § 29.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2017-10-26 §§ 98, 103, 106, 107.pdf
Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf
Motion angående folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf

§107 Svar på motion om mer idrott och fysisk aktivitet i skolan

Dnr 2017/KS 0054 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om mer idrott/fysisk aktivitet i skolan med förslag om att utreda vilka möjligheter som finns och vilka resurser som krävs för att öka antalet timmar i idrott och hälsa i Tyresös grundskolor. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Anki Svensson (M), Anders Wickberg (SD), Beatrice Rubeling (S), Mikael Ordenius (MP), Mathias Tegnér (S), Jerry Svensson (S), Marie Åkesdotter (S), Alfonso Morales (S) och Lilian Nylinder (MP) yttrar sig. 

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås.
 
Anders Wickberg (SD), Beatrice Rubeling (S), Mikael Ordenius (MP), Mathias Tegnér (S), Marie Åkesdotter (MP) och Alfonso Morales (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut om att motionen avslås. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Resultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 4).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §184.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2017-10-26 §§ 98, 103, 106, 107.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-08-23 §61.pdf
Motion om mer idrott och fysisk aktivitet i skolan.pdf

§108 Svar på motion avseende avtal om hälsokommunikation

Dnr 2017/KS 0164 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Alfonso Morales, Sara Granestad och Carl Johan Karlson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska teckna avtal med Stockholms läns landsting om så kallade hälsokommunikatörer. Motionen remitterades till socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §185.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017-08-29 §31.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1058.pdf
Motion avseende avtal om hälsokommunikation.pdf

§109 Svar på motion om bättre kollektivtrafik för framtiden

Dnr 2017/KS 0224 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Martin Nilsson, Alfonso Morales och Mathias Tegnér från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en kollektivtrafikstrategi med åtgärder för bättre kollektivtrafik.
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som har berett förslag till svar från stadsbyggnadsförvaltningen. I svaret anges att förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen bedriver och att översiktsplaneringsenheten kommer starta arbetet med en trafikstrategi under hösten 2017.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §186.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga Motion Socialdemokraterna BUSSTRATEGI 170828.pdf
Motion om bättre kollektivtrafik för framtiden.pdf