Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2019-06-13

Sammanträde 2019-06-13

Datum
Klockan
13:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga interpellationer lämnats in till
sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning
Ulf Perbo (KD)
ny ersättare i kommunfullmäktige

Anna Steele (C)
ny ledamot i kommunfullmäktige

Annika Örtenstrand (C)
ny ersättare i kommunfullmäktige

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Margareta Bylund (M)
ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Wilmer Roslund (M)

5 Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2019

Dnr 2019/KS 0179 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 per 2019-04-30 för Tyresö kommun med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Nämnderna ges i uppdrag att se över att alla verksamheter fullföljer sitt målarbete.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets
första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete
med alla förvaltningar. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål
och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att klara
situationen.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att
godkänna delårsrapport för tertial 1 per 2019-04-30 för Tyresö kommun med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 samt att nämnderna ges i uppdrag
att se över att alla verksamheter fullföljer sitt målarbete.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-28 § 105.pdf
Tjänsteskrivelse Delår 1 per april 2019.pdf
Delårsrapport 1 2019 2019-05-27.pdf
Bilaga 1 INVESTERINGSUTFALL.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-05-20 § 45.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-05-23 §33.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 2019-05-21 § 1046.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-05-23 Delårsbokslut
1.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-05-22 § 1037.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-05-22 § 49 Delårsrapport 1.pdf

6 Taxa för brandskyddskontroll

Dnr 2019/KS 0214 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för brandskyddskontroll antas att gälla från och med 2019-07-01.
2. Den nya taxan ersätter taxa för brandskyddskontroll antagen av
kommunfullmäktige 2014-02-13 § 24.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i Nynäshamns och Tyresö kommun att anta ny taxa för
brandskyddskontroll för att säkra att kostnader som entreprenören samt förbundet har
täcks. Förslaget innebär att samma taxa kommer att tillämpas i samtliga tio
medlemskommuner. Ny taxa ska fastställas i respektive kommunfullmäktige.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsens som föreslår
kommunfullmäktige att den nya taxan för brandskyddskontroll antas att gälla från och
med 2019-07-01 samt att den ersätter taxa för brandskyddskontroll antagen av
kommunfullmäktige 2014-02-13 § 24.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-05-28 § 107.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för brandskyddskontroll.pdf
Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2019-04-24 §35 - Förändring av
taxa.pdf
Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund förstasida.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Tjänsteutlåtande taxa brandskyddskontroll Tyresö
och Nynäshamn.pdf
Taxa brandskyddskontroll.pdf

7 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Dnr 2019/KS 0223 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny taxa för bygglov, plan och geografisk information antas.
2. Taxan ersätter den tidigare plan- och bygglovtaxan inklusive mät- och karttaxa
antagen i kommunfullmäktige 2018-06-14 § 64.
3. Taxan gäller från och med den 1 juli 2019 och tillsvidare.
4. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden uppdras att årligen se över
tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden
för de olika ärendetyperna.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa för bygglov, plan och
geografisk information m.m. i enlighet med Sveriges kommuners och landstings
senaste modell. Syftet med den nya taxan är att den ska vara enklare att förstå,
överensstämma med självkostnadsprincipen och ge större budgetmässig
förutsägbarhet.

Ärendet har beretts av byggnadsnämnden, stadsbyggnadsutskottet och
kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige att anta den nya taxan för bygglov, plan
och geografisk information, att den ska ersätta tidigare antagen plan- och bygglovtaxa
inklusive mät- och karttaxa, att den ska gälla från och med 1 juli 2019 samt att
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden ges i uppdrag att årligen se över
tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden
för de olika ärendetyperna.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-05-28 § 108.pdf
Byggnadsnämnden protokollsudrag 2019-04-23 §23.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information.pdf

8 Exploateringsavtal för detaljplan NTC etapp 2, kvarter 7

Dnr KSM-2018-703-251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Hemsö Vårdfastigheter AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i
uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets
genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för
detaljplanen för Norra Tyresö Centrum etapp 2, kvarter 7. Inom kvarter 7 ska en ny
byggnad för äldreboende med inslag av lokaler i gatuplan uppföras. Byggnaden
kommer även innefatta ett korttidsboende samt ett garage.

Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelse, ekonomiska frågor samt
ansvarsförhållanden i samband med genomförandet av detaljplanen för Norra Tyresö
Centrum, etapp 2. Enligt detta avtal ska Hemsö Vårdfastigheter AB ersätta kommunen
med ca 3 528 000 kronor för marköverlåtelsen längs Bollmoravägen samt mindre ytan
invid Tidvattengatan. Denna slutsumma kommer att fastställas i samband med
Lantmäteriförrättningen i vilken marköverföringen genomförs och exakt areal
fastställs. Hemsö Vårdfastigheter AB ska även erlägga ett exploateringsbidrag om
preliminärt 10 449 000 kronor. Denna summa är beräknad utifrån preliminärt antalet
kvm ljus BTA som ska byggas och kan därav komma att justeras. Denna intäkt ska
bekosta kommunala investeringar i projektets närhet. Syftet med avtalet är även att
säkerställa kvalitén i projektet. Detta görs genom det kvalitetsprogram som biläggs
avtalet.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att
exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Hemsö Vårdfastigheter AB godkänns
och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen ges i
uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets
genomförande.

Bilagor
Kommunstyreslen protokollsutdrag 2019-05-28 § 112.pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal NTC etapp 2.pdf
Exploateringsavtal undertecknat.pdf
Bilaga 1 - plankarta.pdf
Bilaga 2 - marköverföring.pdf
Bilaga 5 - kommunens energiriktlinjer.pdf
Bilaga 3 - kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 4 - dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6 - höjdsatt bygghandling, Rengbågsgatan.pdf

9 Antagande av detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 2

Dnr KSM-2015-290-214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Detaljplanen delas upp. Bostadskvarteret, kvarter 6, senareläggs och utgår från
antagandet av NTC etapp 2.
2. Detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 antas efter antaget
exploateringsavtal.

Beskrivning av ärendet
Syftet är att inom Norra Tyresö centrum uppföra två kvarter och en angöringsgata som
inkluderar befintligt gång- och cykelstråk norr om kvarteren.

