Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-05-17

Sammanträde 2018-05-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.
Frågor kan lämnas även efter att kallelsen skickats ut.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till
sammanträdet. Fem interpellationer anmäldes och bordlades vid sammanträdet den
26 april. Interpellationerna listas nedan.

Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Anki Svensson (M) om skolbibliotek (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat
ett skriftligt svar (bilaga).

Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande
Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering inom hemtjänsten
(bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik
Saweståhl (M) angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier
(bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga)

Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till socialnämndens
ordförande Dick Bengtson (M) om orsakerna till hemtjänstens underskott (bilaga).
Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Fredrik Saweståhl (M) om inställda sammanträden. Fredrik Saweståhl (M)
har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Interpellation om skolbibliotek till Anki Svensson (M).pdf
Svar på interpellation från MP angående skolbibliotek.pdf
Interpellation till Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering.pdf
Svar på interpellation om medicindelegering.pdf
Interpellation angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier till
Fredrik Saweståhl (M).pdf
Svar på interpellation om förebyggande arbete mot våld och sexuella trakasserier.pdf
Interpellation om orsakerna till hemtjänstens underskott till socialnämndens
ordförande Dick Bengtson (M).pdf
Svar på interpellation från V om orsakerna till hemtjänstens underskott.pdf
Interpellation angående inställda möten till kommunstyrelsens ordförande Fredrik
Saweståhl (M).pdf
Svar på interpellation om inställda sammanträden.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats till sammanträdet.
Motioner kan lämnas efter att kallelsen skickats ut.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga avsägelser eller förslag på fyllnadsval
lämnats in till sammanträdet. Avsägelser och förslag på fyllnadsval kan lämnas in även
efter att kallelsen skickats ut.

5 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2017

Dnr 2018/KS 0124 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2017 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns
brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*

* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns brandförsvarsförbund
deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns
brandförsvarsförbund 2017 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund
för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §81.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag direktionssammanträde 2018-03-16
årsbokslut 2017.pdf
Tjänsteutlåtande, Årsbokslut 2017, Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Årsredovisning 2017, Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Revisorernas skrivelser gällande årsredovisning 2017 för Södertörns
brandförsvarsförbund.pdf

6 Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2017

Dnr 2018/KS 0118 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2017 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.*

* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns överförmyndarnämnd
deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns
överförmyndarnämnd 2017 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för
ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §82.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd protokoll 2018-02-28 § 22.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd årsredovisning 2017.pdf
Revisionsberättelse 2017 Haninge kommun inklusive Södertörns
överförymndarnämnd.pdf
Granskning av årsbokslut 2017 - Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

7 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017

Dnr 2018/KS 0169 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas
ansvarsfrihet. *

* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Samordningsförbundet Östra
Södertörn deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet
Östra Södertörn 2017 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för
ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §83.pdf
Protokollsutdrag §17 Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Protokollsutdrag § 18 Granskning Årsredovisning 2017 Revisionsberättelse
Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsrapport 2017 pwc Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

8 Förvärv av del av Erstavik 6:1 (Skifte 2)

Dnr KSM-2018-493

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunen förvärvar del av fastigheten Nacka Erstavik 6:1 (skifte 2) av Stockholms
stad för en köpeskilling motsvarande 68 400 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har under flera år fört diskussioner med Stockholms stad
(Fastighetskontoret) om ett förvärv av del av fastigheten Erstavik 6:1, skifte 2. Skiftet
är beläget i Nacka kommun men ägs av Stockholm stad. Området ligger till större
delen söder om Tyresövägen och gränsar till befintlig bostadsbebyggelse i Lindalen,
men även del av Tyresövägen och ett område norr om denna ingår i skiftet.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen
som föreslår kommunfullmäktige att kommunen förvärvar del av fastigheten Nacka
Erstavik 6:1 (skifte 2) av Stockholms stad för en köpeskilling motsvarande 68 400 000
kronor. Utskottet föreslår också att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att slutföra förhandlingarna om köpekontrakt för del av Erstavik 6:1 (skifte 2)
samt tillhörande justering av kommungränsen och ge förvaltningschefen för
stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att
underteckna köpekontraktet samt övriga erforderliga handlingar i ärendet under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §84.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Förvärv av del av Erstavik
61.pdf

9 Integrationsstrategi

Dnr 2018/KS 0032 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Integrationsstrategin för Tyresö kommun antas med tilläggen i stycke 1:1 "Ett stort
ansvar för att integrationen lyckas vilar på den enskilde individen" och först i stycke
2:1 "I Tyresö gäller Arbetslinjen, vilket innebär ett mål om att få alla i egen försörjning
så snart som möjligt.".
2. Integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta
fram en integrationsstrategi. Ett förslag arbetades fram och gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att anta strategin. Vid kommunledningsutskottets behandling 2018-02-22 § 18
remitterades ärendet till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden,
gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden
samt beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och
kompletteringar.

