Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-02-22

Sammanträde 2018-02-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
En fråga anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 25 januari (se nedan). Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

Per Carlberg (SD) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om händelseutvecklingen på äldreboendet Björkbackens avdelning Vitsippan (bilaga).

Bilagor
Fråga till Dick Bengtson (M) om avdelning Vitsippan på Björkbackens vård- och omsorgsboende.pdf

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Fem interpellationer anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 25 januari. Två interpellation anmäldes vid sammanträdet den 14 december och bordlades vid sammanträdet den 25 januari på grund av interpellanternas frånvaro. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 januari 2018
Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) angående bedömningen av arbetsmiljön på Björkbackens äldreboende (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om orsakerna till ökningen av antalet orosanmälningar i kommunen (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om dåliga markförhållanden i kommunens hundrastgård (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående cykelsatsningar i budget 2017 och 2018 (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående folkhälsoarbete i Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 14 december 2017
Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående tidsbegränsade anställningar i Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om hur Tyresö kommun ska hantera odemokratiska yttringar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar. Bilagt till svaret finns även kommentarer från Lena Beskow, rektor vid Tyresö gymnasium (bilaga).

Bilagor
Interpellation angående arbetsmiljön vid Björkbackens äldreboende.pdf
Svar på interpellation om arbetsmiljön vid Björkbackens äldreboende.pdf
Interpellation till Dick Bengtson (M) om orsakerna till ökningen av antalet orosanmälningar.pdf
Svar på interpellation om orsakerna till ökat antal orosanmälningar i Tyresö.pdf
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om markförhållanden i kommunens hundrastgård.pdf
Svar på interpellation om markförhållanden i hundrastgård.pdf
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om redovisning av cykelsatsningar i budget 2017 och 2018.pdf
Svar på interpellation om cykelsatsningar i budget 2017 och 2018.pdf
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om folkhälsoarbete.pdf
Svar på interpellation om folhälsoarbete.pdf
Interpellation om Tyresö kommuns utnyttjande av tidsbegränsade anställningar.pdf
Svar på interpellation om tidsbegränsade anställningar.pdf
Interpellation om hur Tyresö kommun ska hantera odemokratiska yttringar.pdf
Svar på interpellation om odemokratiska yttringar.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats till sammanträdet. Motioner kan lämnas efter att kallelsen skickats ut.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Jesper Lithman (M)
ersättare i socialnämnden
ersättare i kommunfullmäktige

Rickard Ljung (MP)
2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ann-Christin Svensson (M)
ersättare i socialnämnden

Anna Herber (L)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Dennis Bengtson (M)
ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Nicklas Åberg (M)
ersättare i kommunfullmäktige

Förslag till fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Claes Göran Enman (S)
revisor i Tyresåns vattenvårdsförbund för verksamhetsåret 2018.

Bengt Verlestam (M)
revisorsersättare i Tyresåns vattenvårdsförbund för verksamhetsåret 2018.

Petra Nygren (M)
ny ersättare i socialnämnden

Peter Freij (M)
ny ersättare i kommunstyrelsen

Martin Skjöldebrand (L)
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Mikael Ordenius (MP)
ny 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

5 Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018

Dnr 2018/KS 0016 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kultur- och fritidsnämndens budgetram 2018 har minskat med 3 miljoner kronor föreslår nämnden att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde justeras. För att nämnden ska kunna hålla budget 2018 krävs såväl sänkta kostnader genom verksamhetseffektiviseringar som intäktsökningar. Utvecklingsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till reviderade taxor för samtliga lokalhyror med en generell höjning av Taxa 2 (full taxa) på 20 procent, ett första steg till likställning av taxor för ishall och konstgräsplan samt nya taxor för raststugan i Alby och uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Förändrade taxor föreslås gälla från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-02-06 §22.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-11 § 87.pdf

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2017/KS 0194 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2017.

Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Bilagor
Protokollsutdrag Socialnämnden 2018-01-31, § 1008.pdf

7 Svar på motion om träffpunkter för äldre

Dnr 2017/KS 0056 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen avslås.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten. En ny mötesplats ska etableras under året.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattson, Helena Rustas, Eija Räty, Beatrice Rubeling och Sara Granestrand från Socialdemokraterna föreslår i en motion att Tyresö kommun ska utreda förutsättningarna för att i kommunen inrätta ett antal träffpunkter för äldre utifrån det koncept som Haninge kommun använder sig av. Motionen har remitterats till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet.

Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen. Kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås, att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten och att en ny mötesplats ska etableras under året samt att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås, att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten och att en ny mötesplats ska etableras under året samt att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-02-06 §29.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om träffpunkter för äldre.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1060.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-06-12 §37.pdf
Kommunala funktionshinderrådet protokollsutdrag 2017-05-17 §34.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2017-10-18 § 30.pdf
Motion om träffpunkter för äldre.pdf

§11 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har anmälts till sammanträdet. En fråga anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 25 januari. Frågorna listas nedan.

Fråga som lämnats in till sammanträdet den 22 februari
Carl Johan Karlson (S) har ställt en fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande Lotta Stjernfeldt (M) om föreningars möjlighet till lokalbokning i kulturcentrum Kvarnhjulet. Lotta Stjernfeldt (M) besvarar frågan.

Fråga som lämnats in till sammanträdet den 25 januari
Per Carlberg (SD) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om händelseutvecklingen på äldreboendet Björkbackens avdelning Vitsippan (bilaga). Dick Bengtson (M) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga till Dick Bengtson (M) om avdelning Vitsippan på Björkbackens vård- och omsorgsboende.pdf
Fråga till Lotta Stjernfeldt (M) om bokningsläget för föreningar i kulturcentrum Kvarnhjulet.pdf

§12 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Fem interpellationer anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 25 januari. Två interpellation anmäldes vid sammanträdet den 14 december och bordlades vid sammanträdet den 25 januari på grund av interpellanternas frånvaro. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 22 februari 2018
Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om beräkningsgrunderna för lokalförsörjningsplan 2018-2030. Interpellationen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.

Jerry Svensson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående antalet förskoleplatser. Interpellationen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 januari 2018
Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) angående bedömningen av arbetsmiljön på Björkbackens äldreboende (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Carl Johan Karlson (S), Dick Bengtson (M), Inger Gemicioglu (V), Fredrik Saweståhl (M), Per Carlberg (SD), Jerry Svensson (S), Susann Ronström (S) och Leif Kennerberg (KD) yttrar sig.

Anders Wickberg (SD) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om orsakerna till ökningen av antalet orosanmälningar i kommunen (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Anders Wickberg (SD) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om dåliga markförhållanden i kommunens hundrastgård (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Per Carlberg (SD) närvarar inte och interpellationen bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående cykelsatsningar i budget 2017 och 2018 (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Marie Åkesdotter (MP) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående folkhälsoarbete i Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Eija Räty (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 14 december 2017
Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående tidsbegränsade anställningar i Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Marcus Svanfeldt Obligado (V) närvarar inte och interpellationen bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Per Carlberg (SD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om hur Tyresö kommun ska hantera odemokratiska yttringar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar. Bilagt till svaret finns även kommentarer från Lena Beskow, rektor vid Tyresö gymnasium (bilaga). Per Carlberg (SD) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Bilagor
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående beräkningsgrunderna för lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående antalet förskoleplatser.pdf
Interpellation angående arbetsmiljön vid Björkbackens äldreboende.pdf
Svar på interpellation om arbetsmiljön vid Björkbackens äldreboende.pdf
Interpellation till Dick Bengtson (M) om orsakerna till ökningen av antalet orosanmälningar.pdf
Svar på interpellation om orsakerna till ökat antal orosanmälningar i Tyresö.pdf
Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om markförhållanden i kommunens hundrastgård.pdf
Svar på interpellation om markförhållanden i hundrastgård.pdf
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om redovisning av cykelsatsningar i budget 2017 och 2018.pdf
Svar på interpellation om cykelsatsningar i budget 2017 och 2018.pdf
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om folkhälsoarbete.pdf
Svar på interpellation om folhälsoarbete.pdf
Interpellation om Tyresö kommuns utnyttjande av tidsbegränsade anställningar.pdf
Svar på interpellation om tidsbegränsade anställningar.pdf
Interpellation om hur Tyresö kommun ska hantera odemokratiska yttringar.pdf
Svar på interpellation om odemokratiska yttringar.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20180222.pdf (146 kb)
Bilagor
§ 12 Interpellation angående arbetsmiljön vid Björkbackens äldreboende.pdf (255 kb) § 12 Interpellation om hur Tyresö kommun ska hantera odemokratiska yttringar.pdf (228 kb) § 12 Interpellation om Tyresö kommuns utnyttjande av tidsbegränsade anställningar.pdf (1 032 kb) § 12 Interpellation till Dick Bengtson (M) om orsakerna till ökningen av antalet orosanmälningar.pdf (342 kb) § 12 Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående antalet förskoleplatser.pdf (641 kb) § 12 Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) angående beräkningsgrunderna för lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf (689 kb) § 12 Interpellation till Fredrik Saweståhl (M) om markförhållanden i kommunens hundrastgård.pdf (286 kb) § 12 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om folkhälsoarbete.pdf (1 193 kb) § 12 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om redovisning av cykelsatsningar i budget 2017 och 2018.pdf (429 kb) § 12 Svar på interpellation om arbetsmiljön vid Björkbackens äldreboende.pdf (806 kb) § 12 Svar på interpellation om cykelsatsningar i budget 2017 och 2018.pdf (901 kb) § 12 Svar på interpellation om folhälsoarbete.pdf (4 936 kb) § 12 Svar på interpellation om markförhållanden i hundrastgård.pdf (1 630 kb) § 12 Svar på interpellation om odemokratiska yttringar.pdf (940 kb) § 12 Svar på interpellation om orsakerna till ökat antal orosanmälningar i Tyresö.pdf (1 472 kb) § 12 Svar på interpellation om tidsbegränsade anställningar.pdf (892 kb)