Det östra kvarteret innehåller befintlig vårdcentral med lokaler även för andra
verksamheter. Inom det kvarteret planeras en ny byggnad för äldreboende med drygt
70 lägenheter och med lokaler i gatuplan. I det västra kvarteret planeras
flerbostadshus för cirka 110 bostäder och med lokaler för centrumändamål och
förskola. En gata norr om kvarteren ska anläggas för att angöra fastigheterna och för
att säkerställa befintligt gång- och cykelstråk. Mellan kvarteren ska det anläggas ett
gång- och cykelstråk. Planen var utställd för granskning 2-23 maj 2018.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att
detaljplanen delas upp där kvarter 6 senareläggs och detaljplan för Norra Tyresö
Centrum, etapp 2 antas efter antaget exploateringsavtal.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-28 § 113.pdf
Tjänsteskrivelse NTC etapp 2 detaljplan.pdf
Plankarta_NTC etapp 2.pdf
Planbeskrivning_NTC etapp 2.pdf
Granskningsutlåtande_NTC etapp 2.pdf

10 Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020

Dnr 2019/KS 0180 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona.
2. Vision, strategiska målområden och strategiska mål för perioden 2020-2022
fastställs.
3. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2020 fastställs:

Förskola 323 207 000 kronor
Grundskola 755 185 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 234 133 000 kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 263 021 000 kronor
Äldreomsorg 386 409 000 kronor
Gymnasieskola 242 140 000 kronor
Vuxenutbildning 27 803 000 kronor
Arbete och integration 11 522 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 108 562 000 kronor
Plan och exploatering 36 617 000 kronor
Väghållning och park 72 514 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 7 072 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 399 000 kronor
Näringsliv 1 310 000 kronor
Gemensam verksamhet 154 003 000 kronor
Kommunalförbund mm 44 234 000 kronor
Politisk verksamhet 26 544 000 kronor

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2023 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på
beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens
samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen med verksamheter som
bedrivs med hög kvalitet.
8. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023
enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
9. Internräntan för 2020 fastställs till 1,0 procent.
10. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 79,5 miljoner
kronor enligt bilaga 3 avförs från investeringsprogrammet.
11. Nya och utökade investeringar på totalt 378,9 miljoner kronor enligt bilaga 3 och 4
förs in i investeringsprogrammet.
12. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 3 till kommunplanen
fastställs.
13. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
14. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
15. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö
Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
16. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var
tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje
enskilt fall.
17. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2020:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad taxa för renhållning
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade taxor för lokalhyror och anläggningar inklusive evenemangstaxa och
teknikerservice
- Avgiften för teknikerservice justeras årligen med prisindex för kommunal
verksamhet med start 1 januari 2020.
18. Revisorernas budget för år 2020 fastställs till 1,4 miljoner kronor enligt förslag
från fullmäktiges presidium.
19. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2020-2022 med
budget för 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till kommunplan för 2020-2022
samt budget för 2020 och plan för 2021-2023. Ärendet omfattar även förslag till
ändringar i taxor för 2020.

Ärendet har även kompletterats med alternativt budgetförslag från Vänsterpartiet
samt ett gemensamt förslag från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att:

1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona.
2. Vision, strategiska målområden och strategiska mål för perioden 2020-2022
fastställs.
3. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2020 fastställs:
Förskola 323 207 000 kronor
Grundskola 755 185 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 234 133 000 kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 263 021 000 kronor
Äldreomsorg 386 409 000 kronor
Gymnasieskola 242 140 000 kronor
Vuxenutbildning 27 803 000 kronor
Arbete och integration 11 522 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 108 562 000 kronor
Plan och exploatering 36 617 000 kronor
Väghållning och park 72 514 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 7 072 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 399 000 kronor
Näringsliv 1 310 000 kronor
Gemensam verksamhet 154 003 000 kronor
Kommunalförbund mm 44 234 000 kronor
Politisk verksamhet 26 544 000 kronor

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2023 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på
beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens
samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen med verksamheter som
bedrivs med hög kvalitet.
8. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023
enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
9. Internräntan för 2020 fastställs till 1,0 procent.
10. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 79,5 miljoner
kronor enligt bilaga 3 avförs från investeringsprogrammet.
11. Nya och utökade investeringar på totalt 378,9 miljoner kronor enligt bilaga 3 och 4
förs in i investeringsprogrammet.
12. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 3 till kommunplanen
fastställs.
13. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
14. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
15. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö
Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
16. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var
tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje
enskilt fall.
17. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2020:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad taxa för renhållning
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade taxor för lokalhyror och anläggningar inklusive evenemangstaxa och
teknikerservice
- Avgiften för teknikerservice justeras årligen med prisindex för kommunal
verksamhet med start 1 januari 2020.
18. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2020-2022 med
budget för 2020.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-05-28 § 109.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf
Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20190515 §15 Äskande investeringsmedel
Södergården.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning.pdf
Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 20190515 §32 Revidering av taxa för Tyresö
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 20190515 §31 Revidering av
renhållningstaxa.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av renhållningstaxa 2020.pdf
Revidering av renhållningstaxa 2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-04-29 § 36 Bibliotekstaxa.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-04-29 § 37 Revidering av taxor för
teknikerservice.pdf
Vänsterpartiets Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf
M, C, KD Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Budget för revisorerna 2020.pdf

§48 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001
 
Beskrivning av ärendet
Inga frågor har lämnats in till sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20190613.pdf (111 kb)

§49 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001
 
Beskrivning av ärendet
Inga interpellationer har lämnats in till sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§49_prot_20190613.pdf (111 kb)

§50 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001
 
Beskrivning av ärendet
Inga motioner har lämnats in till sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§50_prot_20190613.pdf (111 kb)

§51 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0019 001
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Förslaget på fyllnadsval godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning
Ulf Perbo (KD)
ny ersättare i kommunfullmäktige
Anna Steele (C)
ny ledamot i kommunfullmäktige
Annika Örtenstrand (C)
ny ersättare i kommunfullmäktige
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Margareta Bylund (M)
ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter
Wilmer Roslund (M)
Beslut/Protokollsutdrag
§51_prot_20190613.pdf (185 kb)

§52 Delårsrapport för Tyresö kommun per april 2019

Dnr 2019/KS 0179 10
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 per 2019-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Nämnderna ges i uppdrag att se över att alla verksamheter fullföljer sitt målarbete.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial.  Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar.  Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att klara situationen.
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport för tertial 1 per 2019-04-30 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 samt att nämnderna ges i uppdrag att se över att alla verksamheter fullföljer sitt målarbete.
 
Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Jerry Svensson (S), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V), Susann Ronström (S), Jannice Rockstroh (S), Tony Thorén (L), Mats Lindblom (L) och Jeanette Hellmark (M) yttrar sig.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-28 § 105.pdf
Tjänsteskrivelse Delår 1 per april 2019.pdf
Delårsrapport 1 2019 2019-05-27.pdf
Bilaga 1 INVESTERINGSUTFALL.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-05-20 § 45.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-05-23 §33.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 2019-05-21 § 1046.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-05-23 Delårsbokslut 1.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-05-22 § 1037.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-05-22 § 49 Delårsrapport 1.pdf

§53 Taxa för brandskyddskontroll

Dnr 2019/KS 0214 12
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för brandskyddskontroll antas att gälla från och med 2019-07-01.
2. Den nya taxan ersätter taxa för brandskyddskontroll antagen av kommunfullmäktige 2014-02-13 § 24.
 
Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund har beslutat föreslå kommunfullmäktige i Nynäshamns och Tyresö kommun att anta ny taxa för brandskyddskontroll för att säkra att kostnader som entreprenören samt förbundet har täcks. Förslaget innebär att samma taxa kommer att tillämpas i samtliga tio medlemskommuner. Ny taxa ska fastställas i respektive kommunfullmäktige.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsens som föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan för brandskyddskontroll antas att gälla från och med 2019-07-01 samt att den ersätter taxa för brandskyddskontroll antagen av kommunfullmäktige 2014-02-13 § 24.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-05-28 § 107.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för brandskyddskontroll.pdf
Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2019-04-24 §35 - Förändring av taxa.pdf
Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund förstasida.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Tjänsteutlåtande taxa brandskyddskontroll Tyresö och Nynäshamn.pdf
Taxa brandskyddskontroll.pdf

§54 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Dnr 2019/KS 0223 12
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny taxa för bygglov, plan och geografisk information antas.
2. Taxan ersätter den tidigare plan- och bygglovtaxan inklusive mät- och karttaxa antagen i kommunfullmäktige 2018-06-14 § 64.
3. Taxan gäller från och med den 1 juli 2019 och tillsvidare.
4. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden uppdras att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.
 
Fredrik Bergkuist (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig för tjänstgörande ledamöter i respektive parti och hänvisar till partigemensam skriftlig reservation i kommunstyrelsen 2019-05-28 § 108 (se bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa för bygglov, plan och geografisk information m.m. i enlighet med Sveriges kommuners och landstings senaste modell. Syftet med den nya taxan är att den ska vara enklare att förstå, överensstämma med självkostnadsprincipen och ge större budgetmässig förutsägbarhet.
 
Ärendet har beretts av byggnadsnämnden, stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige att anta den nya taxan för bygglov, plan och geografisk information, att den ska ersätta tidigare antagen plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa, att den ska gälla från och med 1 juli 2019 samt att kommunstyrelsen och byggnadsnämnden ges i uppdrag att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.
 
Yttrande
Anita Mattsson (S), Per Carlberg (SD), Fredrik Bergkuist (M), Anna Lund (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Martin Nilsson (S) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Per Carlberg (SD), Fredrik Bergkuist (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut enligt yrkande från Per Carlberg (SD) med flera. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.
Resultat: 26 ja och 24 nej samt 1 frånvarande. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 1.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-05-28 § 108.pdf
Byggnadsnämnden protokollsudrag 2019-04-23 §23.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information.pdf
Reservation M C KD Taxa för bygglov plan och geografisk information.pdf
Röstningsprotokoll kommunfullmäktige 2019-06-13 § 54.pdf

§55 Exploateringsavtal för detaljplan NTC etapp 2, kvarter 7

Dnr KSM-2018-703-251
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Hemsö Vårdfastigheter AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande. 
 
Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2019-05-28 § 112 (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för detaljplanen för Norra Tyresö Centrum etapp 2, kvarter 7. Inom kvarter 7 ska en ny byggnad för äldreboende med inslag av lokaler i gatuplan uppföras. Byggnaden kommer även innefatta ett korttidsboende samt ett garage.
 
Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelse, ekonomiska frågor samt ansvarsförhållanden i samband med genomförandet av detaljplanen för Norra Tyresö Centrum, etapp 2. Enligt detta avtal ska Hemsö Vårdfastigheter AB ersätta kommunen med ca 3 528 000 kronor för marköverlåtelsen längs Bollmoravägen samt mindre ytan invid Tidvattengatan. Denna slutsumma kommer att fastställas i samband med Lantmäteriförrättningen i vilken marköverföringen genomförs och exakt areal fastställs. Hemsö Vårdfastigheter AB ska även erlägga ett exploateringsbidrag om preliminärt 10 449 000 kronor. Denna summa är beräknad utifrån preliminärt antalet kvm ljus BTA som ska byggas och kan därav komma att justeras. Denna intäkt ska bekosta kommunala investeringar i projektets närhet. Syftet med avtalet är även att säkerställa kvalitén i projektet. Detta görs genom det kvalitetsprogram som biläggs avtalet.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Hemsö Vårdfastigheter AB godkänns och att kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.
 
Yttrande
Anita Mattsson (S), Per Carlberg (SD) och Peter Freij (M) yttrar sig.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S), Peter Freij (M) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyreslen protokollsutdrag 2019-05-28 § 112.pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal NTC etapp 2.pdf
Exploateringsavtal undertecknat.pdf
Bilaga 1 - plankarta.pdf
Bilaga 2 - marköverföring.pdf
Bilaga 5 - kommunens energiriktlinjer.pdf
Bilaga 3 - kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 4 - dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6 - höjdsatt bygghandling, Rengbågsgatan.pdf
Särskilt yttrande SD Exploateringsavtal för detaljplan Norra Tyresö centrum etapp 2 kvarter 7.pdf

§56 Antagande av detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 2

Dnr KSM-2015-290-214
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplanen delas upp. Bostadskvarteret, kvarter 6, senareläggs och utgår från antagandet av NTC etapp 2.
2. Detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 antas efter antaget exploateringsavtal.
 
Beskrivning av ärendet
Syftet är att inom Norra Tyresö centrum uppföra två kvarter och en angöringsgata som inkluderar befintligt gång- och cykelstråk norr om kvarteren.
 
Det östra kvarteret innehåller befintlig vårdcentral med lokaler även för andra verksamheter. Inom det kvarteret planeras en ny byggnad för äldreboende med drygt 70 lägenheter och med lokaler i gatuplan. I det västra kvarteret planeras flerbostadshus för cirka 110 bostäder och med lokaler för centrumändamål och förskola. En gata norr om kvarteren ska anläggas för att angöra fastigheterna och för att säkerställa befintligt gång- och cykelstråk. Mellan kvarteren ska det anläggas ett gång- och cykelstråk. Planen var utställd för granskning 2-23 maj 2018.
 
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att detaljplanen delas upp där kvarter 6 senareläggs och detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 antas efter antaget exploateringsavtal.
 
