Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2019-11-21

Sammanträde 2019-11-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001

Beskrivning av ärendet
En interpellation lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 24 oktober. Vid
tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till
sammanträdet.

Anna Steele (C) har lämnat in en interpellation till kultur - och fritidsnämndens
ordförande Thomas Sundblad (L) angående tillgänglighet i Alby/Tyrestareservatet samt
nationalparken Tyresta.

Bilagor
Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående
tillgänglighet i Albyreservatet samt nationalparken Tyresta.pdf

3 Anmälan av nya motioner samt återtagande av motion

Dnr 2019/KS 0018 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Återtagna motionen avskrivs.

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

Avskrivning av motion
Motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön
(Diarienummer 2019/KS 0098 001) Motionärerna Per Carlberg, Anders Wickberg och
Bjarne Vifell från Sverigedemokraterna har meddelat att de väljer att återta motionen.
Kommunfullmäktige föreslås avskriva motionen.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Avsägelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Björn-Emil Jonsson (M)
revisor för granskning av kommunens förvaltning och räkenskaper

5 Val till nämnder och Tyresö bostäders styrelse 2020

Dnr 2019/KS 0334 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs
till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag för 2020.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till Tyresö Bostäder ABs
styrelse enligt förslag för 2020.

Beskrivning av ärendet
Valberedningen ska redovisa till kommunfullmäktige förslag på val av ledamöter,
ersättare, ordförande och vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun samt till
Tyresö Bostäders styrelse för år 2020. Inför kommunfullmäktiges hantering av ärendet
kommer det bifogade nomineringsförslaget att kompletteras med tre nomineringar
från Socialdemokraterna.

Valberedningen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ledamöter,
ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i
Tyresö kommun enligt förslag för 2020 samt att ledamöter, ersättare, ordförande och
vice ordförande väljs till Tyresö Bostäder ABs styrelse enligt förslag för 2020.

Bilagor
Protokollsutdrag, Valberedningen 2019-11-12 § 1.pdf

6 Revidering av taxa 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Dnr 2019/KS 0287 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet antas.
2. Taxan gäller från och med den 14 december 2019.
3. Besluten ovan ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige 24 oktober 2019 § 79
beslutspunkt 1b.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen (EU)
2017/625 som träder i kraft den 14 december 2019, har Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund arbetat fram ett reviderat förslag till taxa för förbundets arbete
med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som uppfyller den kommande
kontrollförordningen.

Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderad taxa
för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet samt att den ska gälla från och med den 14 december 2019.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta
den reviderade taxan enligt förslag från Södert örns miljö- och hälsoskyddsförbunds
direktion att gälla från och med den 14 december 2019, samt att beslutet ersätter
tidigare beslut i kommunfullmäktige 24 oktober 2019 § 79 beslutspunkt 1b.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa 2020 för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf
Reviderat taxeförslag Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund protokoll
2019-10-22.pdf
Reviderad tjänsteskrivelse förslag Taxa kontroll livsmedelsområdet Södertörns miljö-
och hälsoskyddsförbund.pdf
Reviderat förslag taxa kontroll livsmedelsområdet.pdf

7 Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med budget för 2020

Dnr 2019/KS 0180 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Budgeterade ramanslag i kronor per verksamhetsområde för budgetåret
2020 fastställs:

Förskola 324 515 000
Grundskola 755 111 000
Individ- och familjeomsorg 234 107 000
Funktionsnedsättning 262 955 000
Äldreomsorg 386 551 000
Gymnasieskola 240 552 000
Vuxenutbildning 27 769 000
Arbete & integration 11 513 000
Bibliotek, kultur & fritid 109 371 000
Plan & exploatering 36 585 000
Väghållning & park 71 969 000
Miljö, trafik & övrigt 7 068 000
Vatten & avlopp 0
Renhållning 0
Bygglovsverksamhet 6 398 000
Näringsliv 1 310 000
Gemensam verksamhet 149 174 000
Kommunalförbund mm 44 206 000
Politisk verksamhet 27 394 000