§13 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Beskrivning av ärendet
En ny motion har lämnats in till sammanträdet.

Socialdemokraterna Anita Mattsson, Carl-Johan Karlson, Beatrice Rubeling och Eija Räty har lämnat in en motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning.

Bilagor
Motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning.pdf

§14 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Jesper Lithman (M)
ersättare i socialnämnden
ersättare i kommunfullmäktige

Rickard Ljung (MP)
2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Ann-Christine Svensson (M)
ersättare i socialnämnden

Anna Herber (L)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Dennis Bengtson (M)
ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Nicklas Åberg (M)
ersättare i kommunfullmäktige

Mikael Ebenholtz (M)
ersättare i kommunfullmäktige

Kaj Runelund (M)
ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
ersättare i kommunfullmäktige

Anna Steele (fd L)
ersättare i kommunstyrelsen

Karin Ljung (S)
ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Förslag till fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Claes Göran Enman (S)
revisor i Tyresåns vattenvårdsförbund för verksamhetsåret 2018.

Bengt Verlestam (M)
revisorsersättare i Tyresåns vattenvårdsförbund för verksamhetsåret 2018.

Peter Bylund (MP)
ny ersättare till ombud i Tyresåns vattenvårdsförbund.

Petra Nygren (M)
ny ersättare i socialnämnden

Peter Freij (M)
ny ersättare i kommunstyrelsen

Martin Skjöldebrand (L)
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Mikael Ordenius (MP)
ny 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Ajda Asgari (MP)
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Christina Melzén (L)
ny ersättare i kommunstyrelsen


Johanna Schaub (S)
ny ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20180222.pdf (185 kb)

§15 Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018

Dnr 2018/KS 0016 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till reservation i kultur- och fritidsnämnden 2017-12-11 § 87 (bilaga).

Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning och hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kultur- och fritidsnämndens budgetram 2018 har minskat med 3 miljoner kronor föreslår nämnden att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde justeras. För att nämnden ska kunna hålla budget 2018 krävs såväl sänkta kostnader genom verksamhetseffektiviseringar som intäktsökningar. Utvecklingsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till reviderade taxor för samtliga lokalhyror med en generell höjning av Taxa 2 (full taxa) på 20 procent, ett första steg till likställning av taxor för ishall och konstgräsplan samt nya taxor för raststugan i Alby och uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Förändrade taxor föreslås gälla från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:

1. Taxa 2, intern taxa samt fest- och evenemangtaxa höjs med 20 procent för hyra av samtliga lokaler, med undantag för en höjning med 38 procent från 145 kronor/timme till 200 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar.
2. Taxa 1 sänks för barn från 765 kronor/timme till 600 kronor/timme i ishall under icke säsong.
3. Taxa 1 höjs för barn från 200 kronor/timme till 300 kronor/timme för hyra av uppvärmd konstgräsplan under icke säsong.
4. Nya taxor införs för Raststugan i Alby. Taxa 1; 50 kronor/timme och taxa 2; 100 kronor/timme.
5. Nya taxor införs för uthyrningsbara lokaler i fritidsgårdarna. Taxa 1; 125 kronor/timmer och taxa 2; 250 kronor/timme.
6. Förändrade taxor gäller från den 1 juli 2018. Beslutad årlig indexuppräkning gäller även framledes.