Yttrande
Anita Mattsson (S), Peter Freij (M) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S), Peter Freij (M) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-28 § 113.pdf
Tjänsteskrivelse NTC etapp 2 detaljplan.pdf
Plankarta_NTC etapp 2.pdf
Planbeskrivning_NTC etapp 2.pdf
Granskningsutlåtande_NTC etapp 2.pdf

§57 Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020

Dnr 2019/KS 0180 10
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utdebiteringen för 2020 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona.
2. Vision, strategiska målområden och strategiska mål för perioden 2020-2022 fastställs.
3. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2020 fastställs:
Förskola 323 207 000 kronor
Grundskola 755 185 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 234 133 000 kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 263 021 000 kronor
Äldreomsorg 386 409 000 kronor
Gymnasieskola 242 140 000 kronor
Vuxenutbildning 27 803 000 kronor
Arbete och integration 11 522 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 108 562 000 kronor
Plan och exploatering 36 617 000 kronor
Väghållning och park 72 514 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 7 072 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 399 000 kronor
Näringsliv 1 310 000 kronor
Gemensam verksamhet 154 003 000 kronor
Kommunalförbund mm 44 234 000 kronor
Politisk verksamhet 26 544 000 kronor
 
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2023 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.
8. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
9. Internräntan för 2020 fastställs till 1,0 procent.
10. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 79,5 miljoner kronor enligt bilaga 3 avförs från investeringsprogrammet.
11. Nya och utökade investeringar på totalt 378,9 miljoner kronor enligt bilaga 3 och 4 förs in i investeringsprogrammet.
12. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 3 till kommunplanen fastställs.
13. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
14. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
15. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
16. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
17. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2020:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad taxa för renhållning
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade taxor för lokalhyror och anläggningar inklusive evenemangstaxa och teknikerservice
- Avgiften för teknikerservice justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet med start 1 januari 2020.
18. Revisorernas budget för år 2020 fastställs till 1,4 miljoner kronor enligt förslag från fullmäktiges presidium.
19. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2020-2022 med budget för 2020.
 
Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig för tjänstgörande ledamöter i respektive parti.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till kommunplan för 2020-2022 samt budget för 2020 och plan för 2021-2023.  Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor för 2020.
 
Ärendet har även kompletterats med alternativt budgetförslag från Vänsterpartiet samt ett gemensamt förslag från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Utdebiteringen för 2020 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona.
2. Vision, strategiska målområden och strategiska mål för perioden 2020-2022 fastställs.
3. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2020 fastställs:
Förskola 323 207 000 kronor
Grundskola 755 185 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 234 133 000 kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 263 021 000 kronor
Äldreomsorg 386 409 000 kronor
Gymnasieskola 242 140 000 kronor
Vuxenutbildning 27 803 000 kronor
Arbete och integration 11 522 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 108 562 000 kronor
Plan och exploatering 36 617 000 kronor
Väghållning och park 72 514 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 7 072 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 399 000 kronor
Näringsliv 1 310 000 kronor
Gemensam verksamhet 154 003 000 kronor
Kommunalförbund mm 44 234 000 kronor
Politisk verksamhet 26 544 000 kronor
 
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2023 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.
8. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
9. Internräntan för 2020 fastställs till 1,0 procent.
10. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 79,5 miljoner kronor enligt bilaga 3 avförs från investeringsprogrammet.
11. Nya och utökade investeringar på totalt 378,9 miljoner kronor enligt bilaga 3 och 4 förs in i investeringsprogrammet.
12. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 3 till kommunplanen fastställs.
13. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
14. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
15. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
16. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
17. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2020:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad taxa för renhållning
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade taxor för lokalhyror och anläggningar inklusive evenemangstaxa och teknikerservice
- Avgiften för teknikerservice justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet med start 1 januari 2020.
18. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2020-2022 med budget för 2020.
 
Yttrande
Ärendets gång
Ärendet inleds med anföranden från kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd samt en representant från respektive övrigt parti i fullmäktige. Därefter fortsätter ärendet att behandlas nämndsvis där tilläggs- och ändringsyrkanden som berör den aktuella nämndens arbetsområde behandlas efter avslutad debatt. Sist behandlas kommunstyrelsen och då fattas även beslut i ärendet.
 
Inledning
Inledningsanföranden hålls av Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Mats Lindblom L), Ajda Asgari (MP), Per Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Inger Gemicioglu (V) och Anna Lund (KD). Utöver dessa huvudtalare deltar Mikael Ordenius (MP) och Martin Nilsson (S) i inledningsdebatten.
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ajda Asgari (MP), Dick Bengtson (M), Christoffer Holmström (S), Tina Rosén (V), Bjarne Vifell (SD), Anna Lund (KD) och Tony Thorén (L) yttrar sig.
 
Äldre- och omsorgsnämnden
Tony Thorén (L), Anna Steele (C), Per Carlberg (SD), Tina Rosén (V), Peter Freij (M), Martin Nilsson (S), Susann Ronström (S), Lilian Nylinder (MP), Ronnie Norén (SD), Anita Mattsson (S) och Anna Lund (KD) yttrar sig.
 
Kultur- och fritidsnämnden
Thomas Sundblad (L), Mikael Ordenius (MP), Johanna Schaub (S), Erkki Vesa (M), Jairo Correa (V), Chris Helin (M), Johan Carlsson (SD), Anna Lund (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Steele (C) yttrar sig.
 
Barn- och utbildningsnämnden
Jannice Rockstroh (S), Jeanette Hellmark (M), Åsa de Mander (L), Leif Lanke (L), Inger Gemicioglu (V), Ajda Asgari (MP), Anki Svensson (M), Bjarne Vifell (SD), Jerry Svensson (S), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis- Pedersen (C) yttrar sig.
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Christoffer Holmström (S), Hampus Degramo (M), Agneta Hansson (L), Jairo Correa (V), Lilian Nylinder (MP), Katarina Helling (S), Anna Steele (C), Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Fredrik Bergkuist (M) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.
 
Byggnadsnämnden
Lennart Jönsson (S) adjungerad, Alexander Enkvist (L), Anki Svensson (M) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.
 
Kommunstyrelsen
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Fredrik Bergkuist (M), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V), Per Carlberg (SD), Mikael Ordenius (MP), Anna Lund (KD), Anna Steele (C), Leif Lanke (L) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.
Yrkande
Yrkanden inledning
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.
 
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan med tillägget av bifall till tilläggsyrkanden, förslag på besparing (bilaga 1), driftbudget (bilaga 2) samt särskilda uppdrag i Västerpartiets förslag till kommunplan.
 
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) yrkar bifall till Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas gemensamma förslag till kommunplan.
 
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.
 