Nämnderna och beredningen har inkommit med synpunkter och integrationsstrategin
har därefter bearbetats enligt redogörelse i tjänsteskrivelsen. Ärendet har beretts av
kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att
anta integrationsstrategin för Tyresö kommun med tilläggen i stycke 1:1 "Ett stort
ansvar för att integrationen lyckas vilar på den enskilde individen" och först i stycke
2:1 "I Tyresö gäller Arbetslinjen, vilket innebär ett mål om att få alla i egen försörjning
så snart som möjligt." samt att integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §93.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av integrationsstrategi.pdf
Integrationsstrategi efter remissomgång.pdf
Integrationsstrategi med ändringsmarkeringar.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2018-03-13 § 5.pdf
Byggnadsnämnden Ordförandebeslut § B-2018-89 Svar på remiss om
integrationsstrategi.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2018-03-28 § 13
Integrationsstrategi.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 27.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 1029.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 21.pdf

10 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att starta en skrivar- /författarskola i Kulturskolans regi

Dnr 2017/KS 0470 70

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Utredningen noteras.
2. Beslut om eventuellt ny inriktning inom kulturskolan tas inför verksamhetsår 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2017-10-26 § 102 att ge
utvecklingsförvaltingen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-
/författarskola i Kulturskolans regi. Sedan dess har intervjuer med representanter från
bibliotek och kulturskolor i Stockholms län genomförts och ett förslag arbetats fram
med förslag om en breddning av begreppet skrivarskola med inriktning mot digitalt
berättande.

Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, kommunledningsutskottet och
kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att utredningen noteras samt att
beslut om eventuellt ny inriktning inom kulturskolan tas inför verksamhetsår 2019.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §94.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 24.pdf

11 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund med anledning av ny kommunallag

Dnr 2018/KS 0161 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
fastställs att gälla från och med 2018-07-01. Därmed upphör nu gällande
förbundsordning att gälla.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och
Haninge fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
I den nya kommunallag (2017:725) som trädde i kraft 2018-01-01 påverkar vissa av
ändringarna kommunalförbund och det finns därför behov av att revidera
förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf). De
områden där revideringar är aktuella rör digital anslagstavla, årsredovisningen och
allmänhetens rätt att ställa frågor.

Det finns även behov av kompletterande ändringar enligt tidigare krav på sådant som
ska regleras i förbundsordningen, men som saknas i nu gällande förbundsordning.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget till reviderad förbundsordningen
fastställs att gälla från och med 2018-07-01, under förutsättning att
kommunfullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut. Ärendet har
beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att fastställa förslaget till reviderad förbundsordning att gälla från
och med 2018-07-01. Därmed upphör nu gällande förbundsordning att gälla. Beslutet i
punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar
likalydande beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §95.pdf
Tjänsteskrivelse Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund.pdf
Förbundsordning för Smohf med föreslagna revideringar markerade.pdf

12 Förlängning av förordnande som borgerlig vigselförrättare

Dnr 2018/KS 0150 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga vigselförrättare i
Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod för;
1) Ulrica Riis-Pedersen (C)
2) Ann-Christin Svensson (M)

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i nuläget 16 borgerliga vigselförrättare förordnade av
länsstyrelsen. För tre av dessa löper förordnandetiden ut 2018-09-30. Dessa tre är
Peter Bylund (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ann-Christin Svensson (M). Det är
Länsstyrelsen i Stockholms län som utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från
kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen
att förlänga förordnandena för Ulrica Riis-Pedersen och Ann-Christin Svensson.
Förordnandetiden föreslås till utgången av nästa mandatperiod, det vill säga
september 2022. På grund av att Peter Bylund (MP) flyttar från kommunen föreslås
inte hans förordnande förlängas.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att föreslå Länsstyrelsen förlänga förordnandena som borgerliga
vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod för 1)
Ulrica Riis-Pedersen (C) och 2) Ann-Christin Svensson (M).