Denna punkt ersätter beslutspunkt 4 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
2. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2023 fastställs. Denna
punkt ersätter beslutspunkt 5 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
3. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023
enligt justerad bilaga 1 till kommunplanen fastställs. Denna punkt ersätter
beslutspunkt 8 i kommunfullmäktiges beslut 2019 -06-13 § 57.
4. Investeringsprogrammet enligt bilaga 3 och 4 utökas med ytterligare 55 miljoner
kronor så att nya och utökade investeringar utgör totalt 433,9 miljoner kronor.
5. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor. Denna punkt ersätter
beslutspunkt 13 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
6. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2020:
- reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information.
7. I övrigt bibehålls de beslut om kommunplan som kommunfullmäktige fattade 2019-
06-13 § 57.
8. Kommunplansdokumentet justeras i enlighet med föreslagna ändringar i
dokumentet Kompletteringar och justeringar av kommunplan 2020 -2022 med budget
för 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till komplettering och justering av
kommunplan för 2020-2022 samt budget för 2020. Förvaltningen har även tagit fram
ett förslag till reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information.
Taxeförslaget har beretts av byggnadsnämnden och stadsbyggnadsutskottet vilka
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan att gälla
från och med 1 januari 2020.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommu nfullmäktige att:
1. Budgeterade ramanslag i kronor per verksamhetsområde för budgetåret 2020
fastställs:
Förskola 324 515 000
Grundskola 755 111 000
Individ- och familjeomsorg 234 107 000
Funktionsnedsättning 262 955 000
Äldreomsorg 386 551 000
Gymnasieskola 240 552 000
Vuxenutbildning 27 769 000
Arbete & integration 11 513 000
Bibliotek, kultur & fritid 109 371 000
Plan & exploatering 36 585 000
Väghållning & park 71 969 000
Miljö, trafik & övrigt 7 068 000
Vatten & avlopp 0
Renhållning 0
Bygglovsverksamhet 6 398 000
Näringsliv 1 310 000
Gemensam verksamhet 149 174 000
Kommunalförbund mm 44 206 000
Politisk verksamhet 27 394 000

Denna punkt ersätter beslutspunkt 4 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
2. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2023 fastställs. Denna
punkt ersätter beslutspunkt 5 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
3. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023
enligt justerad bilaga 1 till kommunplanen fastställs. Denna punkt ersätter
beslutspunkt 8 i kommunfullmäktiges beslut 2019 -06-13 § 57.
4. Investeringsprogrammet enligt bilaga 3 och 4 utökas med ytterligare 55 miljoner
kronor så att nya och utökade investeringar utgör totalt 433,9 miljoner kronor.
5. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor. Denna punkt ersätter
beslutspunkt 13 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
6. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2020:
- reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information.
7. I övrigt bibehålls de beslut om kommunplan som kommunfullmäktige fattade 2019-
06-13 § 57.
8. Kommunplansdokumentet justeras i enlighet med föreslagna ändringar i
dokumentet Kompletteringar och justeringar av kommunplan 2020 -2022 med budget
för 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med budget
för 2020.pdf
Kommunplan 2020-2022 - komplettering och justering.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-06-13 § 57.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2019-10-23 § 42 Revidering av taxa för bygglov, plan och
geografisk information.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-10-22 § 65 Taxa för bygglov plan och
geografisk information.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2 019-10-23 § 25.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-10-22 § 64.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-28 § 81.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -10-29 § 1085.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-10-23 § 1078.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-31 § 88.pdf

8 Biblioteksplan för perioden 2020-2024

Dnr 2018/KS 0330 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) § 17 och 18. Enligt 2 kap.
36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.
Biblioteksverksamheten omfattar all kommunal biblioteksverksamhet och påverkar tre
nämnder, kultur - och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden.

Ett förslag till ny biblioteksplan har arbetats fram för att ersätta den tidigare
biblioteksplanen som antogs i kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 och som gäller
under perioden 2015-2019. Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, barn-
och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
kommunledningsutskottet samt kommunstyrelsen, vilka föreslår kommunfullmäktige
att anta biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-28 § 83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-23 § 30.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-31 § 90.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 101.pdf
Biblioteksplan 2020-2024.pdf

9 Strategi för Tyresös parker och närnatur

Dnr 2017KSM0643.212

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Strategi för Tyresös parker och närnatur antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §
97 den 1 september 2017 att ta fram en parkstrategi för Tyresö. Tyresö har stora
värdefulla naturområden och många rekreativa värden kopplade till dem.
Bostadsutvecklingen innebär större efterfrågan och ökade förväntningar på vår
offentliga miljö och den attraktiva boendemiljön.