Yrkanden arbetsmarknads- och socialnämnden
Ajda Asgari (MP), Christoffer Holmström (S) och Tony Thorén (L) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
 
Dick Bengtson (M) och Anna Lund (KD) yrkar bifall till de delar av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas gemensamma förslag till kommunplan som berör arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
 
Tina Rosén (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkanden och särskilda uppdrag avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

Tilläggsyrkanden arbetsmarknads- och socialnämnden
Verksamhetsområde 3 Individ- och familjeomsorg
Sverigedemokraterna
1. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till icke medborgare.
2. att ge Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag ges i uppdrag att införa en handlingsplan för att stävja fusk med försörjningsstöd och bidragsbrott.
Vänsterpartiet
3. Det förebyggande uppsökande arbetet förstärks med 4,5 mnkr.
4. Arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att skyndsamt utreda hur förebyggande/uppsökande insatser för barn och unga på bästa sätt kan förstärkas.
5. Arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på verksamhet inom IFO som kan vara lämplig för att prova 6-timmars arbetsdag.

Verksamhetsområde 8 Arbete och integration
Sverigedemokraterna
6. att ge Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att intensifiera arbetet med att tillse så kommunen som arbetsgivare blir en attraktiv arbetsgivare och upprätthålla hög nivå.
7. att ge Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att verka för att statlig myndighet eller annan större statlig verksamhet etableras i Tyresö.
8. att ge Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag tillsammans med kommunstyrelsen att verka för ett införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen.
9. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för etablerandet av ett återvandringskontor.
Vänsterpartiet
10. Ytterligare en tjänst som "vägledare" vid Etableringscentrum 0,5 mnkr.
11. Arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten att ordna praktikplatser som ungdomar i asylprocessen kan söka till.

Yrkanden äldre- och omsorgsnämnden
Tony Thorén (L) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
Peter Freij (M) och Anna Lund (KD) yrkar bifall till de delar av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas gemensamma förslag till kommunplan som berör äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
Tina Rosén (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkanden och särskilda uppdrag avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Tilläggsyrkanden äldre- och omsorgsnämnden
Verksamhetsområde 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Sverigedemokraterna
12. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vänsterpartiet
13. Ökat bemanning gruppboenden enligt LSS 2 mnkr.

Verksamhetsområde 5 Äldreomsorg
Sverigedemokraterna
14. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda utbyggnader av trygghets- och seniorboenden.
15. att Äldre- och omsorgsnämnden aktivt arbetar för att återställa Björkbackens vård- och omsorgsplatser.
16. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att snarast åtgärda de brister som arbetsmiljöverket rapporterat samt åter sätta samtliga avdelningar i drift som särskilt boende.
17. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att tillse så en bred blandning av kommunalt och privat driven äldreomsorg finns i kommunen för en god valfrihet.
18. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att införa träffpunkter för pensionärer enligt Haningemodellen.
19. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utveckla verksamheten med terapihundar inom äldreomsorgen.
20. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att införa krav på att all personal inom äldreomsorgen ska kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska.
21. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att införa inköp av dagligvaror via internet inom hemtjänsten.
22. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna för att införa en enhet för palliativ vård som är separerad från annan vårdverksamhet.
23. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inrätta en regel för begäran av utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom äldreomsorgen.
Vänsterpartiet
24. Kvalitetshöjning äldreomsorgen 5 mnkr.
25. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över och utveckla dagvården och starta träffpunkter för äldre. Detta uppdrag kan gärna ske i samarbete med pensionärsorganisationerna.
26. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på verksamhet inom äldreomsorgen som kan vara lämplig för att prova 6-timmars arbetsdag.
Verksamhetsområde 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning och verksamhetsområde 5 Äldreomsorg
Sverigedemokraterna
27. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att kompensera anställda inom vård och omsorg för lönebortfall till följd av karensdagar.
28. att Äldre- och omsorgsnämnden tar fram strategier för att utöka användandet av välfärdsteknik inom både äldre- och funktionshindersverksamheterna.
Vänsterpartiet
29. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över upphandlingar så att LOU tillämpas istället för LOV.
 
Yrkanden kultur- och fritidsnämnden
Thomas Sundblad (L), Mikael Ordenius (MP) och Johanna Schaub (S) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Erkki Vesa (M), Chris Helin (M) och Anna Lund (KD) yrkar bifall till de delar av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas gemensamma förslag till kommunplan som berör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Jairo Correa (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkanden och särskilda uppdrag avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
 
 
Tilläggsyrkanden kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur och fritid, inklusive fritidsgårdar
Sverigedemokraterna
30. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ge Tyresö kommun en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.
31. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att verka för en jämn fördelning av resurser mellan pojk- och flickidrott i Tyresö kommun.
32. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag för utformning av en multisportanläggning i Tyresö.
33. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett kulturens hus för svensk kultur i Tyresö.
34. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsätta en namnberedning med uppdrag att ge namnförslag till byggnadsnämnden vad gäller gator, parkvägar, broar, torg, parker och andra i detaljplan intagna allmänna platser i samband med upprättande av nya eller ändrade detaljplaner.
35. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att centralisera folkbiblioteksverksamheten i Tyresö till ett centraliserat folkbibliotek.
Vänsterpartiet
36. Utökad fältverksamhet/utökat öppethållande fritidsgårdar 1,6 mnkr.
37. Kultur-och fritidsnämnden får i uppdrag att upprätta en separat budget för fritidsgårdarnas fältverksamhet.
38. Minskade avgifter kulturskolan 0,7 mnkr.
39. Gratis lokaler för pensionärs- och handikappföreningar 0,2 mnkr.

