Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-04-26

Sammanträde 2018-04-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet. Frågor kan lämnas även efter att kallelsen skickats ut.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelserna godkänns.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Marie-Louise Axelsson Ahl (SD)
ersättare i kommunstyrelsen

Henrik Mellström (SD)
ordinarie ledamot i valberedningen

Per Carlberg (SD)
ersättare i valberedningen

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Johan Carlsson (SD)
ersättare i kommunstyrelsen

Oliver Frimodig (SD)
ordinarie ledamot i valberedningen

Bjarne Vifell (SD)
ersättare i valberedningen

5 Årsredovisning för Tyresö kommun 2017

Dnr 2018/KS 0121 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2017 godkänns.
2. 467 650 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 överförs till budget 2018 enligt bilaga 1.
3. -2 929 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 överförs till budget 2018.
4. Styrelser och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. *

* I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2017. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen, att medel för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 överförs till budget 2018 samt att medel avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 överförs till budget 2018. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har en ny version av årsredovisningen lagts till ärendet. Revisionsrapport samt revisionsberättelse har även lämnats in till kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunfullmäktiges revisorer föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

På kommunfullmäktiges sammanträde representeras revisorerna av ordförande Claes-Göran Enman (S) samt förste vice ordförande Bengt Verlestam (M) som redogör för det bedömningar revisorerna gjort.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §62.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2017.pdf
Tyresö kommun Årsredovisning 2017.pdf
INVESTERINGAR PER DEC 2017.pdf
Kommunstyrelsen verksamhetsberättelse VO 10 2018-04-10 §60.pdf.pdf
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse VO 11-14 och 16-17 2018-04-10 §61.pdf.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-02-28 § 1014 Verksamhetsberättelser.pdf
Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-02-21 § 10 Verksamhetsberättelse 2017.pdf
Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-02-21 § 11 Internkontrollplan.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 §2.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20180215 § 3 verksamhetsberättelser 2017.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2018-02-28 § 12.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 24.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2017 - fastställd version till KF.pdf
Revisionsberättelse för år 2017.pdf
Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2017.pdf

6 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2017

Dnr 2018/KS 0120 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB samt revisionsberättelse redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö Bostäder AB under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö Bostäder AB under 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö bostäder AB 2017. Till kommunfullmäktiges behandling av ärendet har en granskningsrapport från lekmannarevisionen samt en revisionsrapport fån pwc lagts till ärendet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §63.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 49.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2017.pdf
Protokoll sammanträde nr 187.pdf
Årsredovisning 2017 Tyresö bostäder.pdf
Granskningsrapport Tyresö Bostäder AB 2017.pdf
Revisionsrapport Granskning av Tyresö Bostäder AB 2017.pdf

7 Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017

Dnr 2018/KS 0122 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö vindkraft AB under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö vindkraft AB under 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Tyresö vindkraft AB 2017. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har en slutgiltig version av årsredovisning 2017 samt revisionsrapport från Ernst & Young AB och granskningsrapport från lekmannarevisionen tillkommit till ärendet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §64.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017.pdf
Tyresö Vindkraft AB årsredovisning 2017.pdf
Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2017, fastställd version.pdf
Revisionsberättelse för Tyresö Vindkraft AB.pdf
Granskningsrapport Tyresö Vindkraft AB 2017.pdf

8 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017

Dnr 2018/KS 0123 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017. Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet har lekmannarevisionens granskningsrapport tillkommit till handlingarna.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §65.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017.pdf
Årsredovisning 2017 Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf
Revisionsberättelse 2017 Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf
Granskningsrapport för Tyresö Näringslivs AB 2017.pdf

9 Avveckling av Tyresö näringslivsaktiebolag

Dnr 2018/KS 0113 002

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Tyresö näringslivsaktiebolag avvecklas och bolagets tillgångar överförs till kommunen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö näringslivsaktiebolag har tidigare avyttrat alla industrifastigheter. Tillgångarna utgörs av fastigheter i Strandområdet där planerna är att fastigheterna ska användas för allmänna ändamål för utveckling av Strandområdet. Bolaget har i stort sett varit vilande under de senaste fem åren. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att bolaget bör upplösas och tillgångarna överföras till kommunen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö näringslivsaktiebolag avvecklas och att bolagets tillgångar överförs till kommunen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §66.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

10 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017

Dnr 2018/KS 0125 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*

- Ledamöter i kommunfullmäktige som även har ett uppdrag i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2017. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §67.pdf
Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 med revisionsberättelse.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2017 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

11 Tilläggsanslag konstgräsplan Tyresö strand

Dnr 2018/KS 0136 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Tilläggsinvesteringsmedel för projektet konstgräsplan Strand beviljas med totalt 1,6 miljoner kronor.
2. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 853 000 kronor för att täcka kapitaltjänstkostnader. Utökningen effektueras under 2019.