Förslaget till strategi för Tyresös parker och närnatur är ett strategiskt
planeringsunderlag med syfte att säkra tillgång till närnatur och parker av god kvalitet.
Strategin ska ge vägledning för tjänstepersoner inom olika delar av kommunen, från
översiktlig planering till förvaltning.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anta strategin för Tyresös parker och närnatur.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2019-10-23 § 54.pdf
Underskriven tjänsteskrivelse parkstrategi.pdf
Strategi för Tyresös parker och närnatur.pdf
Bilaga Park och natur i Tyresö idag.pdf

10 Förnyat övertagande av tillsynsansvar från länsstyrelsen inom delar av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds ansvarsområde

Dnr 2019/KS 0312 013

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Tyresö kommun ansöker om förnyat övertagande av tillsynen för tillståndspliktiga
B-verksamheter.
2. Tyresö kommun ansöker om förnyat övertagande av tillsynen för förorenade
områden, det vill säga föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken
orsakade av en verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) är beskriven
som en tillståndspliktig B-verksamhet och är i drift eller har upphört efter den 30 juni
1969.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beslutade den 12 juni 2019
att föreslå kommunfullmäktige i Tyresö kommun att ansöka om förnyat övertagande
av tillsynen från länsstyrelsen för tillståndspliktiga B -verksamheter samt förnyat
övertagande av tillsynen för förorenade områden. Motsvarande begäran sker också till
Haninge respektive Nynäshamns kommuner.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige besluta att Tyresö kommun ska ansöka dels om förnyat
övertagande av tillsynen för tillståndspliktiga B-verksamheter, dels om förnyat
övertagande av tillsynen för förorenade områden, det vill säga föroreningsskador
enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken orsakade av en verksamhet som i
miljöprövningsförordningen (2013:251) är beskriven som en tillståndspliktig B-
verksamhet och är i drift eller har upphört efter den 30 juni 1969.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 102.pdf
Tjänsteskrivelse Förnyat övertagande av tillsynsansvar från länsstyrelsen inom delar
av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds ansvarsområde.pdf
Protokollsutdrag Direktionen för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund
2019-06-12 § 27.pdf

11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2019/KS 0220 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre må nader från
beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta
sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2019 från äldre-
och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads - och socialnämnden.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -10-23 § 1081.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -10-29 § 1089.pdf

12 Svar på motion angående förbud mot tiggeri

Dnr 2019/KS 0107 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna till
kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att följande skrivs in i de
kommunala ordningsföreskrifterna under rubriken ”Insamling av pengar” med
tillhörande karta för de lokala förbudszonerna avseende Tyresö Centrum, Alleplan,
Strandtorget, Krusboda torg och Granängsstorget:

”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på
offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst
eller offentlig tillställning.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår i bilaga.”

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på
motionen där det föreslås att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av
kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §181.pdf
Tjänsteskrivelse svar på Motion angående förbud mot tiggeri.pdf
Motion angående förbud mot tiggeri (M).pdf
Särskilt yttrande V Svar på motion angående förbud mot tiggeri.pdf

13 Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri

Dnr 2019/KS 0106 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Per Carlberg och Anders Wickberg från
Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun i sina lokala ordningsföreskrifter om insamling av pengar lägger
till lydelsen: ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) på särskilt angivna platser inom
kommunens är förbjudet.”
- Tyresö kommun utreder vilka platser i kommunen som ska anses vara särskilt
angivna platser med hänsyn till idag rådande tiggerisituation.
- Tyresö kommun till denna nya ordningsföreskrift bifogar de platser som
föregående utredning anser vara lämpliga platser med tanke på idag rådande
tiggerisituation.

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till
svar på motionen där det föreslås att motionen ska anses besvarad. Ärendet har
beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska
avslås.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §182.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tigger.pdf
Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri (SD).pdf

14 Svar på motion angående stärkt kameraövervakning

Dnr 2019/KS 0149 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson, Peter Freij och Dick Bengtson från
Moderaterna till kommunfullmäktige med förslag om att:

Kommunen, i nära samarbete med polisen, löpande prövar användandet av
kameraövervakning på allmänna platser och kommunala fastigheter och egendom i
brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte. Centrala platser såsom busstorget i
Tyresö centrum, Granängstorget, Strandtorget och Alléplan prioriteras särskilt.

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på
motionen där man föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av
kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §183.pdf
Tjänsteskrivelse svar på Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf
Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf

15 Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända

Dnr 2019/KS 0104 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver Frimodig
har lämnat in en motion till kommunfullmäkt ige om att verka för ett införande av
integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen. Motionen har remitterats till
arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för
förslag till beslut.

Nämnderna har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska avslås. Ärendet har
beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §184.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -08-27 § 1071.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -08-29 § 69.pdf
Motion om integrationsplikt för nyanlända i Tyresö kommun (SD).pdf

16 Svar på motion angående multisportanläggning i Tyresö

Dnr 2019/KS 0159 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionens första att-sats om att kommunstyrelsen och kultur - och fritidsnämnden
får i uppdrag att utreda, planera och uppföra en multisportanläggning enligt motionens
intentioner avslås.
2. Motionens andra att-sats om att multisportanläggningen skrivs in i
lokalförsörjningsplanen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Johan Carlsson från Sverigedemokraterna lämnade in en motion till
kommunfullmäktige den 7 februari 2019 om multisportanläggning i Tyresö. I motionen
föreslås att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda,
planera och uppföra en multisportanläggning enligt motionens intentioner samt att
multisportanläggningen skrivs in i lokalförsörjningsplanen. Motionen har remitterats till
kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande.

Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionens första att-sats avslås samt
att motionens andra att-sats ska anses besvarad. Ärendet har beretts av
kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att
motionens första att-sats avslås samt att motionens andra att-sats anses besvarad.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §185.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 63.pdf
Motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf

17 Svar på motion om kulturhus till Tyresö

Dnr 2019/KS 0185 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall, för att
utreda förutsättningarna att förverkliga projektet.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige om möjligheten att bygga om värmeverket till ett
kulturcentrum. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun ska initiera en diskussion
med Vattenfall, kulturhusföreningen och initiativtagarna till projektet för att utreda
förutsättningar för att förverkliga projektet, samt att berörda förvaltningar ges i
uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle kunna innebära.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande.
Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
att kommunfullmäktige anser motionen besvarad samt ger kommunstyrelsen i
uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall, för att utreda förutsättningarna att
förverkliga projektet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 106.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-09-02 § 64.pdf
Motion Kulturhus till Tyresö (V).pdf

18 Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning

Dnr 2019/KS 0120 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Anki Svensson och Anna Eriksson har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och
yrkesvägledning. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att genom
revidering av skolans styrdokument utveckla, etablera, fördjupa och stödja
samhällsnätverk och ömsesidig samverkan mellan skola och näringsliv. Motionen har
remitterats av kommunstyrelsen till barn - och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att
motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet
och föreslår att motionen avslås.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 107.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2 019-09-26 § 80.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 20190925 §95 Svar på motion om mer
entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och yrkesvägledning (M).pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och
yrkesvägledning.pdf

19 Svar på motion om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan

Dnr 2019/KS 0184 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har inkommit med e n motion till
kommunfullmäktige om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan. I motionen
föreslås att systemet med inkludering snarast utvärderas i enlighet med motionens
intentioner.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för förslag till besvarande.
Nämnden har behandlat motionen och föreslår att motionens ska anses besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-10-23 § 108.pdf
Protokollsutdrag 20190925 §94 svar på motion om att utvärdera inkluderingen av
elever i grundskolan (V).pdf
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 96.pdf (82 kb)

§92 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

§93 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001

Beskrivning av ärendet
En interpellation lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 24 oktober. Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

Anna Steele (C) har lämnat i n en interpellation till kultur - och fritidsnämndens
ordförande Thomas Sundblad (L) angående tillgänglighet i Alby/Tyrestareservatet samt nationalparken Tyresta. På grund av svarandens frånvaro bordläggs interpellationen åter för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation till kultur - och fritidsnämndens ordförande angående tillgänglighet i Albyreservatet samt nationalparken Tyresta.pdf

§94 Anmälan av nya motioner samt återtagande av motion

Dnr 2019/KS 0018 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Återtagna motionen avskrivs.

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

Avskrivning av motion
Motion om att avskaffa förturen för nyanlända migranter i den kommunala bostadskön (Diarienummer 2019/KS 0098 001) Motionärerna Per Carlberg, Anders Wickberg och Bjarne Vifell från Sverigedemokraterna har meddelat att de väljer att återta motionen. Kommunfullmäktige föreslås avskriva motionen.

§95 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Avsägelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet Björn-Emil Jonsson (M) revisor för granskning av kommunens förvaltning och räkenskaper

§96 Val till nämnder och Tyresö bostäders styrelse 2020

Dnr 2019/KS 0334 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag för 2020.

2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande nomineras till Tyresö Bostäder ABs styrelse enligt förslag för 2020.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Valberedningen ska redovisa till kommunfullmäktige förslag på val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för år 2020. Valberedningen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag för 2020 samt att ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande nomineras till Tyresö Bostäder ABs styrelse enligt förslag för 2020.

Bilagor
Val till nämnder och styrelsen för Tyresö Bostäder 2020 slutversion.pdf Protokollsutdrag, Valberedningen 2019-11-12 § 1.pdf

§97 Revidering av taxa 2020 för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Dnr 2019/KS 0287 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antas.
2. Taxan gäller från och med den 14 december 2019.
3. Besluten ovan ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige 24 oktober 2019 § 79 beslutspunkt 1b.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av EU:s nya kontrollfö rordning inom livsmedelskontrollen (EU)
2017/625 som träder i kraft den 14 december 2019, har Södertörns miljö - och
hälsoskyddsförbund arbetat fram ett reviderat förslag till taxa för förbundets
arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som uppfyller den kommande kontrollförordningen.