Yrkanden barn- och utbildningsnämnden
Jannice Rockstroh (S), Åsa de Mander (L) och Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
Jeanette Hellmark (M) och Anna Lund (KD) yrkar bifall till de delar av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas gemensamma förslag till kommunplan som berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkanden och särskilda uppdrag avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
Tilläggsyrkanden barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg
Sverigedemokraterna
40. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna att implementera den så kallade Nackamodellen inom barnomsorgen där föräldrar ska kunna kontrakteras av kommunen som dagbarnvårdare åt sina egna barn.
Vänsterpartiet
41. En genuspedagog anställs genom omprioriteringar i den centrala staben.
Verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
Sverigedemokraterna
42. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så att undervisning individanpassas så elever med liknande prestationsförmåga och behov studerar tillsammans.
43. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att endast anställa rektorer med yrkeserfarenhet inom pedagogiken.
44. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa ett antal administrativa lärarassistenttjänster i grundskolan.
45. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillsätta riktade resurser till skolorna för att anställa fler studievägledare, sjuksköterskor och kuratorer.
46. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse att inget ritualslaktat kött serveras i de kommunala skolornas matsalar.
47. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utöka svenskundervisningen för de barn som behöver detta stöd.
48. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så åtgärder tas gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna politiska preferenser.
49. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utöka idrottsundervisningen för grundskoleelever till att innehålla något moment varje dag.
50. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa jourskola för elever som på grund av långvariga sociala problem inte fungerar i den vanliga skolan.
51. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa en total nolltolerans mot mobbning i skolan i kombination med ett program för att uppfylla detta.
52. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa en plan för att uppnå ordning och reda samt högre grad av disciplin i skolan.
53. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att anställa trygghetsvärdar i kommunens skolor.
Vänsterpartiet
54. Ökat centralt tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för barn med särskilda behov 5 mnkr.
55. Ökat sociodemografiskt tillägg 1 mnkr.
56. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda urvalskriterierna för det sociodemografiska tillägget.
57. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av "inkluderingen" av alla elever i ordinarie klasser.
Verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
Sverigedemokraterna
58. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så att kommunens förskolor- och skolor inte använder sig av könsneutral genuspedagogik.
59. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa krav på att all personal i skolan och barnomsorgen måste kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska.
60. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så närproducerad mat så som kött och andra basvaror är primärt val vid upphandling.
Yrkanden gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Christoffer Holmström (S), Agneta Hansson (L), Lilian Nylinder (MP), Katarina Helling (S) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.
Anki Svensson (M) yrkar bifall till de delar av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas gemensamma förslag till kommunplan som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.
Jairo Correa (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkanden och särskilda uppdrag avseende gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.

Tilläggsyrkanden gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Verksamhetsområde 6 gymnasieskola
Sverigedemokraterna
61. att Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att skapa en plan för att förbättra och utveckla den praktiska inriktningen på Tyresö gymnasium.
62. att Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden ger gymnasieskolan i uppdrag att stärka samarbetet med det lokala näringslivet.
63. att Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda ett namnbyte på Tyresö Gymnasium där Tyresö Praktiska Gymnasium alternativt Tyresö Innovationsgymnasium finns med som förslag.
Vänsterpartiet
64. Utökade undervisningstimmar på yrkesintroduktionsprogrammen 1,5 mnkr.
65. Utökad kuratorstjänst 0,3 mnkr.
66. Resa till Auschwitz/Birkenau 0,2 mnkr.

Verksamhetsområde 7 vuxenutbildning
Sverigedemokraterna
67. att Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att ställa högre krav på asylsökande som får bidrag av kommunen via ett kunskapsprov på SFI och samhällsorientering.
68. att Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att vuxenutbildningen skall vara väl utbyggt och erbjuda medborgarna en god möjlighet till vidareutbildning.
69. att Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att avsluta arbetet runt kompassen utan fortsatta åtgärder.
Vänsterpartiet
70. Särskild lönesatsning lärare C3L 1 mnkr.
Verksamhetsområde 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning
71. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att införa åtgärder gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna politiska preferenser.
 
Yrkanden byggnadsnämnden
Alexander Enkvist (L) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör byggnadsnämndens verksamhetsområde.
Anki Svensson (M) yrkar bifall till de delar av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas gemensamma förslag till kommunplan som berör byggnadsnämndens verksamhetsområde.

Tilläggsyrkanden byggnadsnämnden
Sverigedemokraterna
72. att Byggnadsnämnden ges i uppdrag att ytterligare förbättra tillsynsverksamheten och om behov finns utöka verksamheten efter utredning.
Vänsterpartiet
73. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att full avgiftsfinansiering uppnås i den del som ska avgiftsfinansieras.
 
Yrkanden Kommunstyrelsen
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.
Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas gemensamma förslag till kommunplan.
 
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan med tillägget av bifall till tilläggsyrkanden, förslag på besparing (bilaga 1), driftbudget (bilaga 2) samt särskilda uppdrag i Västerpartiets förslag till kommunplan.
Tilläggsyrkanden kommunstyrelsen
Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering
Sverigedemokraterna
74. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med framtagande av detaljplaner, planera för framtida nyproduktion av skyddsrum.
75. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med detaljplanearbete ställa högre krav på att parkeringsplatser byggs under mark istället för ovan mark.
76. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en långsammare och mer naturlig befolkningstillväxt samtidigt som satsningar på infrastruktur prioriteras upp.
77. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa ett skönhetsråd.
 
Vänsterpartiet
78. Andelen hyresrätter ska öka för att årligen uppnå minst 50 % av all nybyggnation.
79. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en plan för strategiska markförvärv.
80. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med kultur- och fritidsnämnden utreda var ett kulturhus kan placeras i Tyresö samt preliminära kostnader för detta.
Verksamhetsområde 11 Väghållning och park
Sverigedemokraterna
81. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att ett kostnadstak på 200 000 kr ska gälla vid uttag av gatukostnader i kommunen.
 
Vänsterpartiet
82. Arbetet med säkra skolvägar ska fortsätta.
83. Tillgängligheten för funktionsnedsatta i utemiljön ska inventeras och förbättras.
Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp
Sverigedemokraterna
84. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att den kommunala VA-verksamheten drivs på det för brukarna mest kostnadseffektiva sätt för att trygga god vattenkvalitet och miljö.
 