Beskrivning av ärendet
En tjänsteskrivelse har inkommit från utvecklingsförvaltningen om tilläggsinvestering till konstgräsplan i Tyresö strand. Skrivelsen utgår från en internränta på 1,75 procent. Internräntan är för 2019 1,5 procent vilket påverkar kapitalkostnaden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 853 000 kronor för att täcka kapitaltjänstkostnader.

Frågan om kultur- och fritidsnämnden ska ha ett ramtillskott även för drift och skötsel av planen föreslås hanteras inom ramen för arbetet med kommunplan 2019.

På begäran av kommunstyrelsen har ärendet kompletterats med följande upplysningar:

I samband med upphandling mottog kommunen tre anbud. Skillnaden mellan högsta och lägsta anbudet var ca 2,5 miljoner kronor. Det lägsta anbudet förkastades då det inte uppfyllde kraven enligt lagen om offentlig upphandling.
Konstgräsplanen kommer att anläggas med nytillverkat grönt EPDM-gummi som även finns på de flesta andra konstgräsplaner i kommunen och som fastighetsenheten bedömt som det mest miljövänliga i förhållande till planens spelkvalitet och antal timmar som planen används per år. Som alternativa material finns även kork, bark och cocos. Tester med korkunderlag på ett antal planer i Stockholm har inte fallit väl ut.

Planen anläggs på ett sätt som minimerar spridandet av granulatet till omgivningen. Fotbollsplanen kommer inte att snöröjas på vintern vilket även minimerar risken för att granulatet sprids med snön till omgivningen. Avvattning av planen sker via dräneringsrör i singel placerade under konstgräset istället för öppna dagvattenbrunnar.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att tilläggsinvesteringsmedel för projektet konstgräsplan Strand beviljas med totalt 1,6 miljoner kronor samt att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 853 000 kronor för att täcka kapitaltjänstkostnader. Utökningen effektueras under 2019.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-10 § 68.pdf
Tjänsteskrivelse Utvecklingsförvaltningen Tilläggsinvestering konstgräsplan Strand.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelseförvaltningen Tilläggsinvestering till konstgräsplan Strand.pdf

12 Svar på motion om nollvision för fallolyckor i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0372 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado och Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet föreslår i en motion att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en nollvision för fallolyckor i Tyresö och att nollvisionen tas fram i nära samarbete med det kommunala pensionärsrådet.

Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och funktionshindersrådet. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. De båda råden föreslår att motionen bifalls.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §77.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-02-28 § 1018.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-02-13 §10.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2018-02-13 § 1.pdf
Motion Nollvision för fallolyckor i Tyresö.pdf

§27 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet
 
Marcus Svanfeldt Obligado (V) ställer en fråga till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om höjd habiliteringsersättning. Dick Bengtson (M) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga om medel för höjd habiliteringsersättning till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M).pdf

§28 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Beskrivning av ärendet
Fem nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.
 
Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordföranden Anki Svensson (M) om skolbibliotek. Interpellationen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering inom hemtjänsten. Interpellationen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier. Interpellationen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om orsakerna till hemtjänstens underskott. Interpellationen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om inställda sammanträden. Interpellationen bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation om skolbibliotek till Anki Svensson (M).pdf
Interpellation till Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering.pdf
Interpellation angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier till Fredrik Saweståhl (M).pdf
Interpellation om orsakerna till hemtjänstens underskott till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M).pdf
Interpellation angående inställda möten till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).pdf

§29 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två nya motioner har lämnats in till sammanträdet.
 
Sverigedemokraterna Anders Wickberg, Per Carlberg, Henrik Mellström och Sandra Ekengren har lämnat in en motion om att avskaffa förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön.
 
Sverigedemokraterna Anders Wickberg, Per Carlberg, Henrik Mellström och Sandra Ekengren har lämnat in en motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri. 
 
Bilagor
Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.pdf
Motion om att avskaffa förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön.pdf

§30 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige
Åsa de Mander (L) har utsetts till ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
 
Agneta Hansson (L) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige.

Jesús Alejandro Ozano da Silva (MP) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige.
 