Direktionen för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund föreslår att
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderad taxa för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet samt att den ska gälla från och med den 14 december 2019.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan enligt förslag från Södertörns miljö - och
hälsoskyddsförbunds direktion att gälla från och med den 14 december 2019, samt att beslutet ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige 24 oktober 2019 § 79 beslutspunkt 1b.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019 -11-12 § 192.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa 2 020 för Södertörns miljö - och
hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf
Reviderat taxeförslag Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund protokoll
2019-10-22.pdf
Reviderad tjänsteskrivelse förslag Taxa kontroll livsmedelsom rådet Södertörns
miljö - och hälsoskyddsförbund.pdf
Reviderat förslag taxa kontroll livsmedelsområdet.pdf

§98 Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med budget för 2020

Dnr 2019/KS 0180 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Budgeterade ramanslag i kronor per verksamhetsområde för budgetåret 2020 fastställs:

Förskola 324 515 000
Grundskola 755 111 000
Individ- och familjeomsorg 234 107 000
Funktionsnedsättning 262 955 000
Äldreomsorg 386 551 000
Gymnasieskola 240 552 000
Vuxenutbildning 27 769 000
Arbete & integration 11 513 000
Bibliotek, kultur & fritid 109 371 000
Plan & exploatering 36 585 000
Väghållning & park 71 969 000
Miljö, trafik & övrigt 7 068 000
Vatten & avlopp 0
Renhållning 0
Bygglovsverksamhet 6 398 000
Näringsliv 1 310 000
Gemensam verksamhet 149 174 000
Kommunalförbund mm 44 206 000
Politisk verksamhet 27 394 000

Denna punkt ersätter beslutspunkt 4 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
2. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021 - 2023 fastställs. Denna punkt ersätter beslutspunkt 5 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
3. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023 enligt justerad bilaga 1 till kommunplanen fastställs. Denna punkt ersätter beslutspunkt 8 i kommunfullmäktiges beslut 2019 -06-13 § 57.
4. Investeringsprogrammet enligt bilaga 3 och 4 utökas med ytterligare 55
miljoner kronor så att nya och utökade investeringar utgör totalt 433,9 miljoner kronor.
5. Lån får tas upp inom en ram på 1 6 50 miljoner kronor. Denna punkt ersätter beslutspunkt 13 i kommunfullmäktiges beslut 2019 -06-13 § 57.
6. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2020:
- reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information.
7. I övrigt bibehålls de beslut om kommunplan som kommunfullmäktige fattade 2019-06-13 § 57.
8. Kommunplansdokumentet justeras i enlighet med föreslagna ändringar i dokumentet Kompletteringar och justeringar av kommunplan 2020 - 2022 med budget för 2020.

Deltar ej i beslutet
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis -Pedersen (C) lämnar en
gemensam skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat försla g till komplettering och justering av kommunplan för 2020 -2022 samt budget för 2020. Förvaltningen har även tagit fram ett förslag till reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information. Taxeförslaget har beretts av byggnadsnämnden och stadsbyggnadsutskottet vilka föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan att gälla från och med 1 januari 2020.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Budgeterade ramanslag i kronor per verksa mhetsområde för budgetåret
2020 fastställs:
Förskola 324 515 000
Grundskola 755 111 000
Individ- och familjeomsorg 234 107 000
Funktionsnedsättning 262 955 000
Äldreomsorg 386 551 000
Gymnasieskola 240 552 000
Vuxenutbildning 27 769 000
Arbete & integratio n 11 513 000
Bibliotek, kultur & fritid 109 371 000
Plan & exploatering 36 585 000
Väghållning & park 71 969 000
Miljö, trafik & övrigt 7 068 000
Vatten & avlopp 0
Renhållning 0
Bygglovsverksamhet 6 398 000
Näringsliv 1 310 000
Gemensam verksamhet 149 174 000
Kommunalförbund mm 44 206 000
Politisk verksamhet 27 394 000
Denna punkt ersätter beslutspunkt 4 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.

2. De i kommunplanen föreslagna planer fö r ramanslag 2021 - 2023 fastställs. Denna punkt ersätter beslutspunkt 5 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
3. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023 enligt justerad bilaga 1 till kommunplanen fastställs. Denna punkt ersätter beslutspunkt 8 i kommunfullmäktiges beslut 2019 -06-13 § 57.
4. Investeringsprogrammet enligt bilaga 3 och 4 utökas med ytterligare 55 miljoner kronor så att nya och utökade investeringar utgör totalt 433,9 miljoner kronor.
5. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor. Denna punkt ersätter beslutspunkt 13 i kommunfullmäktiges beslut 2019 -06-13 § 57.
6. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2020:
- reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information.
7. I övrigt bibehålls de beslut om kommunplan som kommunfullmäktige fattade 2019-06-13 § 57.
8. Kommunplansdokumentet justeras i enlighet med föreslagna ändringar i dokumentet Kompletteringar och justeringar av kommunplan 2020 - 2022 med budget för 2020.