Vänsterpartiet
85. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en vattenstrategi.
Verksamhetsområde 14 Renhållning
Vänsterpartiet
86. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att matavfallshanteringen i våra hushåll år 2025 uppgår till minst 75 %.
Verksamhetsområde 16 Näringsliv
Vänsterpartiet
87. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en samverkan med de lokala företagen för att åstadkomma en storskalig klimatomställning och minskade utsläpp.
Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet
Sverigedemokraterna
88. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda vilka områden i Tyresö som är mest utsatta för kriminell aktivitet.
89. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera och utöka kameraövervakning i områden som är särskilt drabbade av kriminalitet.
90. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa det av Sverigedemokraterna föreslagna flerpunktsprogrammet för att i hög grad utöka sitt brottsförebyggande arbete.
91. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska antalet anställda kommunikatörer till fyra.
92. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa arbetsplatser inom kommunens gränser för alla anställda inom kommunen.
93. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa en klädpolicy/neutralitetspolicy för anställda inom Tyresö kommun som innebär förbud mot att bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid.
94. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att tillse så kommunens upphandlingar blir avsevärt mer ekonomiskt hållbara, effektiva samt att upphandlingarna blir mer transparenta.
95. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för att rikta mer resurser till grannsamverkansverksamheten i Tyresö kommun.
96. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa ett mångkulturellt bokslut som visar på de direkta och indirekta kostnader och intäkter som migrationen orsakar kort- och långsiktigt för Tyresö kommun.
97. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för stoppad mottagning av nyanlända migranter.
98. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ordningsföreskrifter som förbjuder tiggeri på särskilt angivna platser inom kommunen där tiggeri förekommer.
99. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast möjligt återställa skattenivån till 19.50 samt att tillse så nämnder och förvaltningar håller ned kostnaderna samt håller sig inom budget.
Vänsterpartiet
100. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna ta fram ett övergripande handlingsprogram med förslag till olika åtgärder för att minska sjuktalen bland våra anställda.
101. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa Vänsterpartiets förslag till besparingar i administrationen m.m. enligt Vänsterpartiets kommunplan, bilaga 1.
102. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningsnämnden utvärdera modellen med hyressättning i syfte att hitta en mindre konjunkturkänslig modell.
103. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att full avgiftsfinansiering uppnås i den del som ska avgiftsfinansieras.
104. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att konsumtionen av ekologiska livsmedel ökas för att uppnå minst 75 % år 2025.
Verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet
Sverigedemokraterna
105. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda insynsplatser i styrelser, nämnder och beredningar till alla partier som är invalda i fullmäktige.
106. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska samtliga partistöd
med 10 %.
 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna
107. Hållbarhetsutskottet och Samhällsbyggnadsutskottet slås ihop till ett utskott.
Kommunala bolag
Sverigedemokraterna
108. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för inrättandet av ett nytt bostadskösystem som prioriterar Tyresöbor.
109. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse så att nyanlända migranter inte tillåts passera turordningen i Tyresö Bostäders bostadskö.
110. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse så Tyresö Bostäder avyttrar vindkraftverket så att denna verksamhet inte finns inom kommunkoncernen.
111. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa Staffantorpsmodellen för att på ett för skattebetalarna kostnadseffektivt sätt följa bosättningslagen.
112. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en plan för att avveckla modulbostäderna i Tyresö.
 
Vänsterpartiet
113. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder beräknas enligt de regler och föreskrifter som finns.
114. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder ändras till lydelsen att inga hyresrätter i beståndet får omvandlas till bostadsrätter.
 
 
Yrkanden avseende kommunstyrelsens förslag till beslut
Beslutspunkt 1
Utdebiteringen för 2020 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona.
Yrkande
M, C, KD och SD yrkar att utdebiteringen för 2020 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
 
Beslutspunkt 2
Vision, strategiska målområden och strategiska mål för perioden 2020-2022 fastställs.
Yrkanden
Vision, fokusområden och strategiska mål fastställs i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2020-2022 fastställs enligt Sverigedemokraternas budgetversion.
 
Beslutspunkt 3
Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
Yrkanden
Inga nya särskilda uppdrag antas (M, C, KD).
Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs enligt Sverigedemokraternas budgetförslag.
Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.
 
Beslutspunkt 4
Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2020 fastställs:
Förskola 323 207 000 kronor
Grundskola 755 185 000 kronor
Individ- och familjeomsorg 234 133 000 kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 263 021 000 kronor
Äldreomsorg 386 409 000 kronor
Gymnasieskola 242 140 000 kronor
Vuxenutbildning 27 803 000 kronor
Arbete och integration 11 522 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 108 562 000 kronor
Plan och exploatering 36 617 000 kronor
Väghållning och park 72 514 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt 7 072 000 kronor
Vatten och avlopp 0 kronor
Renhållning 0 kronor
Bygglovsverksamhet 6 399 000 kronor
Näringsliv 1 310 000 kronor
Gemensam verksamhet 154 003 000 kronor
Kommunalförbund mm 44 234 000 kronor
Politisk verksamhet 26 544 000 kronor
Yrkanden
Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2020 fastställs i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2020 fastställs enligt Sverigedemokraternas budgetförslag.
Budgeterade ramanslag för budgetåret 2020 fastställs tillsammans med Vänsterpartiets tilläggsyrkanden.
 
Beslutspunkt 5
De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2023 fastställs.
Yrkanden
De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021-2023 räknas om och fastställs i enlighet med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag.
De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021-2023 räknas om och fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas budgetförslag.
 
Beslutspunkt 6
Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
Inga yrkanden.
Beslutspunkt 7
Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.
Yrkande
Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 2 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2020-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats. (M, C, KD)
 
Beslutspunkt 8
Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
Yrkanden
Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023 enligt bilaga 1 till kommunplanen räknas om och fastställs enligt Moderaterna Centerpartiet och Kristdemokraternas budgetalternativ.
Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023 enligt bilaga 1 till Tyresö kommuns kommunplan räknas om och fastställs enligt Sverigedemokraternas budgetförslag.
Bifalles tillsammans med Vänsterpartiets tilläggsyrkanden.
 
Beslutspunkt 9
Internräntan för 2020 fastställs till 1,0 procent.
Inga yrkanden.
 
Beslutspunkt 10
Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 79,5 miljoner kronor enligt bilaga 3 avförs från investeringsprogrammet.
Inga yrkanden.
 
Beslutspunkt 11
Nya och utökade investeringar på totalt 378,9 miljoner kronor enligt bilaga 3 och 4 förs in i investeringsprogrammet.

Yrkande
Nya och utökade investeringar på totalt 321,1 miljoner kronor förs in i investeringsprogrammet. (M, C, KD)
 
Beslutspunkt 12
Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 3 till kommunplanen fastställs.
Yrkande
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna gemensamma förslag till investeringsprogram fastställs.
 
Beslutspunkt 13
Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
Inga yrkanden.
 
Beslutspunkt 14
Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
Inga yrkanden.

Beslutspunkt 15
Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Inga yrkanden.
Beslutspunkt 16
Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
 
Yrkande
Borgensavgiften för Tyresöbostäder beräknas enligt de regler och föreskrifter som finns. (V)
 
Beslutspunkt 17
Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2020:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
- reviderad taxa för renhållning,
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade taxor för lokalhyror och anläggningar inklusive evenemangstaxa och teknikerservice
- Avgiften för teknikerservice justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet med start 1 januari 2020.
Inga yrkanden.
 
Beslutspunkt 18
Revisorernas budget för år 2020 fastställs till 1,4 miljoner kronor enligt förslag från fullmäktiges presidium.
 