Yttrande
Anders Wickberg (SD), Dick Bengtson (M), Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till punkterna 1, 3 och 5 i kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anita Mattson yrkar avslag till punkterna 1, 3 och 5 i kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkar att nolltaxa införs på dagtid för pensionärsorganisationer och funktionshindersorganisationer, från och med 1 juli 2018. Inger Gemicioglu (V) biträder både avlagsyrkandet avseende beslutspunkt 1, 3 och 5 och Anita Mattsons tilläggsyrkande.

Mikael Ordenius (MP) yrkar i första hand återremiss enligt skriftligt yrkande i kommunstyrelsen (bilaga) och i andra hand avslag till beslutspunkterna 1, 3 och 5 i kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Mikael Ordenius (MP). Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller punkterna 2, 4 och 6 i kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller dessa.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller beslutspunkterna 1,3 och 5 i kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår beslutspunkterna 1, 3 och 5 enligt yrkande från Anita Mattsson (S) med flera. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut avseende beslutspunkterna 1, 3 och 5.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Anita Mattsson (S) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anita Mattsson (S) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet från Anita Mattson (S).

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-02-06 §22.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-11 § 87.pdf
Reservation S Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-11 § 87.pdf
Reservation SD Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018.pdf
Särskilt yttrande MP Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018.pdf

§16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2017/KS 0194 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2017.

Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Yttrande
Susann Ronström (S) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Bilagor
Protokollsutdrag Socialnämnden 2018-01-31, § 1008.pdf

§17 Svar på motion om träffpunkter för äldre

Dnr 2017/KS 0056 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten. En ny mötesplats ska etableras under året.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.

Lilian Nylinder (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning.

Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattson, Helena Rustas, Eija Räty, Beatrice Rubeling och Sara Granestrand från Socialdemokraterna föreslår i en motion att Tyresö kommun ska utreda förutsättningarna för att i kommunen inrätta ett antal träffpunkter för äldre utifrån det koncept som Haninge kommun använder sig av. Motionen har remitterats till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet.

Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen. Kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås, att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten och att en ny mötesplats ska etableras under året samt att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås, att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur det skulle kunna skapas fler aktiviteter för äldre i samarbete med föreningslivet och hemtjänsten och att en ny mötesplats ska etableras under året samt att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram verktyg för att bättre marknadsföra det utbud av aktiviteter för äldre som redan finns idag.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Anita Mattsson (S), Mats Larsson (L), Anders Wickberg (SD), Inger Gemicioglu (V) Lilian Nylinder (MP), Fredrik Saweståhl (M), Susann Ronström (S), Mats Lindblom (L), Jerry Svensson (S) och Carl- Johan Karlson (S) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Inger Gemicioglu (V), Lilian Nylinder (MP) och Anders Wickberg (SD).

Mats Larsson (L) yrkar att första beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag till beslut ändras till "Motionen anses besvarad".

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkande från Mats Larsson (L) om att ändra beslutspunkt 1 i kommunstyrelsens förslag till beslut till "Motionen anses besvarad." Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller förslaget till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget till beslut om att motionen anses besvarad.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla förslaget till beslut om att motionen
anses besvarad röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Resultat: 25 ja, 25 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst (KL kap 5 § 56). Efter ordförandens utslagsröst fastställs voteringsresultatet till 26 ja, 25 nej och 1 frånvarande. Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-02-06 §29.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om träffpunkter för äldre.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1060.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-06-12 §37.pdf
Kommunala funktionshinderrådet protokollsutdrag 2017-05-17 §34.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2017-10-18 § 30.pdf
Motion om träffpunkter för äldre.pdf
Röstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2018-02-22 § 17.pdf