Yttrande
Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Anders Wickberg (SD), Anki Svensson (M), Anna Lund (KD), Ulrica Riis -Pedersen (C), Peter Freij (M), Inger Gemicioglu (V), Dick Bengtson (M), Mikael Ordenius (MP), Susann Ronström (S) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Inger Gemicioglu (V) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Anna Lund (KD), Ulrica Riis -Pedersen (C) och Peter Freij
(M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019 -11-12 § 194 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019 -11-12 § 194 del 2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019 -11-12 § 194 del 3.pdf
Tjänsteskrivelse Komplettering och justering av kommunplan 2020 -2022 med
budget för 2020.pdf
Kommunplan 2020 -2022 - komplettering och justering.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdr ag 2019 -06-13 § 57.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2019 -10-23 § 42 Revidering av taxa för bygglov, plan och geografisk information.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-22 § 65 Taxa för bygglov plan och
geografisk information.pdf
Barn- och utbildningsnäm nden protokollsutdrag 2019 -10-23 § 25.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2019 -10-22 § 64.pdf
Kultur - och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-28 § 81.pdf
Arbetsmarknads - och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -10-29 § 1085.pdf
Äldre- och omsorgsnämn dens protokollsutdrag 2019 -10-23 § 1078.pdf
Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-31 § 88.pdf

§99 Biblioteksplan för perioden 2020-2024

Dnr 2018/KS 0330 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020 -2024 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) § 17 och 18. Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till
skolbibliotek. Biblioteksverksamheten omfattar all kommunal biblioteksverksamhet och påverkar tre nämnder, kultur - och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden.

Ett förslag till ny biblioteksplan har arbetats fram för att ersätta den tidigare
biblioteksplanen som antogs i kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 och
som gäller under perioden 2015-2019. Ärendet har beretts av kultur - och
fritidsnämnden, barn - och utbildningsnämnden, gymnasie - och
vuxenutbildningsnämnden, kommunledningsutskottet samt kommunstyrelsen, vilka föreslår kommunfullmäktige att anta bibliotekspl an för Tyresö kommun
2020-2024.

Yttrande
Mikael Ordenius (MP), Johan Carlsson (SD), Agneta Hansson (L) och Katarina
Helling (S) yttrar sig.

Yrkande
Mikael Ordenius (MP), Agneta Hansson (L) och Katarina Helling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Johan Carlsson (SD) yrkar att folkbiblioteksverksamheten samlokaliseras till ett
centralt bibliotek i Tyresö centrum samt att det digitala utbudet och digitaliseringen inom verksamheten förstärks.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ko mmunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige bifaller Johan
Carlssons (SD) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Per Carlbergs (SD) yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019 -11-12 § 195.pdf
Kultur - och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-28 § 83.pdf
Barn- och utbildningsnäm nden protokollsutdrag 2019 -10-23 § 30.pdf
Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -10-31 § 90.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019 -10-23 § 101.pdf
Biblioteksplan 2020 -2024.pdf

§100 Strategi för Tyresös parker och närnatur

Dnr 2017KSM0643.212

Kommunfullmäktiges beslut
- Strategi för Tyresös parker och närnatur antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö - och samhällsbyggnadsutskottet § 97 den 1 september 2017 att ta fram en parkstrategi för Tyresö. Tyresö har stora värdefulla naturområden och många
rekreativa värden kopplade till dem. Bostadsutvecklingen innebär större efterfrågan och ökade förväntningar på vår offentliga miljö och den attraktiva
boendemiljön.

Förslaget till strategi för Tyresös parker och närnatur är ett strategiskt
planeringsunderlag med syfte att säkra tillgång till närnatur och parker av god
kvalitet. Strategin ska ge vägledning för tjänstepersoner inom olika delar av
kommunen, från översiktlig planering till förvaltning.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anta strategin för Tyresös parker och närnatur.