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §96.pdf
Tjänsteskrivelse Förlängning av förordnande som borglig vigselförrättare.pdf

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2018/KS 0195 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta
sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2018.
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera
rapporten.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-04-25 § 1039.pdf

14 Svar på motion om att utöka antalet träffpunkter för pensionärer

Dnr 2017/KS 0187 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att socialnämnden ska uppdras att undersöka möjligheterna för att utöka
antalet öppna träffpunkter för Tyresös pensionärer. Motionen remitterades av
kommunstyrelsen till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunala
pensionärsrådet för förslag till besvarande.

Båda nämnder har behandlat motionen och föreslår att motionen avslås. Kommunala
pensionärsrådet föreslår att motionen bifalls.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §98.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 20.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1061.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2017-10-18 §29.pdf
Motion om att utöka antalet öppna träffpunkter för pensionärer.pdf

15 Svar på motion om Tyresövallen

Dnr 2017/KS 0369 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionens första att-sats, om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga
läktaren på Tyresövallen i samarbete med berörda föreningar, anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats, om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på
Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna ska kunna
uppföra en egen klubbstuga, avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna lämnade in
en motion om Tyresövallen till kommunfullmäktige den 18 oktober 2017. I motionen
lämnas förslag om att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen samt att
erbjuda fotbollsklubbarna mark på Tyresövallen med möjlighet till att uppföra egen
klubbstuga.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsens miljö-
och samhällsbyggnadsutskott för förslag till besvarande. Ärendet har beretts av kultur-
och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige besluta att anse den första att-satsen besvarad och att
avslå den andra att-satsen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §99.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 §8.pdf
Protokollsutdrag från MSU, svar på motion om Tyresövallen.pdf
Motion om Tyresövallen.pdf

16 Svar på motion om överfulla återvinningsstationer

Dnr 2017/KS 0520 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om överfulla återvinningsstationer och föreslår att åtgärder ska
vidtas för att dels utöka återvinningsstationernas kapacitet och dels minimera att
stationerna blir fulla. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
för förslag till besvarande.

Stadsbyggnadsförvaltningen har skrivit ett förslag till svar på motionen och föreslår att
denna ska anses besvarad. Tyresö kommun har ett tecknat samverkansavtal med FTI
AB som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att befintligt samverkansavtal redan omfattar
tillräckliga åtgärder för att undvika överfulla återvinningsstationer.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen
som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §100.pdf
Protokollsutdrag från MSU, motion om överfulla återvinningsstationer.pdf
Motion om överfulla återvinningsstationer.pdf

17 Svar på motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten

Dnr 2017/KS 0371 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson och Anita Mattsson från Socialdemokraterna har i en motion till
kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska inleda ett arbete för att återgå
till lag (2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU) istället för lagen (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV), när det gäller upphandling inom hemtjänst och
socialpsykiatriskt boendestöd i hemmiljö. Motionen remitterades till socialnämnden för
besvarande.

Ärendet har beretts av socialnämnden, kommunledningsutskottet och
kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §101.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 1030.pdf
Motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten.pdf

§39 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2018/KS 0041 001
 
Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§39_prot_20180517.pdf (111 kb)

§40 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2018/KS 0042 001
 
Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Fem interpellationer anmäldes och bordlades vid sammanträdet den 26 april. Interpellationerna listas nedan.
 
Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) om skolbibliotek (bilaga). Anki Svensson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Lilian Nylinder (MP), Mikael Fallmo (S) och Anki Svensson (M) yttrar sig.
 
Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering inom hemtjänsten (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Interpellanten närvarar inte och därmed bordläggs interpellationen för att besvaras vid ett kommande sammanträde.
 
Eija Räty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Interpellanten närvarar inte och därmed bordläggs interpellationen för att besvaras vid ett kommande sammanträde.
 
Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) om orsakerna till hemtjänstens underskott (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Marcus Svanfeldt Obligado (V) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.
 
Marcus Svanfeldt Obligado (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om inställda sammanträden. Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga). Marcus Svanfeldt Obligado (V), Fredrik Saweståhl (M), Ulrica Riis Pedersen (C), Dick Bengtson (M) och Pål Keusch (S) yttrar sig.
 