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Marie-Louise Axelsson Ahl (SD)
ersättare i kommunstyrelsen

Henrik Mellström (SD)
ordinarie ledamot i valberedningen
 
Per Carlberg (SD)
ersättare i valberedningen

Lars-Gustaf Ericson (KD)
ersättare i kultur- och fritidsnämnden
 
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Johan Carlsson (SD)
ersättare i kommunstyrelsen

Oliver Frimodig (SD)
ordinarie ledamot i valberedningen

Bjarne Vifell (SD)
ersättare i valberedningen

Ahmed Mccool (KD)
ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20180426.pdf (179 kb)

§31 Årsredovisning för Tyresö kommun 2017

Dnr 2018/KS 0121 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2017 godkänns.
2. 467 650 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 överförs till budget 2018 enligt bilaga 1.
3. -2 929 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 överförs till budget 2018.
4. Styrelser och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. *

Jäv
- I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga.)

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2017. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.
 
Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen, att medel för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 överförs till budget 2018 samt att medel avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 överförs till budget 2018. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har en ny version av årsredovisningen lagts till ärendet. Revisionsrapport samt revisionsberättelse har även lämnats in till kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunfullmäktiges revisorer föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

På kommunfullmäktiges sammanträde representeras revisorerna av ordförande Claes-Göran Enman (S) samt förste vice ordförande Bengt Verlestam (M) som redogör för det bedömningar revisorerna gjort.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Inger Gemicioglu (V), Anders Wickberg (SD), Anita Mattsson (S), Dick Bengtson (M), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Mikael Ordenius (MP), Carl Johan Karlson (S), Anki Svensson (M), Jerry Svensson (S), Beatrice Rubeling (S), Kristjan Vaigur (S), Peter Bylund (MP), Annika Henningsson (M) och Liselotte Stjernfeldt (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Dick Bengtson (M), Anki Svensson (M), Annika Henningsson (M) och Liselotte Stjernfeldt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §62.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2017.pdf
Tyresö kommun Årsredovisning 2017.pdf
INVESTERINGAR PER DEC 2017.pdf
Kommunstyrelsen verksamhetsberättelse VO 10 2018-04-10 §60.pdf.pdf
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse VO 11-14 och 16-17 2018-04-10 §61.pdf.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-02-28 § 1014 Verksamhetsberättelser.pdf
Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-02-21 § 10 Verksamhetsberättelse 2017.pdf
Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-02-21 § 11 Internkontrollplan.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 §2.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20180215 § 3 verksamhetsberättelser 2017.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2018-02-28 § 12.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 24.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2017 - fastställd version till KF.pdf
Revisionsberättelse för år 2017.pdf
Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2017.pdf
Särskilt yttrande SD kommunfullmäktige 2018-04-26 § 31.pdf

§32 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2017

Dnr 2018/KS 0120 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB samt revisionsberättelse redovisas i bilaga.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö Bostäder AB under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö Bostäder AB under 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö bostäder AB 2017. Till kommunfullmäktiges behandling av ärendet har en granskningsrapport från lekmannarevisionen samt en revisionsrapport fån pwc lagts till ärendet.

Yttrande
Leif Kennerberg (KD) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §63.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 49.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2017.pdf
Protokoll sammanträde nr 187.pdf
Årsredovisning 2017 Tyresö bostäder.pdf
Granskningsrapport Tyresö Bostäder AB 2017.pdf
Revisionsrapport Granskning av Tyresö Bostäder AB 2017.pdf

§33 Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017

Dnr 2018/KS 0122 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017 noteras.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB redovisas i bilaga.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö vindkraft AB under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö vindkraft AB under 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Tyresö vindkraft AB 2017. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har en slutgiltig version av årsredovisning 2017 samt revisionsrapport från Ernst & Young AB och granskningsrapport från lekmannarevisionen tillkommit till ärendet.

Yttrande
Anders Wickberg (SD) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §64.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017.pdf
Tyresö Vindkraft AB årsredovisning 2017.pdf
Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2017, fastställd version.pdf
Revisionsberättelse för Tyresö Vindkraft AB.pdf
Granskningsrapport Tyresö Vindkraft AB 2017.pdf
Särskilt yttrande SD kommunfullmäktige 2018-04-26 § 33.pdf

§34 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017

Dnr 2018/KS 0123 10

Kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017. Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet har lekmannarevisionens granskningsrapport tillkommit till handlingarna.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §65.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017.pdf
Årsredovisning 2017 Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf
Revisionsberättelse 2017 Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf
Granskningsrapport för Tyresö Näringslivs AB 2017.pdf

§35 Avveckling av Tyresö näringslivsaktiebolag

Dnr 2018/KS 0113 002

Kommunfullmäktiges beslut
- Tyresö näringslivsaktiebolag avvecklas och bolagets tillgångar överförs till kommunen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö näringslivsaktiebolag har tidigare avyttrat alla industrifastigheter. Tillgångarna utgörs av fastigheter i Strandområdet där planerna är att fastigheterna ska användas för allmänna ändamål för utveckling av Strandområdet. Bolaget har i stort sett varit vilande under de senaste fem åren. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att bolaget bör upplösas och tillgångarna överföras till kommunen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö näringslivsaktiebolag avvecklas och att bolagets tillgångar överförs till kommunen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §66.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

§36 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017

Dnr 2018/KS 0125 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*

Jäv
- Ledamöter i kommunfullmäktige som även har ett uppdrag i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2017. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 redovisas i bilagor.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §67.pdf
Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 med revisionsberättelse.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2017 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

§37 Tilläggsanslag konstgräsplan Tyresö strand

Dnr 2018/KS 0136 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tilläggsinvesteringsmedel för projektet konstgräsplan Strand beviljas med totalt 1,6 miljoner kronor.
2. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 853 000 kronor för att täcka kapitaltjänstkostnader. Utökningen effektueras under 2019.

Reservation
Marcus Svanfeldt Obligado (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning och hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen (bilaga).

Beskrivning av ärendet
En tjänsteskrivelse har inkommit från utvecklingsförvaltningen om tilläggsinvestering till konstgräsplan i Tyresö strand. Skrivelsen utgår från en internränta på 1,75 procent.  Internräntan är för 2019 1,5 procent vilket påverkar kapitalkostnaden.  Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 853 000 kronor för att täcka kapitaltjänstkostnader. 
 
Frågan om kultur- och fritidsnämnden ska ha ett ramtillskott även för drift och skötsel av planen föreslås hanteras inom ramen för arbetet med kommunplan 2019.

På begäran av kommunstyrelsen har ärendet kompletterats med följande upplysningar:

I samband med upphandling mottog kommunen tre anbud. Skillnaden mellan högsta och lägsta anbudet var ca 2,5 miljoner kronor. Det lägsta anbudet förkastades då det inte uppfyllde kraven enligt lagen om offentlig upphandling.
Konstgräsplanen kommer att anläggas med nytillverkat grönt EPDM-gummi som även finns på de flesta andra konstgräsplaner i kommunen och som fastighetsenheten bedömt som det mest miljövänliga i förhållande till planens spelkvalitet och antal timmar som planen används per år. Som alternativa material finns även kork, bark och cocos. Tester med korkunderlag på ett antal planer i Stockholm har inte fallit väl ut.

Planen anläggs på ett sätt som minimerar spridandet av granulatet till omgivningen. Fotbollsplanen kommer inte att snöröjas på vintern vilket även minimerar risken för att granulatet sprids med snön till omgivningen. Avvattning av planen sker via dräneringsrör i singel placerade under konstgräset istället för öppna dagvattenbrunnar.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att tilläggsinvesteringsmedel för projektet konstgräsplan Strand beviljas med totalt 1,6 miljoner kronor samt att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 853 000 kronor för att täcka kapitaltjänstkostnader. Utökningen effektueras under 2019.

Yttrande
Kristjan Vaigur (S), Mikael Ordenius (MP), Inger Gemicioglu (V), Liselotte Stjernfeldt (M), Mikael Ordenius (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) yttrar sig.

Yrkande
Liselotte Stjernfeldt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Inger Gemicioglu (V) och Mikael Ordenius (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-10 § 68.pdf
Tjänsteskrivelse Utvecklingsförvaltningen Tilläggsinvestering konstgräsplan Strand.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelseförvaltningen Tilläggsinvestering till konstgräsplan Strand.pdf
Reservation MP Tilläggsanslag konstgräsplan Tyresö strand.pdf

§38 Svar på motion om nollvision för fallolyckor i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0372 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado och Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet föreslår i en motion att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en nollvision för fallolyckor i Tyresö och att nollvisionen tas fram i nära samarbete med det kommunala pensionärsrådet.
 
Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och funktionshindersrådet. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. De båda råden föreslår att motionen bifalls.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Susann Ronström (S), Anders Wickberg (SD), Lilian Nylinder (MP), Mats Larsson (L), Mikael Ordenius (MP) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Marcus Svanfeldt Obligado (V), Susann Ronström (S), Anders Wickberg (SD) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen enligt yrkande från Marcus Svanfeldt Obligado (V) med flera. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad.
 
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla förslaget till beslut om att motionen anses besvarad röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 26 ja, 25 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-04-10 §77.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-02-28 § 1018.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-02-13 §10.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2018-02-13 § 1.pdf
Motion Nollvision för fallolyckor i Tyresö.pdf
Röstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2018-04-26 § 38.pdf