Yttrande
Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Ch ristoffer Holmström (S) och Peter
Freij (M) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Christoffer Holmström (S) och Peter Freij (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019 -11-12 § 197.pdf
Underskriven tjänsteskrivelse parkstrategi.pdf
Strategi för Tyresös parker och närnatur.pdf
Bilaga Park och natur i Tyresö idag.pdf

§101 Förnyat övertagande av tillsynsansvar från länsstyrelsen inom delar av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds ansvarsområde

Dnr 2019/KS 0312 013

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tyresö kommun ansöker om förnyat övertagande av tillsynen för tillståndspliktiga B -verksamheter.
2. Tyresö kommun ansöker om förnyat övertagande av tillsynen för förorenade områden, det vill säga föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken or sakade av en verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) är beskriven som en tillståndspliktig B -verksamhet och är i drift eller har upphört efter den 30 juni 1969.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund beslutade den 12 juni 2019 att föreslå kommunfullmäktige i Tyresö kommun att ansöka om förnyat övertagande av tillsynen från länsstyrelsen för tillståndspliktiga B-verksamheter samt förnyat övertagande av tillsynen för förorenade områden. Motsvarande begäran sker också till Haninge respektive Nynäshamns kommuner.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö kommun ska ansöka dels om förnyat övertagande av tillsynen för tillståndspliktiga B -verksamheter, dels om
förnyat övertagande av tillsynen för förorenade områden, det vill säga
föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken orsakade av en
verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) är beskriven som en
tillståndspliktig B -verksamhet och är i drift eller har upphört efter den 30 juni 1969.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019 -11-12 § 199.pdf
Tjänsteskrivelse Förnyat övertagande av tillsynsansvar från länsstyrelsen inom delar av Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbunds ansvarsområde.pdf
Protokollsutdrag Direktionen för Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund
2019-06-12 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse till direktionen för Södertörns miljö - och hälsoskyddsförbund
Övertagande av tillsynsansvar.pdf

§102 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2019/KS 0220 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet
inte verkställts på nytt inom tre månader från dag en från avbrottet innefattas.
Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2019 från äldre - och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads - och socialnämnden.

Ärendet har beretts av äldre - och omsorgsnä mnden och arbetsmarknads - och
socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -10-23 § 1081.pdf
Arbetsmarknads - och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -10-29 § 1089.pdf

§103 Svar på motion angående förbud mot tiggeri

Dnr 2019/KS 0107 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2019-10-08 §§ 181 och 182 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att följande skrivs in i de kommunala ordningsföreskrifterna under rubriken ”Insamling av pengar” m ed tillhörande karta för de lokala förbudszonerna avseende Tyresö Centrum, Alleplan, Strandtorget, Krusboda torg och Granängsstorget:

”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår i bilaga.”

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till
svar på motionen där det föreslås att motionen ska anses besvarad. Ärendet har
beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska
anses besvarad.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober.

Yttrande
Christoffer Hol mström (S), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Åsa de Mander (L), Ajda Asgari (MP), Alexander Enkvist (L), Peter Freij (M), Anders
Wickberg (SD), Martin Nilsson (S), Jairo Correa (V), Maria Alves Persson (S), Hampus Degramo (M), Anna Steele (C), Erkk i Vesa (M) och Eva von Vogelsang (M) yttrar sig.

Yrkande
Christoffer Holmström (S), Inger Gemicioglu (V), Å sa de Mander (L), Ajda Asgari (MP), Alexander Enkvist (L), Jairo Correa (V) och Maria Alves Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Anders Wickberg (SD), Hampus Degramo (M) och Erkki Vesa (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut om att motionen avslås.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunful lmäktige vill bifalla
motionen.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar kommunstyrelsens förslag
till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja
Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Resultat: 31 ja, 17 nej och 3 frånvarande. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
röstningsprotokoll, votering 1.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019 -01-24 § 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsu tdrag 2019 -10-08 §181.pdf
Tjänsteskrivelse svar på Motion angående förbud mot tiggeri.pdf
Motion angående förbud mot tiggeri (M).pdf

§104 Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri

Dnr 2019/KS 0106 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för tjänstgörande sverigedemokratiska
ledamöters räkning.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2019-10-08 §§ 181 och 182 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Per Carlberg och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun i sina lokala ordningsföreskrifter om insamling av pengar lägger till lydelsen: ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) på särskilt angivna platser inom kommunens är förbjudet.”
- Tyresö kommun utreder vilka platser i kommunen som ska anses vara särskilt angivna platser med hänsyn till idag rådande tiggerisituation.
- Tyresö kommun till denna nya ordningsföreskrift bifogar de platser som föregående utredning anser vara lämpliga platser med tanke på idag rådande tiggerisituation.

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på motionen där det föreslås att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober.

Yttrande
Christoffer Holmström ( S), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Åsa de
Mander (L), Ajda Asgari (MP), Alexander Enkvist (L), Peter Freij (M), Anders
Wickberg (SD), Martin Nilsson (S), Jairo Correa (V), Maria Alves Persson (S),
Hampus Degramo (M), Anna Steele (C), Erkki Vesa ( M) och Eva von Vogelsang (M) yttrar sig.