Bilagor
Interpellation om skolbibliotek till Anki Svensson (M).pdf
Svar på interpellation från MP angående skolbibliotek.pdf
Interpellation till Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering.pdf
Svar på interpellation om medicindelegering.pdf
Interpellation angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier till Fredrik Saweståhl (M).pdf
Svar på interpellation om förebyggande arbete mot våld och sexuella trakasserier.pdf
Svar på interpellation om förebyggande arbete mot våld och sexuella trakasserier.pdf
Interpellation om orsakerna till hemtjänstens underskott till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M).pdf
Svar på interpellation från V om orsakerna till hemtjänstens underskott.pdf
Interpellation angående inställda möten till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).pdf
Svar på interpellation om inställda sammanträden.pdf

§41 Anmälan av nya motioner

Dnr 2018/KS 0043 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
 
Beskrivning av ärendet
Två nya motioner har lämnats in till sammanträdet
 
Miljöpartisterna Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder, Peter Söderlund och Johan Rydén har lämnat in en motion om barns och ungdomars fritidsmöjligheter.
 
Miljöpartisterna Marie Åkesdotter, Peter Bylund och Lilian Nylinder har lämnat in en motion om utbildning för lärare i psykisk ohälsa och suicidprevention.
 
Bilagor
Motion om utbildning för lärare i psykisk ohälsa och suicidprevention.pdf
Motion om barns och ungdomars fritidsmöjligheter.pdf

§42 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2018/KS 0039 001
 
Beskrivning av ärendet
Inga nya avsägelser eller förslag på fyllnadsval har lämnats in till sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§42_prot_20180517.pdf (111 kb)

§43 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2017

Dnr 2018/KS 0124 10
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2017 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*
 
Jäv
* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns brandförsvarsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2017 redovisas i bilagor.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund för den tid revisionsberättelsen avser.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §81.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag direktionssammanträde 2018-03-16 årsbokslut 2017.pdf
Tjänsteutlåtande, Årsbokslut 2017, Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Årsredovisning 2017, Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Revisorernas skrivelser gällande årsredovisning 2017 för Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

§44 Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2017

Dnr 2018/KS 0118 10
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2017 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.*
 
Jäv
* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns överförmyndarnämnd deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2017 redovisas i bilagor.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §82.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd protokoll 2018-02-28 § 22.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd årsredovisning 2017.pdf
Revisionsberättelse 2017 Haninge kommun inklusive Södertörns överförymndarnämnd.pdf
Granskning av årsbokslut 2017 - Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

§45 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017

Dnr 2018/KS 0169 10
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet. *
 
Jäv
* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Samordningsförbundet Östra Södertörn deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017 redovisas i bilagor.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §83.pdf
Protokollsutdrag §17 Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Protokollsutdrag § 18 Granskning Årsredovisning 2017 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsrapport 2017 pwc Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

§46 Förvärv av del av Erstavik 6:1 (Skifte 2)

Dnr KSM-2018-493
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunen förvärvar del av fastigheten Nacka Erstavik 6:1 (skifte 2) av Stockholms stad för en köpeskilling motsvarande 68 400 000 kronor.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har under flera år fört diskussioner med Stockholms stad (Fastighetskontoret) om ett förvärv av del av fastigheten Erstavik 6:1, skifte 2. Skiftet är beläget i Nacka kommun men ägs av Stockholm stad. Området ligger till större delen söder om Tyresövägen och gränsar till befintlig bostadsbebyggelse i Lindalen, men även del av Tyresövägen och ett område norr om denna ingår i skiftet.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att kommunen förvärvar del av fastigheten Nacka Erstavik 6:1 (skifte 2) av Stockholms stad för en köpeskilling motsvarande 68 400 000 kronor. Utskottet föreslår också att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att slutföra förhandlingarna om köpekontrakt för del av Erstavik 6:1 (skifte 2) samt tillhörande justering av kommungränsen och ge förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande  i uppdrag att underteckna köpekontraktet samt övriga erforderliga handlingar i ärendet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten.
 
Yttrande
Mats Lindblom (L), Fredrik Saweståhl (M), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anita Mattsson (S) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.
 
Yrkande
Mats Lindblom (L), Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §84.pdf
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Förvärv av del av Erstavik 61.pdf

§47 Integrationsstrategi

Dnr 2018/KS 0032 003
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Integrationsstrategin för Tyresö kommun antas med tilläggen i stycke 1:1 "Ett stort ansvar för att integrationen lyckas vilar på den enskilde individen" och först i stycke 2:1 "I Tyresö gäller Arbetslinjen, vilket innebär ett mål om att få alla i egen försörjning så snart som möjligt.".
2. Integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen.
 
Reservation
Anders Wickberg (SD) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).
 
Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M) hänvisar till särskilt särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2018-05-02 § 93 (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Ett förslag arbetades fram och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta strategin. Vid kommunledningsutskottets behandling 2018-02-22 § 18 remitterades ärendet till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och kompletteringar.
 
Nämnderna och beredningen har inkommit med synpunkter och integrationsstrategin har därefter bearbetats enligt redogörelse i tjänsteskrivelsen. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta integrationsstrategin för Tyresö kommun med tilläggen i stycke 1:1 "Ett stort ansvar för att integrationen lyckas vilar på den enskilde individen" och först i stycke 2:1 "I Tyresö gäller Arbetslinjen, vilket innebär ett mål om att få alla i egen försörjning så snart som möjligt." samt att integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen.
 
Yttrande
Tony Thoren (L) (adjungerad), Anders Wickberg (SD), Dick Bengtson (M), Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S), Ulrica Riis-Pedersen (C), Fredrik Saweståhl (M), Anna Lund (KD), Inger Gemicioglu (V) Mats Lindblom (L) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.
 
Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet att första meningen i stycke 2:5 ändras så att den lyder: "Det är enligt lag kommunernas ansvar att under etableringstiden om två år ordna bostäder till personer som anvisas till kommunen." Fredrik Saweståhl (M) biträder yrkandet.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Inger Gemicioglu (V), Anita Mattsson (S), Ulrica Riis-Pedersen (C), Mats Lindblom (L), Anna Lund (KD), Peter Bylund (MP) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkande. Martin Nilsson (S) yrkar även avslag till Anders Wickbergs (SD) avslagsyrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet från Dick Bengtson (M) och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut enligt yrkande från Anders Wickberg (SD). Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §93.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av integrationsstrategi.pdf
Integrationsstrategi efter remissomgång.pdf
Integrationsstrategi med ändringsmarkeringar.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2018-03-13 § 5.pdf
Byggnadsnämnden Ordförandebeslut § B-2018-89 Svar på remiss om integrationsstrategi.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2018-03-28 § 13 Integrationsstrategi.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 27.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 1029.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 21.pdf
Reservation SD, Integrationsstrategi kommunfullmäktige 2018-05-17 § 47.pdf
Särskilt yttrande ersättaryttrande M Integrationsstrategi.pdf

§48 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi

Dnr 2017/KS 0470 70
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utredningen noteras.
2. Beslut om eventuellt ny inriktning inom kulturskolan tas inför verksamhetsår 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2017-10-26 § 102 att ge utvecklingsförvaltingen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi. Sedan dess har intervjuer med representanter från bibliotek och kulturskolor i Stockholms län genomförts och ett förslag arbetats fram med förslag om en breddning av begreppet skrivarskola med inriktning mot digitalt berättande.
 
Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att utredningen noteras samt att beslut om eventuellt ny inriktning inom kulturskolan tas inför verksamhetsår 2019.
 
Yttrande
Dick Bengtson (M), Inger Gemicioglu (V) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §94.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 24.pdf

§49 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund med anledning av ny kommunallag

Dnr 2018/KS 0161 005
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2018-07-01. Därmed upphör nu gällande förbundsordning att gälla.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.
 
Beskrivning av ärendet
I den nya kommunallag (2017:725) som trädde i kraft 2018-01-01 påverkar vissa av ändringarna kommunalförbund och det finns därför behov av att revidera förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf). De områden där revideringar är aktuella rör digital anslagstavla, årsredovisningen och allmänhetens rätt att ställa frågor.
 
Det finns även behov av kompletterande ändringar enligt tidigare krav på sådant som ska regleras i förbundsordningen, men som saknas i nu gällande förbundsordning.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget till reviderad förbundsordningen fastställs att gälla från och med 2018-07-01, under förutsättning att kommunfullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget till reviderad förbundsordning att gälla från och med 2018-07-01. Därmed upphör nu gällande förbundsordning att gälla. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §95.pdf
Tjänsteskrivelse Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Förbundsordning för Smohf med föreslagna revideringar markerade.pdf

§50 Förlängning av förordnande som borgerlig vigselförrättare

Dnr 2018/KS 0150 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod för;
1. Ulrica Riis-Pedersen (C)
2. Ann-Christin Svensson (M)
 
Jäv
Ulrica-Riis Pedersen (C) och Ann-Christin Svensson (M) deltar ej i beslutet.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i nuläget 16 borgerliga vigselförrättare förordnade av länsstyrelsen. För tre av dessa löper förordnandetiden ut 2018-09-30. Dessa tre är Peter Bylund (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ann-Christin Svensson (M). Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Ulrica Riis-Pedersen och Ann-Christin Svensson. Förordnandetiden föreslås till utgången av nästa mandatperiod, det vill säga september 2022. På grund av att Peter Bylund (MP) flyttar från kommunen föreslås inte hans förordnande förlängas.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att föreslå Länsstyrelsen förlänga förordnandena som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod för 1) Ulrica Riis-Pedersen (C) och 2) Ann-Christin Svensson (M).
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §96.pdf
Tjänsteskrivelse Förlängning av förordnande som borglig vigselförrättare.pdf

§51 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2018/KS 0195 51
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2018.
Ärendet har beretts av socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.
 
Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-04-25 § 1039.pdf

§52 Svar på motion om att utöka antalet träffpunkter för pensionärer

Dnr 2017/KS 0187 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.
 
Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att socialnämnden ska uppdras att undersöka möjligheterna för att utöka antalet öppna träffpunkter för Tyresös pensionärer. Motionen remitterades av kommunstyrelsen till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunala pensionärsrådet för förslag till besvarande. 
 
Båda nämnder har behandlat motionen och föreslår att motionen avslås. Kommunala pensionärsrådet föreslår att motionen bifalls.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
 
Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Mats Larsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad.
Anders Wickberg (SD), Anita Mattsson (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla förslaget till beslut om att motionen anses besvarad
röstar ja.
 
Den som vill bifalla motionen röstar nej.
 
Resultat: 26 ja, 19 nej, 3 avstår och 3 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut att motionen anses besvarad.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §98.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 20.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1061.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2017-10-18 §29.pdf
Motion om att utöka antalet öppna träffpunkter för pensionärer.pdf
Röstningsprotokoll kommunfullmäktige  2018-05-17 § 52.pdf

§53 Svar på motion om Tyresövallen

Dnr 2017/KS 0369 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats, om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen i samarbete med berörda föreningar, anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats, om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna ska kunna uppföra en egen klubbstuga, avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna lämnade in en motion om Tyresövallen till kommunfullmäktige den 18 oktober 2017. I motionen lämnas förslag om att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen samt att erbjuda fotbollsklubbarna mark på Tyresövallen med möjlighet till att uppföra egen klubbstuga.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott för förslag till besvarande. Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet  och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen.
 
Yttrande
Anita Mattsson (S), Fredrik Saweståhl (M) och Dick Bengtson (M) yttrar sig.
 
Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §99.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 §8.pdf
Protokollsutdrag från MSU, svar på motion om Tyresövallen.pdf
Motion om Tyresövallen.pdf

§54 Svar på motion om överfulla återvinningsstationer

Dnr 2017/KS 0520 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om överfulla återvinningsstationer och föreslår att åtgärder ska vidtas för att dels utöka återvinningsstationernas kapacitet och dels minimera att stationerna blir fulla. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har skrivit ett förslag till svar på motionen och föreslår att denna ska anses besvarad. Tyresö kommun har ett tecknat samverkansavtal med FTI AB som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att befintligt samverkansavtal redan omfattar tillräckliga åtgärder för att undvika överfulla återvinningsstationer.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
 
Beslutsgång
Motionären Mikael Ordenius (MP) närvarar ej och därav föreslår kommunfullmäktiges ordförande att ärendet bordläggs för att behandlas vid ett kommande sammanträde.
 
Ordföranden ställer frågan kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet för att behandlas vid ett kommande sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §100.pdf
Protokollsutdrag från MSU, motion om överfulla återvinningsstationer.pdf
Motion om överfulla återvinningsstationer.pdf

§55 Svar på motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten

Dnr 2017/KS 0371 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.
 
Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.
 
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning.
 
Peter Söderlund (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning.
 
Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson och Anita Mattsson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska inleda ett arbete för att återgå till lag (2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU) istället för lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), när det gäller upphandling inom hemtjänst och socialpsykiatriskt boendestöd i hemmiljö. Motionen remitterades till socialnämnden för besvarande.
 
Ärendet har beretts av socialnämnden, kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yttrande
Dick Bengtson (M), Anita Mattsson (S), Peter Söderlund (MP), Andreas Jonsson (M) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.
 
Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att motionen avslås.
Anita Mattsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 §101.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 1030.pdf
Motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten.pdf