Beslutspunkt 19
I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2020-2022 med budget för 2020.
Yrkanden
I övrigt godkänns Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till kommunplan 2020-2022.
I övrigt godkänns Sverigedemokraternas förslag till kommunplan för 2020-2022.
I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 med tillägget av bifall till tilläggsyrkanden, förslag på besparing (bilaga 1), driftbudget (bilaga 2) samt särskilda uppdrag i Västerpartiets förslag till kommunplan.
Beslutsgång
Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden
Yrkande 1
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Yrkande 2
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 2.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Yrkande 3
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Yrkande 4
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Yrkande 5
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 6
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Yrkande 7
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 3.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 8
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 9
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Yrkande 10
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 11
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden
Yrkande 12
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 4.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 13
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 14
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 15
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 16
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 17
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
 
Yrkande 18
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 5.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 19
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 20
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 6.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 21
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 22
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 23
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 7.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 24
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 25
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 26
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 27
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 28
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 29
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 48 ja och 3 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 8.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende kultur- och fritidsnämnden verksamhetsområde
 
Yrkande 30
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Yrkande 31
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 32
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 33
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 34
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 

Yrkande 35
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 9.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 36
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 48 ja och 3 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 10.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 37
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 38
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 39
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej
Resultat: 48 ja och 3 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 11.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden
Yrkande 40
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 12.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 41
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 42
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 43
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 44
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 45
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 13.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 46
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 14.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 47
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 48
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 49
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 50
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 15.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 51
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 52
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 16.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 53
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 54
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 55
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 56
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 48 ja och 3 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 17.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 57
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 58
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 59
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 60
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 18.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden
 
Yrkande 61
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 62
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 63
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 19.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 64
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 48 ja och 3 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 20.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 65
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 66
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 67
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 21.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 68
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 69
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 22.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 70
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 71
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende byggnadsnämndens verksamhetsområde
 
Yrkande 72
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 73
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden
 
Yrkande 74
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 75
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 76
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 23.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 77
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 78
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 79
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 80
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 81
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 82
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 83
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 84
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 85
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 86
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 87
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 88
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 89
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 90
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 24.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 91
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 92
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 93
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 94
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 25.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 95
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 96
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 26.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 97
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 98
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 32 ja och 19 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 27.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 99
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 100
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 101
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 102
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 103
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 104
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 105
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 106
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 107
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 28.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 108
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 109
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 29.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
 
Yrkande 110
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 111
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 112
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 113
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
 
Yrkande 114
Efter ställda propositionen finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Beslutsgång kommunstyrelsens förslag till beslut
 
Beslutspunkt 1
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att utdebiteringen för 2020 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona.
Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige vill bifalla förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna om att utdebiteringen för 2020 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att utdebiteringen för 2020 fastställs till 19,95 kronor per skattekrona röstar ja.
Den som vill bifalla förslaget från Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna om att utdebiteringen för 2020 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 30.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 2
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att vision, strategiska målområden och strategiska mål för perioden 2020-2022 fastställs.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att vision, strategiska målområden och strategiska mål fastställs i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att vision, strategiska målområden och strategiska mål fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 3
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla yrkande från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om att inga nya särskilda uppdrag antas.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Sverigedemokraternas yrkande om att särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Vänsterpartiets yrkande om att särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs i enlighet med Vänsterpartiets förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 4
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2020 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2020 fastställs i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2020 fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att budgeterade ramanslag för budgetåret 2020 fastställs med tillägg av bifall till tilläggsyrkanden, förslag på besparing (bilaga 1), driftbudget (bilaga 2) samt särskilda uppdrag i Västerpartiets förslag till kommunplan.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 5
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att de i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2023 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att de i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021-2023 räknas om och fastställs i enlighet med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att de i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021-2023 räknas om och fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 6
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 7
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla förslag från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om att målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 2 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2020-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 8
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag om att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla yrkande om att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023 enligt bilaga 1 till kommunplanen räknas om och fastställs enligt Moderaterna Centerpartiet och Kristdemokraternas budgetalternativ.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla yrkande om att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023 enligt bilaga 1 till Tyresö kommuns kommunplan räknas om och fastställs enligt Sverigedemokraternas budgetförslag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla yrkande om att Vänsterpartiets tilläggsyrkanden bifalles tillsammans med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 9-10
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 11
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att nya och utökade investeringar på totalt 378,9 miljoner förs in i investeringsprogrammet.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla förslaget från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om att nya och utökade investeringar på totalt 321,1 miljoner kronor förs in i investeringsprogrammet.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 12
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 3 till kommunplanen fastställs.
Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige vill bifalla yrkande från Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om att deras gemensamma förslag till investeringsprogram fastställs.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 13-15
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 16
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att borgensavgifter för Tyresö Bostäder fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige vill bifalla yrkande från vänsterpartiet om att borgensavgiften för Tyresö Bostäder beräknas enligt de regler och föreskrifter som finns.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutspunkt 17-18
Berörs ej av andra yrkanden. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutspunkt 19
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2020-2022 med budget för 2020.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas gemensamma förslag till kommunplan för 2020-2022 med budget för 2020.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna Sverigedemokraternas förslag till kommunplan för 2020-2022 med budget för 2020.
Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige i övrigt vill godkänna kommunstyrelsen förslag till kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 tillsammans med tillägget av bifall till tilläggsyrkanden, förslag på besparing (bilaga 1), driftbudget (bilaga 2) samt särskilda uppdrag i Västerpartiets förslag till kommunplan.
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-05-28 § 109.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf
Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20190515 §15 Äskande investeringsmedel Södergården.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 20190515 §32 Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 20190515 §31 Revidering av renhållningstaxa.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av renhållningstaxa 2020.pdf
Revidering av renhållningstaxa 2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-04-29 § 36 Bibliotekstaxa.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-04-29 § 37 Revidering av taxor för teknikerservice.pdf
Vänsterpartiets Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf
M, C, KD Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf
Sverigedemokraternas Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Budget för revisorerna 2020.pdf
Röstningsprotokoll kommunfullmäktige 2019-06-13 § 57.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§57_prot_20190613.pdf (365 kb)
Bilagor
§ 57 Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 20190515 §31 Revidering av renhållningstaxa.pdf (11 211 kb) § 57 Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 20190515 §32 Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf (2 981 kb) § 57 Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf (1 740 kb) § 57 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-05-28 § 109.pdf (38 915 kb) § 57 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-04-29 § 36 Bibliotekstaxa.pdf (1 554 kb) § 57 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-04-29 § 37 Revidering av taxor för teknikerservice.pdf (1 167 kb) § 57 M C KD Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf (10 922 kb) § 57 Revidering av renhållningstaxa 2020.pdf (482 kb) § 57 Röstningsprotokoll kommunfullmäktige 2019-06-13 § 57.pdf (67 kb) § 57 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20190515 §15 Äskande investeringsmedel Södergården.pdf (4 506 kb) § 57 Sverigedemokraternas Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf (9 069 kb) § 57 Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf (127 kb) § 57 Tjänsteskrivelse Budget för revisorerna 2020.pdf (434 kb) § 57 Tjänsteskrivelse Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf (655 kb) § 57 Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf (484 kb) § 57 Tjänsteskrivelse revidering av renhållningstaxa 2020.pdf (418 kb) § 57 Vänsterpartiets Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.pdf (971 kb)