Yrkande
Christoffer Holmström (S), Inger Gemicioglu (V), Åsa de Mander (L), Ajda Asgari (MP), Alexander Enkvist (L), Jairo Correa (V) och Maria Alves Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anders Wickberg (SD), Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Hampus Degramo (M) och Erkki Vesa (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut om att motionen avslås .

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla
mot ionen.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 31 ja, 17 nej och 3 frånvarande. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
röstningsprotokoll, votering 2.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019 -10-24 § 88.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019 -10-08 §182.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tigger.pdf
Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri (SD).pdf

§105 Svar på motion angående stärkt kameraövervakning

Dnr 2019/KS 0149 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson, Peter Freij och Dick Bengtson från Moderaterna till kommunfullmäktige med förslag om att:

Kommunen, i nära samarbete med polisen, löpande prövar användandet av
kameraövervakning på allmänna platser och kommunala fastigheter och
egendom i brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte. Centrala platser såsom busstorget i Tyresö centrum, Granängstorget, Strandtorget och Alléplan prioriteras särskilt.

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen där man föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober.

Yrkande
Ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett
senare sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-10-24 § 89.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §183.pdf
Tjänsteskrivelse svar på Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf
Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf

§106 Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända

Dnr 2019/KS 0104 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver
Frimodig har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att verka för ett
införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen. Motionen har remitterats till arbetsmarknads - och socialnämnden och gymnasie - och
vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut.

Nämnderna har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska avslås. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober.

Yrkande
Ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett
senare sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-10-24 § 90.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §184.pdf
Arbetsmarknads - och socialnämndens protokollsutdrag 2019-08-27 § 1071.pdf
Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-08-29 § 69.pdf
Motion om integrationsplikt för nyanlända i Tyresö kommun (SD).pdf

§107 Svar på motion angående multisportanläggning i Tyresö

Dnr 2019/KS 0159 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Johan Carlsson från Sverigedemokraterna lämnade in en motion till
kommunfullmäktige den 7 februari 2019 om multisportanläggning i Tyresö . I
motionen föreslås att kommunstyrelsen och kultur - och fritidsnämnden får i
uppdrag att utreda, planera och uppföra en multisportanläggning enligt motionens intentioner samt att multisportanläggningen skrivs in i lokalförsörjningsplanen. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande.

Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionens första att -sats avslås
samt att motionens andra att -sats ska anses besvarad. Ärendet har beretts av
kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionens första att -sats avslås samt att motionens andra att-sats anses besvarad.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober.

Yrkande
Ordförande Anders Linder (S) yrkar att äre ndet bordläggs och besvaras vid ett
senare sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-10-24 § 91.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §185.pdf
Kultur - och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 63.pdf
Motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf

§108 Svar på motion om kulturhus till Tyresö

Dnr 2019/KS 0185 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om möjligheten att bygga om värmeverket till ett kulturcentrum. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun ska initiera en
diskussion med Vattenfall, kulturhusföreningen och initiativtagarna till projektet för att utreda förutsättningar för att förverkliga projektet, samt att berörda
förvaltningar ges i uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle kunna innebära.

Motionen har remitterats till kultur - och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad samt ger kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall, för att utreda förutsättningarna att förverkliga projektet.

Yrkande
Ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett
senare sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-11-12 § 207.pdf
Kultur - och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-09-02 § 64.pdf
Motion Kulturhus till Tyresö (V).pdf

§109 Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning

Dnr 2019/KS 0120 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Anki Svensson och Anna Eriksson har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att genom revidering av skolans styrdokument utveckla, etablera, fördjupa och stödja samhällsnätverk och öms esidig samverkan mellan skola och näringsliv. Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till barn - och utbildningsnämnden och gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden.

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad. Barn - och utbildningsnämnden har behandlat
ärendet och föreslår att motionen avslås.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmä ktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett
senare sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019 -11-12 § 208.pdf
Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-26 § 80.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 20190925 §95 Svar på motion om mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och yrkesvägledning (M).pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och
yrkesvägledning.pdf

§110 Svar på motion om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan

Dnr 2019/KS 0184 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan. I
motionen föreslås att systemet med inkludering snarast utvärderas i enlighet med motionens intentioner.

Motionen har remitterats till barn - och utbildningsnämnden för förslag till
besvarande. Nämnden har behandlat motionen och föreslår att motionens ska anses besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett
senare sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-11-12 § 209.pdf
Protokollsutdrag 20190925 §94 svar på motion om att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf